Budapesti Közlöny, 1940. január (74. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám

Bi­darpest, 1940. f. számf. Szerda, Január 3. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Hatóságoknak havonkint sar.P28 f. „ negyedévenkint 3 „24„ Magánosoknak havonkint 3 „20 „ s negyedévenkint 9 »eo„ 1—604—53. 1—604—64. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal! kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. . Előfizetési árak: Budapesti Közlöny.­­ _ Hivatalos Értesíts. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14­­ 40 . Egyes számára 8 old. terjedelemig — 16 „ Számonkint — 20 további 8 old.­kint — 16 Az Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap m­ai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­­ A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek a m. kir. belügyminiszterrel egyetértőié® kiadott 96.3­28/1939. K. K. M. számú rendelete a gépjáróműve­ken és pótkocsikon alkalmazott rugalmas (elastic) abroncsok használati idejének további meghosszabbitása tárgyában. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1039. évi 153.000. számú rendelete a nem állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek ujabb szabályozása tár­gyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminiszter a részvénytársa­ságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok, közüzemek, egyes közérdekű testü­letek és egyesületek gazdaságosabb működésé­nek elősegítéséről szóló 4.600/1933. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 1.150/1933. P. M. számú rendelet 2. §-a alap­ján Vejtey Ferenc nyug.­miniszteri osztály­­főnököt a Közérdekeltségek Felügyelő Hatósá­gának elnökhelyettesi tisztsége alól 1939. évi december hó 31.-i hatállyal saját kérelmére fel­mentette. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. állategészségügyi szolgálat altiszti és szolgai személyzetének létszámában Heidrich János tűzharcos, napszámbérést ideiglenes minőségű II. osztályú altisztté kinevezte. (7.851/eln. IV. B. 1. szám. — 1939. évi december hó 28.-án.) A m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke Bod­nár Lajos II. osztályú altisztet I. osztályú al­tisztté és Czinka József kisegítő szolgát II. osz­tályú altisztté kinevezte. (1.841/1939. Évi. szám. — 1939. évi december hó 31.-én.) A m. kir. kereskedelemi és közlekedés­­ügyi miniszternek a m. kir. belügyminisz­terrel egyetértőig kiadott 88.328/1939. K. K. M. számú rendelete a gépjáróműveken és pótkocsikon alkalmazott rugalmas (elastic) abroncsok használati idejé­nek további meghosszabbitása tárgyában. A m. kir. belügyminiszterrel együttesen kiadott 18.899/1936. K. K. M. számú rendelet­ben a gép­járómű­veken és pótkocsikon alkalma­zott rugalmas (elastic) abroncsok használatára megállapított határidőt a m. kir. belügyminisz­terrel egyetértve 1940. évi december hó 31.-éig meghosszabbítom. Rugalmas (elastic) abroncsokkal felszerelt új gépjáróművek forgalomba hozására a keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszter különö­sen indokolt esetekben engedélyt adhat. Budapest, 1939. évi december hó 39.-án. A miniszter rendeletéből: Dr. Ladányi Dezső s. k. miniszteri osztályfőnök.­ ­ Egyes szám­ára ifi fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1939. évi 153.000. számú rendelete a nem állami elemi népiskolai tanitók illetményeinek újabb szabályozása tárgyában. I. A m. kir. Központi Illetményhivatalnak, Budapest. A nem állami elemi népiskolai tanitók illetményeinek újabb szabályozása tekintetében az 1939. évi 12.000. M. E. számú körrendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 289. számában) alapján, a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőkép rendelkezem. 1. A nem állami elemi népiskolai tanítók 1940. évi január hó 1.től kezdve a következő fizetésre jogosultak : tanítók) ............................. 111.— 1.332.— Középiskolai végzettségű Segélydíjas (volt helyettes), gyakornoki díjazás, továbbá kisegítő tanítók .. 100.— 1.200.— A helyettes tanító (volt segédtanító) rend­szeresített és üres állásra megválasztott kezdő tanító. (Lásd az 1931. évi 865—1970. számú VKM. rendelet. Megjelent a Budapesti Köz­löny 1931. évi 130. számában.) A segélydijas tanító (volt helyettes tanító) rendszeresített, de üres álláson ideiglenesen alkalmazott tanító. A kisegítő tanító nem rendszeresített álláson alkalmazott tanító. 2. Az illetménykiegészítő államsegélyben részesülő nem állami elemi népiskolai tanítók részére, a fenntartók által biztosított helyi java­dalmat az 1. pont szerint járó fizetés és a különben járó családi pótlékok összegeinek ere­jéig kell államsegéllyel kiegészíteni. 3. A helyi javadalomnak részét képező és a mindenkori kezdő fizetésnek bizonyos százalé­kában kifejezett készpénz járandóságok az illet­­­ménykiegészítő államsegély megállapítása al­kalmával 1940. évi január hó 1.-től további rendelkezésig : a) elemi népiskolai rendes, szerzetesrendi, segélydíjas (volt helyettes) és kisegítő tanítók­nál minden egyes százalék után havi 1 P 34 fillérrel, vagyis évi 16 P 08 fillérrel, b) elemi népiskolai helyettes tanítóknál (volt segédtanítóknál) minden egyes százalék után havi 1 P 11 fillérrel, vagyis évi 13 - 32 fillér­rel számítandók. A fenntartó ezeket a készpénzjárandóságokat az 1940. évi január hó 1.-től kezdve a fent megállapított összegekben tartozik a tanerők részére kiszolgáltatni. 4. Az eredetileg aranykoronában kifejezett és az 1924. évi 99.000. számú VKM. rendelet értelmében helyi javadalmul megállapított és az illetménykiegészítő államsegély szempontjá­ból figyelembe veendő készpénzjárandóságokat A lap mai számához csatolva van az 1939. évben közzétett rendeletek mutatója és szám­jegyzéke. Vára­ 1940. évi január hó Milyen Fizetési osztály Fizetési A rendes tanítói minőségűen jozási 1.-től járó fizetés Aj fizetési csoportja, fokozat töltött hányadik évben időt hóra 1 évre melyik fával fizetés a fokoza­­táró fizetésének pengő felel meg — Kinevezés alapján .................. *— 360.­— 4.320.— VII.fiz.o. 1.fok.— Kinevezés alapján .................3 328.50 3.942.— VII.fiz.o. 2.fok.— Kinevezés alapján ..............3 297 — 3.064.— VII.fiz.o. 3.fok. 12. A 31. évtől .......................... .— 261.— 3.132.— VIII.fiz.o. 1.fok. 11. A 28., 29. és 30. évben ......3 243 — 2.916.— VIII.fiz.o. 2.fok. 10. A 25., 26. és 27. évben ..........3 229.50 2.754.— VIII.fiz.o. 3.fok. 9. A 22., 23. és 24. évben ......3 209.— 2.508.— IX.fiz.o. 1.fok. 8. A 19., 20. és 21. évben..........3 195.50 2.346.— IX.fiz.o. 2.fok. 7. A 16., 17. és 18. évben..........3 182.— 2.184.— IX.fiz.o. 3.fok. 6. A 13., 14. és 15. évben..........3 176.50 2.118.— X.fiz.o. 1.fok. 5. A 10., 11. és 12. évben..........3 167.— 2.004.— X.fiz.o. 2.fok. 4. A 7., 8. és 9. évben ..............3 158.— 1.896.— X.fiz.o. 3.fok. 3. A 6. évben .....................1 148.50 1.782.— XI.fiz.o. 1.fok. 2. A 4. és 5. évben ......................2 141.— 1.692.— XI.fiz.o. 2.fok. 1. Az 1., 2. és 3. évben..............3 133.50 1.602.— XI.fiz.o. 3.fok. Szerzetesrendi tanító (nő) k füg­getlenül a szolgálati időtől— 133.50 1.602.— XI.fiz.o. 3.fok. Helyettes tanitók (volt segéd­

Next