Budapesti Közlöny, 1939. november (73. évfolyam, 248-271. szám)

1939-11-03 / 248. szám

Budapest, 1939. 248. szám. Péntek, november 3. BUDAPESTI KÖZLÖNYI HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.P281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ » » további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 fi 14 „ 40. — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke . A m. kir. iparügyi miniszternek 56.400/1939. Ip. M. szám­u rendelete a kakaóbabnak zár alól feloldása és feldolgozásának korlátozása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 76.000/1939. K. K. M. számú rendelete a közúti és vizi benzinüzemű gépjáróművek hajtására szolgáló b­enzin­­szeszkeverék fogyasztásának szabályozásáról szóló 8.230/1939. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 62.000/1939. K. K. M. sz. rendelet módosításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar­­királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. Nagycsepcsényi és Muthnai Vindor Ervin II. osztályú követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott I. osztályú követségi titkárt a genfi magyar királyi főkonzulátus vezetésével megbízom. Kelt Budapesten, 1939. évi október hó 19. napján. Horthy s. k. Gróf Csáky István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Kiss Jenő gyakorlóorvosnak, a Buda­pesti önkéntes Mentőegyesület főorvosának emberbaráti és nemzetvédelmi tevékenysége elismeréséül a Magyar Vörös Kereszt érdem­keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1939. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Vossenaar A. H. németalföldi állam­polgár, heerleni tiszteletbeli magyar királyi konzulnak a külföldön élő és segítségre szoruló magyar honfitársaink gyámolitása körül szer­zett érdemei elismeréséül a Magyar Vörös Kereszt érdemkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1939. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Tefeld Pál s. k. nagytiszti keresztjét és dr. Walter Emil külügy­minisztériumi miniszteri titkár az észt Fehér Csillag rend tiszti keresztjét elfogadja és viselje. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Hajnal Bálint győri kir. közjegyzőhelyettest Sajó­­szentpéterre kir. közjegyzővé nevezte ki. A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére, Budapesten, 1939. évi október hó 14.-én kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy dr. Riedel Nándor miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott külügyminisztériumi miniszteri osztálytanácsos a német Sasrend I. osztályú érdemkeresztjét, dr. Nagysötétági Hoffmann Sándor II. osztályú követségi taná­csosi címmel és jelleggel felruházott­ I. osztályú követségi titkár a bolgár Polgári Érdemrend A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Adonyi József szombathelyi állami fiú felső kereskedelmi iskolai és Timmer Endre szom­bathelyi állami női felső kereskedelmi iskolai óradíjas helyettes tanárokat állami felső keres­kedelmi iskolai helyettes tanárokká kinevezte. (72.201/1939. V. 2. u. o. szám. — 1939. októ­ber 28.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Major László hajdúböszörményi óradíjas helyettes gazdasági szaktanítót állami helyettes gazdasági szaktanítóvá kinevezte. (Rendelet száma : 71.935/1939. V. 2.) A m. kir. dohány jövedéki központi igazgató Székely Ferenc tűzharcos, pápai, Meráth József és Szabó Lajos budapesti és Hetényi Bálint pécsi szakaltiszteket műszaki altisztekké ; Végső János tűzharcos, jászberényi, Éles Gá­bor volt igazolványos, debreceni, Mázsa József volt igazolványos, pécsi, Nemes Károly hadi­rokkant, pápai és Szabó János volt igazolvá­nyos, győri I. osztályú altiszteket szakaltisz­tekké ; Ivicz László volt igazolványos, buda­pesti, vitéz Csengeri János tűzharcos, hajdú­­dorogi, Radnai István hadirokkant, pécsi, vitéz Harcos János tűzharcos, budapesti, Benicz András tűzharcos, budapesti, Váradi József volt igazolványos, budapesti, Juhász Ferenc volt igazolványos, vásárosnaményi, Szabó Jó­zsef volt igazolványos, sátoraljaújhelyi, Vezér Lajos tűzharcos, budapesti, Mózes József tűz­harcos, sátoraljaújhelyi, Várnai Nándor pécsi, Kastély Gyula tűzharcos, sátoraljaújhelyi, Her­­nádfői János tűzharcos, budapesti, Fehér Kál­mán debreceni, Gothárd József pécsi, Forró Gyula tűzharcos, szegedi, Fodor Ferenc tűz­harcos, tiszaroffi II. osztályú altiszteket I. osz­tályú altisztekké ; Czipri György, Varsányi János és Nyers János budapesti kisegítő szol­gákat, Csáki József budapesti dohánybeváltó hivatali munkást, Eskulits Géza tűzharcos, budapesti dohánygyári munkást, Czimmer István budapesti és Szabó Ferenc pápai dohánygyári munkásokat, Rendes Vince tűz­harcos, budapesti dohánygyári munkást, Erdősi György tűzharcos, budapesti dohány­gyári munkást, Koszó Ferenc hadirokkant, szegedi dohányáruraktári munkást, Nagy Imre tűzharcos, debreceni dohánygyári munkást, Felvári Pál hadirokkant, budapesti dohány­gyári műszerészt, Karsai Vendel tűzharcos, budapesti dohánygyári munkást ideiglenes minőségben II. osztályú altisztekké kinevezte ; Nyikos János tűzharcos, tiszaroffi dohány­beváltó hivatali munkást és Székely László budapesti dohánygyári műszerészt kisegítő szolgának alkalmazta. (A m. kir. dohányjöve­déki központi igazgatóság 1939. évi október hó 27.-én kelt 5.700/1. számú rendelete.) A m. kir. dohány jövedéki központi igazgató, a felvidéki ügyek tárcanélküli miniszterével egyetértve, Nagy András kassai, Ortmann György és Mucha Mihály munkácsi, Horváth József kassai, Pataki Lajos és Kozlovszky Miklós munkácsi, Matykó László budapesti, Csobán Gyula pécsi dohánygyári munkásokat, Sebik Vilmos komáromi, Járik János érsek­újvári dohánybeváltó hivatali munkásokat, Berze Sándor tűzharcos, Dömölki Sándor tűz­harcos és Lábuda Ferenc tűzharcos, budapesti dohánygyári munkásokat, Sirok­ai Gyula, Szer Antal, Jurenkó Vilmos, Földessy Dezső mun­kácsi, Bugár Nándor hadirokkant, kassai, Benes János pestszenterzsébeti, és Kálazi Ferenc udvardi lakosokat ideiglenes minőségű II. osz­tályú altisztekké kinevezte. (A m. kir. dohány­jövedéki központi igazgatóság 1939. évi októ­ber hó 27.-én kelt 2.380/1. szám­i rendelete.) A m. kir. dohány­jövedéki központi igazgató Joó Gergely budapesti dohánybeváltó hivatali munkás, Körözsi József battonyai, Takács Lajos debreceni, Botos Imre budapesti, Téglás János kecskeméti, Nagy Lajos gergelyiugor­­nyai, Ferenci András sátoraljaújhelyi, Molnár József budapesti, Takács Ferenc mezőszent­­györgyi és Kegye László újpesti lakos, igazol­­ványosokat ideiglenes minőségben II. osztályú altisztekké kinevezte ; Szabó József budapesti és Kázsmér Béla mezőcsáti lakos, igazolványo­­sokat kisegítő szolgáknak alkalmazta. (A m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság 1939. évi október hó 31.-én kelt 43.293/1. számú rendelete.) A m. kir. pénzügyminiszter Szépréti Imre katonai igazolványos, nagykanizsai lakost a nagykanizsai m. kir. sóhivatalhoz kisegítő szol­gai minőségben alkalmazta. . Egyes szám ára 18 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék