Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. augusztus (74. évfolyam, 172-196. szám)

1940-08-01 / 172. szám értesítője

Budapest, 1940. 172. szám. Csütörtök, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. JL 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany-­­­engő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről eladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételire sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 712100/1940. szám. Dr. Luy György ügyvéd javára 50 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1910. évi 300322. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi június hó 18. napján lefoglalt és 7247 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, megnevezett : Pk. V. 705165/1940. sz. dr. Halmi Gyula ügyvéd által képviselt Buray Aladár javára 290 pengő 58 fillér és járulékai, Pk. V. 712956/1940. sz. dr. Halmi Gyula ügyvéd által képviselt Buray Aladár javára 126 pengő 42 fillér és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árve­rést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Rákóczi­ út 73. ház­szám, földszinti utcai üzlethelyiségben leendő megtartá­sára határidőül 1940. évi augusztus hó 2. napjának dél­előtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat, alpacca tálcák, kanna, tányér, fagylaltgép, kávéfőzőgép, rádió, National pénztár, berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi július hó 9. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O 6220 Árverés, 347/1940. vght., Pk. 1443/1938—3. szám. Dr. Weinstein Dávid ügyvéd által képviselt „Lábassy“-féle Mezőgazdasági Gépgyár r. t. javára hátr. 1500 P tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a köve­telésre időközben részletfizetés történt, annak beszámí­tásával, a törökszentmiklósi kft. járásbíróság 1936. évi P. 4291/9. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1938. évi május hó 2-án lefoglalt 45735 pengőre becsült ingóságokra a kisújszállási kir. járásbíróság Pk. 1443/1938/3. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedők haszonbérelt tanyáján, Dévaványa határában Borz pusztán leendő megtartására határidőül 1940. évi augusztus hó 8. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 2 drb gőzkazán, cséplőszekrény, traktorok, gőzekék, lószeke­rek és egyéb gazdasági gépek és felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kisújszállás, 1940. évi julius hó 20-án. Magyar Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 6196 Árverés: 494/1940., Pk. 13260/1940. szám. Dr. Jobst Valér ügyvéd által képviselt Pécs szabad kir. város közönsége végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 850 P 02­0 tőkekövetelés és járulékai erejéig a pécsi kir. járásbíróság 2177/1940. számú végzésével elrendelt közbenjárással foganatosítandó kielégítési vég­rehajtás folytán az 1940. évi június hó 12. napján felül­foglalt és 5536 pengőre becsült ingóságokat, perzsa­­szőnyegeket végrehajtást szenvedő lakásán, Pécsett, Dulánszky Nándor­ utca 4. sz. alatt 1940. évi augusz­tus hó 3. napjának délelőtti "A 12 órájára ezennel kitű­zött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­tés ellenében, azonban a becsár kétharmadrészénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becs­lés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Pécs, 1940. évi július hó 6. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O 6194 Árverés. Pk. I. 51573/1940. szám. Dr. Kárász László ügyvéd által képviselt Kárász Andor javára 798 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 420654/1939. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt 1235 pengő becs­értékű ingóságokra az árverést elrendelem és annak Budapesten, II. kerület, Donáti­ utca 2. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi augusztus hó 2. napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt bútorokat, képek, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Az 1908. évi XLI. tc. alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fogla­la­­tok javára is megtartom ezen árverést, de csak az eset­­ben, ha kielégítési joguk ma is fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Buda­pest, 1940. évi július hó 3. napján. Baranyai Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13001 Árverés. Pk. 21123/1939., Pk. 22370/1940., Pk. 22371/ 1940., Uahlói 125/1939., 213/1940., 215/1940. szám, I. Dr. Földes László Bp. Vilmos ,császár­ ut 78., II. Dr. Nagy István Budapest, Bérkocsis­ utca 17. szám, ügyvédek által képviselt I. Farkas Jenő, II. Babarczy Mihály javára I. 170 + 104 pengő 41 fillér + 520 pengő 50­0 + 600 pengő és több követelés és járulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1938. évi 6983., 6982., 3741/1939., 3752/1939. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi II. 21., 1940. V. 9., 1940. V. 9. napján lefoglalt 2217 pengő 30 f-re becsült ingóságokra a kispesti kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján követelésük és jár­ erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Kispesten Zrínyi­ utca 25. sz. alatt és folytatólag Szent Imre herceg útja 28. szám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi augusztus hó 2. napjának délután VA2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, pipere- és egyéb drogérias cikkek, villanymotor, vaskazán, vastartály, mérleg, faládák és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban csak végrehajtást szenvedő beleegyezésével — fogom eladni. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610. 1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpén­zül leteszik. Kispest, 1940. évi julius hó 9. napján. Ferenczy Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 13002 Árverés. Pk. X. 703306/1940. szám. Dr. Gál József (Nádor­ utca 5.) ügyvéd által képviselt Brieger Ilona javára 3000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 415147. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi február hó 20-án lefoglalt 1790 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán üzletében, Budapesten, V. kerület, Nádor­ utca 5. ház­­szánt alatt IIl. emeleti ügyvédi irodában leendő megtar­tására határidőül 1940. évi augusztus hó 19. napjának délután 1 óráját kű­zöm­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, drágaságok, perzsaszőnyegek, egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi július hó 15-én. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13003 Árverés. Pk. VII. 708589/1940. szám. Dr. Greguss Andor ügyvéd által képviselt Adorján Györgyné javára 190­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 221516. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1940. évi április hó 29-én lefoglalt 1325 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IV. kerület, Semmelweis-utca 19. házszám alatt földszinti üzletben, folytatva VII., Akácfa-utca 45. házszám, I. em. 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1910. évi augusztus hó 2. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádió, bundák, különféle bőrök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi julius hó 8. nap­ján. Albrecht Árpád, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13004 * .* A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. JBS egyes szám­ára SO fillér. Igajgataati árverések. Árverés. 3835/1940. Ik. szánt. Dr. Bernolák Nándor, mint dr. Balázs Dezső részengedményese, végrehajtat­nak Nizsnyánszky Margit, mint özv. dr. Nizsnyánszky Istvánné jogutóda végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 272 al. , 60 fillér tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a budafoki kir. járásbiróság terü­letén levő, Törökbálint községben fekvő s a törökbálinti 3663. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 208/3. hrsz. alatt foglalt 53 négyszögöl területű kert a Beltelekben ingatlanra 1312 pengő 50 fill. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi augusztus hó 16. napján délelőtt 10 órakor Törökbálint községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 :XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XL. t.-c. 25. §.). Budafok, 1940. évi április hó 16. napján. A budafoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.___________________ _ 6218 Árverés. 7029/1940. Ik. szám. Nemzeti Hitelintézet r. t. végrehajtatának id. Szittner Vilmos és ifj. Szittner Vil­mos végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 1600­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Törökbálint községben fekvő, s a törökbálinti 1421. számú tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 3108/1., 3108/2. srszám alatt felvett 39 négyszögöl területű ház udvarral és 115 négyszögöl területű szántó (az adó és értékbizonyítvány szerint kert) ingatlanokra 4400 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi augusztus hó 29. napján délelőtt 10 órakor Törökbálint községházánál fogják megtartani. Az ingatlant 4400 pengőnél alacsonyabb áron nem lehet eladni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb igére­ ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Budafok, 1940. évi julius hó 13. napján. A budafoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13000

Next