Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. március (74. évfolyam, 49-71. szám)

1940-03-01 / 49. szám értesítője

t+s LI , sAjt' Budapest, 1940. Péntek, március 1. A „BUDAPESTI KÖZL­ÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I„ Vár, Kapisztrán-tér 1. ás ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 1. 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. 11 hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem m­agánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 927/1909 vght. szám (Pk. 5717/1939. szám). Dr. Meer Andor ügyvéd által képviselt özvegy dr. Kzegi Balla Aladárné javára 500 pengő tőke és járulékai és több követelés és erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 1939. évi 13630. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől az 1939. évi október hó 20. napján lefoglalt és 25.591 P-re becsült­­ingóságokra az esztergomi kir. járásbiróság Pk. 5717. 1939. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­­.­cikk 20. §-a alapján a fent meg­nevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, Sü­ttő községhez tartozó Bikol-Pusztán leendő megtartására határidőül 1940. évi március hó 4. (négy) lapjának délelőtti 10 (tíz) órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, könyvek, fegyverek, kocsik, sertések, tehenek, ökrök, lovak, birkák, hintók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Esztergom, 1940. évi január hó 23. napján. Kiss Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 1718 Árverés. Vght. 166/1940., Pk. 1420/1938. szám. Dr. Tolnai Ernő szolnoki ügyvéd által képviselt Fazekas Adolf végrehajtató javára 78 , 52 t tőke, ennek kama­tai, biróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a szolnoki kir. járásbiróság 880/1938. számú végzésével elrendelt és 1938. április hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 7040 pengőre becsült ingóságokat, közöttük tűzhelyek stb., a vht. 102. §-a alapján Hatvan községbe, végrehajtást szenvedettnél 1940. évi március hó 8. napján délelőtt 19 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték két­harmad összegéért el fogom adni. Hatvan, 1940. évi február hó 12. napján. Karácsony Dezső, kir. b­r. végre­hajtó. O­F 10949 Árverés, 927/1939. vght. szám (Pk. 5717/1939. szám). Dr. Meer Andor ügyvéd által képviselt özvegy dr. Kzegi Balla Aladárné javára 500 pengő tőke és­­járulékai és több követelés és erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől az 1939. évi október hó 20. napján lefoglalt és 25.591 pengőre becsült ingóságokra az esztergomi kir. járásbiróság Pk. 5717/1939. számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Lukács Sándor ügyvéd által képviselt Vizsolyi Gyula javára 1700 pengő tőke és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­ rendelem a végre­hajtást szenvedett lakásán, Sü­ttő községhez tartozó Bikol-Pusztán leendő megtartására határidőül az 1940. évi március hó 4. (négy) napján délelőtti 10 (tíz) órára tűzetik ki, mikor is a lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, könyvek, fegyverek, kocsik, sertések, tehenek, ökrök, lovak, birkák, hinták és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­­nit. Esztergom, 1940. évi január hó 23. napján. Kiss Gyula, kir. bír végrehajtó. O 1747 Árverés. Pk. X. 621789/1939. szám. Dr. Dózsa István ügyvéd által képviselt Iris Bársony- és Szalagárugyár Rt. javára 450 P. Pk. X. 616759/1939. sz., dr. Bényi Aladár u. á. k. dr. F­aludi Oszkárné javára 880 P, Pk. X. 622301/1939. szám, dr. Szőgyi Imre u. á. k. Kemény Oszkár javára 187.65 P, Pk.­X. 620982/1909. szám, dr. Csillagi László u. á. k. Bartha Viktor és Popelka János javára 144 és 144 P, Pk. X. 609211/1939. szám, dr. Frankel Pál u. á. fc. Ukovics Gyula és Lajos javára 100 P, Pk. X. 718170/1934. szám, dr. Szabó Ferenc ügy­véd által képviselt Fonciere Általános Biztosító Intézet javára 599,42 P, Pk. X. 606904/1939. szám, dr. Spiegl László u. á. k. özv. Jäger Arturné javára 1580 pengő tőkék és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1939. évi 424870., 415335., 115941., 217700., 217699., 418070., 122632/933., 417458/939. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtások során 1939. október 6-án lefoglalt 4137 ., 1939. június 21-én lefoglalt 413 pengő, 1939. október 13-án lefoglalt 4137 pengő, 1939. november 6-án lefoglalt 4017 P, 1939. április hó 18-án lefoglalt 3167 P, 1934. június 7-én lefoglalt 10750 pengő, 1939. március 23-án lefoglalt 3167 P becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tatok által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielé­gítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán : Budapesten, IX., Ferenc­ körút 1. szám. I. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi március hó 5 napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket, fegy­vereket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabban csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennek meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi január hó 29-én. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 10963 Árverés: 228/1939. vght. szám. Dr. Schmidt Jenő ügyvéd által képviselt Péti Nitrogén Műtrágya­gyár rt. javára 309 pengő tőke és több követelés járulékai ere­jéig, amennyiben a követelésre időköziben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti közp. kir. járásbiróság 1938. évi 426943. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1939. évi október hó 24-én lefoglalt, felülfoglalt 1579 P 95 f-re becsült ingóságokra a kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében . Olasz­­liszkán leendő megtartására határidőül 1940. évi már­cius hó 6. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bor s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tokaj, 1940. évi február hó 10. napján. Tóth Mihály, kir. b.r. végrehajtó._____________________________C­F 10952 Árverés. Pk. I. 50373/1940. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság 272/ 1940. számú végzésével dr. Bartha József (Bp., V., Katona József­ utca 10.) ügyvéd által képviselt Berliner Horst végrehajtató részére 2500 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogo­sult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig Budapesten, I. kerület, Hidegkuti­ út 72. házszám alatt, az állami elmegyógyintézetben levő lipótmezei garázsban leendő megtartására határidőül 1940. évi március hó 12. napjának délelőtt 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt Adler Junior személygép­kocsit a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul ,is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van­, az 5610/1934. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1940. évi február hó 24. napján. Tamás Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10948 Árverés. Vght. 927/1939. szám. Pk. 5717/1939. szánj. Dr. Meer Andor ügyvéd által képviselt özv. dr. szeghi Balla Aladárné javára 600­0 tőke és jár. és több köve­telés erejéig végrehajtást szenvedőtől az 1939. évi októ­ber hó 20. napján 26591 pengőre becsült ingóságokra az esztergomi kir. járásbiróság Pk. 5717/1939. számú végzése folytán az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll s ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedett lakásán . Sü­ttő köz­séghez tartozó Bikol-Pusztán leendő megtartására határidőül az 1940. évi március hó 4. (negyedik) nap­jának d. e. 10 (tíz) órája tüzelik ki, mikor a lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, könyvek, fegyverek, kocsik, sertések, ökrök, lovak, birkák, hinták és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Esztergom, 1940. évi január hó 23. napján. Kiss Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 10943 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Egyes sszályi ára SO fillér* Ingatlan árverések. Árverés. 852/1940. tk. szám. Magyar Olasz Bank vég­rehajtat­ónak . Puskás György és neje Ladányi Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügy­ben a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881. LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli az újabb árverést 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1931. évi junius 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bír­ság, 0.18 dollár nyugtabélyeg, 0.17 dollár szelvény­bélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1931. december hó 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.18 dollár nyugtabélyeg, 0.17 dollár­­szelvénybélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1932. június hó 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugtabélyeg, 0.21 dollár szelvénybélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1932. december 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugtabélyeg, 0.21 dollár szelvény­bélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1933. június 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugtabélyeg, 0.21 dollár szelvénybélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1933. december 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugtabélyeg, 0.21 dollár szelvénybélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1934. június 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugtabélyeg, 0.21 dollár szelvénybélyeg, 34.83 U. S. A. dollár, ennek 1934. december 1-től járó 10% késedelmi kamata, 1% bírság, 0.21 dollár nyugta­­bélyge, 0.21 dollár szelvénybélyeg, 277 , 90­0 eddig megállapított per- és végrehajtási költség behajtása végett a békési kir. járásbiróság területén levő s Körös­tarcsa községben fekvő s a köröstarcsai 2098. sz. betét­ijén Puskás György és neje Ladányi Róza nevén álló A. I. 1. sorsz. alatt foglalt 4235/1. hrsz. Csárda szállás dűlői 1 hold 736 öl szántóra és árokra 934 P 40 f kikiáltási árban, u. e. betétben A. TI. 1—3. sorszám alatt foglalt 4202. hrsz. Csárdaszállás dűlői 520 öl kertre, a 4203. hrsz. u. o. fekvő 420 öl T. — 146. sz. két házr­a és udvarra, 4204. hrszámu u. o. fekvő 5 hold 172 öl szántóra és 2 árokra 5820 P kikiáltási árban, u. a. betétijén A. IV. 1. sorsz. alatt foglalt 4234. srszámú Csárdaszállás dűlői 1 hold 317 öl szántóra és árokra 766 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. március hó 18. napján délután 3 órakor Köröstarcsa községházánál fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Békés, 1910. évi február hó 10. napján. A békési kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10951 Árverés. 53212/1939. tkvi szám. (VII. 2730/27.1 Magyar Olasz Bank r. 1. végrehajtatának Dömény Ede végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1880. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék