Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. április (74. évfolyam, 72-96. szám)

1940-04-02 / 72. szám értesítője

Budapest, ISMO. TS* 3i£!«SSÍÍ* §kedd, április 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt hadi termény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sen­ magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedré­szét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi március hó 9-én. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 11413 Árverés. Pk. V. 717857/1938. szám. Dr. Tóth Péter tisztiügyész által képviselt Budapesti Székesfőváros Közönsége javára hátr. 812 pengő 70 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 212415. és 225235. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1938. évi június hó 20-án lefoglalt 2420 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, am­ennyiben kielégítési joguk mi is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, IX. kerület, Lóversenytér dü­lő, 9631. hvszám alatt és folytatva IX. kerület, Lóversenytér cu­llo 3836. hvszám alatt leendő megtartására határidőül 1910. évi április hó 5. napjának délelőtt 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, igáskocsi, melegágyi ü­veg­­fedél, ló, szivattyú benzinmotorral, felépítmény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­­színen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatk­én­­tül leteszik. Budapest, 1940. évi március hó 7. napjén. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11410 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 29/1939. vght. szám. Dr. Osztovics József ügyvéd által képviselt Győri Első Takarékpénztár javára 1200 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, a téli kir. járásbíróság 1368. 1938. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi március hó 31-én felülfoglalt 26739 pengőre becsült ingóságokra a téli kir. járásbíróság Pk. 474/1939. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett és több csatlakozta­tott, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében , Gyirmóton (Csukássy tag) leendő megtartására határidőül 1910. évi április hó 13. napjának délután 3 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, rádió, írógép, vadászfegyver, takarmány, gabona, gazda eszközök, hajó, 2 kerékpár, zongora, 28 szarvasmarha, 10 sertés, 40 malac, 5 ló s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de leg­alább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánit. Tét, 1940. évi már­cius hó 23-án. Hegedűs Gyula, kir. kir. végrehajtó. D 2967 Árverés. Pk. I. 58552/1932., Vhsz. 10179/1940. szám. Kir. Kincstári Jogügyi Igazgatóság által képviselt Kir. Kincstár javára 612 P 74 f tőke és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság P. I. 23230. 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 1815 pengő becsértékű ingóságokra az árverést elrendelem és annak Budapesten, X. kerület, Fürj­ utca 34/c szám alatt villában leendő megtartására határidőül 1940. évi április hó 12. napjának délelőtt 9 órá­ja tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegek, könyvek, pianínó, festmé­nyek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább meg­nevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is megtartom ezen árverést, de csak az esetben, ha kielégítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük választó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs : Pk. I. 53268/1938. szám. Nagykovácsi M. javára 219 P 15 f, Pk. I. 51769/1940. szám, dr. Takács Ervin u. á. k. Neumann M. javára 38 P és járulékai iránti ügyekben. Budapest, 1940. évi március hó 9-én. cs. Bocskor László, kir. bír. végrehajtó. O * 20684 Árverés. Pk. 4034/1936. szám. M. Kir. Kincstár végre­hajtató javára 130.80 pengő követelése és jár. erejéig 1910. évi április hó 15-ik napján délután 3 órakor Hegyesd községben a budapesti központi kir. járás­bíróság 419.899/1936. számú végzésével elrendelt végre­hajtás során lefoglalt 40.129 pengő becsértékű alábbi ingóságok : bútorok, lovak, tehenek, sertések, birkák, gazdasági gépek, kocsik, hordók, prések stb. bíróilag elárverez­te­tnek. Tapolca, 1940. évi március hó 10-án. Ormai László, ki.­, bír. végrehajtó. O * 20683 Árverés. Pk. V 701065/1940. szám. Dr. Schleifer Pál ügyvéd által képviselt Szemző Béla javára 507 P 45 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 70106­. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1840. évi január hó 24-én lefoglalt 5905 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán — üzletében, Budapesten, V. kerület, Bank­ utca 6. házszám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1940. évi április hó 9. napjának dél­­után 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrény, okmányszekrény, szőnyeg, számoló- és sokszorosítógép, írógépek s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alu­l is — de a kikiáltási ár kéthar­­madrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik­­a kikiáltási­ ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi március hó 2. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, bír. végrehajtó. O­F 11409 Árverés. Pk. X. 700827/1940. szám. Dr. Szőnyi Jenő ügyvéd ál­tal képviselt Stern Adolf javára 49 P 44 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 114462. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás­­során 1940. évi január hó 12-én lefoglalt 1805 pengő becsértékű ingóságokra az­ árverés kitűzése iránt f­entnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hala­dú igénykereset folyamatban nincs. Az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VII. kerület, Wessel­ényi­ ut.ca 66. házszám, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1910. évi április hó 5. napjának délután hat óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, csillárt, függönyt, szőnyeget s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi már­cius hó 12. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. bír. végrehajtó. "­O­F 11414 Árverés Pk. V. 703215/1940. szám. Dr. Beck László ügyvéd által képviselt Grünsberger Imre javára 108 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 403769. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1910. évi február hó 17-én lefoglalt 2676 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, V. kerület, Pannonia­ utca 36. házszám alatt villany­szerelő üzemben leendő megtartására határidőül 1910. évi április hó 9. napjának délután 15 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádió, elektro­motor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak e'.’en­­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül­ ­ifeyes bzáin­ ára 150 lillex*. Insatlan árverések. Árverés. 7982/1939. Ik. szám. Magyar Általános Hitel­bank végrehajtásának, — Dúsa Mihály és neje Szilágyi Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási érvelést 2700 P tőkekövetelés, ennek mindenkori tör­vényes kamata és járulékai behajtása végett Karcag m. városban és annak határában fekvő s a karcagi 1010. sz. Ikvi betétben A. I. 1—3. sor, 8314., 8345., 8310. hrsz. alatt foglalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló ház 117. fsz. a. udvarral, legelő és szám­ára a Bugyogó II dűlőben 16637 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen beteiben A III 1—2. sor, 8745., 8746. hrsz. a. foglalt vb. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló rét és szántóra a Bugyogó IV. dűlőben 492 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen betetben A. IV 1—2 sor, 6048., 6019. hrsz. a. foglalt vb. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Partoskertben 215 P kikiáltási árban, — ugyanezen betéten A. V. 1—4. sor, 21938., 21939, 21940., 21941. hrsz. a. foglalt v. szenvedő Dúsa M'há'y nevén álló ut, ház 1612. tsz. a. udvarral, legelő és szántóra a Kunlapos XLII. b. dűlőben 9625 P kikiál­tási árban, — ugyanezen betétben A. VI. 1—2. sor, 21936., 21937. hrsz. a­ foglalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántó és legelőre a Kunlapos XLII. b. dűlőben 5639 pengő kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 1. sor, 5953. hrsz. a fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Partoskertben 685 P kikiáltási árban, — ugyanezen betetben A. + 3. sor, 8648. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Bugyogó III. dűlőben 1782 P kikiáltási árban, — ugyanezen beteiben A. + 4. sor, 8654 hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Bugyogó III. dűlőben 6823 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 5. sor, 8657/1. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Bugyogó III. dűlőben 1748 P kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 6. sor, 8657/2. hrsz a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Bugyogó III. dű­lőben 884 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 7 sor, 6051. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántóra a Partoskertben 261 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 8. sor, 2188. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló ház 1772. é. i. sz. a. udvarral a VII. tizedben 2600 P kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 9 sor, 8656. hrsz. a. fog­lalt vb. szenvedő Dúsa Mihály nevén álló szántó a Bugyogó III. dűlőben 543 P 50 f kikiáltási árban, — a karcagi 9059. sz. tkvi betétben A. + 1. sor, 6050. hrsz. a. foglalt vh. szenvedő Dúsa Mi­há’yné Szi’ágyi Erzsébet nevén álló szántóra a Partoskertben 264 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. + 2. sor, 8328. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihá’yné Szilágyi Erzsébet nevén álló szántóra a Bugyogó II. dűlőben" 9963 . kikiáltási árban, — ugyanezen betétben A. -f 3. sor, 8653. hrsz. a. fog­lalt vh. szenvedő Dúsa Mihályné Szilágyi Erzsébet nevén

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék