Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. november (73. évfolyam, 248-271. szám)

1939-11-03 / 248. szám értesítője

2­1A Rtm­»oF«on tinTLiny HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1939 november 3. — 248. szám. Árverés. Pk. X. 712'S-59/1938. szám. Dr. Székely Emil ügyvéd által képviselt dr. Székely Emil javára 432 P lőké és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1936. évi 37276. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi május hó 24-én lefoglalt 8555 P becsértékű ingóságokra az árverés ki­tűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­­telvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán , üzleteiben, Budapesten, V. ker., Hold­ utca 25. házszám alatt, nyílt ker. irodában és folytatva VI., Ó-utca 36. házszám, III. em. 25. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi novem­ber hó 3. napjának délután kettő óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, felvevő- leadó­gépek, filmkazetták, fényképezőgépek, rádió, szőnyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnék, akik a­­kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1909. évi októ­ber hó 3. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. bír. végrehajtó. O­F 15568 Árverés. 270/1930. végreh. szám. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1939. Pk. 34/10 sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Tiszántuli Körzeti Mezőgazda­­sági Hitelszövetkezet debreceni ber. cég végrehajtató javára 40500 P tőke, ennek 1931. szeptember 2. nap­jától járó bő kamata és járulékai erejéig 1989. január hó 11. napján bíróilag lefoglalt és 31190 P-re becsült szarvasmarhák, lovak, sertések, termények és gazda­sági felszerelésekből álló ingóságok 1939. évi novem­ber hó 17. napján d. e. 10 órakor kezdetét veendő és Nagykálló község határában a Ludastó tanyán meg­tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben az ingóságok a fent jelzett határnapon mind elárverezhetők nem volnának, az árverés az el nem árverezett ingóságokra 1939. november 18. napján d. e. 10 órakor folytattatni fog. Nagykálló, 1939. évi október hó 18. napján. Lévy Elemér, kir. b.r. végre­hajtó. O­F 15571 Ingatlan árverések. Árverés. 10222/1939. tk. szám. Az Országos Földhitel­intézet budapesti (V., Bálvány­ utca 7. szám) bej. cég végrehajtasának, Kun András végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelme folytán az 1881. évi LX. t.-c. 176. §-a értelmében, 153.500 aranypengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi október hó 2. napjától járó, s az O. H. I. által megállapított és bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamatai 1.630 pengő eddig megállapított költség, végül az árverési kérvényért ezennel 300 pengőben megálla­pított költség erejéig, továbbá az ezennel csatlakozott hitelező és pedig a Magyar Országos Központi Takarék­­pénztár 17.000 pengő tőke, ennek és pedig 7.000 pengő­nek 1930. évi december hó 15-től, 17.000 pengőnek 1931. évi január hó 4-től járó legmagasabb kamata 2.427 , 12 fillér eddig megállapított és ezáltal 180 pengő 28 fillérben megállapított követelésének és járulékainak be­hajtása végett a végrehajtási árverést elrendeli a kará­­csondi 550., 636., 1408. és 1696. számú telekkönyvi be­tétekben felvett ingatlanoknak Kun András tulajdonát képező illetőségére és az árverésnek a fent hivatkozott telekkönyvi betétekben való feljegyzését a telekkönyvi irodának meghagyja és az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében való megtartására az 1939. évi november hó 15. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki. Ezen az árverésen árverés alá bocsájtatnak az alábbi árverési feltételek szerint az alant felsorolt ingat­lanok abban a kiterjedésben és mindazokkal a tartozé­kokkal együtt, amint ezeket az ingatlanokat az eddigi tulajdonos bírta, az Országos Földhitelintézet kérelmére megtartandó árverés esetén a hatósági adó- és becslési bizonyítvány alapján megállapított becsértékkel, mint kikiáltási árban, mégpedig : a Karácsom­ község határában fekvő és az ugyan­­ottani 550. számú telekkönyvi betétben az A. I. 22—30. sorszám alatt felvett ingatlanok Kun András tulajdonát képező 1/2 rész illetőségére 23.816.75 aranypengő kikiál­tási árban, a Karácson­d község határában fekvő és az ugyanottani 636. számú telekkönyvi betétben az A. + 1. sorszámú ingatlan a Kun András tulajdonát képező 1/2 rész illetőségére 648.75 aranypengő kikiáltási árban, a Karácsond községben fekvő és ugyanottani 1408. sz. telekkönyvi betétben az A. I. 6., 9—15., 22., 28—34. sor­szám alatt felvett ingatlanok 180.936 aranypengő ki­kiáltási árban, a Karácsond község határában fekvő és az ugyanottani 1696. számú telekkönyvi betétben az A. I. 1— 6. sorszám alatt felvett ingatlanok Kun András tu­lajdonát képező 1/2 rész illetőségére 5.564,25 aranypengő kikiáltási árban, végül 3.500 pengő tőke és ennek 1933. évi október hó 2- tól járó kamatai behajtása végett a Karácsond község határában fekvő és az ugyanottani 1696. számú telek­könyvi betétben az A. II. 1—2. sorszám alatt felvett in­gatlanok a Kun András tulajdonát képező 1/2 rész ille­tőségére 14.686 aranypengő kikiáltási árban. 1. Az egyes telekkönyvi betétekben foglalt ingatlanok az 1871. évi XXXIV. L-c. 16. §-a, az­­1911. évi XV. t.-c. 14.200/1939. tk. szám. Kérvénye a Magyar Országos Központi Takarékpénztár végrehajtásának, képv. dr. Lichteinstein Izidor miskolci ügyvéd, Kun András vég­rehajtást szenvedő elleni ügyben az árverési hirdetmény kiigazítása iránt. Végzés : A telekkönyvi hatóság az Országos Földhitelintézet végrehajtatának Kun András végrehajtást szenvedő ellen az 1939. évi július hó 3. nap­ján, a 10.222/1939. tkvi szám alatt kibocsájtott árverési hirdetmény kiadmányainak szövegébe került alábbi leírási hibákat a következőképen helyesbíti : A karácsondi 550. számú telekkönyvi betétben az A. I. 22—30. sorszám alatt felvett 2440., 2441/1., 2441/2. és 2442-től 2447-ig hrsz. ingatlanok fognak elárvereztetni, nem úgy mint a kiadmányban 2442., 2447. hrsz. ingat­lanok, a vessző helyett kötőjel használandó, ami egyéb­ként a hirdetmény egyéb szövegéből is kitűnik. Ugyanúgy az 1408. számú telekkönyvi betétben nem az A. I. 9., 15., sorszám, hanem az A. I 9—15. sorszámú ingatlanok fognak elárvereztetni, ami egyébként a hely­rajzi számoknak a felsorolásából is kitűnik, — egyebek­ben a hirdetmény szövegét érintetlenül hagyja. A jelen kérvény költségét 12 pengő 28 fillérben álla­pítja meg. Gyöngyös, 1939. évi szeptember hó 27. nap­ján. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7701 Árverés. 3892/1939. Tk. szám. Szolnoki m. királyi Pénzügyigazgatóság végrehajtatának, Puskás József és neje végrehajtást­ szenvedők ellen­­ indított­­végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 176. és 185. §-ai alap­ján a végrehajtási árverést 4570 P 3-1 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett Karcag városban fekvő és a karcagi 1949. tkvi számú betétben A. I. 1—2. sor­szám, 12401. és 12102. hrszám alatt felvett Gergely XXI. dülőbeli ingatlanokra 210 P kikiáltási árban, A. II. 1—8. sorszám, 12406/2., 12407/2., 12408/2., 12409/2., 12410/2., 12411/2., 12412/2. és 12413/1. hrsz. alatt felvett ugyanottani ingatlanokra 666 P 50 kikiál­tási árban, A. III. 1—6. sorszám, 12406/4., 12407/4., 12408/4., 12409/4., 12410/4. és 12413/3. hrsz. alatt felvett ugyan­­ottani ingatlanokra 802 P kikiáltási árban, A. IV. 1—7. sorszám, 12106/1., 12407/1., 12408/1., 12409/1., 12410/1., 12411/1. és 12412/1. hrsz. alatt felvett u. o. ingatlanokra 804­0 kikiáltási árban, A. V. 1—6. sorszám, 12406/3., 12407/3., 12408/3., 12409/3., 12410/3., 12413/2. hrsz. alat felvett u. o. ingat­lanokra 156 , 50 fillér kikiáltási árban, A. VI. 1—2. sorszám, 12418/1. és 12418/2. hrsz. alatt felvett u. o. ingatlanokra 741 P 50 f kikiáltási árban, A. 4­­1. sorsz., 12455. hrsz. alatt felvitt Gergely XXII. dűlőbeli ingatlanra 487 P 50 f kikiáltási árban, A. + 2. sorsz., 12462. hrsz. alatt felvett u. o. földre 603 P 50 f kikiáltási árban, A. + 3. sorsz., 12456. hrsz. alatt felvett u. o. földre 1232. P kikiáltási árban, az. u. o. 9486. számú tkvi betétben A. + 1. sor­szám, 1399/9. hrszám alatt felvett ingatlanra, házhely az V. dűlőben 1200 P kikiáltási ártvan, az adó- és érték­bizonyítvány szerint az ingatlanon bűz van, elrendelte. Az árverést 1939. évi november hó 21. napján délelőtt 9 órakor a karcagi kir. járásbíróság árverési termében (Kossuth­ tér 5.­­házszám, I. emelet 11. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a­­kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Karcag, 1939. évi május .hó 31. napján. A karcagi kir. járásbiróság. mint telekkönyvi hatóság, N 7768 Árverés. 6047/1937 tkv. szám. Dr. Schmidt Miklós mint néhai dr. Auber Tivadar kirendelt ügygondnoka végrehajtatónak, Krämer Jánosné Gerst Anna végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 évi LX. t.-c. 444., 146., 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 41.10 P tőkekövetelés, 6.90 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 8,50 pengő költség, valamint a csatlakozottaknak kimondott Pécsi Takarék­pénztár r.­t. 2000 és 800 pengő, Németbólyi Köles. Se­­gélyző Egylet 200 pengő, Baranyai Villamossági r. t. 245.15 pengő és 748 pengő, Kramm György 28.24 pengő, Sohl Jakab 60.50 pengő és 174.64 pengő, dr. Schmidt Miklós 400 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a mohácsi kir. járásbíróság területén levő, Nagy­­nyárád községben fekvő s a nagynyárádi 133. számú betétben A. I. 1—2., 4—6., 21—27., 29—31., + 6. sor­szám, 241. hírsz. 1117 négyszögölnyi kertre 942 pengő,­ 242. hrsz. 491 négyszögölnyi ház és udvarra 3360 pengő, 402., 1142. hrsz szántóra 963 pengő, 557. hrsz. 1091 négyszögölnyi szántóra 920 pengő, 672. hrsz. 574 négy­szögölnyi szántóra 484.50 P, 2654/1. hrsz. 369 négyszög­ölnyi szántóra 132.50 P, 2654/2. hrsz. 190 négyszögölnyi rétre, 33.50 pengő, 6/701 rész erdőre 400 pengő, 1041/1. hrsz. 3 kat. hold 190 négyszögölnyi szántóra, 1366.50 P, 1339/1. hrsz. 1 kát. hold 724 négyszögölnyi rétre 1961.50 pengő, 1331/1. hrsz. 1 kát. hold 667 négyszögölnyi szántóra 1558.50 pengő, 1450/2. hrsz. 2 kát. hold 1486 négyszögölnyi szántóra 3.954.50 pengő, 2518/5. hrsz. 851 négyszögölnyi szántóra 306 pengő, 2518/7. hrsz. 700 négyszögölnyi rétre 251.50 pengő, 1938/3. hrsz. 1 kat. hold 1148 négyszögölnyi szántóra 1631.50 pengő, 2434/1. hrsz. 535 négyszögölnyi szántóra 302 50 pengő kikiáltási árban, de a C. 9., 11., 18. sorszám, 4056/1903., 9684/1907., 137/1912. számú végzésekkel ifj. Trinder Jánosné Gróf Anna javára bekebelezett lakás használati és haszon­élvezeti szolgalmi jognak feltétlen fenntartásával, míg a C. 37., 38. sorszám alatt 8680/1930. számú végzéssel Kaipl Péter és neje Trinder Erzsébet javára bekebelezett lakás, haszonélvezeti szolgalmi jog, úgyszintén az u. e. sz. végzéssel C. 39—40. sorsz. a. Karpl Jozefin és Gerst Regina javára bekebelezett kikötményeknek feltétlen fenntartásával. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mohács, Szepessy-tér 1. szám, I. emelet 11. ajtó) megtartására 1939. évi novem­ber hó 25. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ház ingatlant a kikiáltási ár felé­nél, a többit a kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Úgy a végrehajtató, mint a csatlakozottak legkisebb vételár nélkül árverezhetnek. A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a nagynyárádi 133. számú betétben jegyezze fel. Mohács, 1939. évi június 17. napján. A mohácsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15562 Árverés. 30800/1939. tk. szám. Dr. Grósz Andor vég­­rehajtatónak Ziegler János és neje szül. Kunszt Irma végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nem­különben csatlakozóul kimondott Steiner Béla 275 P 33 f tőke és jár. és Birnbaum Jakab 200 P tőke és jár.