Budapesti Közlöny, 1940. augusztus (74. évfolyam, 172-196. szám)

1940-08-01 / 172. szám

Budapest, 1940. 172. szám Csütörtök, augusztus 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­ánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.123 f. „ negyedévenkint 3„ 84 „ Magánosoknak havonkint 3„ 20 „ „ negyedévenkint 9„ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig - 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint - 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80­­, 14 „ 40 „ - 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztérium 5.610/1940. M. E. számú rendelete az elpusztult vadállomány helyreállítása végett szükséges intézkedések tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 104.100/1940. F. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen a vadászat gyakorlásának szabá­lyozása tárgyában. A m. kir. igazságügyminiszternek 4­5.100/1940. I. M. számú rendelete a kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyugdíjügyéről szóló 15.600/1934. I. M. szám­ú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter Gömör és Kishont vármegye törvényhatóságához Bulla József vármegyei árvaszéki ülnököt, vármegyei árva­széki elnökké nevezte ki. (12.796/1940. III. a. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter Nógrád vármegye törvényhatóságához dr. Ruttka László vár­megyei közigazgatási gyakornokot szolgabiróvá nevezte ki. (12.03­5/1940. III. a. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában foglalt felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a, illető­leg a 2.300/1939. M. E. számú rendelet 4. §-a alapján Fodor Istvánt Munkács megyei város­hoz ideiglenes hatállyal állatorvossá kinevezte. (37.253/1940. IV. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter lovag Ahsbacs Gerald m. kir. külkereskedelmi hiva­tali előadót, a szolgálati beosztásában beállott változás következtében, a fűszerpaprikaértéke­­sítés szabályozásáról szóló 4.650/1936. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 26.500/1936. F. M. számú rendelet 6. §-ának (2) bekezdése alapján a fűszerpaprika kivitelé­nek előmozdítására szervezett bizottság tagsága alól felmentette és ugyancsak ebbe a bizott­ságba Szeleske Károly m. kir. külkereskedelmi hivatali titkárt 1942. évi augusztus hó 31.-éig kinevezte. (134.794/1940. F. M. szám.) A m. kir. minisztérium 5.610/1940. M. E. számú rendelete az elpusztult vadállomány helyreállítása végett szükséges intézkedések tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1931 : XXVI. tör­vénycikkben foglalt és az 1940 : XVII. törvény­cikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ § Azok a vadászati haszonbérleti szerződésére, amelyek az 1944. évi augusztus hó 1. napja előtt járnak le, a haszonbérlőnek az 1940. évi augusztus hó 31. napjáig a haszonbérbeadóval írásban közölt kívánságára a jelen rendelet ere­jénél fogva az 1945. évi július hó 31. napjáig, illetőleg a lejárathoz képest az 1946. évi január hó 31. napjáig meghosszabbodnak. 2­ §• (1) Az a vadászati haszonbérlő, aki apró­vadas (nyúl, fácán, fogoly) területet bérel és akinek a haszonbérlete az 1. §. értelmében az 1945. évi július hó 31. napjáig, illetőleg az 1946. évi január hó 31. napjáig meghosszabbo­dott, vagy akinek haszonbérlete szerződésnél fogva az említett időnél nem korábban jár le, az 1940. és 1941. évre eső, illetőleg a jelen ren­delet hatályba lépése után legközelebb — egy­­mást követően — esedékes két évi bérösszegnek csupán 75—75% -át kitevő összeget köteles a haszonbérbeadónak megfizetni, az említett évi bérösszegek fennmaradó 20— 25% -át kitevő összeget pedig köteles a szükséghez és a lehető­séghez mért idő alatt, de legkésőbb az 1943. évi április hó 30. napjáig a kipusztult vadállomány okszerű szaporítása céljából tenyészvad be­szerzésére és kibocsátóra fordítaná. (2) Ha a vadászati haszonbérlő a vadállo­mány szaporítására vonatkozóan az előbbi be­kezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a vadállomány szaporítására fel nem használt összeget annak 1940. évi augusztus hó 1­napjától, illetőleg 1941. évi február hó 1. napjától számított 5%-os kamat­jával együtt köteles a bérbeadónak az 1943. évi május hó 15. napjáig megfizetni. 3. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba ; végrehajtásáról a földmivelésügyi miniszter, illetőleg a belügyminiszter gondos­kodik. Budapest, 1940. évi julius hó 31.-én. Gróf Teleki Pál s. k. m. kir. miniszterelnök. §-ában meghatározott vadfajokra a medve- és nyércvadászatnak kivételével a vadászat az 1925 : XXIV. t.-c. 1. §-a alapján kiadott rende­letekben meghatározott tilalmi idők betartásá­val azzal a korlátozással szabad, hogy csak leg­alább 1.000 kát. hold összefüggő erdős vadász­­területen szabad 1.000 kát. holdanként egy szarvasbikát elejteni. Medve elejtésére a föld­­mivelésü­gyi miniszter indokolt esetben enge­délyt ad. 2­ §■ (1) Hasznos vadat fényszóró alkalmazásával vadászni tilos. Szarvast, dámvadat, őzet, muflont, vaddisznót és hiúzt csak golyóval szabad elejteni és a kegyelemlövést is csak golyóval szabad megadni. Méreg vagy csapda alkalmazásával vadat nem szabad elejteni. A farkas azonban december hó 15. és február hó 15. napja között nagydögben elhelyezett méreggel pusztítható. A mérgezett dögöt február hó 15. napja után haladék nélkül el kell távolí­tani. (2) A vaddisznó kivételével csük­kösvadra (szarvas, dámvad, őz, muflon) a hajtóvadászat tilos. A kopózás minden vadra tilos, csak a vad­disznó vadászatánál használható az úgyneve­zett vaddisznós kutya. A hiúz csak cserkészeten vadászkutya nélkül vadászható. 3. §. A jelen rendelet az 1940. évi augusztus hó 1.-én lép hatályba; hatálybalépésével a 176.400/1939. F­M. számú rendelet (1939. évi Rendeletek Tára 1.485. oldal) hatályát veszti. Budapest, 1940. évi julius hó 25.-én. vitéz gróf Teleki Mihály s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. igazságügyminiszternek 45.100/1940. I. M. számú rendelete a kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyug­díjügyéről szóló 15.600/1934. I. M. szám­ú ren­delet módosítása és kiegészítése tárgyában. A kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyug­díjintézetéről szóló 1930 :IV. t.-c. 7. §-ában fog­lalt felhatalmazás alapján a következőket ren­delem­­ 1­ §• A 15.600/1934. I. M. számú rendelet 20. §-a azzal a rendelkezéssel egészittetik ki, hogy annak a kir. közjegyzőnek a javára, akit még a m. kir. igazságügyminiszter nevezett ki az utóbb a trianoni szerződéssel elszakított terv- A m. kir. földmivelésügyi miniszter 194.100/1940. F. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszatért kárpát­aljai területen a vadászat gyakorlásának szabályozása tárgyában. A magyar Szent Koronához visszatért kárpát­aljai területen a vadászat gyakorlásának szabá­lyozása tárgyában kiadott 5.710/1939. M. E. számú rendelet (1939. évi Rendeletek Tára 835. oldal) 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• A Magyar Szent Koronához visszatért terüle­ten az 5.710/1939. M. E. számú rendelet 1. Egyes á: a fiáZér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék