Budapesti Közlöny, 1940. szeptember (74. évfolyam, 197-221. szám)

1940-09-01 / 197. szám

A Hatodik Pótegyezmény a Magyar Királyság és a Német Birodalom közötti kereskedelmi szerződéshez. A Magyar Királyság és a Német Birodalom között 1931. július 18.-án létrejött kereskedelmi szerződés A. és B. mellékletére vonatkozó zárójegyzőkönyvi rendelkezések a következő szöveggel helyettesíttetnek : Az A. melléklethez. A 21. tarifaszámhoz. 1. Mindkét kormány abból indul ki, 1. hogy az 1932-ben szerződéses alapon bevetett területek nem fognak csökkentetni, kivéve azt az esetet, amikor rekordtermések és ennek következtében előálló feleslegek, mindkét fél érdekéből, korlátozást tennének szükségessé ; 2. hogy a termelési szerződések alapján termelők nagyok, amennyiben a szerződéses feltételeknek megfelelnek, valóban kivi­telre is kerülnek. Amennyiben a fenti 1. és 2. pont alatt felsorolt feltételek nem teljesí­tetnének, úgy a magyar királyi kormánynak jogában áll az A. mellék­letben foglalt tarifá­s megállapodást három havi határidővel felmondani. Amennyiben a felmondás kimondatik, úgy a főzelékmagvakra, a 21. 1. számból, a vámmentesség érvénybe lép. 2. A szerződéses rendelkezések értelmében tenyésztőnek tekintetik az, aki a tarifális megállapodásban felsorolt magok anyamagját saját üzemében (tulajdon, vagy bérlet) több évi tevékenység keretében rend­szeresen és a tenyésztői alapelvek figyelembevételével termeli és a Németországban tenyésztett elite magok utántermelését eladja, vagy forgalomba hozza. A kerti vetemény termelők birodalmi szövetségének, Berlin, tagjai, ezen határozmányok értelmében, minden esetben tenyésztőknek tekin­tendők. 3. A két kormány egy vegyesbizottságot fog alakítani, melynek feladata lesz az említett magvak terén a kétoldalú érdekek előmozdítását megbeszélni. A bizottságnak tagjai közé kell, hogy tartozzanak a részt­vevők köréből mindkét kormány által kinevezett szakértők. A bizottság ülései, melyekre mint megfigyelőt mindegyik kormány egy-egy képviselőt fog kiküldeni, váltakozva Németországban és Magyarországon fognak megtartatni. A vegyesbizottság ülésezési helyét ettől a rendezéstől eltérően is megállapíthatja. Mindkét kormány mielőbb közölni fogja egymással az általa kineve­zett szakértők nevét. A 66. tarifaszámhoz. Az őrölt vagy egyébként törött paprika után az általános vámtarifa 66. és 67. tételéhez tartozó 1. sz. Jegyzet szerint fizetendő vámpótlék nem fog beszedetni. A 115. tarifaszámhoz. 1. A szerződés tartama alatt a német kormány nem fog olyan rendel­kezéseket kibocsájtani, amelyek értelmében a külföldi származású ponty eladása belföldi ponty egyidejű átvétele mellett engedtetik csak meg. 2. A pontykontingens felosztása a magyar királyi kormány hatás­körébe tartozik. A 30 birodalmi márkás kedvezményes vámtétel alkal­mazásának biztosítása céljából, a behozóknak a német birodalom vám­területén szabadforgalomra szánt magyar pontyküldemények vám­kezelésénél egy magyar hatóság által kiállított és egy német vámhivatal által igazolt kontingensigazolványt kell felmutatnia. Sechste Zusatzvereinbarung zu dem Handelsvertrag zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich. Die Königlich Ungarische und die Deutsche Regierung haben Fol­gendes vereinbart: Die Bestimmungen des Schlussprotokolls zu den Anlagen A und B zum Handelsvertrag zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich vom 18. Juli 1931 erhalten folgende Fassung: Zu Anlage A. Zur Tarif nr. 21 1. Die beiden Regierungen gehen davon aus : 1. dass die 1932 vertraglich angebauten Flächen keine Herab­­minderung erfahren, es sei denn, dass Rekordernten und hier;*' durch bedingte Überbestände im beiderseitigen Interesse zur Ein­schränkung zwingen, 2. dass die auf Grund von Anbauverträgen gezüchteten Samen, sofern sie den vertraglichen Bedingungen entsprechen, tat­sächlich zum Export gelangen. Sollten die vorstehend unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Voraus­setzungen nicht erfüllt werden, hat die Königlich Ungarische Regierung das Recht, die in der Anlage A getroffene Tarifabrede mit dreimonatiger Frist zu kündigen. Wird die Kündigung ausgesprochen, so tritt für Gemüsesamen aus Tarifnr. 21 Zollfreiheit in Kraft. 2. Züchter im Sinne der Vertragsbestimmung ist derjenige, der Muttersamen der in der Tarifabrede genannten Sämereien in mehr­jähriger Tätigkeit im eigenen Betriebe (Eigentum oder Pachtung) plan­­mässig nach züchterischen Grundsätzen heranzieht und die Abarten von den in Deutschland gezüchteten Eliten zum Verkauf oder in den Verkehr bringt. Mitglieder des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzen­züchter in Berlin sind auf alle Fälle als Züchter im Sinne dieser Bestim­mung anzusehen. 3. Die beiden Regierungen werden einen gemischten Ausschuss einsetzcn, der über die Förderung der beiderseitigen Interessen auf dem Gebiet der oben genannten Sämereien zu beraten hat. Dem Aus­schuss sollen von jeder Regierung ernannte Sachverständige aus den Kreisen der Beteiligten angehören. Die Beratungen des Ausschusses, zu denen jede Regierung einen Vertreter als Beobachter entsenden wird, sollen abwechselnd in Deutschland und in Ungarn stattfinden. Der gemischte Ausschuss kann den Tagungsort abweichend von dieser Regelung festsetzen. Die beiden Regierungen werden sich die von ihnen ernannten Sachverständigen alsbald mitteilen. Zur Tarifnr. 66 Der Zollzuschlag für ‘gemahlenen oder sonst zerkleinerten Paprika nach Anmerkung 1 zu Nr. 66 und 67 des allgemeinen Tarifs wird nicht erhoben. Zur Tarifnr. 115 1. Während der Dauer des Vertrages wird die Deutsche Regierung keine Vorschriften erlassen, wonach der Verkauf ausländischer Karpfen nur bei gleichzeitiger Abnahme von inländischen Karpfen gestattet wird. 2. Die Verteilung des Karpfenkontingents bleibt der Königlich Ungarischen Regierung überlassen. Um die Anwendung des ermässigten Zollsatzes von 30 Reichsmark zu sichern, müssen die Einbringer bei der Abfertigung ungarischer Karpfensendungen zum freien Verkehr des deutschen Zollgebiets eine von einer ungarischen Behörde ausgestellte und von einer deutschen Zolislelle bestätigte Kontingentsbescheinigung beibringen. A magyar királyi és a német kormány a következőkben állapo­dott meg : 1. Cikk: Artikel 1 Attól az időponttól kezdődően, amikor a Cseh-Morva protektorátus és a Német Birodalom többi része között a vámhatár megszűnik, a Cseh-Morva protektorátus területére is a Magyar Királyság és a Német Birodalom között 1931. július 18.-án kötött kereskedelmi szerződés érvé­nyes mellékleteivel és pótegyezményeivel együtt. Von dem Zeitpunkt ab, an dem die Zellgrenze zwischen dem Protektorat Böhmen und Mähren und dem übrigen Deutschen Reich aufgehoben wird, gilt für das Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren der Handelsvertrag zwischen dem Königreich Ungarn und dem Deutschen Reich vom 18. Juli 1931 nebst seinen Anlagen und Zusatz­vereinbarungen. Artikel 2 Az 1931. július hó 18.-án a Magyar Királyság és a Német Biroda­lom között létrejött kereskedelmi szerződés A. és B. mellékletei a jelen Pótegyezmény A. és B. mellékleteivel fognak helyettesíttetni. Az említett kereskedelmi szerződéshez tartozó C. melléklet töröltetik. Az A. mellékletben a 911. tarifaszám 2. számához fűzött Megjegy­zésre vonatkozó megállapodás az 1. Cikkben megjelölt időponttól kez­dődően fog alkalmaztatni. Die Anlagen A und B zum Handelsvertrag zwischen dem König­reich Ungarn und dem Deutschen Reich vom 18. Juli 1931 werden durch die Anlagen A und B dieser Zusatzvereinbarung ersetzt. Die Anlage C zum Handelsvertrag wird gestrichen. Die Vereinbarung aus der Anlage A Anmerkung zur TNr. aus 911 unter Ziffer 2 wird erst von dem im Artikel 1 bezeichneten Zeitpunkt ab angewandt. 3. Cikk. Artikel 3 2. Cikk Budapesti Közlöny 1940 szeptember 1. — 197. szám.

Next