Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. szeptember (74. évfolyam, 197-221. szám)

1940-09-01 / 197. szám értesítője

A jognak sérelme nélkül, de amenyiben e haszonélvezeti jogok fenntartása mellett megfelelő ígéret nem léteznék, úgy az illetőségek az árverést kérő végrehajtató, vagy pedig a m­. kir. Kincstár csatlakozott kérelmére a ha­szonélvezeti jogok fenntartása nélkül is nyomban el­­árverezhetők, ugyanott a 2207. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 5480. hrsz. alatt foglalt 3 hold 1.134 Qös te­rületű és a B. 3., 4., 7., 17., 18. 20—21. sorszám szerint ugyancsak fenti végrehajtást szenvedők nevén álló 44/48 rész szántóra a Kistófenék dűlőben 3.257 P 37 fillér kikiáltási árban, mégpedig a C 2­. sorszám alatt 1410/1901. tk. számú végzéssel özv. Kovács Mátyásné Géczi Rozália javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jognak a sérelme nélkül, ha azonban e haszonélvezeti jog fenntartásával megfelelő ígéret nem téteznék, az illetőségek — de csupán az árverést kérő végrehajtató, vagy a m. kir. kincstár csatlakozott kérelmére — az öz­vegyi haszonélvezeti jog fenntartása nélkül is nyomban elárverezhetők, végül ugyanott a 2208. számú telekkönyvi betétben A. 1. 6. sorszám, 5691/2. srszám alatt foglalt, 194­5-ös területű s a B. 49., 20., 23., 27. sorszám szerint szintén a fenti végrehajtást szenvedők nevén álló 8/10 rész legelőre a Legelő dűlőben 4 / 80 fillér kikiáltási árban, mégpedig a C. 2. sorszám alatt 1410/1901. tk. számú végzéssel özv. Kovács Mátyásné Géczi Rozália javára be­kebelezett özvegyi haszonélvezeti jognak a sérelme nél­kül, de ha e haszonélvezeti jog fenntartásával meg­felelő ígéret nem téteznék, csupán az árverést kérő végrehajtató kérelmére, az ingatlanilletőségek az özvegyi haszonélvezeti jog fenntartása nélkül is nyomban el­árverezhetők. Az árverést 1940. évi szeptember hó 16. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Gorove­ utca 1. szám, I. emelet 61. ajtósz.) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlant a legkisebb árverési vételárnál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szolnok, 1940. évi május hó 31. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6921 Árverés. 4424/1940. tk. szám. Komáromi Önsegélyző Hitelszövetkezet komáromi bel. cég végrehajtatának Koch Lajos és neje Kubu Erzsébet komáromi (Rózsa­ u. 8. szám) végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 785 P 71 f tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a Komárom városban fekvő, s a komáromi 1853. számú tkvi betétben A. + 2. sorsz., 2013/2. hrsz. ingatlanra 1500 , kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi szeptember hó 27. napján dél­előtt 9 órakor Komárom­ óvárosban, a telekkönyvi ható­ság helyiségében (Deák Ferenc­ utca 4. szám, 27. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Komárom, 1940. évi augusztus hó 12. napján. A komá­­rom-óvárosi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6897 Árverés. 4209/1940. tk. szám. Turcsik József Henrik soproni lakos végrehajtatának tolnai Wosinski Wernerné Schauer Mária soproni lakos, végrehajtást szenvedő ellen 12000 P tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a dr. Wosinski János, Wosinski Ernő, Wosinski István, özvegy Gyulassay Elemérné Wo­sinski Katalin, Wosinski Kázmér és Wosinski József, továbbá Turcsik József Henrik soproni lakosok utó­ajánlata következtében az 1908 : XLI. te. 25. §-a értel­mében újabb árverést rendel el 12000 P tőke, ennek 1937. június 1. napjától járó 5% kamata, 1679 P 80 f megállapított per és végrehajtási és árverési költség, vala­mint a csatlakozótoknak kimondott Klier Márkus 2000 pengő, 88 P 90 f, 96 P 40 f, 129 pengő 08 f, dr. Smole Kázmér 1800 p Schill., Eszterházy Pál herceg faraktára cég 232 P 30 f tőkének kamatai, dr. Wosinski János és társai 3728 P 58 f, 1978 P 58 f, 281 P 30 f, Gugik Dávid 2812.50 p. Schill., Weis Sámuel 399 P, dr. Ostor Lajos 58 P 40 f, dr. Hanny Tódor 383 P 36 f, Hack­­stock Károly 143 P 44 f, Weis Miksa 100 pengő 20 f, Schwab Richárd 397 P 70 f, Spaar- und Escompt-Cassa 43.50 o. Schill., Sopron város 59 P 20 f és Turcsik József végrehajtatának 79 P 20 f és 3000 P tőkekövetelése és jár.