Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. február (74. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám értesítője

Budapest, 1840. 25. szám. Csütörtök, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * . * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételire sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Vght. 596/1939., Pk. 4295/1939. szám. Dr. Szilágyi Jenő nyíregyházi ügyvéd által képviselt Winkler Zoltán budapesti lakos végrehajtatának, az 1940. évi január hó 30. napjának d. u. 3 órájára kitűzött árverés beállítása mellett 1940. évi február hó 20. napján d. u. 4 órakor Mándon, adós lakásán, az esetleg teljesített fizetések betudásával, a fehér­gyarmati kir. járásbíróságnak 3089/1939. sz. végzése következtében az 1939. évi december hó 21. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával felül­foglalt és 3010 pengő becsértékű gazdasági felszere­lések­­ és igavonó jószágok és egyéb ingók nyilvános bírói árverésen készpénzfizetés ellenében, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsár kétharmad­áráért is el fogom adni. Ezen árverés mindazok javára is meg lesz tartva, akiknek foglalása ezen ügyiratokból ki nem tűnik, valamint az Újfehértói Takarékpénztár r­­t. 1000 P tőke és jár. kielégítése végett, ha és amennyiben kielé­gítési jogot nyertek. Fehérgyarmat, 1940. évi január hó 27. napján. Pát­é Antal, kir. kir. végrehajtó, 0­914 Árverés. Pk. V. 609779/1939. szám. Dr. Bálint Artur (Személynök­ utca 21—23.) ügyvéd által képviselt Füg­­getlen Budapest Lapkiadó Vállalat javára 160 pengő 68 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1939. évi 5470. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi április hó 25-én lefoglalt 1613 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, X. kerület, Halom-utca 32. házszám, földszint 14. ajtó­szám alatt és folytatólag X., Bánya-utca 31. házszám alatti műhelyben leendő megtartására határidőül 1940. évi február hó 1. napjának délelőtt 4£9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, függöny, szőnyeg, terítő, festmény, vill, lámpa, ajtószárny, ablakkeret s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzs­zedés elenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi január hó 15. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10485 Árverés. 1939. Pk. VII. 620649. szám. Dr. Messinger Hugó ügyvéd által képviselt Köestlin L. és Társai rt. javára 134 - 15 t tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 216110. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi szep­tember hó 20-án lefoglalt 4239 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VI. kerület, Ó-utca 18. házszám alatt földszinti üzletben és folytatva VI., Hajós­ utca 25. házszám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1940. évi február hó 1. napjának délután 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, National Cassa, pénzszekrény, szépirodalmi könyvek, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1939. évi december hó 30. napján. Dr. Augner Pál, kir. b­r. végrehajtó. O­F 10481 Árverés. Pk. V. 615871/1939. szám. Dr. Illés Ernő szécsényi ügyvéd által képviselt Gáspár Vilmos javára 729 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1939. évi 32181. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi julius hó 8-án lefoglalt 2409 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végre­­hajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V., Báthory­ utca 8. házszám, III. emelet 12/a ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi február hó 17. napjának délután 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, Bösendorfer zongora, szavm­a- és perzsaszőnyegek, festmények, függönyök, csillár, könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Buda­pest, 1910. évi január hó 9. napján. Tarpai József, kir. b.r. végrehajtó. O­F 10471 Árverés. Pk. VII. 626050/1939. szám. Dr. Spinner Sándor (Margit­ körút 15.) ügyvéd által képviselt Back és Gerő javára 108 P 14 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 110811. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi december hó 1-én lefoglalt 1365 pengő becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Dohány­­utca 47. házszám alatt földszinti üzletben leendő meg­tartására határidőül 1940. évi február hó 5. napjának délelőtt 1-ja óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi december hó 30. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10483 Árverés. Pk. X. 626851/1939. szám. Dr. Zorkóczy Gyula ügyvéd által képviselt báró Waldbott Ödönné javára 15.000 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti kir. törvényszék 1939. évi 9. P. 32850. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1919. évi december hó 14-én lefoglalt 13.551 P 50­0 becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, XIV. kerület, Hermina­ út 45. házszám alatt földszinten leendő megtartására határ­időül 1940. évi február hó 6. napjának délután 3 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrény, írógép, irodaberendezés, festmények, szőnyegek, függönyök, dísztárgyak, rádió, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi január hó 4. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 10484 Árverés. Pk. V. 626905/1939. szám. Dr. Lupkovics István ügyvéd által képviselt Zsigó László javára 440 pengő 80 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 320931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi december hó 14-én lefoglalt 1114 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestelvén, ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset, folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Rákóczi-út 38. házszám, III. emelet 10. ajtószám alatt, s folytatva V., Visegrádi­ utca 50. ház­szám alatt földszinten, Zsigó L. autójavítótelepen leendő megtartására határidőül 1940. évi február hó 6. napjának délután 2 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat 1939. Pk. V. 614857. sz. szkv 3—12. t. a., Pk. V. 624123. sz. szkv 5. t. a. rádió, inga­óra, egy AL 126 rsz. autó s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi január hó 4 napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10482 ügyes szám ára 20 fillér* Ingatlan árverések. Árverés: 7690/1939. tk. szám. Falura Magyar Szövet­kezeti Központok áruforgalmi r. t. végrehajtatának néhai Zahorán György jogutódai : Zahorán György (nős Zahorán Máriával), Zahorán János (elvált), Zaho­rán Mihály (nőtlen, György fia) és özvegy Zahorán Györgyné Pribojszki Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtási árverést 22182 pengő tőkekövetelése és járó­behajtása végett a Békéscsaba m. város határában és Békéscsaba m. városban fekvő, a békéscsabai I. 5085. sz. tkvi betétben A. III. 1—3. sor­, 22370—22372. hrsz. alatt felvett, Zahorán György, Zahorán János és Zahorán Mihály végrehajtást szenvedők nevén álló Telekgerendás dülőbeni útra és szántóra 3200 pengő kikiáltási árban, II. ugyanezen tkvi betétben A. IV. 1—7. sorsz., 22373—22379. hrsz. alatt felvett s ugyan­csak Zahorán György, Zahorán János és Zahorán Mihály végrehajtást szenvedők nevén álló Telekgeren­­dás dűlőben levő tanya, udvar, szőlő, legelő és szántó ingatlanra 7700 pengő kikiáltási árban, III. a békés­csabai 14534. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 1134. hrsz. alatt foglalt, özv. Zahorán Györgyné Pribojszki Judit, Zahorán György, Zahorán János és Zahorán M­hály végrehajtást szenvedők nevén álló Telekgeren­dás dűlőbeni szántóra 5200 pengő kikiáltási árban, V. a békéscsabai 14534. számú tkvi betétben A. + 3. sorsz., 22805. évszám alatt foglalt, özv. Zahorán Györgyné Pribojszki Judit, Zahorán György, Zahorán János és Zahorán Mihály nevén álló, Telekgerendás dűlőben levő szántóra 5500 pengő kikiáltási árban. A most 1—5. a. felsorolt összes ingatlanokra a C. 86. és C. 21. sorsz. a. a 3797/1933. tk. sz. végzéssel özv. Zahorán Györgyné Pribojszki Judit javára bekebele­zett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartásával. Ameny­­nyiben a haszonélvezeti jogot rangsorban megelőző jelzálogos hitelezők követelésének kielégítésére szük­séges 119969 pengő 57­0 vételár meg nem ígértetnék, az esetben a bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartása nélkül árverezhető el, mégis azzal a meg­szorítással, hogy ha az árverés megtartását csupán dr. Remenár Elek és a m. kir. kincstár kéri, úgy az ingatlanok csak a haszonélvezeti jog feltétlen fenntar­tása mellett bocsáthatók árverés alá. Az árverést 1940. évi február hó 27. napján délelőtt 9 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Árpád­­sor 4. szám, 9 ajtó) fogják megtartani.

Next