Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. október (73. évfolyam, 223-247. szám)

1939-10-01 / 223. szám értesítője

2 A RimnAorsTi Közlöny Hivatalos Értesítője 1939 október 1. — 223. szám. szántóra, a B. 18. és 19. sorszámok alatti Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet tulajdonát képező felerészére 4728 pengő kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. + 1. sor, 144. hrsz. alatt felvett, a Beltelekben fekvő 740 □-ös területű kert­nek, a B. 18. és 19. sorszámok alatti Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet tulajdonát képező felerészére 370 pengő kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. '+•' 2. sor, 918. hrsz. alatt felvett Gérüslapos dűlőben fekvő 1 kat. hold 27 □-ös területű szántónak, a B. 18. és 19. sorszámok szerinti Szabó Ferenc és Szabó Erzsébet tulajdonát képező fele­részére 224,05 pengő kikiáltási árban elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségeiben (Bocskai­ utca 2. szám, 31. ajtó) megtartására 1939. évi október hó 20. napjá­nak délelőtt 11 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregyháza, 1939. évi junius hó 14. napján. A nyíregyházi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15106 Árverés. 10011/1939. tk. sz. Nyíregyházi Takarékpénz­tár Egyesület végrehajtatának Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter vhajlást szenvedők ellen indított vhajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-C. 144., 146. (•) 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 16455 pengő tőke­­követelés, ennek 1934. évi szeptember hó 26. napjától járó 5% kamata, 321 pengő eddig megállapított per­es végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 120 pengő költség behajtása végett, 1. a Gáva községben fekvő s a gávai 8. számú tkvi betétben A. IV. 1—2. sorszám, 1314/12., 1317/1. srszám alatt foglalt, a Kórostó dűlőben levő 1 hold, 1440­­-ös területű vízállásnak és 2 hold 1475 D-ös területű legelő­nek a B. 9. sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló Út rész illetőségére 191 P 25 f kikiál­tási árban, 2. u. e. betétben A. V. 1—3. sorszám, 1318/1., 1318/2. 1319. srszám alatt foglalt, a Korostó dűlőben levő 394 □-ös területű rétnek, 1 hold 1090 D-ös területű legelő­nek és 8 hold 1020 D-ös területű szántónak, a B. 91 sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló , illetőségére 1654­­pengő kikiáltási árban. 3. u. e. betétben VI. 1—2. sorszám, 331/7., 331/14. srszám alatt foglalt 755 Q-ös területű beltelki szántó­nak a B. 9. sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló Y. rész illetőségére 223 P 60 f kikiáltási árban, 4. u. e. betétben A. VII. 1—2. sorszám, 1779., 1780. érszám alatt foglalt, a Bárnya dűlőben levő­­ hold 519 D-ös területű rétnek és szántónak a B 9. sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló 14 rész illetőségére 186 P 50 f kikiáltási árban, 5. u. e. betétben A. VIII. 1—2. sorszám. 2820/1­., 2820/2. srszám alatt foglalt, a Farka­sakasztó dűlőben levő 5 hold, 1030 D-ös területű szántónak B. 9. sor­szám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló új rész illetőségére 1237 . kikiáltási árban, 6. a gávai 8. sz. tkvi betétben A. + 3. sorszám, 2822. srszám alatt foglalt, a Farkasakasztó dűlőben levő 10 hold 301 □-ös területű szántónak B. 9 sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló 34 rész illető­ségére 2069 P 75 f kikiáltási árban, 7. u. e. betétben A. + 4. sorszám, 2819.­orszám alatt foglalt, a Farkasakasztó dűlőben levő 3 hold 877 D-ös területű szántónak a B. 9. sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Eszter nevén álló 54 rész illetőségére 912 P 25 f kikiáltási árban, 8. n. e. betétben A 4- 5. sorszám, 1699. srszám alatt foglalt, a Bárnya dűlőben levő 1061 D-ös területű rét­nek B. 9. sorszám szerint Szikszay Sándorné Bakó Esz­ter nevén álló 34 rész illetőségére 149 P 25 f kikiáltási árban, 9. a gávai 66. számú telekkönyvi betétben A. II. 1—4. sorszám, 1855., 1856., 1857., 1858. érszám alatt foglalt, Szikszay Sándor nevén álló a Bárnya dűl­őben levő 7 hold 996 □-ös területű szántóra és rétre 3076 P kikiál­tási árban, 10. u. e. betétben A 4­­2. sorszám alatt foglalt, a 7. sz. betét A­ lapján bevezetett közös legelőből járó 900/165513 részre 156 P kikiáltási árban, 11. a gávai 172. számú tkvi betétben A 4­­1. sorszám, 877/4. srszám alatt foglalt, Szikszay Sándorné Bakó Esz­ter nevén álló 326 ö-ös területű beltelki szántóra 132 P 50 f kikiáltási árban, 12. a gávai 1­í 74 számú tkvi betétben A 4- 1. sorszám, 2821/2. hrsz. alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló, a Farkasakasztó dűlőben levő 3 hold 1432 □-ös területű szántóra 1707 P 50 f kikiáltási árban, 13. u. e. betétben A 4- 2 sorszám, 2821/1. hrsz. alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló a Farkasakasztó dűlőben levő 1 hold 1516 □-ös területű szántóra 854 P kikiáltási árban, 14. u. e. betétben A 4­­3. sorszám, 2823/2. srszám alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló, a Farkasakasztó dűlőben levő 10 hold 58 □-ös területű szántóra 4255 P kikiáltási árban, 15. u. e. betétben A 4- 4. sorszám, 1189. hrszám alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló a Szőlőkertben levő 680 □-ös területű szőlőre 364 P 52 f kikiáltási árban, 16. u. e betétben A 4- 5. sorszám, 916. hrszám alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló a Fertő dűlőben levő 709 □-öt területű szántóra 164 P 50 f kikiáltási árban, 17. u. e. betétben A 4- 6. sorszám alatt foglalt, Szik­szay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló 900/165513 rész közös legelőre 156 P kikiáltási árban, 18. u. e. betétben A 4­­7. sorszám, 876 krszám alatt foglalt, Szikszay Sándor és neje Bakó Eszter nevén álló 478­5-ös területű beltelki szántóra 194 . kikiáltási árban, éspedig a 172. sz. betétben G. 1. sorsz. alatt 5952/1901. tkvi számú végzéssel özv. Bakó Jánosné Pethő Mária javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségeiben (Bocskai­ utca 2. szám, 31. ajtó) megtartására 1939. évi október hó 20. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat együtt vagy kü­lön­­külön 18.700 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregyháza, 1939. évi junius hó 13. napján. A nyíregyházi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15105 Árverés: 9811/1939. tkvi szám. Magyar-Belga Ásvány­olaj irt. végrehajtatónak, Vigyó András végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverési védettség korlátozás alá nem eső 37 pengő 42 fillér eddig megállapított per- és végrehaj­tási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 11 P költség behajtása végett a Görömböly községben fekvő s a görömbölyi 218. számú betétben A. I. 1—4. sorszám,, 906/1., 906/2., 906/3., 907. svszám alatt foglalt (Szántó az Ághegyen 893 négyszögöl, szántó ugyanott 839 négy­szögöl, szántó ugyanott 924 négyszögöl, kert ugyanott 122 négyszögöl) B. 2. szerint a végrehajtást szenvedett nevén álló ’h-ad jutalékra 327 pengő 16 fillér, az ugyanezen betétben A. 4­­1. sorszám, 4579. srszám alatt foglalt (Pince a Galócán 11 négyszögöl) B. 2. szr­­rint a végrehajtást szenvedett nevén álló iV-ad jutalékra 100 pengő, a 219. számú betétben A. I. 1—3. sorszám, 951., 952. 953. srszám alatt foglalt (Szántó az Ághegyen 233 négy­szögöl, szántó ugyanott 863 négyszögöl, szőlő ugyanott 1 hold 139 négyszögöl) B. I. szerint egészben a végre­hajtást szenvedett nevén álló ingatlanra 1.534 pengő 30 fillér, az ugyanezen betétben A. II. 1—3. sorszám, 1588., 1589., 1590. évszám alatt foglalt (Szántó a D'nyinkán 1 hold 1038 négyszögöl, rét ugyanott 2 hold 140 négy­szögöl, szántó ugyanott 2 hold 332 négyszögöl) B. J. szerint egészben a végrehajtást szenvedett nevén álló ingatlanra 2.217 pengő 50 fillér, az ugyanezen betétben A. III. 1., 2. sorszám, 1680/1., 1681/1. srszám alatt foglalt (Szántó a Hejőmjuli réten 902 négyszögöl, Szántó ugyanott 1538 négyszögöl) B. J. szerint egészben a végrehajtást szenvedett nevén álló ingatlanra 783 pengő, az ugyanezen betétben A. IV. 1—5. sorszám, 1954., 1955., 2118., 3145., 3206. srszám alatt foglalt (Szántó az országúton túl 1248 négyszögöl, rét ugyanott 458 négy­szögöl, szántó a Lippa alatt 1 hold *9127 négyszögöl, szántó a Belsődebéri réten 1584 négyszögöl, szántó a Palánták dűlőben 1 hold 545 négyszögöl) B. 1. szerint egészben a végrehajtást szenvedett nevén álló ingat­lanra 4.000 pengő 50 fillér, az ugyanazon betétben A. 4­­1. sorszám, 1997. évszám alatt foglalt (Szántó az Országúton túl 4 hold 1038 négyszögöl) B. 1. szerint egészben a végrehajtást szen­vedett nevén álló ingatlanra 4184 pengő, az ugyanezen betétben A. 4- 2. sorszám, 3187/2. srszám alatt foglalt (Szántó a Belsődében réten 788 négyszögöl) B. 1. szerint egészben a végrehajtást szenvedett nevén álló ingatlanra 345 pengő, az ugyanezen betétben A. -1 3. sorszám, 3187/2. hely­rajzi szám alatt foglalt (Szántó a Belsődében réten 787 négyszögöl) B. 1. szerint egészben a végrehajtást szen­vedett nevén álló ingatlanra 344 pengő 50 fillér, a 220. számú betétben A. I. 1., 2. sorszám, 1586., 1587. srszám alatt foglalt (Szántó a Dinyán­kán 3 hold 1453 négyszögöl, rét ugyanott 1 hold 1477 négyszögöl) B. 1. szerint a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2-ed jutalékra 1104 pengő 25 fillér, az ugyanezen kétésben A. + 2. sorszám, 2099. srszám alatt foglalt (Szántó a Lippa alatt 2 hold 639 négy­szögöl) B. 1. szerint a végrehajtást szenvedett nevén álló 1/2-ed jutalékra 915 pengő, a 221. számú betétben A. I 1—3. sorszám, 121., 122., 465. srszám alatt foglalt (Ház 105. szám alatt, udvar és 2 gazdasági épület a Beltelekben 386 négyszögöl, udvar ugyanott 227 négyszögöl, Szántó ugyanott 544 négyszögöl) B. I. szerint a végrehajtást szenvedett nevén álló 3/4-ed jutalékra 1228 pengő 50 fillér kikiáltási ár­ban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Werbőczy­ u. 6. szám, földszint 18. ajtó) megtartására 1939. évi október hó 16. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső 218. számú betétbeli A. I. 1—9. sorszám alatti illetőséget 3765 pengő, az A. 4* 1 sorszám alatti­­illetőséget 238 pengő, a 219. számú betétbeli A. 4- 3. sorszám alatti ingat­­1., 2., A. IV. 1—5., A. 4* 1., A. 4" 2. sorszám alatti" ingatlanokat jószágtestenként 3828 pengő; a 219. számú betétbeli A.­­4" 3. sorszám alatt ingat­lant 3892 pengő, a 220. számú betétbeli A. I. 1., 2. sorszám, A. 4" 2. sorszám alatti illetőségeket jószágtestenként 3700 P; a 221. számú betétbeli A. I. 1—3. sorszám alatti ingatlanilletőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Miskolc, 1939. évi junius hó 28. napján. A miskolci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15113 Árverés: 8221/1939. tkvi szám. Tausz Jenő,­ Braun Antalnné szül. Tausz Jolán tapolcai, Tausz Pál, Tausz József, Langfelder Lajosné szül. Tausz Margit buda­pesti, Gábor (Guttentag) Lajosné szül. Tausz Irén nagy­­kanizsai, Forgács Izsóné született Antón Berta, mint Forgács Izsó gondnoka budapesti és Kristók Béla pest­­szenterzsébeti lakosok kérelmére a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes árverést a Tapolca községben fekvő s a tapolcai 599. számú telekjegyzőkönyvben A. 4­­2. sorszám, 366. helyrajzi számú ház udvarral, Keszthelyi­­utca 6. szám alatti 121 négyszögöl ingatlanból a kérel­mezők nevén B. 31., 49., 41—43., 46—48., 50., 51., 53., 55—64., , 66—72. alatt álló 5/9-ed részre 5444 pengő 40 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi november hó 4. napján délelőtt 10 óraikor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Vásártér­utca 2. szám) fogják, megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el , s a telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy az 5345/1939. tk. számú vég­zéssel özv. Tausz Imréné szül. Scherer Zsófia javára bekebelezett özvegyi jogot megelőző követelések teljes kielég­ítésére, mintegy 7860 pengő mutatkozik szüksé­gesnek s amennyiben az ingatlan 1/9-ed részének vételára ezt az összeget meg nem ilti, az árverés hatály­talanná válik és az ingatlan a bejegyzett özvegyi jogra tekintet nélkül fog a fentebbi határnapon újabban el­­árvereztetni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Tapolca, 1939. évi július hó 27. napján. A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15104 Árverés. 5128/1939. tkvi szám. Weisz József végre­hajtatónak, dr. Berán Sándor, Weisz Józsefné Berán Ilona, dr. Koréin Dezsőné, Berán Klára, Koréin Miksa, Vámos Jenőné Berán Erzsébet, Koréin Armand, dr. Koréin Sándor, dr. Csillagh Józsefné Koréin Józsa, Wagner Aranka, Wágner Sándor, Wagner Béla és Wágner Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 400 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Devecser községben fekvő s a devecseri 430. számú telek jegyzőkönyvben A. + 1. sorszám, 542. helyrajzi szám alatt felvett és a végre­hajtást szenvedők nevén álló ház ingatlanra 11.000­­ kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1939. évi november hó 16. napján délután 2 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan 6117 pengő 27 fillérnél alacsonyabb áron nem adható el Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Devecser, 1939. évi július hó 19. napján. A devecseri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15103 Csődhhirdetmény. Csődmegszüntetés. Cs. 44869/26. 1938. sz. A budapesti királyi törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy vb. néhai özv. Gauger Károlyné sz. Guide Karolin, volt dohánykisárus, budapesti (XIV., Nagy Lajos király­­ut 143.) lakos hagyatéka ellen az 1938. december 27-én Cs. 44869/2. 1938. szám alatt nyitott csődöt az 1881. évi XVII. t.-cikk 198 § a értelmében feloszlás és vagyonhiány következtében az 1938. évi szeptember hó 21. napján 26. sorszám alatt hozott végzésével meg­­szüntette. Budapest, 1939. évi szeptember hó 21. napján. A budapesti királyi törvényszék, mint csődbíróság. F 15094 Csődörökiváli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 36455/1939. szám. Mon­t Ferenc, budapesti (Krisztina-tér 7. szám alatt) divatárus ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50%-át az ügyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzététe­létől számított 30-ik napon kezdődő tiz havi egyenlő részletben. Kezesek : Mohr Ferencné az egyességi hányad és dr. Mohr Tibor 25% erejéig. Budapest, 1939. évi szeptember hó 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 15121 Csődönkívüli kényszeregyesség. Ke. 1630/27. 1939. sz. A szegedi kir törvényszék Ketting János szegedi keres­kedő kényszeregyességi ügyében az eljárást befejezetté nyilvánította. Szeged, 1939 évi szeptember hó 21. nap­ján. A szegedi kir. törvényszék. **22660 Gondnokságok. Gondnokság. P. 1020/6. 1939. szám. A zalaegerszegi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Juhász Ferenc zala­­csányi lakost az 1939. évi julius hó 27. napján jogerőre emelkedett P. 1020/4. 1939. számú ítélettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá he­lyezte. Zalaegerszeg, 1939. évi szeptember hó 4. napján. A zalaegerszegi kir. törvényszék. 6951 Gondnokság. P .3609/2. 1939. szám. A kecskeméti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Gyenge Eszter Erzsébet kecskeméti lakost az 1939. évi augusztus hó 17. napján jogerőre emelkedett P. 3609/1939. számú végzésével az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Kecskemét, 1939. évi augusztus hó 7-én. A kecskeméti kir. törvényszék. 6947 Gondnokság. 2517/4. 1939.­ szám. A gyulai kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy Kasnyik Lajos szarvasi (II. ker. 305. sz.) lakost az 1939. évi augusztus hó 12. napján jog­erőre emelkedett 2517/3. 1939. számú végzéssel az­­1872.

Next