Budapesti Közlöny, 1940. február (74. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem hal­adó ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—634—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P281. „ negyedévenkint 3 „ 14„ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő.­ y? Budapest, 1940. 20r. szám. Csütörtök, február 1. 4 ar. P 80 £ 14 „ 40 *­­ 20 „ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke . A m. kir. minisztérium 760/1940. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken levő állami elemi népiskolák fenntartási terheinek rendezése tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 151.150/1910. F. M. számú rendelete a népkenyér készítése és forgalombahozatala tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 4.300/1940. Ip. M. számú rendelete a széngazdálkodási bizottság felállitása tárgyában. Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 750/1910. Á. K. számú rendelete a hata­lomból belföldön előállított porfestékek és technikai ólomcukor legmagasabb árának megállapítása tárgyában. Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 1.250/1940. számú rendelete a lenolajnak, szójaolajnak, tökmagolajnak és napraforgóolajnak a 62.300/1939. Ip. M. számú rendelettel szabályozott forgalmában fizetendő árak megállapítása tárgyában. Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 1.310/1910. számú rendelete az ásványolajtermékek forgalomba hozatalánál felszámítható felárak áthárítása tárgyában. Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 1.950/1940. Á. K. számú rendelete a 4.392/1939. Á. K. szám­ú rendeletben megállapított legmagasabb takarmányárpa- és zabárak módosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Reményi-Schneller Lajos magyar királyi titkos tanácsos, pénzügyminiszternek fáradhatatlan odaadással kifejtett értékes te­vékenységéért s különösen a honvédség fej­lesztése érdekében teljesített kivám szolgála­taiért a Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi január hó 30. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbizott magyar királyi iparügyi miniszter előterjesztésére Hanicz Gáspár nyugalmazott királyi műszaki főtaná­csosnak a miniszteri tanácsosi címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1940. évi január hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Varga József s. k. (2.661/1940. Ev­. K. K. M. szám.) A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a magyar királyi Központi Statisztikai Hivatal személyzeti létszámában Bakos Jenő statisztikai főtanácsosi címmel felruházott statisztikai tanácsost statisztikai főtanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1940. évi január hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. (740/M. E. — 1940. évi január hó 31.-én.) A magyar királyi miniszterelnök a magyar királyi Központi Statisztikai Hivatal személy­zeti létszámában dr. Barsy Gyula miniszteri segédfogalmazót miniszteri fogalmazóvá, Ehrenreich András statisztikai tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott statisztikai fel­ügyelőt statisztikai tanácsossá, vitéz vönöczki Jánossá Zoltán statisztikai felügyelői címmel felruházott statisztikai főtisztet statisztikai fel­ügyelővé, Semjén László statisztikai ellenőrt statisztikai főtisztté, dr. Szentgyörgyi Ernő statisztikai tisztet statisztikai ellenőrré, ifj. Mészöly Kálmán statisztikai gyakornokot sta­tisztikai tisztté kinevezek C745/M. E. szu.n. — 1940. évi január hó 31.-én.) A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal el­nöke dr. Sztankóczy György főiskolai képesí­tésű gyakornokot és dr. Szathmári Gábor szak­­dijnokot miniszteri fogalmazógyakornokokká, Bokor Béla szakdijnokot statisztikai gyakor­nokká, Érdi Julia irodasegédtisztet irodatisztté, Horányi Mária kezelési gyakornokot iroda­­segédtisztté és Torda Imre kezelőt kezelési gyakornokká kinevezte. (673/1940. stat. szám. — 1940. évi január hó 30.-án.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1935. évi január hó 1.-től számított öt évi idő­tartamra megalakított Országos Testnevelési Tanács működését 1940. évi március hó 1.-ig meghosszabbította. (146.443/1940. VII. 2. szám.) Helyesbítés.*) Az Országos Szakorvosk­épe­­sítő Vizsgabizottság újonnan kinevezett helyet­tes elnökeire és tagjaira vonatkozó közlemény­ben (közzétéve a Budapesti Közlönynek 1940. évi január hó 24.-én megjelent 18. számában) a Vizsgabizottság tagjává kinevezett dr. Treer József helyes címe egyetemi c. rk. tanár. A m. kir. belügyminiszter dr. Krammer Lajos orvost a gáti közegészségügyi körbe és dr. Szücsy Ferenc orvost a beregszászi I. köz­egészségügyi körbe ideiglenes minőségben kör­orvosokká kinevezte. (207.244/1940. XIV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Knézy Jenő magyarhomorogi körorvost az álmosdi köz­egészségügyi körbe körorvossá kinevezte. (207.600/1940. XIV. B. M. szám.)­ ­ Egyes szálra ára 32 fillér. A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a fogalmazási, műszaki és biztosi­tásmathematikai tisztviselők egyesített létszámában dr. Hargittay János, dr. Boda Kálmán, dr. Saly József és dr. Vadász József titkári címmel és jelleggel felruházott segédtitkárokat, dr. Kolozs Béla, dr. Dányi Dezső, dr. Riesz Lajos segédtitkárokat az állami rendszerű VII. fizetési osztályba intézett titkárokká, Széll Jó­zsef főmérnököt az állami rendszerű VII. fize­tési osztályba intézeti műszaki tanácsossá, dr. Gáborszabó József, dr. Liftár Zoltán segédtit­­károkat az állami rendszerű VII. fizetési osz­tályba intézeti titkárokká, dr. Frankó István és dr. Béres László segéd­­titkári címmel és jelleggel felruházott fogalma­zókat, dr. Harmatzy-Simon Béla, dr. Fridrich Gyula, dr. Szeberényi Gyula, dr. Baumly Jó­zsef, dr. Sarkady Elemér fogalmazókat az állami rendszerű Vill. fizetési osztályba inté­zett segédtitkárokká, J­eh­rmann József mérnö­köt az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba intézeti főmérnökké, dr. Radomszky Mihály, dr. Murányi István, dr. Büky Ferenc, dr. Hu­nyadi János, dr. Gacsályi István, dr. Várszegi János, dr. Bakonyi Béla fogalmazókat az ál­lami rendszerű VIII. fizetési osztályba intézeti segédtitkárokká, Béry György intézeti mérnö­köt az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba intézeti főmérnökké és dr. Kutis Jenő fogal­mazót az állami rendszerű VIII. fizetési osz­tályba intézeti segédtitkárrá, dr. Deák Ferenc, dr. Tóth Lajos és dr. Mol­nár Emil fogalmazói címmel és jelleggel fel­ruházott segédfogalmazókat, dr. ifj. Kazik István, dr. Sárközy Béla segédfogalmazókat az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti fogalmazókká, dr. Palik Géza segédmérnököt az állami rendszerű IX. fizetési osztályba in­tézeti mérnökké, dr. Sch­irilla László, dr. Szi­­gethy György, dr. vitéz Zamaróczy Miklós, dr. Dobó Gusztáv, dr. Liptófalvi Lajos dr. Tóth Kálmán, dr. Kádár Andor, dr. Rákosy Gabri­ella, dr. vitéz Tabódy Pál, dr. Gulácsi Lajos és dr. Szűcs Péter segédfogalmazókat az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti fogal­­l­mazókká, vitéz Komondy László biztosítási­­ felügyelői címmel és jelleggel felruházott biz­­­­tosítási főellenőrt biztosítási felügyelői címé­­nek és jellegének érintetlenül hagyásával az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti mérnökké és dr. Topolánszky Jenő biztosítási •) Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés.

Next