Budapesti Közlöny, 1940. április (74. évfolyam, 72-96. szám)

1940-04-02 / 72. szám

HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója a következő legfelsőbb elhatározást, illetőleg leg­felsőbb kéziratot kegyeskedett kibocsátani : A magyar királyi miniszterelnöknek a minisztérium nevében tett előterjesztésére vitéz Széki gróf Teleki Mihály magyar királyi föld­­mivelésü­gyi miniszter, országgyűlési képviselő­nek a magyar királyi titkos tanácsosi méltósá­got adományozom. A vonatkozó kéziratomat idezárom. Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 1. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. ■t Kedves vitéz gróf Teleki! A magyar királyi miniszterelnöknek a minisztérium nevében tett előterjesztésére Önnek a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréséül a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományo­zom. Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 1. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Vitéz Nemesmiticzi Jaross Andor tárca­­nélküli magyar királyi minisztert ettől az állá­sától saját kérelmére ezennel felmentem és ebből az alkalomból neki a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozom. A nevezetthez intézett kéziratomat ide­mellékelem. Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 1. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. Kedves Vitéz Jaross! A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére önt a tárca­nélküli magyar királyi, miniszteri állásától saját kérelmére felmentem és ebből az alkalomból • a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei­ért Önnek a magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 1. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudo­mányegyetem dr. Hanauer Árpád István ma­gyar királyi titkos tanácsos, váci megyéspüspö­köt a hittudomány művelése, az ifjúság- és papnevelés, valamint a magyar katholikus hit­élet fejlesztése terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a hittudományok tiszteletbeli dok­torává avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa. Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 16. napján. Horthy s. k. Dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Zimányi Gyulának, a kegyesrendi hittudo­mányi és tanárképző intézet igazgatójának a litztudományok művelése és a rendi tanárjelöl­tek nevelése, valamint a hitélet terén szerzőtt érdemeiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 21. napján.­­ Horthy s. k. Dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Tóth Kálmán jász­apáti királyi katolikus gróf Széchenyi István gimnáziumi és Szathmáry László nyíregyházi királyi katolikus gimnáziumi rendes tanárokat az 1940. évi január hó első napjától számított hatállyal az állami középiskolai s a velük egy tekintet alá eső lobbi tanár részére megállapí­tott és a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Meskó István kassai tankerületi királyi főigazgatói szakelőadó, állami ipari középiskolai rendes tanárt az állami középiskolai és a velük­ egy tekintet alá eső többi tanár részére megállapított s a VI. fizetési osztály 2. fokozatának megfelelő 11. fizetési fokozatba 1940. évi január hó első napjától kezdődő hatállyal előléptetem. Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Steman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a magyar céllövő sport ápolása és fejlesztése érdekében kifejtett eredményes sportműködésükért az 1939. évben Luzernben tartott céllövő világbajnoksági ver­senyek alkalmából kiváló eredményt elért Budai­ László magántisztviselőnek az Arany Toldi Miklós Érdemérmet, Börzsönyi Lajos szigorló orvosnak és ifjabb Dombi Ede Buda­pest Székesfőváros Gázműves hetidíjas írnoká­nak az Ezüst Toldi Miklós Érdemérmet, to­vábbá Balogh Ambrus, a budapesti magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaság­­tudományi egyetem gépészmérnöki kara hall­gatójának és Tölgyessy Sándor kéményseprő­üzletvezetőnek a Bronz Toldi­­Miklós Érdem­érmet adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Dunay Pál Bertalan, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvény­­társaság tisztviselője, többszörös magyar vívó­­bajnoknak a magyar vivósport terén elért 4 Budapest, 1940. 72. szám. Kedd, április 2. •• HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó , és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. , Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 az. pengő. Hatóságoknak havonkint sar.123 f. „ negyedévenkint 3„ 84 „ Magánosoknak havonkint 3„ 20 „ „ negyedévenkint 9„ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig - 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint - 16 „ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztérium 2.310/1040. M. E. számú rendelete a biztosító magánvállalatok életbiztosítási díjtartalékának fedezetéül szolgáló értékpapírok értékelése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 2.330/1040. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel kap­csolatos egyes végrehajtási kérdések szabályozása tárgyában. Elves szám­ára IC fig­ér.

Next