Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. június (74. évfolyam, 121-144. szám)

1940-06-01 / 121. szám értesítője

Budapest, 1940,__________SSI« SZd­Ifl» ________Szombat, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és meléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem h­aladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a­ bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetp­ények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem majánegy ernek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. dőnél lefoglalt és 880­0 és 1540 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XXI. t.-c. 20. §-a alapján a többi megnevezett, de az árverés ki­tűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Tárogató­ utca 3. szám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1910. évi június hó 3. (három) napjának délutáni 5 (öt) óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt lovakat, kerék­párt, kocsikat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a beesettek kétharmadán alul nem adhatók el. Budapest, 1940. évi má­jus hó 4. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12259 Árverés. Pk. 459/1940. szám. Krausz Menyhért (Kassa, Fő-u. 73. sz.) javára 246 P 27 , és több követelés és járulékai erejéig a kassai kir. járásbíróság 1939. évi 5353. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi január hó 24-én lefoglalt és 2900 pengőre becsült ingóságokra a kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján» dr. Czilczer,György ügyvéd által képviselt Sándor test­vérek javára 2000 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Fülek községben, (Lengyel udvar) leendő megtartására határidőül 1940. évi június hó 5. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban csak végrehajtást szenvedő beleegyezésével — fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Losonc, 1940. évi május hó 16. napján. Szolcsányi István, kir. kir. végrehajtó. O 4612 Árverés Pk. T. 59974(1937. 1154.V 1938. szám. Magy. Köztisztviselők begy., Term és Ért. Szöv. végrehajtató javára (képv. : dr. Soós József, Budapest, VII. ker., Damjanich­ u. 10. ügyvéd) 166 P 10 f követelése és já­rulékai erejéig 1940. évi június hó 1. napján délután 2 órakor Rákosszentmihály községben, Bagolyvár, Rákóczi­­utca 169. szám alatt, az I—111. ker. kir. járásbíróság 8155/1937. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 1762 pengő becsértékü ingóságokat , búto­rokat, rádiót stb. biróilag elárverezem. Gödöllő, 1940. évi április hó 30. napján. Vattai Oszkár, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12258 Árverés. Pk. X. 700210 1940. szám. Dr. Schoppel Ber­talan budapesti (VI., Hajós­ utca 25.) ügyvéd által kép­viselt Tamásy Dezső javára 250 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 116836. szá­m végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1940 évi január hó 4-én lefoglalt és 1416 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által m­egkerestetvén, a fent megnevezett és az ezen hirdetményből, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykeresét folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, VI. kerület, Jókai­ utca 6. házszám, II. emelet 15. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1940. évi június hó 3. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrényt, képeket, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi május hó 7. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12248 7080., 7081. hrsz. ingatlanra a C. 1. sorszám a. útszol­galmi joggal terhelten 14.732 P. azaz Tizennégyezerhét­­százharminckettő­s kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi június hó 21. napján délelőtt fél 10 tűiz­ órakor, a telekkönyvi hatóság helyiségében (Szt. Háromság­ tér 10. szám, 11. ajtó) fogják megtar­tani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Csongrád, 1940. évi február hó 16. napján. A csongrádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N 4611 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 1929/1939. végreh. szám. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1939. Pk. 903. szám­i végzése folytán .közhírré teszem, miszerint Városi Takarék és Hitel­­intézet rt. debreceni cég végrehajtató javára 200 pengő tőke, ennek 1938. évi november hó 20. napjától járó fiz kamatai és eddeig összesen 78 P 26­1-ben megálla­pított költségek erejéig 1939. évi március hó 11. napján biróilag le- és felülfoglalt és 2,3816 pengőre becsült szarvasmarhák, lovak, termények, házibútorokból álló ingóságok 1940. évi ,junius hó 7-ik napján délelőtt 10 órakor kezdetét veendő és Geszteréd község határában a Nyiri-tagban adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni. Nagykálló, 1940. évi május hó 4. napján. Lévy Elemér, bir. végrehajtó. O 4619 .k­iterés: 17/1940. vght. szám. Dr. Kaltenecker Viktor székesfehérvári ügyvéd által képviselt Székesfehérvári és Fejérmegyei Takarékpénztár bef. cég javára 1755 P 70­0 tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyi­ben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a zalaegerszegi kir. törvényszék 1934. évi P. 1500. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi január hó 29-én lefoglalt, felülfoglalt 40442 P 50­0-re becsült ingóságokra a tapolcai kir. járásbíróság Pk. 2171/19.36. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében , Hegyesden leendő megtartására határidőül 1940. évi június hó 14. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, állatok, gazdasági gépek, kocsik, hor­dók, prések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Tapolca, 1940. évi május hó 9-én. Ormai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 12253" Árverés. Pk. I. 60456. és 61261/1939. szám. Közhirré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 11909. és 11910/1939. számú végzésével dr. Spinner Sándor budapesti ügyvéd végrehajtató javára, végreha­j­tást szenvedő ellen 75 P és 65 P és az összes foglal­tatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával — végrehajtást szenve­ Ingatlan árverések. Árverés. 1004/1940. tk. szám Cs. Forgó József végre­­hajtásának Túri A. Illés és neje Vas Etelka végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 900 pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a Csongrád vá­rosban­­fekvő s a csongrádi 10690 sz. tkvi betétben A. I. 1—7. sorszám. 7075/2., 7076, 7077., 7078., 7079., Árverés. 4155 1940. tk. szám. Özv. Szabados Andrásné végrehajtatónak Karán István (nős Milkovics Katalin­nal) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. tc. 144., 146., 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 120 . tőkekövetelés és jár., kérvényért ezúttal megállapított 11 P 50 fillér költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott 1. Bakonya Ferenc 90 P (de csupán a tököli ,3824. és 3802. számú tkvi betétekben foglalt ingatlanokra nézve), 2. dr. Kőrössé Dezső 80 P 47 f (de csupán a tököli 905. számú tkvi betétben foglalt ingatlanokra nézvei tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a Tököl községben fekvő s 1. a tököli 3202. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám. 4924/1. srszám alatt foglalt ,,Szöllő a Pod Unire dűlő­ben“ megjelölésű, végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 161 P kikiáltási árban azzal, hogy ez az ingatlan a Bakonya Ferenc csati, végrehajtató kérel­mére megtartandó árverésen a kikiáltási ár kétharma­dánál, a végrehajtató érdekében megtartandó árverésen pedig 280 P-nél alacsonyabb áron el nem adható, II. a tököli 3824. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 737., 738., 822. orsz. alatt foglalt „Ház udvarral a Bél­­telekben, Szántó u. 6., Szántó u. 6.“ megjelölésű ingat­lanokból végrehajtást szenvedőt illető A illetőségre 711 pengő kikiáltási árban azzal, hogy a fenti ingatlan ille­tőség a végrehajtató kérelmére megtartandó árverésen 590­8, a Bakonya Ferenc csatlakoztatott végrehajtató kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron alul, mint legkisebb vétel­áron alul ez nem adható, III. a tököli 4908. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 6083., 0084. hrsz. alatt foglalt „Két a Laposka Szkéla Dugacska dűlőben, Szántó u. 6.“ megjelölésű, végre­hajtást szenvedő nevén álló ingatlanokra 378 pengő kikiáltási árban azzal, hogy ez az ingatlan végrehajtata érdekében megtartandó árverésen 260 , legkisebb vétel­áron alul el nem adható, IV. az ugyanezen tkvi betétben A. +­ 1. sorszám, 6973/479. hrszám alatt foglalt, Szántó a Közlegelő dűlő­ben megjelölésű, végrehajtást szenvedő nevén álló ingat­lanra 313 P kikiáltási árban azzal, hogy ez az ingat­lan a végrehajtató érdekében megtartandó árverésen 200 P legkisebb vételáron alul el nem adható, V. a tököli 905. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 5978., 5979., 5980. hrsz. alatt foglalt „Legelő a Laposka Szkéla Dugacska dűlőben, Szántó u. a„ Legelő u. 6.“ megjelölésű ingatlanokból végrehajtást szenvedőt illető Y­ jutalékra 198 P kikiáltási árban azzal, hogy ezen ingatlan jutalék a végrehajtató érdekében megtartandó árverésen 1600 P, a dr. Körössy Dezső csati, végrehaj­tató érdekében megtartandó árverésen 1350 P legkisebb vételáron alul el nem adható, VI. az ugyanezen betétben A. II. 1—2. sorsz., 4573., 4574. hrszám alatt foglalt „Szántó a Lapos dűlőben. Szántó ugyanott“ megjelölésű ingatlanokból végrehaj­tást szenvedőt illető­­ jutalékra 720 P kikiáltási árban azzal, hogy az ezen ingatlan jutalék a végrehajtata érde­kében megtartandó árverésen 1600 P, a dr. Körössy Dezső csatlakozott végrehajtata érdekében megtartandó árverésen 1350 pengő vételáron alul el nem adható,­­ elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Tököl község­házánál megtartására 1940. évi augusztus hó 31. napjá­nak délutáni 3 óráját tűzi ki. A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a tököli 9051., 3202., 3824. és 4908. számú tkvi betétben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetősége végett Tököl község elöljáróságának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett Szigetújfalu, Szigetcsép, Szigetszentmiklós közsé­gek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hir­detmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egy­szeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja (1881. évi LX. te. 152. S. 1908. évi LXI. te. 23. §). Az árverési feltételek a következők : Az árverés alá kerülő ingatlanokat a fentebb meg­állapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy értékpapiros­­ban a kiküldöttnél led­eni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles itSfigyen exáax áx*a 220 in­lex*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék