Budapesti Közlöny, 1940. július (74. évfolyam, 145-171. szám)

1940-07-02 / 145. szám

Budapest, 194® 145. szám. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 23 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Kedd, julius 2. •• 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 ,­­ 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 15.853/1940. A. K. számú rendelete a 970/1910. A. K. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi iparügyi miniszter előter­jesztésére a minisztérium fogalmazási személy­zetének létszámában dr. Zsámár József minisz­teri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki címet és jelleget, a minisztérium műszaki sze­mélyzetének létszámában Kemény Zoltán miniszteri osztálytanácsosnak a miniszteri taná­csosi címet és jelleget, Korányi János minisz­teri főmérnöknek a miniszteri műszaki taná­csosi címet és jelleget adományozom. vett Budapesten, 1940. évi június hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Varga József s. k. A m. kir. belügyminiszter d­r. Nagy Elemér kósdi körorvost Jászjákóhalma községhez községi orvossá kinevezte. (209.546/1940. XIV. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Bartos Rezső orvost a hirdi közegészségügyi körbe kör­orvossá kinevezte. (209.905/1940. XIV. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Seres László orvost­ a tiszaszőllösi közegészségügyi körbe "körorvossá kinevezte. (210.681/1940. XIV. szám.) A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke Kubányi Iván szakdijnokot statisztikai gyakor­nokká nevezte ki. (1940. évi junius hó 26.-án kelt 3.079/eln. stat. szám.) A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Putnoky László magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetemi nyilvános rendes tanárt és dr. Csűrös Zoltán magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt öt évi időtartamra a magyar királyi Kúriához szabadalmi ülnökökké ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1940. évi junius hó 22. napján. Horthy s. k. Dr. Radocsay László s. k. 470/1940. szám. Hirdetmény. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 37. §-ának utolsó bekezdése értelmé­ben, a felsőháznak 1940. évi junius hó 27.-én tartott 25. ülésében hozott határozatához képest az igazolt felsőházi tagok névjegyzékében újabban beállott változásokat az alábbiakban közzéteszem. a) Az igazoltak névjegyzékéből töröltetett : vitéz Lónyi Hugó. h) Az igazoltak névjegyzékébe felvétetett : Balás Cornél. Budapest, 1940. évi junius hó 27.-én. Gróf Széchenyi Bertalan s. k. a felsőház elnöke. Az árellenőrzés orszáps kormánybiztosának 15.853/1940. Á. K. számú rendelete a 970/1940. Á. K. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módositása tárgyában. A 4.110/1939. M. E. számú rendelettel módo­sított 2.220/1938. M. E. számú rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• (1) A horganyhulladékok felárai a követ­kezők : 1. Új horganylemez hulladék . . 38.50 P/g 2. Ócska horganylemez hulladék 29.40 P/q 3. Legalább 96% horganyt tar­talmazó tömbösített (remél­ted) horgany ......................... 41.50 P/q (2) Az (1) bekezdés szerinti felárak csak oly mértékben számíthatók fel, hogy a rögzített ár és felár együttes összege ne haladja meg a fémhulladékok vételére ,és a feldolgozó üzemek részére eladásra engedéllyel bíró vállalatokra (ezidőszerint a 47.618/1939. Ip. Min. számú rendelet alapján a Fémgyüjtő rt. budapesti cég) kötelező következő legmagasabb eladási árakat: 1. Új horganylemez hulladék . . 80.— P/q 2. Ócska horganylemez hulladék 61.— P/g 3. Legalább 96% horganyt tar­talmazó tömbösített (remél­ted) horgany ......................... 86.— P/g 2. §• A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Budapest, 1940. évi junius hó 27.-én. Dr. Kacsoh Bálint s. k. az árellenőrzés országos kormánybiztosa. Helyesbítés.*) A mezőgazdasági munkások bevonulásával kapcsolatos kivételes rendelkezé­sek tárgyában 4.760/1940. M. E. szám alatt ki­adott és a Budapesti Közlöny 1940. évi junius hó 29.-i 144. számában kihirdetett rendelet 6. §-ának 4. sorában „a polgármester“ szó után pótlólag beiktatandó : „ , illetőleg a polgár­ A magyar királyi belügyminiszter a Magyar Élet Keresztény Társaskör (azelőtt II. kerületi Keresztény Társaskör) (Budapest) módosított alapszabályait 142.370/1940. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter folyó évi 29.175/1940. N­. K. K. M. számú rendeletével megengedte, hogy a Komá­rom vármegye közigazgatási területéhez tar­tozó Felsőgalla község minden évben május hó 3.-át, július hó 1.-ét és október hó 4.-ét magá­­ban foglaló hetek szerdáján, abban az esetben pedig, ha e napok valamelyike Gergely-naptár szerinti ünnepre vagy nemzeti ünnepre esne, a legközelebb következő köznapon országos állatvásárt tartson. (56.199/1940. II. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851. számú Magyar Híradó című filmfelvételek­­nek s az azokat kibővítő külföldi események filmsorozatának az ország összes mozgókép­üzemeiben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 132.202/1939. IX. számú V. K. M. rendelet szabályozza. (169.920/1940. VII. 2. szám.) _____ A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1940. évi XVII. (a gazda­sági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. törvénycikkben a minisztérium­nak adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról­ törvénycikket tartalmazó 10. száma. Egyes szám ára 32 fillér 234.475/1940. XVI. B. M. szám. Pályázati hirdetmény. A lévai m. kir. állami kórháznál megürese­dett alorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma az állami rendszerű X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetés, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés, világítás, valamint az önköltségi á­r *) Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék