Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. november (73. évfolyam, 248-271. szám)

1939-11-03 / 248. szám értesítője

Budapest, 1939. 248. szám. Pétitek, november 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TI " ■■ ■ ■. —— ■ " . ------- . . .................................................. - - .... ..... . A „BUDAPESTI KÖZLfíNY»-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I-, Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések dija (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 1. 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési erdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 232/1939. Vh. sz. M. kir. Kincstári Jogügyi Igaz­gatóság által képviselt M. kir. Kincstár végrehajtató javára 1545 pengő követelése és jár. erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán, Dánszentmiklóson a Wekerle uradalomban 1039. évi november hó 17. napján d. e. 11 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 718814. számú végzésével elrendelt végrehajtás so­rán lefoglalt 2730 pengő becsértékű bútorok, lakberen­dezési tárgyak, 1 zongora, 1 tizenkétszemélyes étkész­let, ezüst tárgyak és egyéb ingóságok biróilag elárve­­reztetnek. Monor, 1939. évi október hó 20. napján. Szentirmai Géza, kir. kir. végrehajtó. O * 22928 Árverés. Pk. I. 62028/1937. szám. Dr. Fábián Sándor ügyvéd által képviselt Hasenerl Ede csőipar javára 391 , 58 t tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. kerületi kir. járásbíróság 1937. évi 62028. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi szeptember hó 25 én lefoglalt 1023 pengő becsértékű ingóságokra az I—III. kerületi kir. járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében, Budapesten, II. kerület, Olasz­­fasor 45/b I házszám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 7. nap­jának délelőtt 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, szőnyeg, vastárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, el fogom adni. Budapest, 1939. évi október hó 6. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 15561 Árverés. Pk. V. 609902/1939. szám. Dr Vajda Béla ügyvéd által képviselt Molnár Pálos és Társa kft. javára 397.84 al. P tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1939. évi 418007. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi április hó 25-én lefoglalt 5668 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V. kerület, Bálvány­ utca 12. házszám, I. emeleti nyomdában leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 17. napjának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilág lefoglalt bútoro­kat, nyomdai berendezés, felszerelés, nyomdai gépek, gyorssajtók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, s ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1900 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik, Budapest, 1939. évi október idó 18. napján. Tarpai József, kir. kir. végre­hajtó.­­ O­F 15563 Árverés. Pk. I. 56134/1989. szám. Dr. Zerkovitz Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Zerkovitz Oszkár javára 330 - 67 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1989. évi 422106. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi szeptember hó 5-én lefoglalt 8072 pengő becsértékű ingóságokra az I—III. kerületi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, I. kerület, Krisztina­ tér 9. házszám alatt, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1939. évi november idó 4. nap­jának délelőtt­­i 11 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorokat, vendéglőberendezés és felsze­relés, írógép és másológép s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik Budapest, 1939. évi szep­tember hó 29. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 15564 Árverés. Pk. X. 626797/1937. szám. Dr. Dániel Mik­lós által képviselt Weisz Tibor javára 185 P tőke és járulékai erejéig kielégítési végrehajtás során 1937. évi november hó 2-án lefoglalt 1611 pengő becsértékű ingóságokra fentnevezett végrehajtató és más foglal­tatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI., Sziv­ utca 9. sz., III. emelet 13. alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 3. napjának délután óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, különféle szobrok, dísztárgyak, csillár, olajfestmények, vázák, jégszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni. Budapest, 1939. évi október hó 9. napján. Dr. Schrank Géza, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 15560 Árverés. Pk. T. 64416/1936. szám. 36770/1938. Köz­hírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 1936. évi 9. P. 43377/9. számú végzésével Dr. nemes Nagy Lajos (Bp., IV., Prohászka Ottokár­ utca 3.) ügyvéd által képviselt Bársony Éva végrehajtató részére vég­rehajtást szenvedő ellen 5000 pengő követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1514 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltattak követe­lése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Svábhegy, Gyöngy­virág­ út 18. számú házban, földszinti villalakásban leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 16 napjának délután 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, antik és modern bútorokat, festmények, képek, dísztárgyak, szobor, ezüsttárgyak, függönyök, Wertheim pénzszekrény, rádió, papagály és egyéb ingó­, Ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1939. évi október hó 15. napján. Tamás Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 15566 — —————————————————m­ ii­nn. M Árverés. Pk. V. 729549/1986. szám. Dr. Proszvimmer Béla ügyvéd által képviselt Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank rt. javára 2436 P 79 t tőke és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1934. évi 39436. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1935. évi szeptember hó 4-én lefoglalt 16202 P becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, alább megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten, V. kerület, Báthory­ utca 8. házszám, III. emelet 12/a ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi november hó 8. napjá­nak délután 6 óráját tű­zöm ki, amikor a birói­ag le­foglalt bútorokat, csillár, Royal-írógép, festmények, zongora, páncélszekrény, szőnyegek, lakberendezési és dísztárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1060 pen­gőn felül van, csak azok árverező­inek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 615871/ 1939. szám, dr. Illés Ernő u. á. k. Gáspár Vilmos javára 800 + 919 P. Budapest, 1939. évi október hó 5. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 15581 Árverés: 942/1939. vght. szám. Dr. Vámbéry László ügyvéd által képviselt Urbach László javára 606 1­­60 + 60 P tőke és több követelés és járulékai erejéig amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával a soproni és budapesti kir. járásbiróság 1939. évi 310727., 1281. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi augusztus hó 21-én lefoglalt, felül­­foglalt 2740 P-re becsült ingóságokra a soproni kir. járásbiróság Pk. 8018/1939. szám­i végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében , Sopronban, Előkapu, 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 8. napjának délután 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csil­lárok, rádiók, hajszárítógép, 1 drb motorkerékpár és villanytechnikai felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Sopron, 1939. évi szeptember hó 25. napján. Tengel József, kir. kir. végrehajtó. O­F 15580 Árverés. Pk. IX. 600120/1935. szám. Dr. Pásztory Balázs ügyvéd által képviselt Magyar Könyvterjesztő váll. javára 37 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 16776. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1935. évi január hó 4-éji lefoglalt 1195 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V. kerület, Pozsonyi­ út 1. házszám, I. em, 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi november hó 6. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében el fogom adni. Budapest, 1939. évi októ­ber hó 7. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15572 Árverés. 9832/1939. végreh. szám A budapesti királyi törvényszéknek 46184/19­34/21. szám alatt kelt kielégi­tési végrehajtást rendelő végzése folytán Tiszántúli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet javára 40500 pengő tőke s járulékai erejéig 1939. évi január hó 9. napján végrehajtás útján le- és felülfoglalt, 32040 - re becsült ingóságok, u. m. : gépek, jószágok, gazdasági felszerelés stb. a nyíregyházai kir. járásbíróságnak Pk. 15116/1939. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Újfehértó község határában 1939. évi november hó 17. napján a Gencsy tagban d. u. 10 órakor, folytatva d. u. 1 órakor a Rózsa tagban, s folytatva d. u. 3 órakor a Molnár tagban, nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1939. évi október hó 21. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir bír. végrehajtó. Ö F 15570 frigyes S57.0rH ájra: 20 félóra

Next