Budapesti Közlöny, 1940. január (74. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám

, mind az államsegély, mind pedig a kiszolgál­tatás szempontjából minden emelés nélkül kell számítani. A fenntartó tehát ezeket a készpénz­járandóságokat az 1940. évi január hó 1.-től kezdve változatlanul tartozik a tanerőknek ki­szolgáltatni. 6. A helyi javadalom részét képező, s érték­­egységekben kifejezett természetbeni javada­lomnak egy-egy értékegysége az illetmény­­kiegészítő államsegély megállapításánál to­vábbra is az 1931. évi 865—1—1. számú VKM. rendelet szerint, tehát havi 1 P 75 fillérrel, vagyis évi 21 P-vel veendő egyenértékűnek. 6. Egyebekben az 1933. évi 64.800. számú VKM. rendeletnek a 6.,8., a 10. és 11. pontjai­ban foglalt rendelkezések, 1940. évi január hó l. -től további érvényben tartása mellett, az 1939. évi 12.000. M. E. számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók. II. Valamennyi vármegyei és városi törvényható­ság közigazgatási Bizottságának. A nem állami elemi népiskolai tanítók illet­ményeinek újabb szabályozása tárgyában a m­. kir. pénzügyminiszterrel egyetértésben kiadott és a m. kir. központi illetményhivatal­hoz intézett rendeletem másolatát tudomásul­vétel és további eljárás végett kiadom. Utalással az 1932. évi 81.000. számú VKM. rendeletnek a tek. közig. Bizottsághoz intézett kiadványában foglaltakra, ismételten felhívom, hogy a tanerők helyi javadalmának pontos szolgáltatását a legszigorúbban ellenőrizze. III. Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. A nem állami elemi népiskolai tanítók illet­ményeinek újabb szabályozása tárgyában a m. kir. központi Illetményhivatalhoz és a tör­vényhatóságok közigazgatási bizottságához in­tézett rendeletem másolatát van szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak nagybecsü tu­domásvétel végett tisztelettel megküldeni. Fogadja a Főtiszt. Egyházi Főhatóság kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. IV. Valamennyi tanker. kir. Főigazgatónak és vala­mennyi kir. tanfelügyelőnek, valamint a kecs­keméti népoktatási kerület kht. tanfelügyelőjé­nek. A nem állami népiskolai tanítók illetményei­nek újabb szabályozása tárgyában kiadott ren­­deletemet tudomásulvétel és további megfelelő eljárás végett másolatban megküldöm. . Nyomatékosan figyelmeztetem a CIMET, hogy a hátralékos járandóságok behajtása ügyében támogassa a közigazgatási bizottság munkáját. Budapest, 1939. évi december hó 29.-én. A miniszter helyett: Fáy István s. tc. államtitkár magyar királyi belügyminiszter a Mecséri­­ej Tűzoltótestület (Győr vármegye) tett alapszabályait 109.144/1939. B. M. zám alatt láttamozta. A királyi belügyminiszter a Torna­vá ásztársaság Bódvaszilas (Abaúj-Töl­gye) alapszabályait módosító füg­geléi 3/1939. B. M. VII. a. szám alatt látta­m. A m. miniszter kereskedő létén (Mát. Encspuszta gyában alkot rendeletet a 4 rendeletével a . értőleg jóváhagy Helyesbítés.*) A Budapesti Közlöny 1939. évi december hó 31. napján megjelent 295. számá­nak 12. és 13. oldalán közölt 10.680/1939. Á. K. sz. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének 10. sorá­ban foglalt „1.14 P/g“ helyes értéke „0.14 P/g“. Ugyanezen rendelet 4. §-ának helyes szövege a következő : „4. §. (1) A R. 1. §-a (2) bekezdésében és a 2. §-a (2) bekezdésében említett őrleményfajták jelen rendelet 1. §-ában megállapított legmagasabb árát a búza és rozsárak időközi áremelkedésé­nek ellensúlyozására felemelni nem szabad. (2) A B. 1. §. (1) bekezdésének a) pontjában említett dara és 0-ás lisztekre, valamint b) pontjában előírt egységes búzakenyérlisztre a jelen rendelet 1. és 2. §-ában megállapított leg­magasabb árak 1940. évi január hó 1.-én, február hó 1.-én és végül március hó 1.-én 13— 13 fillér/g-val emelkednek a búzaárak időközi emelkedésének ellenértékeképen. (3) A B. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjá­ban előírt fehér-rozslisztre és b) pontjában előírt rozs-kenyérlisztre a jelen rendelet 3. §-ában megállapított legmagasabb árak 1940. évi január hó 1.-én 85 fillér/g-val, február hó 1.-én és március hó 1.-én 45—45 fillér/g-val, április hó 1.-én és végül május hó 1.-én 20—20 fillér/g-val emelkednek.E­skedelem- és közlekedésügyi­­ megyei városnak a házaló­jának a város egész terü- Mátraháza, Kékestető és ( beleértve) eltiltása tár­­"1938. ki. számú szabály- I/b.—K. K. M. számú ügyminiszterrel egyet- Budapesti Közlöny 1940 január 3.1. szám. 228.027/1940. XVI. B. M. szám. "Pályázati hirdetmény. A mátraházai m. kir. állami Horthy Miklós tüdőbeteggyógyintézetnél megüresedett igaz­gató-főorvosi állásra pályázatot hirdetek. Ezen állással az állami rendszerű VII. fize­tési osztályra nézve mindenkor megállapított illetmények járnák. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban csatolandók : 1. orvostudori oklevél, 2. a gümőkóros megbetegedések szakorvosi képesítésének igazolása, 3. állampolgársági igazolás, 4. születési anyakönyvi kivonat (kereszt­levél) , 5. a 7.720/1939. M. E. számú rendelet 1. és 3. §-ában foglaltak értelmében leendő igazolása annak, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. évi IV. t.-c. 1. §-ának korlátozása alá, 6. életrajzi adatok (curriculum vitae) és eset­leges tudományos működés igazolása, 7. az orvoskamarai tagság igazolása, 8. esetleges katonai­ szolgálat igazolása, 9. közszolgálatban nem állóknál feddhetetlen előéletüket és közszolgálatra való alkalmassá­gukat igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetőleg új keletű tiszti orvosi bizonyítvány­, 10. egyetemi leckekönyv, kórházi szolgálati könyvecske és szigorlati bizonyítványok. A pályázók kérvényükben nyilatkozni köte­lesek afelől, hogy közhivataloknál, közintézmé­nyeknél és közintézeteknél állandó javadalma­zással járó orvosi képesítéshez kötött alkalma­zást betöltenek-e vagy sem ? Igenlő esetben az alkalmazó szervezetet és az élvezett összes já­randóságok összegét meg kell jelölni. Közszolgálatban álló pályázók a fentebb fel­sorolt követelmények közül azokat, amelyek a törzskönyvi lapon (minősítési táblázaton) fel vannak tüntetve, az említett törzskönyvi lap (minősítési táblázat) hiteles másolatával igazol­hatják. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy sza­bályszerűen felbélyegzett pályázati kérelmeiket ezen pályázati hirdetménynek a Budapesti Köz­löny című hivatalos lapban másodízben történt közzétételétől számított 15 napon belül hoz­zám címezve — közhivatalban lévők hivatali főnökük útján — nyújtsák be Az ezen határ­időn túl beérkező és nem kellően felszerelt pá­lyázatok nem fognak figyelembe vétetni. Budapest, 1940. évi január hó 2.-án. 2—1 M. kir. Belügyminiszter. *) Leiráu faiba folytán szükségessé vált közlés. 12.966/1939. szám. Pályázati hirdetés. A vezetésem alatt álló debreceni állami gyer­­mekmenhelynél 1940. évi január hó 31.-ével megüresedő segédorvosi állásra pályázatot hir­detek. Az állás javadalmazása az állami rendszerű X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fize­tés, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés, világítás, valamint az önköltségi ár 50%-ának megtérítése ellenében I. osztályú intézeti élel­mezés. Az állást elnyerni óhajtóknak a m. kir. belügyminiszter úrhoz címzett kérvényüket leg­később 1940. évi január hó 16.-ának déli 12 órájáig kell hozzám benyujtaniok. A pályázati kérvényhez a következő okmá­nyok csatolandók : 1. orvostudori oklevél, 2. állampolgárság igazolása, 3. az 1939. évi IV. t.-c. végrehajtása tárgyá­ban kiadott 7.720/1939. M. E. rendelet 1. és 3­ §-ai értelmében igazolása annak, hogy a pá­lyázó nem esik az idézett törvény 1. §-ában meghatározott korlátozás alá, 4. eddigi működését is feltüntető életrajzi adatok (curriculum vitae), esetleges tudomá­nyos működés igazolása (a kiadványok egy-egy példányának csatolásával), 5. egyetemi leckekönyv, a kórházi szolgálati könyvecske és szigorlati bizonyítványok, esetleg a szakképesítést igazoló bizonyítvány, 6. a közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű tiszti orvosi bizonyít­vány, 7. a közszolgálatban nem állóknál feddhetet­len előéletüket igazoló hatósági erkölcsi bizo­nyítvány, 8. családi állapotot igazoló hatósági bizonyít­vány, 9. Magyarországnak a trianoni békeszerződés által megállapított területéről pályázóknál az orvoskarmarai tagságot igazoló újkeletű bizony­lat. Az állás betöltése megbízás útján történik, amely nyugdíjra igényt nem ad, egy évre szól és annak elteltével, pályázat mellőzésével to­vábbi egy évre meghosszabbítható. A segédorvosnak az intézetben kell laknia. Az egy szobából álló segédorvosi lakás csak saját személye részére vehető igénybe. A gyermekvédelmi közigazgatásban és gyer­mekgyógyászatban jártas pályázók előnyben részesülnek. Magángyakorlat folytatása meg­engedve nincs , hiányosan felszerelt, a pályázat feltételeinek meg nem felelő, vagy késve érkező kérvények nem lesznek figyelembe vehetők. Debrecen, 1939. évi december hó 28.-án. Dr. Kulin László s. k. igazgató főorvos, *23.422 3—3 egyetemi magántanár.­ ­ 227/1939. szára. Pályázati hirdetmény. A vezetésem alatt álló kapuvári közkórház­nál 3 kórházi segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása a 300/1935. B. M. számú rendelet szerint a XI. fizetési osz­tály 3. fokozatában megállapított fizetés, egy bútorozott szobából álló intézeti lakás, fűtés, világítás és kiszolgálással, továbbá I. oszt. élelmezés az önköltségi ár 50%-nak megtérí­tése ellenében. Kinevezés 1 év időtartamra szól, mely javas­latomra, — pályázat mellőzésével, — 2 évre meghosszabbítható. Intézeti bentlakás köte­lező. Orvosi magángyakorlat nincs megen­gedve. Felhívom a pályázó nőtlen orvosdoktorokat, hogy alábbiak szerint felszerelt és kellően fel­­bélyegzett pályázati kérvényüket méltóságos simonyi és hőgyészi Hőgyészy Pál Úrhoz, Sop­ron v­írmegye főispánjához címezve, hozzám

Next