-ból álló követelések kielégítése végett az 1884. é­vi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén fekvő , Budapest sz főváros dunajobbparti részének 15609. számú tkvi betétében A. + 1. sorsz., 17699. hrsz. alatt foglalt, III. kerületben, Raktár­ utcában 52. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 114 négyszögöl területű és Ziegler János és neje sz. Kunszt Irma nevén álló ingatlanra 17760 pengőben ezennel megállapított ki­kiáltási árban a székesfőváros közönsége javára a B. 4. sorsz. alatt feljegyzett tulajdonjogi korlátozás érin­tetlenül hagyása mellett elrendelte. Az árverést 1939 évi december hó 4. .napján délután 4 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben, Budapest, II., Fő­ utca 70/78., földszint 70. ajtó­­szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső 18699. hrszámú ingatlant, ha az árverés megtartását dr. Grósz Andor kéri 9229 P 20 f, ha Steiner Béla kéri 16062 P 30 f, ha Birnbaum Jakab kéri 16470 P 25 f megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el nem lehet adni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Buda­pest, 1939. évi szeptember hó 9. napján. A budapesti T—III kerületi királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság, " N­F 15573 3. §. 6. pontja s az 1936 : XIV. t.-c. 8. §-a alapján együt­tesen bocsát­tatnak árverés alá. 2. Az ingatlanok az Országos Földhitelintézet csatla­koztatott végrehajtó kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, a többi csatlakoztatott hite­lező kérelmére megtartandó árverésen pedig az 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a értelmében megállapított legkisebb vételárnál (fedezeti árnál), mint kikiáltási ár­nál alacsonyabb áron el nem adhatók. Ez a legkisebb vételár az 5­610/1931. M. E. számú ren­delet 21. §-a értelmében a Magyar Országos Központi Takarékpénztár csatlakoztatott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén eladás csak úgy jöhet létre, ha az Országos Földhitelintézet követelése teljesen fede­zetet nyer és 300 pengő költség. Az árverezni kívánók tartoznak bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Bánatpénz csak készpénzben teendő le, más, mint készpénz, bánatpénzül el nem fogadható. (Vht. 150. §, utolsó bekezdés.) Az, alá az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles bánatpénzét nyomban az általa ígért ár 10 százalékáig kiegészíteni. A bánatpénz lefizessenek kötelezettsége alól az Országos Földhitelintézet, ha az árverezők sorába akar lépni, az Osztrák­ Magyar Bank jelzáloghitelosztálya reá is kiterjesztett alapszabályainak 11. §. j) pontja értelmében fel van mentve. Gyöngyös, 1939. évi Julius hó 1. napján. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 7760 .­­ * Csődönkivüli ké­nyszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3703/2. 1939. sz. A kaposvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Weiler Rózsi be nem jegyzett rőfös-, textil- és rövidárukeres­kedő, fonyódi lakos kérelmére az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 6. §-a értelmében a­­csődönkivüli kényszer­­egyességi eljárást a mai nappal kezdődő j­oghatállyal megindította Vagyonfelügyelőül dr Lukács László balatonboglári ügyvédet rendelte ki. A hitelezőket felhívja, hogy a követeléseiket 1939. évi november hó 18. napjáig bezárólag a fent idézett ren­delet 52. §-ában meghat­ározott módon az Országos Hitelvédő Egylet budapesti központjánál (V. kerület, Alkotmány­ u. 8. sz.) jelentsék be s felhívja őket arra is, hogy amennyiben a fenti szerv előtt a magá­negyes­­ség létrejönne, e magánegyesség tekintetében fennálló esetleges észrevételeiket az egyesség lényeges tartalmá­­nak a Budapesti Közlönyben történt közzétételétől szá­mítandó további 15 nap alatt ugyancsak az Országos Hitelvédő Egylet budapesti központjánál írásban nyújt­sák be. Ügyvédi képviselet nem kötelező Kaposvár, 1939. évi október hó 28. napján. A kaposvári kir. törvényszék. * 22920

Next