Budapesti Közlöny, 1940. március (74. évfolyam, 49-71. szám)

1940-03-01 / 49. szám

Budapest, 1940, 49. szám Péntek, március 1 Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. C­liflagályhir­dtetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 3 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó­­ ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint „ negyedévenkint Magánosoknak havonkint „ negyedévenkint Egyes szám­ára 8 old. terjedelemig „ „ „ további 8 old.­kint Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. lar.P 28f. 3 „845* * 3 „20» 9 »60» 16 r. —16» Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 _ 40 „ Számonkint — 20 _ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1­934/1940. Evi. számit rendeleti a magyar ifjúság szellemi és testi nevelésére rendelt intézményeknek a Kormányzó Ur Ő Főméltósága nevéről leendő elnevezése tárgyában. A m. kir. igazságügyminiszternek 13.000/1940. I. M. számú rendelete, a Kormányzó Úr­­ Főméltósága részéről büntettek és vétségek, úgyszintén ezekkel együtt elbírált kihágások tekintetében az 1940. évi február hó 28. napján kiadott legfelsőbb kegyelmi elhatározás végrehajtása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1940. évi 19.179/K. K­M. számú rendelete az árufuvarozás zavartalanságának biztosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója a következő legfelsőbb elhatározást, illetve kéz­iratot méltóztatott kibocsátani. A magyar királyi miniszterelnöknek a mi­nisztérium nevében tett előterjesztésére Péch- s ujfalusi Péchy László császári és királyi kama- '­­rás, országgyűlési képviselő, nyugalmazott fő­ispánnak a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozom. A vonatkozó kéziratomat idezárom. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. * Kedves Péchy ! A magyar királyi miniszter­­elnöknek a minisztérium nevében tett előter­jesztésére Önnek a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréséül a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnöknek a mi­nisztérium nevében tett előterjesztésére az or­szággyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 2­3. §-a alapján vitéz Bulcsi Janky Kocsárd magyar királyi titkos tanácsos, nyug­állományú lovassági tábornokot, Pintér László kanonok, volt országgyűlési képviselőt és Felsőozoród­ és Kohanóci Ottlik György hírlap­írót, a Pester Lloyd főszerkesztőjét a felsőház tagjaivá élethossziglan kinevezem. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. I. A magyar királyi miniszterelnök előter­jesztésére kiváló szolgálatuk elismeréséül dr. Sédem Ambrózy Gyula kabinetirodai állam­titkárnak, a kabinetiroda főnök-helyettesének a Magyar Érdemrend középkeresztjéhez a csilla­got és dr. vitéz Dömötör Kálmán kabinetirodai tanácsosnak a Magyar Érdemrend közép­­­­keresztjét adományozom. II. A magyar királyi miniszterelnök előter­jesztésére hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül Németh István királyi várkapitánysági mű­­­ szaki altisztnek, Haraszti Sándor, Gesztesi­­ János királyi várkapitánysági szakaltiszteknek, Szedő István királyi kertészeti szak­altisztnek a Magyar Ezüst Érdemérmet és Fejő Péter ki­rályi várkapitánysági I. osztályú altisztnek a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1910. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gráf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szörényi Mihály királyi kertigazgatói címmel felruházott kertészeti főfelügyelet ki­rályi kertigazgatóvá a VI. fizetési osztályba ki­nevezem, továbbá Há­mos Elemér kabinet­irodai titkárnak a kabinetirodai osztálytaná­csosi címet és jelleget, Szabó László királyi várkapitánysági műszaki tanácsosnak a királyi várkapitánya címet és a VI. fizetési osztály jel­legét és végül Gamberszky Alice kabinetirodai irodatisztnek a kabinetirodai irodafőtiszti címet adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy Fodor Béla és Gondkiewicz Lá­szló minisztériumi számvevő­ségi tanácsosoknak a kormányzói hivatalok számvevőségénél két évtizeden át teljesített buzgó és érdemes szolgálatukért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy Kroha Rezső irodafőtisztnek a közszolgálatban kifejtett buzgó tevékenységéért elismerésem tudtul adas­sák. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. vitéz Bartha Károly s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül Förster József magyar királyi gazdasági taná­csos, kenderesi intézőnek a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, Hüttl Pál nyugalmazott királyi kertészeti szakaltiszt, kenderesi főkot tesznek a Magyar Ezüst Érdemkeresztet és Ország Sándor nyugalmazott őrmester, kastély felügyelőnek a Magyar Ezüst Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a közszolgálat terén szerzett érdemeikért Breznay Mihálynak, a tiszai felső járás főszol­gabírójának a Magyar Érdemrend tiszti ke­resztjét és Eperjesi Dénes Kenderes község já­rájának a Magyar Ezüst Érdemérmet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Gráf Teleki Pál s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy vitéz Markó Imrének, Kenderes község főjegyzőjének a közszolgálat terén kifejtett érdemes működéséért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Sármány Károly nyugalmazott királyi palotafelvigyázónak sok évi buzgó szolgálata Egyes szám­ára 32 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék