Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. december (73. évfolyam, 272-295. szám)

1939-12-01 / 272. szám értesítője

2 Bánatpénz a kikiáltási ár 16%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Hódmezővásárhely, 1939. évi november hó 8. napján. A hódmezővásárhelyi krt. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 8­737 Árverés. 8386/1939. tk. szám. Végzés. Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet végrehajtatának . Berki Gyula végrehajtást szenvedő elleni ingatlan végrehajtási ügyé­ben a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelmére az 595­7/1939. tk. számú árverési hirdetményt és árverési feltételeket az alábbiak szerint módosítja is erről az összes érdekelteket értesíti : a­ 19. sorban 3292/a. és 3392/­b. hrsz. 1 hold rét és 1298 négyszögöl szántónak jelzett ingatlan helyesen 3292/a. és 3292/b. hrsz. 1 hold rét és 1 hold 293 négy­szögöl szántó ; a 32. sorban a 3334/1. és 3334/2. hely­rajzi számok hibásan kétszer szerepelnek : a 31. és 34. sorban a 3331/2. hrsz. ingatlan részlet területe nem 12 hold 1425 négyszögöl, hanem 12 hold 1421 négyszögöl ; a 34. sorban 3836/b. hrsz. helyesen 3886/3b ; a 3­3. sorban 3334/10. hrszám a kataszter szerint 3334/10a, 3334/10b, 3334/10c. hrsz. 3 hold 800 négyszögöl szőlő, 4 hold kert, 2 hold 604 négyszögöl szántó. Kiskunhalas, 1939. évi november hó 23. napján. A kiskunhalasi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16071 Csődhirdetmény. Csődmegszüntetés. Cs. 4846/54. 1935. szám. A szolnoki kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a vb. Jászladányi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet jászladányi be­­. cég ellen az 1936.­­évi december hó 3. napján Cs. 4846/15. 1935. szám alatt nyitott csődöt az 1881 : XVII. t.-c. 165. §-a értelmében, az 1881: XVII. t.-c. 87. §-ára figyelemmel csődvagyon hiánya következ­tében az 1939. évi október hó 5. napján 53. sorsz. alatt hozott végzésével megszüntette. Szolnok, 1939. évi no­vember hó 22. napján. A szolnoki kir. törvényszék. F 16065 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2644/1989. szám. Csődönkivüli kényszeregyességi ügyben a szombathelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Weinberger Jeanette vőföskereskedő, körmendi lakosnak az 1939. évi november hó 18. napján előterjesztett kérelmére a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást a mai napon megindította. Az eljárás megindításának joghatálya a mai nappal áll be. Vagyonfelügyelőül dr. Gosztolya István ügyvéd, kör­mendi lakost rendelte ki. A kötelező magánjegyesség megkísérlésére az Országos Hitelvédő Egylet hivatott. Felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy köve­teléseiket 1939. évi december hó 16. napjáig bezárólag az Országos Hitelvédő Egyletnél (Budapest, V., Alkot­­m­ány­ utca 8.) az 1410/1926. M. E. számu­ rendelet 52. §-ában meghatározott módon (Írásban, a követelés keletkezésének, lejárati időpontjának és jogcímének, nemkülönben a netán felszámított kamat követelésének kezdő időpont­ját, a kamatszámítási kulcsát és "az eljárás megindításáig kiszámított költséget, az esetleg felszámí­tott egyéb járulékkövetelés jogcímét és összegét, külön kielégítésre jogosított hitelező, amennyiben követelését az egyességi eljárásban érvényesíti, köteles a különkielé­­gítés alapját szabatosan megjelölni és nyilatkozni arra, hogy követelését a külön kielégítési jog előreláthatólag mekkora összeg erejéig fedezi, ugyanez áll oly hitelezőre, akinek követelése váltókötelezett adóstárs vagy kezes kötelezettségével vagy más módon biztosítva van, az a hitelező, aki előnyös kielégítésre tart igényt, köteles igényének jogalapját közölni­ jelentsék be és a tárgya­láshoz váltóikat vagy követeléseikről szóló egyéb okira­tokat hozzák magukkal. Felhívja továbbá a hitelezőket, hogy a netán létrejövő magánegyesség ellen felmerülő esetleges észrevételeiket és annak lényeges tartalmát közlő hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való közzétételétől számított 15 nap alatt ugyancsak az Országos Hitelvédő Egyletnél írásban nyújtsák be. A magánegyesség létrejötte és az elleni észrevételek­­be nem adása esetén a kir. törvényszék a magánegyes­­ség jóváhagyása tárgyában hozandó határozatát az érde­kelteknek nem kézbesíti, hanem­ a Budapesti Közlöny­ben fogja közzétenni és a kir. törvényszék hirdetőtáblá­jára kifüggeszteni. Szombathely, 1939. évi november hó 20. napján. A szombathelyi kir. törvényszék. F 16051 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1592/20. 1939. sz. ’A nyíregyházi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Weisz Náthánné kisvárdai rőföskereskedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a csődönkivüli kényszer­egyességi eljárást a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-a alapján a mai napon befejezetté nyilvánította. Nyíregyháza, 1939. évi november hó 14. napján. A nyír­egyházi kir. törvényszék. *23190 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5708/1939. szám. A kir. törvényszék Grosz Ernő ásvány, vegyitermékek és háztartási cikkek kereskedő, szikszói lakos kérelmére az 4­410/1926. M. E. számú rendelet 6. §-a értelmében a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást a mai nappal kezdődő joghatállyal megindítja. Vagyonfelügyelőül a kir. törvényszék tanácsa dr. Spiró Sándor szikszói ügyvédjelöltet rendelte ki. A kir. törvényszék felhívja a hitelezőket, hogy a köve­teléseiket az 1939. évi december hó 12. napjáig bezáró­lag az idézett rendelet 70. §-ában meghatározott jog­következmények terhe mellett, az 52. §-ban meghatáro­zott módon az Országos­ Hitelvédő Egyletnél jelentsék l­e és a tárgyalásra váltóikat vagy követeléseikről szóló egyéb eredeti okirataikat hozzák magukkal. Miskolc, 1939. évi november hó 22. napján. A miskolci kir. tör­vényszék. *23200 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7851/16/1938. sz. A nyíregyházai királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Nehéz István cipész, mátészalkai lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az eljárást a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. § II. bek. 2. pontja alapján a mai napon befejezetté nyilvánította. Nyíregyháza, 1989. évi november hó 20. napján. A nyíregyházai kir. törvényszék. * 23196 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2974/1938/19. sz. Bruckner János divatárukereskedő, szombathelyi lakos csődönkívüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvény­szék a 660/1931. M. E. számú rendelet 10. §-a 2. be­kezdésének 2. pontja szerint az eljárást befejezetté nyilvánítja, mert az egyesség megkötésétől számítva a teljesítési határidő letelt és az egyességben vagyoni értékesítés kikötve nem lett. Szombathely, 1939. évi november hó 22. napján. A szombathelyi kir. törvény­szék. * 23196 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5026/1989/37. sz. Végzés. A kir. törvényszék Schiffer Ármin és neje szül. Janovitz Magda hernádvécsei lakosok csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az egyességi tárgyalásra új határnapul 1939. évi december hó 16. (tizenötödik) nap­jának dél­­őtti­ek­ 10 órá­ját tűzi ki hivatalos helyi­ségébe (I. em. 64. sz.). A fenti határnapra a hitelezőket jelen végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzététele utján idézi meg. Elrendeli jelen végzésnek a kir. törvényszék hirdető­­tábláján való kifüggesztését. Miskolc, 1939. évi novem­ber hó 24. napján. A miskolci kir. törvényszék. *23197 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 79/1938/25. szám. Szenkovits Jenő szekszárdi órásmester csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék közihírré teszi, hogy az eljárást 1939. évi november hó 2. napján befejezetté nyilvánította. Szekszárd, 1939. évi november hó 22. napján. A szekszárdi kir. törvényszék. * 23198 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5353/1939. szám. Tannenbaum Tibor (Putnok) ügyében a kötelező ma­­gánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjá­nál (B Budapest, V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt). 1939. évi december hó 7. napján, 10 órakor tartják meg. 1939. november 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 16092 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5508/1939. szám. Zsurkó János cipőgyáros (Szeged) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fióká­jánál (Budapest, V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt), 1939. évi december hó 7. napján 12 órakor tart­ják meg. 1989. november 30. Országos Hitelvédő Egy­let. F 16093 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4331/1939. szám. Steiner Benő vegyeskereskedő (Dévaványa) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszak­mai fiókjánál (B­udapest, V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt). 1989. évi december hó 5. napján egy­negyed 2 órakor tartják meg. 1939. november 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 16094 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1555/16/1939. sz. Végzés. A kir. törvényszék jóváhagyja Schwarcz József bőrkereskedő, győri lakos, adós és annak hitelezői között az Országos Hitelvédő Egylet előtt 1939. évi szeptember hó 27. napján tartott tárgyaláson létrejött következő kényszeregyességet : Az adós kötelezi magát az egyesség joghatálya alá eső követelések teljes és végleges kiegyenlítéséül a tőke, az eljárás megindítása napjáig járó kamatok és ugyan­azon időpontig felmerült perköltség követelések .33 azaz harminchárom százalékát megfizetni, ebből 3% az egyességet jogerősen jóváhagyó törvényszéki vég­zésnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 1­5-ik napon, míg a fennmaradó 30% a fenti időponttól számított 30. napon kezdődő 8 azaz nyolc havi egyenlő részletben fizetendő. Valutában fennálló tartozások a felek között létre­jött megállapodáshoz képest, az érvényben levő jog­szabályokra való figyelemmel teljesítendők. Ha valamely esedékessé vált hányad az adó költsé­gére, a kényszeregyességi beadványban feltüntetett címre elküldött ajánlott levélbeli megintés elküldésétől számított 10 nap alatt sem­ fizettetik ki, a 850/1931. M. E. sz. rendelet 10. §-ának utolsó bekezdésében fog­lalt rendelkezéshez képest, az eljárás befejezetté nyil­vánítása után a részletfizetési kedvezmény elvesz s az illető hitelező eredeti követelése a ke. rendelet 79. § 2. bekezdésének megfelelően — figyelembe véve a netán már teljesített törlesztéseket — feléled, nyomban ese­dékessé válik. Adós és kezes kötelezőleg kijelentik, hogy üzletüket, üzlethelyiségüket és ingatlanukat az Országos Hitelvédő Egylet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül mindaddig, míg az egyesség joghatálya alá eső hitelezői követelé­sek kiegyenlítést nem nyertek, el nem adják, meg nem terhelik, másra át nem ruházzák, albérletbe nem adják és használatul át nem engedik. Ellenkező esetben a hi­telezők követelései felélednek és azonnal esedékessé válnak. Adós köteles Engel Jenő és Steiner Jenő hitelezők olyan értelmű perrendszerű­ nyilatkozatát beterjeszteni, melyben nevezettek kijelentik, hogy velük szemben fennálló követelésüket mindaddig, míg az egyesség hatálya alá eső követelések teljes és végleges kiegyen­lítést nem nyertek, nem érvényesítik és arra semmi néven nevezendő teljesítést vagy törlesztést el nem fogadnak és el nem fogadhatnak, továbbá, hogy ezen nyilatkozat likvidáció esetére is kötelező és hatályban marad akkor is, ha adós ajánlatát a nyilatkozat alá­írása után bármikép módosítja. Ezen egy­ességért az egyességi hányad erejéig, vala­mint a kez eljárás során megál­apitandó díjakért és költségekért az egyetemleges és készfizetői kezességet Schwarcz Józsefné sz. Friedmann Rózsi győri lakos elvállalja, olyképen azonban, hogy vele szemben az eredeti követelések feléledésének még valamely fizetés­­mulasztás esetén sincs helye. Rosenfeld László és neje sz. Schwarcz Lili 3000 azaz háromezer P erejéig, Lang Jenő és neje Mayer Anna győri lakosok 1000, azaz egyezer P er. a hiányszavatos­­sági kezességet elvállalják olykép, hogy ezen kezességi kötelezettségük mindaddig fennáll, míg adós az egyes­ségben vállalt kötelezettségének eleget nem tesz, és ezen kezességvállalás a hitelezők követelésének arány­­lagos kielégítésére szolgál. Tudomásul veszik, hogy velük szemben az egyes hitelezők követeléseiknek aránylagos része erejéig saját személyükben jogosultak eljárni. A kir. törvényszék az egyesség jóváhagyása követ­keztében ezen jóváhagyó végzést, mivel ellene az 1410. 1926. M. E. sz. rendelet 36. §-a értelmében előterjesz­tésnek helye nincs, jogerősnek nyilvánítja. A kir. törvényszék az Országos Hitelvédő Egyletnek a magánegyességi eljárással kapcsolatban felmerült költségeit, figyelemmel arra, hogy az egyesség előtte jött létre, a már idézett rendelet 56. g-a és a 3890. 1982. M. E. sz. rendelet 4. g-a értelmében végleges vagyoni mérleg szerint 23709 P 80 , előnyösen kielé­gítendő követelések levonása után a livotális hitelezők követelésének fedezésére rendelkezésre álló tiszta vagyoni fedezetként jelentkező 20271 pengő 30 fillér után annak 2,5%-ában, vagyis kereken 507 azaz öt­százhét pengőben megállapítja. Mivel annak részlettörlesztésére előlegül a 8. sor­számú végzéssel 398 pengő már kiutaltatott, a királyi törvényszék ugyanerre további részlettörlesztésül a fenti hitelvédőszerv részére az elnöki letétnapló 195. és 219/1989. t. a. kezelt összegből 109 pengőt és per­költségekre 40 fillért kiutalványoz. A kir. törvényszék dr. Bárdosi Sándor budapesti ügyvéd, jogi megbízott munkadiját 3890/1932. M. E. sz. r. 6. §-a értelmében 70 azaz hetven pengőben álla­pítja meg és ezen összeget nevezett részére az elnöki letétnapló 219/1939. t. a. kezelt összegből kiutalja és ugyancsak innen kiutal a perköltségekre 62 fillért. A kir. törvényszék dr. vitéz Száky Jenő győri ügyvéd kirendelt vagyonfelügyelőnek munkadiját az 1410/1936. M. E. sz. rendelet 48. §-a alapján a tiszta vagyoni fedezet után annak 1%-ában, vagyis kereken 203 pengő­ben államija meg s ezen összeget a nevezett vagyon­felügyelő részére az elnöki letétnapló 219., 220. és 234. 4989. t. a. kezelt összegből kiutalja. Felhívja a bíróság a nevezett vagyonfelügyelőt, hogy a kiutalt összeg átvétele végett a kir. törvényszék irodaigazgatójánál 8 nap alatt jelentkezzék, mert ellen­kező esetben a kiutalt összeg részére bírói letétbe fog helyeztetni. Utasítja a kir. törvényszék az elnöki letéteket ke­zelő irodaigazgatót a kiutalt összegeknek az utalványo­­sok részére való kifizetésére, a különirodát pedig arra, hogy a kiutalt 109 pengőt ugyancsak a kiutalt 40 fillér portóköltség felhasználásával, csekklapon az Országos Hitelvédő Egyletnek, míg a kiu­talt 70 pengőt az ugyan­csak kiutalt 62 fillér portóköltséggel postautalványon dr. Bárdosi Sándor budapesti (Vilmos császár­ ut 31.) ügyvéd küldje meg és a csekkelismervényt, illetve a fel­adóvevényt csatolja az iratokhoz. A kir. törvényszék az 1050/1932. M. E. számú rende­let 2. §-a értelmében az Országos Hitelvédő Egylet, dr. Bádoly Sándor ügyvéd jogi megbízottat, valamint a nevezett vagyonfelügyelőt kötelezi, hogy a megállapított díjaknak az ezen rendelet 1. §-ában meghatározott százalékát ezen díjak bevételezése után végrehajtás terhe mellett az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíj­intézetnek fizessék meg. Erre való tekintettel ezen végzést az Országos Ügyvédi Gyám és Nyugdíjintézet­nek megküldi. A kir. törvényszék ezen végzést az egyességi illeték kiszabása és idevaló közlése végett a győri m. kir. adóhivatallal közli azzal, hogy az eljárás tárgyának az értéke a 102.700/1927. P. M. számú rendelet 10. §-a szerint 43.981 (negyvenháromezerkilencszáznyolcvan­­egy) pengő 42 fillért tesz ki és hogy az egyesség a fenti hitelvédő egylet előtt jött létre. A kir. törvényszék az elrendelt biztosítási intézkedé­seket megszünteti és az 1410/1926. M. E. számú ren­delet 84. §-a, illetve a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-a értelmében az eljárás megindítására vonatkozó feljegyzése az adós ellen esetleg foganatosított végre­hajtási jegyzőkönyvben való törlése iránt a győri kir. járásbíróságot megkeresi. Indokok : A fentebb megnevezett hitelvédő egylet előtt létrejött egyesség ellen a rendelkezésre állott határidő alatt észrevételt senki nem adott be. Miután a létrejött egyességnek tartalma és annak alaki kellékei az 1410/1926. Ál. E. számú rendelet 29. és 30. §-aiban foglaltaknak megfelelnek a kir. tör­vényszék ezen egyességet a hivatkozott rendelet 35. §-a értelmében jóváhagyta és mivel ezen végzés ellen előterjesztésnek helye nincs, azt a 850/1931. M. E. sz. rendelet 10. §-a értelmében jogerősnek nyilvánítja. A végzés egyéb rendelkezései a hivatkozott rendelet megfelelő §-ain alapulnak. Győr, 1939. évi október hó 38. napján. A giyőri kir. végégg­ék, A Bu­dapesti Bözt­öNY Hivatalos Értesítője 1939 december 1. — 272. szám.

Next