Budapesti Közlöny, 1940. június (74. évfolyam, 121-144. szám)

1940-06-01 / 121. szám

­ Budapest, 1840. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szombat, Junius Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal Budapest , ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. pos...takarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes számára 8 old. terjedelemig — 16 „ * „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldi.adó összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS LAP. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ ----- ■ ■■ ■ ---------.-----• Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Csáky Lajos Hódmezővásárhely tör­vényhatósági jogú város nyugalmazott tiszti főügyészének sok évi közszolgálata alatt szer­zett érdemei elismeréséül a magyar királyi kor­mányfőtanácsosi címet adományozom. Kell Budapesten, 1940. évi május hó 25. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján Nógrád vármegye törvényhatóságához a losonci járás főszolgabirájává dr. Zorkóczy Lajos szolgabiró, tb. főszolgabíró, sziráki lakost, szolgabirákká dr. Baross Dénes vár­megyei közigazgatási gyakornok, tb. szolgabiró, balassagyarmati, dr. Körmöczy János vár­megyei közigazgatási gyakornok, tb. szolgabiró, sziráki és dr. Csőke Rezső vármegyei közigazga­tási gyakornok, tb. szolgabiró, rétsági lakost kinevezte. (9.406/1940. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Antoni Alfonz jókai körorvost Diósd községhez községi or­vossá kinevezte. (209.710/1940. XIV. B. M. szám.) A m. kir. igazságügyminiszter dr. Horváth Gedeon pétervásári kir. közjegyzőt saját kérel­mére Kecskemétre helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Fogarasi István kaposvári kir. törvényszéki segédhiva­tali gyakornokot, dr. Nyáry Ferenc budapesti központi kir. járásbirósági és dr. Zsigmond Attila budapesti kir. büntető törvényszéki bij­­nokokat, dr. Fogas Ernő budapesti kir. büntető, dr. Spanyár István móri, dr. Magi László hajdúböszörményi, dr. Walkó Rezső budapesti központi, dr. Takács László budapesti kir. bün­tető és dr. Harsányi Géza debreceni kir. járás­­bírósági kisegítő bijnokokat, dr. Szántó Elemér szegedi, dr. Moldoványi Béla debreceni és dr. Hegedűs Dezső mezőcsáti kir. járásbirósági, dr. Czobor Elek budapesti kir. törvényszéki, dr. Gavallér Pál téti, dr. Gombos László király­­helmeci és dr. Vadon Béla kunszentmiklósi kir. járásbirósági, dr. Kacsa Zoltán beregszászi kir. törvényszéki, dr. Tóth Gyula lengyeltóti, dr Réry György pécsi és dr. Schlögl Győző makói kir. járásbirósági, dr. Török László nyíregy­házi kir. törvényszéki, dr. Riedl József buda­pesti kir. büntető, dr. Vecsésy Sándor jászapáti és ifj. dr. Bors Dezső pécsi kir. járásbirósági, dr. Somhegyi Béla balassagyarmati és dr. Tara­jcsath Béla szegedi kir. törvényszéki, dr. Székely István gödöllői kir. járásbirósági és Szirmay Béla kassai kir. törvényszéki joggyakorlatra bocsátottakat jelenlegi alkalmazásuk helyén, továbbá dr. Szabó Elek bácsalmási pénzügyi fo­galmazó gyakornokot a budapesti, dr. Tószegi Ferenc Csongrád városi közigazgatási gyakor­nokot a szegedi, dr. Keresztes Kálmán állam­­rendőrségi detektív, szegedi lakost a debreceni, dr. Varannai István m. kir. postatakarékpénz­­tári dijnok, budapesti, dr. Berente László jászapáti, dr. Ringbauer Kálmán gödöllői és dr. Velin Bertalan hercegszántói lakosokat a budapesti, dr. Sprenger György szegedi lakost a szegedi, dr. Dutkay István gyulai lakost a debreceni, dr. Nagymihály Sándor szegedi, dr. V­ass István szekszárdi­ dr. Daróczi Tibor kecs­keméti és dr. Bodóczky László Mihály buda­pesti lakosokat a budapesti, dr. Pálfi László beregszászi lakost a debreceni, dr. Csonka Já­nos budapesti és Kemény János ipolysági lako­sokat a budapesti kir. Ítélőtábla kerületébe bírósági joggyakornokokká nevezte ki. (14.669/ 1940. I. M. E. szám.­­— 1940. évi május hó 28.-án.) A m. kir. igazságügyminiszter dr. Gulyás Kornél zámolyi, dr. Csák István rákosszent­­mihályi és dr. Balsai József egri lakosokat a budapesti, dr. Szende István keszthelyi lakost a győri, dr. Novák István miskolci lakost a deb­receni, dr. Szabó Sándor nagykanizsai lakost a pécsi, dr. Finta József szegedi lakost a debre­ceni, dr. Szilbereky Jenő szegedi lakost a buda­pesti, dr. Márkus Ferenc nagyszőllősi lakost a debreceni, dr. Medvigy Endre budapesti lakost a budapesti, dr. Keresztúris József lengyeltóti lakost a győri, dr. Kronberg János szolnoki lakost a budapesti, dr. Emődy Zoltán pécsi lakost a pécsi, dr. Radványi Gábor kassai lakost a kassai, d­r. Sándor Fieki soproni lakost a győri, dr. Gárdos Ferenc miskolci és dr. Szitás István budapesti lakosokat a debreceni, dr. Bartos Zoltán kassai lakost a kassai, dr. Kés­márkis Ernő és dr. Kovács Endre budapesti lakosokat a budapesti és dr. Marth Ferenc szek­szárdi lakost a pécsi kir. ítélőtábla kerületében joggyakorlatra bocsátotta. (14.670/1940. I. M. E. szám. — 1940. évi május hó 28.-án.) Hibaigazítás.*) A Budapesti Közlöny 1940.­­ évi május hó 22.-én megjelent 113. számában­­ közzétett, a m. kir. belügyminiszter által az Or­­­­szágos Társadalombiztosító Intézet központi önkormányzati szerveibe a 11.770/1939.. M. E. számú rendelet 37. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kinevezett rendes köz­gyűlési, illetőleg igazgatósági tagok névsorában szereplő mezedriczki Medriczky (Medriczky) László budapesti lakos neve helyesen: mezericzi Mezriczky László. (182.(419/1940. XI. szám.) A márianosztrai kir. országos büntetőintézet mellett felállított szigorított női dologház fel­ügyelő hatóságának egyik tagja, dr. Várady Sándor pestvidéki kir. törvényszéki bíró buda­pesti kir. ítélőtáblás bíróvá neveztetvén ki, helyébe a budapesti kir. ítélőtábla elnöke az 1928. évi X. t.-c. 44. Sj-ának 2. bekezdése értel­mében dr. Rüdiger Kornél pestvidéki kir. tör­vényszéki bírót nevezte ki. (1939. II. IX. H. 3/2. szám.) Egyes szám­ára M fillér, M. kir. belügyminisztérium. 141.000/1940. Vit­a. szám. Felü­lvás. Felhívom mindazokat, akiknek az 1939. évi február hó 21.-én kelt ful .300/1939. VII—a. B. M. számú rendelettel feloszlatott Magyar Nemzeti Szocialista Párt — Hungarista Mozga­lommal és a Hungarista Párttal, illetve az em­lített pártok budapesti és vidéki szervezeteivel szemben a feloszlatást megelőző időben kelet­kezett követeléseik vannak és ezeket a követelé­seiket érvényesíteni kívánják, hogy igényüket az illetékes rendőrhatóságoknál (Budapesten , a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságá­nál, vidéken a rendőrkapitányságoknál, illetve a járási főszolgabíróknál) ezen felhívás közzé­tételétől számított 30 napon belül írásban jelent­sék be. Ebben az írásbeli bejelentésben az igénylők jelöljék meg, hogy követelésük mily alapon keletkezett és az erre vonatkozó igazoló iratokat (számla, megrendelés, stb.) csatolják. A fentieket azzal a figyelmeztetéssel közlöm, hogy az említett határidőig be nem jelentett igények többé figyelembe vehetők nem lesznek. Budapest, 19­10. évi május hó 27.-én. A miniszter helyett : Dr. vitéz Bonczos Miklós s. k. államtitkár. 30.502/1940. IV. 1. szám. Pályázati hirdetmény. A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudo­mányegyetem bölcsészettudományi karán rend­szeresítendő emberföldrajzi tanszékre ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. I. A kinevezendő tanár kötelessége lesz tudo­mányszakát, mégpedig az emberföldrajz mel­lett a leíró földrajzot is minden félévben a sza­bályzatokban előírt, vagy előírandó heti óra­számban és terjedelemben előadni, a szükséges gyakorlatokat, kollokviumokat és szigorlatokat megtartani. II. A betöltendő tanszékkel, amennyiben arra nyilvános rendes tanár neveztetnék ki. az 1939. *) Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés.

Next