Budapesti Közlöny, 1940. szeptember (74. évfolyam, 197-221. szám)

1940-09-01 / 197. szám

Budapest? if#®« 197« szám« Vasárnap, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­ánhirdetéseknél: egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 srót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hír­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadói Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1231. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 £, Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint •— 20 _ 160-453 160-464 A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke a 47. oldalon. HIVATALOS RÉSZ: Kedves Gróf Teleki! A revíziós mozgalom, mely a kegyetlen békediiktátumok békés utón való megváltoztatását tűzte ki céljául, újabb jelentős sikert ért el. Hosszú, kemény munka vezetett e sikerhez. Ebbe a munkába ön a ma­gyar igazság győzelmébe vetett fanatikus hittel huszonkét esztendőn át alapos tudásának, kiváló képességeinek és lankadatlan munka­erejének legjavát adta. Midőn ennek eredménye­­képen Keletmagyarország és Erdély egy része a magyar Szent Koronához most visszatér.­­»„kimagasló érdemeiért hálás köszönetemet feje­zem ki. Kelt Budapesten, 19­1­0. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. Kedves Gróf Csáky ! Az a fáradhatatlan és emgedetlen küzdelem, melyet Ön a magyar igazság diadalra juttatása érdekében a magyar királyi miniszterelnökkel együtt folytatott és amelynek eredményeként Erdély és Kelet­­magyarország egy része a Szent Koronához most visszatér, arra indít, hogy legmelegebb köszönetemet kifejezve, ennek ez alkalomból a Magyar Érdemrend nagykeresztjét adomá­nyozzam. Kelt Budapesten, 1940. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Pál s. k. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy Becsey Vilmos gyárigazgatónak a honvédelmi szervek eredmé­nyes támogatásáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Gödöllőn, 1940. évi augusztus hó 17. napján. Horthy s. k. vitéz Bartha Károly s. k. (47.295/1940. évi. P. szám. , A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Balázs Flóra okleveles ápolónő, a dorogi járványkórház vezető nővére, a Keresztény­szocialista Egészségügyi Alkalmazottak Orszá­gos Egyesületének alelnöke és a Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete elnökének közel négy évtizeden át kifejtett ön­feláldozó munkássága, valamint a betegápoló­nők kiképzése terén szerzett érdemei elismeré­séül a Magyar Vörös Kereszt érdemérmet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1940. évi augusztus hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki­­ a k. A Magyarország Főmé­tósa­,u &om­áni,­ója, Budapesten, 1940. évi augusztus hó 28. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a vitéz Mátyás Ferenc várpalotai lakos vitézi telek adományo­zására vonatkozó 1926. évi július hó 27. napján kelt legfelsőbb elhatározását olyképen módosí­tani méltóztatott, hogy a várpalotai 3459. szám­i telekjegyzőkönyvben 2246/b/2. a. és 2246/b/2. b. helyrajzi számok alatt felvett 12 kataszteri hold 54 négyszögöl kiterjedésű vitézi telekből 8 kataszteri hold 432 négyszögöl terjedelmű ingatlanrész vitézi jellegét feloldani és vitézi telekül való adományozását hatályon kívü­l helyezni méltóztatott. Ezzel kapcsolatban a vitéz Mátyás Ferenc és a Péti Nitrogén Műtrágyagyár Részvénytársa­ság között 1939. évi augusztus hó 1. napján Várpalotán létrejött csereszerződés értelmében a Péti Nitrogén Műtrágyagyár Részvénytársa­ság tulajdonát képező és a várpalotai 1878. számú telekkönyvi betétben 2400. helyrajzi szám alatt felvett 50 kataszteri hold 709 négy­szögöl nagyságú területből a csereszerződéshez fűzött vázrajz szerint 2400/2. helyrajzi szám alatt lejegyzendő és a Péti Nitrogén Műtrágya­­gyár Részvénytársaság által a fent hivatkozott csereszerződésben felajánlott 4 kataszteri hold 1328 négyszögöl, valamint a várpalotai 1878. számú telekkönyvi betétben 2401. helyrajzi szám alatt felvett 3 kataszteri hold 1070 négy­szögöl nagyságú telket vitézi telekül elfogadni méltóztatott. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az anyaggazdálkodás széngazdálkodási szakbizottságának elnökévé , Alliquander Ödön miniszteri tanácsost, az elnök helyetteseivé : dr. Tóth Zoltán miniszteri tanácsost, dr. Theiss Ede miniszteri osztálytanácsost, Müller Gyula m. kir. kormányfőtanácsos, ny. máv. főfelügye­lőt, Brenner László miniszteri főmérnököt, Schön Győző okt. gépészmérnök, m. kir. kor­mány főtanácsos, ny. gázgyári h. vezérigazgatót, tagjaivá : dr. Bertalan István a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének igazgatóját, dr. Bezerédy András ny. miniszteri tanácsos, a Magyar Általános Hitelbank igazgatóját, Bort­­nyák István m. kir. bányaügyi főtanácsos, a Nagybátony-Ujlaki Egyesült Iparművek r­­t. vezérigazgatóját, dr. Fábry Vince a Csákány­­háza-Ragyolci Kőszénbánya r. t. ügyvezető igazgatóját, dr. raggambi Fluck­ András ny. miniszteri tanácsos, az Urikány-Zsilvölgyi Ma­gyar Kőszénbánya r. t. igazgatóját, Heckenast József a Hangya r. t. cégvezetőjét, dr. Reimann Ernő a Salgótarjáni Kőszénbánya r. t. vezér­­igazgatóhelyettesét, Saty Árpád tűzifa- és szén­nagykereskedőt, dr. Schmidt Sándor m. kir. bányaügyi főtanácsos, a Salgótarjáni Kőszén­bánya r. t. műszaki vezérigazgatóhelyettesét, Sorg Jenő a Pécsi Kokszművek r. t. igazgató­ját, Szabó Kornél a Magyar Város- és Község­fejlesztő rt. ügyvezető igazgatóját, Szabó Ödön a Faszénbehozatali kft. és a Kokszkereskedelmi kft. ügyvezető igazgatóját, Tóth József a Ke­resztény Tüzelőanyag Kiskereskedők Kitermelő, Beszerző és Elosztó Szövetkezetének elnökét, dr. Unkelhäuser Ferenc a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara segédtitkárát, dr. Véssey Ede m. kir. kereskedelmi főtanácsos, a Buda­pest Székesfőváros Gázműves vezérigazgatóját, Vizer Vilmos m. kir. bányaügyi főtanácsos, a Magyar Általános Kőszénbánya műszaki vezérigazgatóját kinevezte. (35.838/1940. XVIII. szám.) A m. kir. minisztériumnak 3­ 940. évi 6.1­0. M. E. számú rendde­ste a Német Birodalommal 1940. évi julius hó 20.-án aláirt Hatodik Pótegyezmény ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1938:XXXV. t.-c.-ben kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket : 1. §• A Német Birodalommal Genfben 1931. évi julius hó 18.-án aláírt kereskedelmi szerződés kiegészítő részeként Budapesten 1940. évi július hó 20.-án aláírt Hatodik Pótegyezmény 1940. évi szeptember hó 1.-én ideiglenes hatállyal életbelép. 2 §■ Az 1. §-ban említett Hatodik Pótegyezmény eredeti német szövege és hivatalos magyar fordítása a következő : Egyes szám ára 96 fillér.

Next