Budapesti Közlöny, 1939. október (73. évfolyam, 223-247. szám)

1939-10-01 / 223. szám

Budapest, 1939. 223. SZSik­k­ Vasárnap, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖM HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 23 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. , A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f, 14 M 40 , — 20 „ Az ,,Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m­. kir. minisztériumnak 9.130/1939. M. E. számú rendelete a borkereskedők fel nem használt pincéinek és üres hordóinak, valamint egyéb tartályainak az 1939. évben termelt must és bor elhelyezése céljából való igénybevétele tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 9.140/1939. M. E. számú rendelete a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának k--' -'ozásáról szóló 1939 : IV. törvénycikk földbirtokpoli­­tikai rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában kibocsátott 8.360/1939. M. E. számú rendelet módosítása tanyában. A m. kir. minisztérium 9.150/1939. M. E. szám­i rendelete Ung vármegyének, valamint Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyéknek az 1938 : XXXIV. törvénycikk értelmében a Magyar Szent Koronához visszacsatolt részein az ipar (kereskedés) gyakorlására vonatkozó különleges rendelkezések tárgyában. A m. kir. földmivelésü­gyi miniszter 50.000/1939. F. M. számú rendelete a hároméves kort betöltött lovak és öszvérek külön marhalevéllel való kötelező ellátása tár­gyában. A m. kir. pénzügyminiszternek 1939. évi 143.101. számú rendelete új marhalevélárlapok forgalombabocsátásáról. A m. kir. pénzügyminiszter 2.600/1939. P. M. számú rendelete a 7.720/1939. M. E. sz. rendelet 32. §-ának a dohányeladási engedélyek tekintetében való végrehajtása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Hoffer László magyar királyi gazda­sági főtanácsos, a Magyar Tollkeres­kedők Kiviteli Egyesülete elnökének a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a Magyar Érdem­rend középkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Cs. Sebestyén Károly egyetemi magántanár, állami polgári iskolai igazgató­nak — nyugalomba vonulása alkalmából — a Szegedi Városi Múzeum és Somogyi Könyvtár fejlesztése terén kifejtett munkássága elismeré­séül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Gáspár Jenő szerkesztő, az Országos Magyar Sajtókamara főtitkárának a Magyar h­irlapirás terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Gráf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére ifj. Richter Aladár iparművésznek, a Magyar Iparművészek Országos Egyesülete ügyvezető alelnökének az iparművészet fejlesz­tése terén szerzett érdemei elismerésen­ a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adományo­zom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 13. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a Liégeben 1939. évi junius havában megtartott Nemzetközi Fürdőügyi Szövetség rendkívüli kongresszusának sikere és ezáltal hazai fürdőügyünk fellendítése érdekében ki­fejtett kiválóan eredményes működésük el­ismeréseid Wilhelmy Gustave luxemburgi állampolgár, iparosnak, a Mohdorf des Bains állami bizottsága elnökének, Prost-Buch­ler Eugéne Jeannak, a Société d‘Hydrologie et de Climatologie Medicales de Belgique főtitkárá­nak és Cornet Harcéi,­lloyd város volt polgár­mesterének, a Federation des Stations Ther­males, Climatiques de Belgique gondnokának a Magyar Vörös Kereszt érdem­keresztjét, de Wever André-Emile orvosnak, a Hegei egye­tem orvosi fakultása asszistensének pedig a Magyar Vörös Kereszt érdemérmét adományo­zom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a dunai életmentés terén hosszú időn át kifejtett kiváló és példaadó szolgálataik el­ismeréséül Maróti Gyula és Csapó Miklós rendőrtiszthelyetteseknek a Magyar Vörös Ke­reszt ezüst­érmét, Balog Ii. István, Bordás Lajos, Gelencsér 4. János, Kövezsdi József és vitéz Mészáros Sándor rendőrfőtörzsőrmeste­­reknek, Hargitai Gábor, Kővári István, Kuti János, Tátrai József rendőrtörzsőrmestereknek és Eperjesi Károly rendőrőrmesternek pedig a Magyar Vörös Kereszt bronz érmét adom­á­­­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895 : XLVI. t.-c. végrehajtása tárgyában ki­adott 38.286/1896. F. M. számú rendelet 16. §-a alapján szervezett Állandó Felülbiráló­­tanács elnökévé dr. Holzwarth Ferenc minisz­teri osztályfőnököt nevezte ki. A m a. kir. belügyminiszter a 19.841/1939. B. M. számú rendelettel megszervezett kassai köz­ségi közigazgatási tanfolyam igazgatójává Szent-Imrey Pált, Abaúj-Torna vármegye alispánját kinevezte. (19.842/1939. III. b. sz.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. szám­ú rendelet 19. §-a alap­ján a felvidéki tárcanélküli miniszterrel egyet­értve Zemplén vármegyébe a szerencsi járás főszolgabirájává Bencsik Béla volt főszolga­bíró, radi lakost nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter a felvidéki ügyek tárcanélküli m. kir. miniszterével egyetértésben a 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-ának (2) bekezdése alapján Marikovszky Gábor cékei segédjegyzőt bodzásújlaki körjegyzővé kinevezte. A 777. kir. belügyminiszter a Magánalkalma­zottak Biztosító Intézeténél a tisztviselőorvosok és kórházi orvosok egyesített létszámában dr. Schmidt Károly kórházi alorvost a Vili. fize­tési osztályba kórházi adjunktussá, dr. Dóra Sándor orvos-fogalmazót a VIII. fizetési osz­tályba orvos-segédtitkárrá, dr. Nagy László Béla és dr. Buda István kórházi alorvosokat a VIII. fizetési osztályba kórházi adjunktu­­sokká, dr. Bakonyi István orvos-gyakornokot a X. fizetési osztályba orvos-segédfogalmazóvá kinevezte. Egyes szám ára 32 fillér.

Next