Budapesti Közlöny, 1939. december (73. évfolyam, 272-295. szám)

1939-12-01 / 272. szám

, László Pál, Kispál Magdolna, Merkle Margit, Molnár László, Náray Béláné, Kanta Győző, Tóth Berta, Fehér Mária, Tóth Margit, Török Sándor, özv. Szabó Józsefné, Clauser Mihály, Droszt Olga, Voigt Pál, Juhász Lajos, Kenye­res Imre, Ferdinandy Mihály, Szarvassy Mar­git, Dokik László, Supka Ervin, Mokcsay Julia, Veress Sándor, Siklósi József, Kovrig Ilona, Ivánka Endre, Gyulai Jenő, Háros Jenő, Csáki Mária, Schiller Pál, Dedinszky Izabella, Varjas R. Béla, Maksa Ilona, Bodolóczky Ilona, Siegl Gusztáv, Sebestyén Sándor, Kádár Lászlóné, Iványi Dóra Mária, Sátori József, Simon László, Tanfi Alice, Krehnyay Ede, Horváth Edit, Sajó Gézáné, Markovits János, Kun Tibor, Gogolák Lajos, Perbiró József, János­­házi Imre, Dolozselek Jolán ideiglenesen fog­lalkoztatott munkaerőket főiskolai képesítésű gyakornokokká kinevezte. (38.000/1939. IV. szám. — 1939. évi november hó 28.) A magyar királyi honvédelmi miniszter dr. Móricz László, dr. Meleghegyi Sándor, dr. Szalai Gyula, dr. László Jenő, dr. Dobránszky Dezső, dr. Szabó Lajos és dr. Imets Lóránt főiskolai képesítésű ideiglenes alkalmazottakat főiskolai képesítésű gyakornokokká nevezte ki. (61.948/evr. Psz.—1939. szám. — 1939. évi november hó 27.) A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke Wesely Rezső, Neubauer Elemér, dr. Érsek Géza, Wéber Józsefné, dr. Ékes Aladár, Pécs­­várradi Vladimirné, dr. Némák Károly, Nyári József, dr. Oláh Béla, Ritter Magda, dr. Szé­­ká­ny Béla, dr. Sztankóczy György, dr. Welker Edit, dr. Zimányi Antónia, Zsigmond Pálné, Pap András, Bertalan Lajos, Czeglédy Miklós, Kiss János, Csohay Árpádné, Herbály Zsófia, dr. Bokor Lajos, Hun Ferencné, Heim Jánosné, Medgyasszay­ Gyula Izabella, Szintai Irma, Bacsa István, Hutai István, Kiss Ibolya, Nagy Elemér, Chorlé Dezsőné, dr. Molnár Zoltán, dr. Török László, Kovách Károly, Ottó István, dr. Sarudi Tibor, dr. Szalay Béla, Szentgyörgyi Miklós, Zöldág Imre, Kelemen Béláné, Baj­­nóczy Mária, Persányi Jánosné, Kerkai Já­nosné, Baranyai Jenő, Stifft Jozefa, ifj. Pethes Györgyné, Kugler Ferencné, Dörmer Olga, Szabó Klotild, dr. Schiffert György, Pajkossy Mária, a 2.390/1934. M. E. sz. rendelet alapján foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottakat fő­iskolai képesítésű gyakornokokká nevezte ki. (5.799/1939. szám. — 1939. évi november hó 24.) _____ A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a fogalmazási, műszaki és biztosításmathem­atikai tisztviselők egyesített létszámába dr. Sághy Gyula szak­­dijnokot a főiskolai minősítéshez kötött állású állami gyakornokok részére megállapított illet­ményekkel ideiglenes minőségű intézeti fogal­mazó-gyakornokká ; a középfokú biztosítási és statisztikai tiszt­viselők egyesített létszámába dr. Őri János alsófokú biztosítási gyakornokot a középisko­lai érettségihez kötött állású állami gyakorno­kok részére megállapított illetményekkel ideig­lenes minőségű intézeti biztosítási gyakor­nokká ; az alsófokú biztosítási tisztviselők létszá­mába Szédlmayer Lászlóné szül. Ormay Mária és Virányi Imre (Szolnok) dijnokokat a közép­iskola négy osztályának elvégzéséhez kötött állású állami gyakornokok részére megállapí­­tott illetményekkel ideiglenes minőségű inté­zeti alsófokú biztosítási gyakornokokká ki­nevezte. A m. kir. igazságügyminiszter Csúcs András fogházőrmesteri címmel felruházott ungvári kir. törvényszéki fogházőrt, Debreczeni István budapesti kir. országos gyűjtőfogházi fegyőrt, Füzér Mihály és Ruszin László ungvári kir. törvényszéki fogházőröket az ungvári kir. országos büntetőintézethez a szakaltisztek cso­portjába főfegyőrökké nevezte ki. (55.300/1939. I. M. szám. — 1939. november 27.) Budapesti Közlöny 1939 december 1. — 272. szám. A m. kir. belügyminiszternek 113.455/1939. B. M. számú rendelete a spanyolországi eseményekbe be nem avat­kozással kapcsolatban katonai szolgálat tilal­­mazására vonatkozó 173.111/1937. B. M. számú rendelet hatálytalanítása tárgyában. A spanyolországi eseményekbe való be nem avatkozással kapcsolatban vállalt és a m. kir. minisztérium 1.050/1937. M. E. számú rende­letének 1. §. (3) bekezdése a) pontjában közzé­tett nemzetközi kötelezettség végrehajtásaként 1937. évi március hó 6.-án 173.111/1937. B. M. szám alatt kiadott rendeletemet hatályon kivül helyezem. Budapest, 1939. évi november hó 26.-án. A miniszter rendeletéből : Dr. Boór Aladár s. k. miniszteri osztályfőnök. A m. kir. belügyminiszternek 133.000/1939. IX. B. M. számú rendelete. Az 1939. év IV. negyedére és 1940. évre az inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére inségjárulék kivetése. Az 1922 :1. t.-c. 29. §-ában nyert felhatalma­zás alapján, a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértve, a nyomor enyhítésére szolgáló ínség­­járulékok kivetése és beszedése tárgyában a következőket rendelem : 1­ §• (1) Az inségenyhítés költségeinek fedezésére a­ törvényhatósági jogú és megyei városok­ban, valamint a községekben az 1939. évi október hó 1-től december hó 31.-ig terjedő időre, továbbá b) Budapest székesfővárosban, a törvényható­sági jogú megyei városokban, valamint a községekben az 1­­0 naptári évre egyszeri ínségjárulékot kell kivetni. 2. §■ Az egyszeri inségjárulékot 1. a jövedelemadó, 2. a társulati adó, 3. a tantieme adó, 4. az általános kereseti adó fizetésére kötele­zettek terhére kell kivetni. 3. §. (1) Az inségjárulék kivetésének alapja a) az 1930. évi október hó 1.-től december hó 31.-ig terjedő időre szóló inségjárulék kivetésé­nél , az 1939. évre kivetett állami jövedelem­­adónál alapulvett és a község (város) területéről származó 1938. évi adóköteles tiszta jövedelem, valamint az 1939. évre kivetett társulati, tan­t­eme és általános kereseti adónál alapulvett 1938. évi adóköteles nyereség, javadalom, ille­tőleg jövedelem ; b) az 1940. naptári évre szóló inségjárulék kivetésénél , az 1940. évre kivetett állami jöve­delemadónál alapulvett és a község (város) terü­letéről származó 1939. évi adóköteles tiszta jö­vedelem, valamint az 1940. évre kivetett társu­lati, tanü­eme és általános kereseti adónál ala­pul vett 1939. évi adóköteles nyereség, javada­lom, illetőleg jövedelem. (2) Ha valamely­enségjárulék fizetésére köte­lezettnek jövedelme egészben vagy részben más község (város) területéről származik, az illeté­kes községi elöljáróság (városi adóhivatal) kö­teles a kivető községi elöljárósággal (városi adóhivatallal) az 1939. évre szóló kivetést ille­tően legkésőbb 1939. évi december hó 15.-ig,­­ az 1940. évre szóló kivetést illetően pedig 1940. évi január hó 15.