A Budapesti Közlönyben az 1939. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1939. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

n 5.630/1930. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a magyar polgári büntető­bíráskodás működésének megkezdéséről szóló 9.720/1938. M. E. számú rendelet módosítása tár­gyában. 125. szám, 5.610.1939. A spanyolországi eseményekbe való be nem avatkozással kapcsolatos egyes rendeletek hatályon­­kivüli helyezése tárgyában. 126. szám. 5.600.1939. A kereskedelmi törvények és egyéb hitel­jogi jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területre kiterjesztése tárgyá­ban. 127. szám. 6.590/1939. A Genfben 1931. évi julius hó 18.-án kelt magyar-német Kereskedelmi Szerződéshez Buda­pesten, 1937. évi julius hó 6-án aláirt Harmadik Pótegyezmény végleges életbeléptetése tárgyában. 128. szám. 5.650/1939. A villamos energia árának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken át­meneti megállapítása tárgyában. 128. szám. 5.810/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken végrehajtott földbirtokrendezés felülvizsgálatának lebonyolítása tárgyában. 131. szám. 5.720.1939. A külügyi szolgálat fogalmazási szakában való al­kalmazáshoz szükséges kellékeket szabályozó 6.130/1931. M. E. számú rendelet kiegészítése tár­gyában. 132. szám. 5.810/1939. A vitéz nagybányai Horthy Miklós Ur Ma­gyarország kormányzójává választása tizedik év­fordulójának megörökítéséről szóló 1930 : XI. tör­vénycikk egyes rendelkezéseinek módosítása tár­gyában. 132. szám. 5.900.1909. A vallásügyi jogszabályoknak a visszacsatolt területeken hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések tárgyában. 132. szám. 5.930/1939. A találmányi szabadalmakra, a védjegy-, valamint az ipari mustra- és mintaoltalomra vonat­kozó jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és a kárpátaljai területekre kiterjesztése tárgyában. 133. szám, 5.830 1939. A sajtókamara szervezetére vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában. 135. szám. 5.500/1939. A visszacsatolt felvidéki területen és a kár­pátaljai területen kibocsátott betéti okmányok meg­jelöléséről. 136. szám. 6.000 19­39. A volt cseh-szlovák hatóságok és intézmé­nyek tényei alapján támasztható követelések iránti bírói eljárás felfüggesztéséről. 136. szám. 6.080/1939. A m. kir. államvasutaknál alkalmazott ipari munkások munkás gyermeknevelési pótléka tárgyá­ban. 137. szám. 6.200/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai terület közigazgatásának ideiglenes rende­zéséről. 140. szám. 6.210/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területen az állambiztonsági, különösen az idegenrendészeti tennivalók ellátásáról. 140. szám. 6.800 1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területekre vonatkozó igazságügyi szervezeti rendelkezések tárgyában. 141. szám. 5.910.1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területen a magyar polgári büntetőbírás­kodás működésének megkezdése tárgyában. 141. szám. 5.920/1939. A polgári peres és nemperes eljárási jog­szabályok hatályának a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területre kiterjesztése tárgyá­ban. 141. szám. 6.650 1939. A magyar magánjog hatályának a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területre kiterjesztése tárgyában. 141. szám. 6.060 1939. A hiteljogi jogszabályok hatályának a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terü­letre kiterjesztése tárgyában. 141. szám. 6.070/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken a közoktatásügyi igazgatás tárgyában. 141. szám. 6.100/1939. A Nemzeti önállósítási Alapról szóló rendel­kezések kiegészítése és módosítása tárgyában. 142. szám. 6.160/1939. A mérnöki rendtartásról szóló 1923 : XVII. törvénycikknek a Magyar Szent Koronához vissza­csatolt felvidéki területeken hatálybalépésével kap­­csolatos rendelkezések tárgyában. 142. szám. 6.310 1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken ipart (kereskedést) űzők jogo­sítványai tárgyában kibocsátott 1.100/1939. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 142. szám. 5.880/1939. Az 1936 : XIII. törvénycikkbe iktatott magyar-britt polgári jogsegélyegyezmény területi hatályáról. 143. szám. 6.220 1939. Komárom szabad királyi városnak és Ung­­vár megyei városnak törvényhatósági jogú várossá alakításáról. 143. szám. 6.300­ 1939. A Pénzintézeti Központról szóló egyes jog­szabályok hatályának a kárpátaljai területre ki­­terjesztése és az ezzel kapcsolatos rendelkezések tárgyában. 143. szám. 6.409/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai terülteknek pénzügyi közigazgatásáról, valamint a közszolgálati alkalmazottak nyugellátá­sáról és betegsegélyezéséről. 143. szám. 6.450/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a rendőrhatósági engedélyhez kötött jogosítványok felülvizsgálásáról szóló 800/ 1939. M. E. számú rendeletben megállapított határ­idő meghosszabbítása. 145. szám. ' i,'­, r­é• 1.ICO'IO'OO. Beregszász, Érsekújvár, Léva, Losonc és R’maszombat nagy’’őrségeknek megyei városokká alakításáról. 145. szám. 6.390/1939. Az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete által ellá­tott öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági kötelező biztosítás alapjait gyarapító állami hozzá­járulás fizetésének további függőben tartása tárgyá­ban. 145. szám. 6.500/1939. A gazdatartozások fizetésére és rendezésére vonatkozó rendelkezések kiegészítése és módosítása tárgyában. 145. szám. 5.700/1939. A mezőgazdaságnak nyújtandó kedvezmé­nyek tárgyában kiadott rendeletek hatályának az 1939/40. gazdasági évre való meghosszabbítása tár­gyában. 145. szám. 6.410/1939. A kivitelre szánt sárgabarack, őszibarack és csemegeszőlő minőségének ellenőrzéséről és annak tanúsításáról szóló 3.703/1936., 5.670/1938. és 6.130/ 1938. M. E. számú rendeletek hatályon kívül helye­zése tárgyában. 146. szám. 6.530/1939. A lengyel köztársasággal 1939. évi június hó 22-én aláirt Hatodik Pótjegyzőkönyv ideiglenes életbeléptetése tárgyában. 146. szám. 6.560/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt kárpátaljai területen a biztosítási szerződéseken alapuló jogviszonyokra és a biztosító magánválla­latok állami felügyeletére alkalmazandó jogszabá­lyok tárgyában. 147. szám. 6.510/1939. A budapesti burgonyaforgalom szabályozása tárgyában. 147. szám. 6.590/1939. A visszacsatolt felvidéki területen és a kárpát­aljai területen kibocsátott betéti okmányok meg­jelöléséről szóló 5.500/1939. M. E. számú rendelet­ben megállapított bemutatási határidő meg­hosszabbítása tárgyában. 148. szám. 5.710/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területen a vadászat gyakorlásának szabá­lyozása tárgyában. 151. szám. 6.680/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területre vonatkozó bányászati rendelkezé­sek tárgyában. 151. szám, 6.630/1939. A tengeri hajók merülési vonalára vonatkozó Londonban, 1930. évi július hó 5-én kelt nemzet­közi egyezménynek kihirdetéséről és hatályba lépé­séről szóló 3.120/1933. M. E. számú rendelet ki­egészítése tárgyában. 151. szám, 6.690/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken érvényben volt földmérői jogosítványról és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek szabályozásáról. 153. szám, 6.853/1939. A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal „egyéb tudományos és szakszemélyzetének“ költségvetési létszámába sorozott tisztviselők szak­vizsgájának átmeneti szabályozása tárgyában. 155. szám, 6.320/1939. A külfölddel való fizetési forgalomnak, vala­mint a külföldi fizetési eszközök, az értékpapírok és az arany forgalmának korlátozására és az arany­ban teljesítendő fizetésekre vonatkozó jogszabályok hatályának a kárpátaljai területre kiterjesztése, valamint a meglévő külföldi fizetési eszközöknek, külföldi követeléseknek és aranykészleteknek a magyar—cseh-szlovák határmegállapító bizottságok 1939. évi március hó 6.-i zárójegyzőkönyve értelmé­­ben magyar fennhatóság alá visszakerült felvidéki területeken való kötelező bejelentése tárgyában. 159. szám, 6.620/1939. A kárpátaljai területen és a magyar—cseh­szlovák határmegállapító bizottságok 1939. évi március hó 6-i zárójegyzőkönyve értelmébe­n a magyar fennhatóság alá visszakerült felvidéki terü­leteken egyes követeléseknek, tartozásoknak és vagyontárgyaknak kötelező bejelentéséről. 159. szám, 6.800/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területeken a rendőrhatósági engedélyhez kötött jogosítványok felülvizsgálása. 162. szám. 4.940/1939. A francia pezsgő szerződéses vámjának mérséklésére vonatkozólag Páróban, 1939. évi február hó 4-én kötött megállapodás életbeléptetése tárgyában. 168. szám. 6.700/1939. A villamos energia árának a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai terü­leten át­meneti megállapítása tárgyában. 169. szám. 7.000/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt kárpátaljai területen a kórházügyi kérdések rende­zése tárgyában. 169. szám. 7.300/1939. A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá­­nak korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 7. §-ának végrehajtása tárgyában. 169. szám. 7.440/1939. Az átalakulás hatályosabb ellenőrzésére hivatott kormánybiztosnak a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter felügyelete alá helye­zése tárgyában. 178. szám. 6.900/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken működött színművészeti és filmművészeti előadó­művészek kamarai felvételé­nek átmeneti szabályozása tárgyában. 179. szám. 7.540/1939. A keményfából készült hordók és szüretelő­kádak vámjának átmeneti felfüggesztése tárgyában. 181. szám. 7.560/1939. A keményítő és keményitő-termékek elő­állításának korlátozásáról. 182. szám. 7.649/1939. A Nemzeti önállósitási okairól szóló rendel­kezések kiegészítése tárgyában. 184. szám. 7.460/1939. Bank és pénzváltóüzlettel foglalkozó külföldi cég felvidéki vagy kárpátaljai fiókja ü­zletállomá­­nyának átvétele esetén a felelősség szabályozása tárgyában. 187. szám. 7.800/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területeken közszolgálati állások (alkal­mazások) szervezése és betöltése tárgyában. 188. szám. 7.720/1939. A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá­­nak korlátozásáról szóló 1939 . IV. törvényc'kk vé-r-b- ''rea tárgyában. 189. szám. Helyesbítés. 192. szám. 7.790/1939. A zsidók törvényhatósági és községi választó­jogának szabályozása,­ valamint a zsidók törvény­­hatósági bizottsági és községi képviselőtestületi tagságára vonatkozó törvényi rendelkezések végre­hajtása tárgyában. 189. szám. 7.810/1939. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területen az orvosi kamarákra, a gyógy­szerészi- és bábagyakorlatra vonatkozó kérdések rendezése, valamint a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen az orvosi kamarák­kal kapcsolatos rendelkezések kiegészítése tárgyá­ban. 189. szám. 7.820/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai termeteken lévő kir. tör­vényszékeknek jövedéki büntető bírósági hatás­körrel felruházása tárgyában. 191. szám. 7.840/1939. A visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai terü­leteiken az 1918. évi területváltozással kapcsolatban felmerült zavargásokból eredő kártérítési követelé­sek érvényesítése tárgyában. 191. szám. 7.880/1939. A lenolaj előállításának ideiglenes korláto­zása tárgyában. 192. szám. 7.930/1939. A külföldiek követelésének érvényesítéséről a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen. 192. szám. 7.990/1939. Szállítóeszközöknek honvédelmi szolgáltatás cívén történő igénybevétele tárgyában. 193. szám. 7.960/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken volt magyar, illetőleg volt cseh-szlovák közszolgálati nyugdíjasok, özvegyek és árvák igazolása, valamint ellátásra való igényének bejelentése tárgyában. 194. szám 8.020/1939. A rögtönbiráskodás eljárási szabályainak megállapítása tárgyában. 195. szám. 8.100/1939. A háború idejére, vagy az országot közvet­lenül fenyegető háborús veszély esetére megállapí­tott kivételes hatalom hatálybalépéséről. 199. szám. 8.110/1939. Az egyesülési jog korlátozása. 199. szám. 8.120/1939. A gyülekezési jog korlátozásáról. 199. szám. 8.130/1939. Kitiltás és rendőrhatósági felügyelet vagy őrizet alá helyezés. 199. szám 8.140/1939. Sajtóellenőrzés. 199. szám. 8.150/1939. Külföldi sajtótermékek ellenőrzése. 199. szám. 12.113/1939. Egyes anyagkészletek zár alá vételéről. 199. szám. 12.116/1939. Az iparban (kereskedelemben, valamint a bányászatban és a kohászatban alkalmazottak munkaviszonyára vonatkozó egyes rendelkezések hatályának ideiglenes felfüggesztéséről. 199. szám. 8.300/1939. Az áraknak kötelező megállapítása tárgyá­ban. 199. szám. 8.280/1939. Az országmozgósítási kormánybiztosokról. 199. szám. 8.310/1939. A rotációs és éves nyomópapíron előállított időszaki lapok terjedelmének ideiglenes megállapí­­tásáról. 199. szám. 8.260 1939. A rendkívüli fegyvergyakorlattal kapcsolat­ban kibocsátott egyes rendeletek hatályának ki­­terjesztése tárgyában. 199. szám. 8.230/1939. A közúti és a vizi benzinüzemű gépjárómű­­vek hajtására szolgáló benzin-szeszkeverék fogyasz­tásának szabályozása tárgyában. 199. szám. 8.250/1939. Szállítóeszközök adatainak honvédelmi célra bejelentése, nyilvántartása és hatósági vizsgálata tárgyában. 200. szám. 8.320/1939­. A tartaléki vagy póttartaléki szolgálati köte­lezettség alapján tényleges katonai szolgálatot tel­jesítő orvosok kamarai tagsági dijkötelezettsége. 200. szám. 8.340/1939. A volt cseh-szlovák társadalombiztosító inté­zetek és intézmények tényei alapján támasztható követelések iránti birói eljárás felfüggesztéséről. 201. szám. 8.350/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken az orvosi kamarákkal kapcso­latos kérdésekről kiadott 2.440/1939. M. E. számú rendelet módosítása. 201. szám. 8.420/1939. A must besűrítésének engedélyhez kötése tárgyában. 204. szám. 8.270/1939. A háború esetére szóló kivételes intézkedé­sekről alkotott törvények, valamint a kivételes hatalom meghosszabbításáról és kiterjesztéséről szóló törvényi rendelkezések alapján kibocsátott, illetőleg fenntartott rendeletek közzététele tárgyá­ban. 204. szám. 8­360/1939. A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá­­nak korlátozásáról szóló 1939. IV. törvénycikk földbirtokpol’itikai rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában. 204. szám. 8330/1939. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken közszolgálati állások (alkal­­mazások) szervezésére és betöltésére vonatkozó rendelkezések kiegészítése tárgyában. 204. szám. 8­500/1939. A hadiüzemek zavartalan működésének biz­tosítása tárgyában. 204. szám. 8.450/1939. A honvédelemről szóló törvényben meghatá­rozott egyes építésügyi korlátozások tárgyában. 205. szám. 8.51011939. A visszacsatolt felvidéki és a kárpátaljai területen a mezőgazdasági haszonbér újabb meg­állapítására vonatkozó rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában. 206. szám. 4.600/1939. A Phönix életbiztositó társaság belföldi fiókja ügyeinek rendezésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 4.040/1936. M. E. számi­ rendeletnek, valamint az ennek kiegé­szítése és biztosító magánvállalatokra vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában kibocsátott 4.800­ 1936. M. E. számú rendeletnek módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott 4 700 1937. M. E. számú rendelet értelmezéséről. 209. szám. 8 60­0,1939. A rendkívüli fegyvergyakorlattal kapcsolat­ban kibocsátott egyes rendeletek hatályának kiter­jesztéséről szóló 8.960/1939. M. E. számu­ rendelet 5. §-ának végrehajtása tárgyában, 212. szám. RENDELETEK MUTATÓJA

Next