Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. január (74. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1940 Január 3. — T. szint­ ben A. I. 6—7. sorszám alatt foglalt, a nagyiváni 1046. számú tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt foglalt ingatlanokon Szabó János (nős volt Klommecz Annával) nagyiváni lakosok javára haszonélvezeti jog van bekebelezve, amelyet azonban a tkvi rangsorban megelőz az Országos Földhitelintézet javára bekebe­lezett fenti jelzálogjog. A Szabó János (nős volt Klom­mecz Annával) javára bekebelezett haszonélvezeti jogát megelőző és a Magyar Földhitelintézet javára bekebe­lezett 210 angol font sterling kiegészítésére szolgáló összeget a tkvi hatóság a nagyiváni 947. számú tkvi betétben foglalt ingatlanra vonatkozóan 872 P 50­1-ben, a nagyiváni 948. számú tkvi betétben foglalt ingatlanra vonatkozóan 174 pengőben, a nagyiváni 1046. számú tkvi betétben foglalt ingatlanra vonatkozóan pedig 2072­­-ben állapítja meg a Vt. 163. §-a alapján. Ha és amennyiben a nagyiváni 947., 948. és 1046. számú tkvi betétekben felvett ingatlanok a haszonélvezeti jog fenntartásával olyan árban adatnának el, mely a haszonélvezeti jog tkvi bejegyzését megelőző tehertétel fedezete szempontjából megállapított 872 P 50­0, 174 pengő, illetőleg 2072 pengő összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül a kitűzött határ­napon újabban elárvereztetnek­­. Az árverezni kívánók tartoznak bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldötttől letenni és az árverési feltételeket aláírni. Bánatpénz csak készpénzben teendő le, más mint készpénz bánat­pénzül nem fogadható el. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles bánatpénzét nyomban az általa ígért ár 10 százalékáig kiegészíteni. Tiszafüred, 1939. évi október hó 7. napján. A tiszafüredi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. _______­­ N 9726 6585/1939. tkvi szám. Kérvénye az Országos Földhitelintézet budapesti bel. cégnek Szabó Lajos és társai nagyiváni lakosok végre­hajtást szenvedők ügyében az 5420/1939. tk. számhoz. Végzés. Jelen kérvény folytán a tkvi hatóság az 5420/1939. számú árverési hirdetménnyel kacsolatban a nagyiváni 948. számú telekkönyvi betétben A. 1.6—7. sorszám alatt foglalt ingatlannak leirói tévedésből 351 pengő 50 f-nek feltüntetett 551 pengő 50 fillérre, a nagyiváni 998. sz. telekkönyvi betétben A. 1—4. sorszám alatt foglalt ingatlannak pedig a szintén leirói tévedésből 42.750 pengőnek feltüntetett kikiáltási árát pedig 427.50­0-re javítjá­k. Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Tiszafüred, 1939. évi december hó 9. napján. A tiszafüredi királyi­­járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9727 Árverés. 8758/1939 Hr. szám. A Kir. Kincstár végre­­hajtasának Mentes Józsefné sz. Radics Rozália végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 704 pengő 64 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az Alsóiszkáz községben fekvő s az alsóiszkázi 169. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 164. srszám alatt felvett és teljesen a végrehajtást szenvedő nevén álló szántó és árak in­gatlanra 5035 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi január hó 15. napján délután 2 órakor Alsóiszkáz községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Devecser, 1939. évi december hó 1. napján. A deve­­cseri királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 24 Árverés: 6358/1939. tk. szám. Felhívás: A telekkönyvi hatóság Demján Gáborné Baranya Mária Solti lakos, gazdaadós által beadott és a solti 3288. sz. betétben 4. + 1. sorszám, 9423/2. helyrajzi szám alatt felvett és fentírt gazdaadós nevén álló ingatlanoknak végre­hajtási árverés joghatályával bíró és bírói után magán­kézből leendő eladásai iránt előterjesztett kérelem foly­tán felhívja az érdekelteket, hogy a felhívás kézbesí­tésétől számított 15 napon belül a Dani István és neje Dani Julianna solti lakosok által a fentebb fel­sorolt ingatlanokra 35 % erejéig tett vételi ajánlatra vonatkozó észrevételeiket a telekkönyvi hatósághoz terjesszék elő. A vételi ajánlat 10%-át kitevő bánatpénz egyidejű birói letétbe helyezése mellett legkésőbben a kérelem tárgyalására 1940. évi január hó 22. (huszonkettedik) napjára kitűzött határnapot megelőző nap d. e. 9 órá­jáig bárki tehet a fentirt ajánlatot tevők által meg­ajánlott és fentebb irt vételárat legalább 1%-kal meg­haladó vételi ajánlatot. Több vételi ajánlat közül a legmagasabb vételár felajánlóját fogja a telekkönyvi hatóság vevőnek nyilvánítani, egyenlő vételi ajánlatok esetében pedig elsőbbség illeti meg : 1. a vételárból ki nem elégíthető hitelezőt, 2. az eladásra kerülő ingatlan tulajdonosának rokonát, vagy sógorát, 3. az eladásra kerülő ingatlanok szomszédos ingat­lan tulajdonosait, végül a Solt községbelieket. Egyenlő jogosítottak közül az elsőbbség az előbb jelentkezőt illeti meg. Dunavecse, 1939. december 12-én. A dunavecsei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 16598 Árverés. 1576/1939. tk. szám. A kassai Jelzálogbank végrehajtatónak Veresné szül. Matyi Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 .LX- tt-is, 144« 14], és 1­47, 2-as értelmében «. végrehajtási árverést 600 fős tőkekövetelés ennek 1935. évi augusztus hó 1. napjától járó 8 százalék ka­mata, 313 Kcs eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálapított 20 pengő 30 fillér költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott Tah­y Mátyás tőkekövetelése és járulékai behajtása vé­get a Hernádcsány községben fekvő s a hernádcsányi 589. számú telekkönyvben felvett A. I. 1—6. sorszám,­ 154/11., 154/12., 238/6., 301/1., 320/4., 218/a/2. hrsz. alatt a B. I. szerint egészben Veresné szül. Matyi Mária nevén álló ingatlanokra 6.473 pengő kikiál­tási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Hernádcsány községházánál megtartására 1940. évi március hó 7. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (Gyula­ utca 6. szám, 20. ajtószám) és Hernádcsány község elöljáróságánál tekinthetők meg (1881 : LX. t.-c. 147. §. g) pont). A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda a 343/939. és 1576/939. széljegyeket a hernád­­csányi 589. számú telekjegyzőkönyvben törölje. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Hernádcsány község elöljárósá­gának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzé­tétel végett, Kenyhec, Abaujszina, Hernádzsadány, Her­­nádgönyü községek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató kép­viselőjének kiadja (1881 :LX. t.-c. 152. , 1908 : XLI. L-c. 23. §.). Az árverési feltételek­­a következők : 1 Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.). 2. Az árverelmi szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. évi I. L-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. L-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 3. A kincstár, valamint az Országos Földhitelintézet, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889: XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adómentes zálog­levelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, valamint az 1898. évi XXIII. t.-c. alapján alakult Központi Hitelszövetke­zet, a javukra zálogilag megterhelt ingatlan elárverezé­sénél. Abban az esetben, amelyben az árverező a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, e bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívá­sának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánat­pénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni köte­les (1908 : XLI. t.-c. 21. §. ; 1911 : XV. L-c. 15. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyomban A kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árvereső a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1908 : XLI. L­c. 25. §.). 5. A vevő köteles a vételárat az árverés napjától járó 5 százalékos kamatával együtt a kassai m. kir. adó­hivatalnál, mint bírói letéthivatalnál három egyenlő részletben megfizetni, mégpedig az árverés jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt az első részletet, 30 nap alatt a másodikat és 45 nap alatt a harmadikat. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni (1881 : LX. t.-c. 147. §. f) pont 150. §.). 6. A vevő köteles az ingatlant terhelő és az árverés napja után esedékes adókat, az átruházási illetéket, valamint az elárverezett ingatlant terhelő birtokrende­zési költségjárulékokat, ugyszintén a vizszabályozási tartozásnak az árverés napja után esedékes részleteit a vételárba betudás nélkül viselni (1881 : LX. t.-c. 184. §.; 1923 : XXXII. L-c. 5. §.). 7. Ha az árverési vevő legkésőbben az árverés befe­jezéséig a 60.000/1921. F. M. számú rendelet 12—14. §-aiban megszabott módon olyan körülményt igazol, amelynél fogva az állam elővásárlási jogának (1920. évi XXXVI.­­-c. 27. §-a) vagy e jog gyakorlásának (1920: XXXVI. t.-c. 21. §-a) a törvény értelmében nincsen helye és ha az árverési naptól számított 8 nap alatt előterjesztést és 15 nap alatt utóajánlatot nem adnak be, a telekkönyvi hatóság a vevőnek vételi bizo­nyítványt ad ki, amelynek alapján a vevő a megvett ingatlant birtokába veheti (1881 : LX. L-c. 180. §. ; 1908. évi XLI. L-c. 27. §.). Ha azonban a vevő az 1. bekezdésben említett vala­mely körülményt az ott kitett határidőig nem igazol és az árverést a telekkönyvi hatóság az 1. bekezdésben említett előterjesztés vagy utóajánlat folytán meg nem semmisíti, a telekkönyvi hatóság a 60.000/1921. F. M. szám­ú rendelet 39. §-a szerint fog eljárni, amely eset­ben a vételi bizonyítvány kiadása ezen eljárás eredmé­nyétől vagyis attól függ, várjon a földm­­velésügyi mi­niszter a törvényben megszabott idő alatt él-e az elő­vásárlás jogával, vagy nem. 8. Ha a 7. pont 1. bekezdése esetében az árverés jogerőre emelkedett és a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, különösen a vételárat egészen lefizette, az ingatlan tulajdonjogának a vevő nevére bekebelezését a telekkönyvi hatóság hivatalból rendeli el (1881 :LX. L-c. 182. §.). A 7. pont második bekezdése esetében azonban a tulajdon­jog bekebelezése az ott említett eljárás eredmé­nyétől függ. 9. Ha az árverés jogerőre emelkedett és a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, különösen a vételárat egészen lefizette, az ingatlan tulajdonjogának a vevő nevére bekebelezését a telekkönyvi hatóság hivatalból rendeli el (1881 : LX. t.-c. 182. §.). 10. Ha a vevő az árverési feltételeknek a kitűzött időben eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, a bánat­pénz letétele alól felmentett árverelő pedig a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított 8 nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe he­lyezni köteles (1908: XLI. t.-c. 21. §.) és az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a telekkönyvi hatóság újabb árverést rendel el (1881 : LX. L-c. 185. §.). Kassa, 1939. évi augusztus hó 17. napján. A kassai kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9724 Árverés. 16770/1939. tk. szám. Császár Gézáné és társai végrehajtatóknak Zagyvai Gáspár végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a visszárverést 204 , 50 kg és 94 , 08 kg búza tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a Füzesabony községben fekvő, s a füzesabonyi 1019. számú betétben A. I. 15—18. sorszám, 78/1., 78/2., 3023/2., 4862. srszám alatt felvett Zagyvai Gáspár nevén álló ingatlanra 11000 F kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1940. évi január hó 24. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Wer­­bőczy­ utca 2. házszám, 11. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Eger, 1939. évi december hó 7. napján. Az egri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16594 Árverés. 42769/1939. tkvi szám. (VIII. 1030/26.) Magyar Olasz Bank r. t. végrehajtatának Horovitz Simon és Horovitz Franciska végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végre­hajtási árverést 8000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 120 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimon­dott, és pedig I. az alább felsorolt mindkét ingatlanra : Budapesti Kisipari Hitelintézet r. L 375 pengő tőke s jár., II. csupán a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12627. sz. tkvi betétbeli ingatlanra : M. kir. Kincstár 10565 P 12 f tőke s jár., 4999 P tőke s jár., 7435 P 88 f. Huba Tamás 120 P tőkekövetelése és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szív. duna balparti részének 12627. sz. tkvi betétében 35967. hrszám alatt felvett, VIII. kerület, Kőris­ utca 29. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 354,87/100 négyszögöl terjedelmű, Horovitz Simon végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 81560 pengő kikiáltási árban, továbbá az ugyanott 6966. sz. tkvi betétben 31.190. hrszám alatt felvett, XIV. kerület, Telepes­ utca 105. szám alatt fekvő kertből, a becsatolt adó- és becs­lési bizonyítvány szerint házból és udvarból álló 527 négyszögöl terjedelmű, Horovitz Franciska végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 11011 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1940. évi január hó 25. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerü­let, Markó­ utca 25., fszt 39.) fogják megtartani. Az árveréseni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. L-c. 44. §., 1911. évi I. L-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. g-ai. 1908. évi XLI. L-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötel­es nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1939. évi október hó 13. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16610 Árverés. 17397/1939. tk. szám. Magyar Olasz Bank rt. végrehajtatának . Horovitz Salamon végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 8000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Pestszent­­erzsébet m. városban fekvő s a pestszenterzsébeti 4343. számú tkvi betétben A + 2. sorsz., 4869/6. hrsz. 156 él a végrehajtást szenvedő nevén álló, Peterdy­­utca 5. sz. 8 szobás lakóházas ingatlanra 17840 pengő kikiáltási ár mellett azzal, hogy az ingatlan legkisebb vételára a végrehajtató érdekében a kikiáltási ár fele. A tkvi hatóság az árverésnek hivatalos helyiségében megtartására (Kmetty­ utca 2. szám, I. emelet 36. ajtó) 1910. évi február hó 8. (nyolcadik) napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési felté­telek a következők. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyananyi százalékára kell kiegészíteni. Pestszenterzsébet, 1939. év­ október hó 4. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság, mint tel e’-könyvi hatóság a F 16609

Next