-ig közölni, hogy mennyi esik rá az illető adózó jövedelemadó alapjából. A vonatkozó adatokat szükség esetén az illetékes m. kir. adóhivataltól rövidúton kell beszerezni. (3) Ha a kereseti adó kivetése alapjául vett adóalap az évi 500 pengőt nem éri el, úgy a kereseti adó alapján az inségjárulék kivetését mellőzni kell. / 4. §• Az 1939. évi október—december hónapokra kivetendő egyszeri inségjárulék kulcsa a jöve­delemadó fizetésére kötelezetteknél a 3. §-ban meghatározott adóalap után járó jövedelem­adónak 6% -a, a társulati és tant­eme adót fizető kötelezetteknél az adónak 5% -a, az 1940. évre kivetendő inségjárulék kulcsa pedig a 3. §-ban meghatározott adóalap után járó jövedelemadó­nak 20%-a, a társulati és tant­eme adót fizető kötelezetteknél az adónak ugyancsak 20%-a. 5. §. Az általános kereseti adó fizetésére kötelezet­tek az 1939. évi október—december hónapokra az általános kereseti adó alapjául vett adóalap­nak 0,5%-át, az 1940. évre pedig 2%-át köte­lesek inségjárulék címén fizetni. Azokban a köz­ségekben (városokban) azonban, amelyekben az általános kereseti adó kivetési kulcsa ()%-ot meghaladó százalékban állapíttatott meg, az ál­talános kereseti adót fizető kötelezetteknél az inségjárulék kivetési kulcsa olykér csökken­tendő, hogy az egy teljes évre átszámítva, az általános kereseti adóval együtt se haladja túl az általános kereseti adóalap 8%-át. 6. §. Az általános kereseti adó után kivetett inség­járulék egy teljes évre átszámított összege nem haladhatja meg a kedvezményes adókulcs (1929 : XXIII. t.-c. 25. §.) alapján kivetett álta­lános kereseti adó összegét. 7­ §• Amennyiben akár a társulati adót, akár a jö­vedelemadót a társulat saját tőkéjének, illetőleg az adózó vagyonának alapulvétele mellett mini­mális adókulcs alkalmazásával vetették ki, az inségjárulékot a kivetett társulati adó, illetőleg jövedelemadó alapján kell kivetni. Ebben az esetben az inségjárulék alapjait az egyes érde­kelt községek, illetőleg városok között a tár­­­­lati adónál alkalmazott m­egosztási kulcsok sze­rint, illetőleg az egyes községekben (városok­ban) fekvő vagyontárgyak értékének arányá­ban kell megosztani. 8. §. Az inségjárulékot az állami jövedelemadó, továbbá a társulati adó és az általános kereseti adó 1939., illetve 1940. évi kivetési lajstromai­ban foglalt adatok alapján az illetékes községi elöljáróság (városi adóhivatal) veti ki, a kive­tett inségjárulék összegét a lajstromok jegyzet rovatában feltünteti és az 1939. évi kivetésről az adókötelezetteket fizetési meghagyással érte­síti. Az 1940. évre szóló kivetésről az érdekeltek az adóívből értesülnek. 9. §. (1) Az 1939. évi október—december hóna­pokra kivetett inségjárulékot a fizetési meg­hagyás kézbesítését követő 30 napon belül kell kiegyenlíteni. Az 1940. évre kivetett inségjáru­lék az együttesen kezelt közadókkal azonos idő­pontban válik esedékessé és az együttesen ke­zelt közadókra megállapított határidőkben fize­tendő be. (2) Az a járulékfizetésre kötelezett, aki ese­dékes adótartozását a megállapított fizetési határidőben be nem fizeti, az állami egyenes­adókra érvényes szabályok szerint késedelmi kamatot fizet. 10. §. (1) Az 1939. évi október—december hóna­pokra kivetett inségjárulékot a községi elöljáró­ság (városi adóhivatal) külön főkönyvben, az 1940. évre kivetett inségjárulékot pedig az együttesen kezelt közadókkal együtt könyveli, tartja nyilván és kezeli. , (2) Az 1939. évi október—december hóna­pokra kivetett és külön kezelt inségjárulékot az adózó a megállapított határidőben az együtte­sen kezelt és egyéb közszolgáltatásokon felül köteles befizetni. (3) Az egyéb közszolgáltatások befizetésére adott kedvezmények az 1939. évi október— december hónapokra kivetett inségjárulékokra

Next