Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. július (74. évfolyam, 145-171. szám)

1940-07-02 / 145. szám értesítője

Budapest, 1340* v­a­s ! A „BUDAPESTI_KÖZLÖNY“-ben és m melléklapjában a „HIVATA­LOS ÉR­TE­SÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó fogó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 .ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 -at. 1. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 1. 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes­­ hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingé árverések. Árverés. 192/1940. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. tc. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a jászapáti kir. járásbíróságnak 1938. évi Pk. 2328. számú végzése alapján a Tiszavidéki Hitel­intézet és Tatár rt. végrehajtatának 771­0 tőke, ennek különböző napoktól járó 5% kamata és a megállapított költség erejéig 1939. évi január hó 2­8. napján fogana­tosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felül­foglalt 7410 pengőre becsült élő és holt gazdasági fel­szerelés és egyéb ingóságokat a helyszínen Tiszasülyön, (bérletükön) az 1940. évi július hó 18. napján délután 3 órakor végrehajtást szenvedő lakásán, bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom. Jászapáti, 1940. évi junius hó 16-án. Komjáthy Elemér, kir. kir. végrehajtó. O 5418 Árverés. 124/1940. vht. szám. Pk. 11134/1940. szám. Dr. Klein Mór bajai ügyvéd által képviselt Salamon Sándor bajai lakos végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 139 P 81 f tőkekövetelés és járulékai ere­jéig a bajai kir. járásbíróság P. 2797/1938. számú vég­zésével elrendelt s hivatalból foganatosított kielégítési végrehajtás során 1940. évi május hó 20. napján lefog­lalt és 6000 pengőre becsült ingóságokat, közöttük egy cséplőszekrény, egy gőzgép, egy traktor, Őcsény köz­ségben, végrehajtást szenvedők lakásán, Fő­ utca 235. sz. alatt, 1940. évi julius hó 9. napjának d. u. fél 2 órájára ezennel kitűzött bírói árürésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad­részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Szekszárd, 1910. évi junius hó 16. napján. Neuschl Károly, kir. kir. végrehajtó. O 5415 Árverés. Pk. I. 52013/1940. szám. Dr. Madarász Gyula ügyvéd által képviselt A. B. C. közp. áruhitel iroda javára 294 pengő 94 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—II. ker. kir. járásbíróság 1939. évi 17712. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi február hó 15-én lefoglalt és 2.205 pengő becsértékű ingóságokra az I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XI. kerület, Horthy Miklós­ út 15/d. szám, IV. emelet 50. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi július hó 2. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pianinó, rádió, dísztárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1940. évi június hó 4. napján. Dr. Dobrovits Ala­dár, kir. kir. végrehajtó. O 5446 Árverés. Pk. VII. 610443/1939., 704890/1940. szám. I—II. Dr. Kerekes Endre ügyvéd által képviselt I—II. Központi Sajtóvállalat rt. javára 511 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1989. évi 106447., 420456., 418711., 421345., 419510. számú végzéséveivel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. május hó 2-án és 1940. évi március hó 12-én lefoglalt és 805,50 + 2445 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Teréz­ körút 46. házszám, udvarban leendő megtartására határidőül 1940. évi július hó 9. napjának délelőtti fél 10 óráját kitűzöm, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat a Pk. VII. 625424/39. sz. vht. jk-ben 1—4­, 7—34., 36—42. t. a. lefoglalt, a Pk. X. 600439/39. sz. vht. jk-ben 1., 3. t.-ből 15 darab színpadi felszerelések és kellékek, csillár, függöny, ventillátor, támlás­ székek, vasfogas és más ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom nan, még aébr is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi május hó 30. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 12616 Árverés. Pk. V. 709106/1940. szám. Dr. König István ügyvéd által képviselt Helios Fényhirdető Vállalat kft. javára 5900 P tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1940. évi 103432. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi május hó 7-én lefoglalt 15392 P 20 s becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzle­tében, Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 17. ház­szám alatt földszinti üzletben és folytatva VII., Dob­utca 63. szám alatt Tenchel-féle General garageban leendő megtartására határidőül 1940. évi julius hó 2. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt buffet-berendű kávégépeket, borokat, autót, transparenst, a jkv. 1—32., 35—64., 66—100 t. alatt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat pénzül leteszik. Budapest, 1940. évi junius hó 8. napján. Hedry Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 12632 Árverés. Pk. V. 607503., 607672/1939. szám. Dr. Radó Zoltán (Erzsébet­ körút 6.) ügyvéd által képviselt Flóra Első Magyar Stearingyertya stb. gyár r.-t. és Hutter és Lever rt. javára 29.30 + 203.17 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 319584., 325040. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi március 29-én, 31-én lefog­lalt 1007 + 1027 P becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­­— üzletében, Bpesten, V., Zrinyi­ u. 11. sz. alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1940. évi július 4-ének délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, fűszer, vegyes-, csemegeárukat, borokat, pezs­gőket, mérleget s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a beje­lentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi május hó 28. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. kir. végrehajtó. D F 12622 Árverés. Pk. X. 710544/1940. szám. Dr. Mezőfi László ügyvéd á, képviselt Rosta Andor javára 165­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 307613. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi május hó 27-én lefoglalt 2889 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán — üzletében, Budapesten, VII. kerület, Rákóczi­ út 4. házszám, VI. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi július hó 17. napjának délután 12 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, garnitúrát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1940. évi június hó 15-én. Bizitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 12633 Árverés. Pk. V. 705952/1938. szám. Dr. Pető György (V., Vilmos császár­ ut 62.) ügyvéd által képviselt Furu­­lyás János Iváncsics Józsefné és Kovács Istvánné javára hátr. 42 P 68 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi P. XX. 327387. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi március hó 8-án lefoglalt 10280 pengő becs­értékű­­égek a az árverés kitűzése iránt fein­eve­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megneveze­­tett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, V. kerület, Szent István­ körút 3. ház­szám, III. emelet 23. ajtószám alatti lakásban leendő megtartására határidőül 1940. évi július hó 2. napjának délután 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, garnitúrák, vasszekrény, írógép, festmények, zongora, vitrin s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —f el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi junius hó 1. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 12618 Árverés. 212/1934. vh. sz. Pk. 1027/1936. sz. Dr. Fülöp Lajos csődtömeggondnok által képviselt vb. Magyar Mező és Közgazdasági Szövetkezet paksi bej. cég javára a szekszárdi kir. törvényszék Cs. 2056/1934/104. és Cs. 2056/1934/106. sz. végzéseivel elrendelt s a csődleltárban felvett befizetetlen üzletrésztartozásokat, úgyszintén a Cs. 9/a. sz. a. pótleltárban felvett befizetetlen üzletrész­­tartozásokat és egyéb követeléseket, mintegy 14.000 P értékben Paks községben a kir. kir. végrehajtó hivatalos helyiségében . 1940. évi julius hó 17. napjának d. e. 9 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a­­legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Paks, 1940. évi junius hó 27. napján. Feördeős Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 5412 Árverés. Pk. X. 627640/1937. szám. Dr. Halász László ügyvéd által képviselt F. Jungmichel cég javára 2450 pengő­­tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi fenti számú végzésével eben-, delt kielégítési végrehajtás során 1938. évi március hó - án lefoglalt 27064 P 60 f becsértékü ingóságokra az­ árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 627066/1937. szám, dr. Brückter Artur u. á. k. Theodor v. Dobsinszky javára 687.90 R. M. és jár. és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VI­. kerület, Nyár­ utca 29. házszám alatti üzletben leendő 145. szám. Kedd, Július 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE '■J Egyes szám ára 20 fillér M.KUKAZi ift Mlj, " mm k&hwsk* tab ifi"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék