Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. május (74. évfolyam, 97-120. szám)

1940-05-01 / 97. szám értesítője

Budapest, 1940 97. szám Szerda, május 1 APESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRT­ES­Í­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a­­bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére : aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany-p­engő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­­éldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes detésről külön nyugtét ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Ph. 2205/1940., Pk. 29,309/1939. szám. Alul­írott kir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a debreceni kir.­­biróság 193­9. Pk. 29,109/11. sz. végzésével 7200 P és jár. iránt dr. Szabó Miklós debreceni ügyvéd által képviselt dr. Antal Géza javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 2771 P 27 fillér becsértékű ingókra az árverés (fenti tőke, hátr. tőke, kamat és a megállapított és az ezutáni költség, i iletőleg a törlesztett összegek levonása után —­ a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínére . Debre­cen, József kir. herceg­ u. 2. szám alá 1940. évi május hó 17. napja délelőtt 3411 órájára kitüzelik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés, mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak az 1939. P. K. 29309. számú végreh.­jkvben 1—402. t. a. lefoglalt : kézi­munka, üzleti áruk, berendezés és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908 : XLI. tc. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetik : Dr. Antal Géza javára 1000 P, dr. Sajó László és dr. Éber István javára 550 P, Mez rt. cég jav. 406.13 pengő, Bau­garten Lajos és Fia kft. javára 137.40 P tőke és járulékok iránt. Debrecen, 1910. évi április hó 19-én. Lőrincz Endre, kir. kir. végrehajtó. O 3782 Árverés. 310/1940. végreh. szám. Az edelényi királyi járásbíróság Pk. 3569/1937. számú végzése folytán Schweitzer Emil javára 5637 P 10 f tőke s jár. erejéig 1c- illetve felü­lfoglalt s összesen 17050 pengőre becsült könyvszekrényt, bútorokat, zongorát, antik porcelán­tárgyakat, lovakat, csikókat, gazdasági felszereléseket, takarmányt s egyéb ingókat végrehajtást szenvedőnek Sajókaza községben levő lakásán, gazdaságában és tele­pén 1940. évi május hó 27. napján délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános bírói árverésen eladom. Edelény, 1940. évi április hó 7. napján. Gyenes György, kir. kir. végrehajtó. . 6­1 788 Árverés. Pk. X. 617786/1939. szám. Dr. Erdős István és dr. Frieder Márk ügyvéd által­­képviselt Nemzetközi Baleset és Kárbiztosító társaság javára 108 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 201647. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi augusztus hó 3-án lefoglalt 34­60 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitű­zöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzleté­ben, Budapesten, VII. kerület, Nagyatádi Szabó­ utca 24—28. házszám, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1940. évi május hó 7. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrény, szőnyegek, festmények, zon­gora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Pk. 620413/1989. szám, dr. Erdős István u. á. k. Adria Tiszt. Társ. javára 76.60­0 s jár. Budapest, 1940. évi április hó 3. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11835 Árverés. Pk. I. 63744/1938., Vh. 10230/1940. szám. Dr. Székács Elek ügyvéd által képviselt Belgráder Pál és fia javára 229 P 61 f tőke és járulékai erejéig a buda­pesti 1—111. kerületi kir. járásbíróság 20213/1938. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefog­lalt 32(H) P becsértékű ingóságokra az árverést elren­delem és annak Budapesten, XI. kerület, Szemlőhegy­­utca 29/b szám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi május hó 4. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót, festményeket, szőnyegeket, férfiruhákat, szobro­kat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem —­ el fogom adni. Az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. §-a alapján a meg­nevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is megtartom ezen árverést, de csak az esetben, ha kielégítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folya­matban nincs. Budapest, 1940. évi március 1­ó 26-án. cs. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. O­F 11836 Árverés. Vghtói 3220/1940., Pk. 9117/4939. szám. Dr. Niedermann Antal ügyvéd által képviselt Gazdák Biz­tositó Szövetkezete javára 2657 P 40­0 tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti kir. járásbíróság 1939. évi 9. P. 34697. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi október hó 6-án lefoglalt 6150 pengőre becsült ingó­ságokra a szombathelyi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Kajd községben leendő megtartására határidőül 1940. május 8-ának délután 13 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt árpát, teheneket, sertéseket, szalmát s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek el fogom adni. Szombathely, 1940. évi április hó 13-án. Szterszky Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 11832 Árverés. 481/1939. vgrh. szám. A nagykállói királyi járásbíróságnak 1939. Pk. 3436. számú végzése folytán közhírré teszem, miszerint Országos Központi Hitel­­szövetkezet budapesti bel. cég végrehajtata javára 3000 pengő tőke és járulékai erejéig 1939. évi november hó 17. napján bíróilag felülfoglalt és 45679 pengőre becsült szarvasmarhák, sertések, termények és gazdasági fel­szerelésekből álló ingóságok 1940. évi május hó 11. napján ,i. e. 11 órakor Nagykálló község határában a Ludastó-tanyán a legtöbbet ígérőnek azonnali kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1940. évi április hó 16-án. Levy Elemér, kir. kir. végrehajtó. O­F 11829 Árverés. 116/1940. vgrh. szám. A nagykállói kir. járás­bíróság 1939. Pk. 34. szám­i végzése folytán közhírré teszem, miszerint a Tiszántúli Körzeti Hitelszövetkezet debreceni cég végrehajtató javára 405(H) pengő tőke és járulékai erejéig 1939. január 11. napján bíróilag lefog­lalt és 5780 pengőre becsült szarvasmarhák, szekerek és gazdasági felszerelésekből álló ingóságok 1940. évi május hó 11. napján d. e. 10 órakor Nagykálló község határában a Ludastó-tanyán a legtöbbet ígérőnek azon­nali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1940. évi április hó 16. napján. Lévy Elemér, kir. kir. végrehajtó. O­F 11830 Árverés. Pk. V. 631241/1937. szám. Dr. Bodor György ügyvéd által képviselt Halm Miklósné javára 437 P 50 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. .járásbíróság végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi december hó 21-én lefoglalt 128900 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, úgy a fent­ nevezett végrehajtata, mint az alább megnevezett : Pk. 748070/1938. szám, dr. Bodor György u­. á. k. Halm­ Miklósné javára 437 P 50 f és jár. és­ ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­ak üzletében, Budapesten. X. kerület, Monori­ut 2—1. házszám alatt földszinti irodá­ban leendő megtartására határidőül 1940. évi május hó 8. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a birói­­lag lefoglalt bútorokat, 1936. Pk. V. 724462. számú szkv 19 86. 1. a. gőzgép, dinamó, transzmisszió, szivattyú, gépek, esztergapadok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1940. évi március hó 10-én. Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 11831 Árverés. Pk. V. 618491/1939. sz. Dr. Harisoké Alajos (Andrássy­ út 25.) ügyvéd által képviselt Meinl Gyula kávébehozatali r. t. javára 99 P 33 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 123039. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1939. évi augusztus hó 16-án lefoglalt 1089 pengő 70 t becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, V. kerület, Zrínyi­ utca 14. házszám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1940. évi május hó 4. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, mérleg, borok, pezsgők, likőrök, gyümölcs jam, konzerv, vegyes áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára HMM­ pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1940. évi április hó 11-én. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. OF 11834 u­tegess savadul újra 2­0 fülér». Ingatlan árverések. Árverés. 736/1940. tk. szám. Siklósi Takarékpénztár k. f. a. Pénzintézeti Központ végrehajtatának Gusztáv Ágost végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Siklós községben fekvő, s a siklósi 3739. számú tkvi betétben A. 1. 1., 2. sorszám, 5645/2. és 5646/2. érszám alatt foglalt ingatlanokra 492­0 kikiáltási árban elren­delte. Az árverés nem érinti a fenti betétben C. 1. sorszám alatt a 3796/1902. tk. számú végzéssel özv. Berkics Milánna javára bekebelezett haszonélvezeti jogot. Az árverést 1940. évi május hó 22. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 8. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Siklós, 1940. évi január hó 26. napján. A siklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3792 Árverés. 3679/1939. tk. szám. Tiszapolgári Takarék­pénztár rt. felsz. és Hajdúnánási Gazdasági Bank rs. végrehajtatóknak — özv. Huszár Józseffül Éliás Juli­ánná és Mészáros Gyulái. Huszár Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmét*)­) elrendeli a végrehajtási árverést 4510 P 90 f ,+ 308 pengő 40 f tőkekövetelés, ennek 1936. november hó 1. napjától járó 6% kamata, 43 P 86 f és 13 P 78 f óvási költség,­­/1% váltódíj és 353 P 40 f és 71 P 13 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 70 P költség, továbbá a csatlakozoitoknak kimondott Áron Miksa 200 pengő 90 f, Kond Lipót Salgó Likőr és Rumgyár 62 pengő 65 f, Tri­bon Ruházati rt. 137 P 20 f tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a Polgár községben fekvő s. a polgári 91. számú tkvi betétben A. + 4—5. sorszám alatt foglalt s 7389., 7733. srszám alatt foglalt 1413. és 1 hold 352 Cs-ös területű szántónak Huszár Józsefné Éliás Juliánna nevén álló­­­ részére a K. Vámosi János javára bekebelezett holtig­­tartó haszonélvezeti jogának sérelme nélkül 70 pengő 50 f becsértékben, továbbá a polgári 331. szám­i tkvi ítetétben A. I. 2. sorszámú 12­/11838-ad rész közös legelőnek, mely egész­ben özv. Huszár Józsefh­e Éliás Juliánna nevén álló, 70 P 50 f becsért­ékben, továbbá a polgári 538. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám s 2950. érszám alatt foglalt 357­5-ös kert­nek özv. Huszár Józsefné Éliás Juliánna nevén álló */» részére K. Vámosi János javára bekebelezett haszon­­élvezeti jogának sérelme nélkül 90 P 50 f becsértékben, továbbá a polgári 1154. szám­i tkvi betétben A. 1. 6—9. sorszám alatt. 7563/4., 7564/5., 7566/4., 7567/4. hrszám alatt foglalt özv. Huszár Józsefné Éliás Juliánna nevén álló 1034 □-ös szántóra és 588 □-ös rétre, 1575 □-ös szántóra és 309 D-ös rétre 991 P 50 f becsérték­­ben, I •• i továbbá a polgári 1383. szám­i tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám alatt foglalt 2034., 203,5., 2036. érszám alatt foglalt özv. Huszár Józsefné Éliás Juliánna nevén álló 70 □-ös kert. 231 □-ös szántó és 106 □-ös házas­­belsőségre 1918 P becsértékben.

Next