­behajtása végett a Sopronban fekvő s a soproni 2802. számú tkvi betétben A. II. 1., 2. sorszám, III. 1—6., + 3—5., IV. 1—7., V. 1—5., VI 1—3. sorszám, 5274., 5275. hrszám alatt foglalt szőlő­szántóból a Heller dűlőben, a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/10 illető­ségre, az 5280—5284., 5285/1. hrszámú házból a Basfi­­utca 26. szám alatt udvarral és 4 gazdasági épülettel, szántó, kert, ut, erdő, két ut., árok és h­ídból ugyanott ugyanazon 1/10-re, 5273., 5272., 5286. hrszámu két szántó s erdőből ugyanott ugyanazon 1/10-re, 5259. hrszámu épület, udvar és parkból (István forrás), 5276— 5279. hrszámu két szántó és két szőlőből a Heller dűlő­ben, 5291., 5292. hrszámu szántó és kopárságból a Lén­­grube dűlőben, 5270., 5271. hrszámu erdő és szántóból a Heller dűlőben, 5288/2., 5289., 5290. hrszámu erdő, kert és szántóból a Léngrube dűlőben, 4955/1., 4956. 4957. hrszámu két erdő és három útból a Kotzmann Kogel I. dűlőben ugyanazon 1/10 illetőségekre 1184 . kikiáltási árban, továbbá a balfi 2 számú betétben A. I. 1—8., 11—14., II. 1—15. + 1—4., III 1—2. sorsz alatt foglalt 425/2, 426., 427., 429/2., 430—432. hrszámu kertből, 192. számú házból, udvarral és gazdasági épü­lettel, 193. számú házból udvarral és gazdasági épület­tel, diszkertből, 194. számú fürdőházból, kertből és víz árokból, 2260. hrszámu rétből a telkesrét dűlőben, 2805. hrszámu legelőből a Templomföld dűlőben, 2877. hrsz. rétből a Rövid Templomföld dűlőben, 3013., 3014. hrsz. szántóból és 195. számú házból udvarral a Rövid Tem­plomföld dűlőben, 433/1., 433/2.­433/6., 438/8—433/10., 434/1—434/3., 434/5—434/7. hrszámu kilenc kertből és hat rétből a háztelkek feletti dűlőben, 429/2. hrszámu r. kat. templomból, 2181. hrszámu rétből a Kulacská­nál, 2998. hr­számú szántóból a Rövid Templomföld dűlőben, 2261. hrszámu rétből a Telkesrét dűlőben, 433/7., 434/4. hrszámu kert és rétből a Háztelkek feletti dűlőben ugyanazon 1/10 illetőségekre 5619 pengő kikiál­tási árban. Az árverést az özvegy dr. Wosinski Istvánné Beuer­­mann Auguszta és Gyulassy Elemérné Wosinski Katalin javára a soproni 5280. hrszámu ingatlanra bekebelezett lakás­szolgalmi jogot nem érinti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek egységesen a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényház, 24. számú ajtó) megtartására 1940. (egyezerkilencszáznegyven) évi szeptember 16. (tizenhatodik) napjának délelőtt 10 (tíz) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkép állapítja meg : 1. Az árverés alá eső illetőségeket, mégpedig az 1. A. soproni ingatlanokat 5000 P, 2. a balfi ingat­lanokat 17100 pengő utóajánlati vételárnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Sopron, 1940. évi július. hó 23. napján. A soproni kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6918 Árverés. 11016/1940. tk. szám. Nemzeti Hitelintézet Rt. végrehajtatónak, Szabó Károly (nős Nagy Ilonával) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. tc. 144., 146. és 147. §-a értel­mében a végrehajtási árverést 700 pengő tőkekövetelés, ennek 1939. évi február hó 1. napjától járó 8% kamata, 93 P 20­0 eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 39 pengő költség behajtása végett Demecser községben fekvő s a demecseri 110. számú betétben A. I. 1—11. sorszám, 1108/2., 1275., 1329., 1409., 1488., 1601., 1705., 1823., 1824., 1829., 1880. hrsz. alatt felvett 6880 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló rét és szántó ingatlanokra 1884 . kikiáltási árban, ugyanezen betétben A 1l. 1—10. sorsz., 648/2., 694/2., 695/2., 696/6., 2203/12., 2203/13., 2203/25., 2207/11., 2207/12., 2207/30. hrszám alatt felvett 3 hold 6576 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó és rét ingatlanokra 2166 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. III. 1—2. sorsz., 60., 61. hrsz. alatt felvett 1196 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló ház udvarral és szántó ingatlanokra 1685 pengő kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 1. sorsz., 1709. hrsz. alatt felvett 540 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó. Ingatlanra 220­0 kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 2. sorsz., 1714/2. hrszám alatt felvett 562 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó ingatlanra 229 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 3. sorsz., 1202. hrsz. alatt felvett 534 n.-ös területű végrehajtást szenvedő nevén álló szőlő ingatlanra 131 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 4. sorsz., 969/2. hrszám alatt felvett 923 n.-es területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó ingatlanra 115 P kikiáltási árban elrendelte. Az ezt meghaladó kérelmet elutasítja, mert Szabó Károlyné sz. Nagy Ilona a demecseri 110. sz. betétben nem tulajdonos. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Demecser köz­ségházánál megtartására 1910. évi szeptember hó 23. napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki és az árverési felté­teleket az 1881 : LX. tc. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül az A. III. 1—2. alatti ingatlanok a kikiáltási ár felénél, a többi ingat­lanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adhatók (1908 : XLI. tc. 26. §). Az árvere­ni szándékozók kötelesek bánatpénzül a a kikiáltási ár 10­%át készpénzben vagy az 1911 :1. tc. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes éretkpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiál­lított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. tc 147., 150., 170. §-ok ; 1908 : XLI. tc. 21. g). Nyíregyháza, 1940. évi május hó 21. napján. A nyíregyházi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13324 Árverés. 7459/1940. tk. szám. Pécsi Takarékpénztár (képv. dr. Eisensierg Bernát bonyhádi ügyvéd) végre­hajtatnak Eckhardt János és neje Berger Julianna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2500 és 2280­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hosszúhetény községben fekvő, s a hosszu­betényi 83. számú betéti 8279/8 a. hrsz. rétre 166 P kikiáltási árban, 108. sz betéti 606. és 607. hrsz kertre és malomházra 142.70 P kikiáltási árban, 8067. hrsz. szőlőre 941, 8068. hrsz. rétre 14, 8070. hrsz. rétre 13, 2/1616 legelő illető­ségre 100, 2/1616 legelőilletőségre 100. 2/1584 erdőille­tősége 100 P, 591. sz. betéti 1921. hrsz. szőlőre 35, 1922. hrszámu rétre 55 P kikiáltási árban, 2103. sz. betéti 1891. hrsz. szőlőre 10, 1892. hrszámu szántóra 75, 1893. hrsz kérire 83, 1894 hrsz. gazdasági épületre 350, 1920. hrszámu szőlőre 35, 1925. hrszámu rétre 109, 1926. hrsz. szőlőre 61, 1936. hrsz. szőlőre 39, 1941. hrszámu szőlőre 130, 1961. hrszámu szőlőre 70, 1989/22 a. hrsz. szántóra 17, 1938. hrszámu szőlőre 17, 1939. hrszámu szőlőre 32, 1877/1. hrszámu szántóra 104, 1919. hrszámu szőlőre 67, 2330. sz. betéti 1803 hrsz. szántóra 49 . kikiáltási árban elrendelte. Az árverés nem érinti a szénjogokat. Az árverést 1940. évi október hó 3. napján délután 4 órakor Hosszúhetény községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá eső 606. és 607. hrsz. ingatlanokat a felénél, a többi ingatlant a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. tc. 26. §). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb igénet ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Pécs, 1940. évi junius hó 6. napján. A pécsi kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13330 Árverés. 9510/1940. tk. szám. F. Kiss István végre­hajtatónak dr. Urbán György és özvegy Urbán Istvánná végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Makó m. városban fekvő, s a makói 1584. sz. tekvben A. + 1. sorsz. alatt felvett 1612. érszámú, Deák Ferenc­­utca 1. szám alatti házingatlan négyhatod részére lá000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi szeptember hó 18. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Megyeház­ utca 4. szám, 15. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Makó, 1940. évi május hó 31. napján. A makói kir. járásbiróság. N 6891 Árverés. 22924/1940. tk. szám. Himmelspacher Fran­ciska végrehajtatónak Svedey Domonkosáé szül. Csíki Rozália végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 554 , 90­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság területén fekvő , Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 13276. számú tkvi betétében A. + 1. sorsz., 18475. hrsz. alatt foglalt, a III. kerületben, a tkvi betét szerint Szél-utca 13. szám alatt, az adó- és becslési bizonyítvány szerint III. kerület, Szél-utca 27. szám alatt fekvő 129,50/100 négyszögöl területű ingatlannak Redey Domonkosáé szól. Csibi Rozália nevén álló­­ részére 5464 P 50­0-ben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi október hó 2. napján délután 5 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság helyisége­iben, Budapest, II., Fő­ utca 70/78., földszint 70. ajtó­szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanilletőség, ha az árverés megtartását Himm­elspacher Franciska a C. 104. és 105. sorszámok alatti 90 P és 8 P tőke és jár. érdekében kéri, a kikiáltási áron alul is eladható, azonban a kikiál­tási ár felénél alacsonyabb áron el nem adható ( 1908. XLI. tc. 26. §), ha az árverés megtartását Himmelspacher Franciska a C. 196. alatti 105 P tőke és jár. érdekében kéri 2732 pengő 60 f, ha az árverés megtartását a C. 113. alatti 554 P 90 f tőke és jár. érdekében kéri 3773 P 26 f megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Budapest, 1940. évi július hó 10-én. A budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. ______________________________________NF 13333 Árverés. 7331/1940. tk. szám. Ernszt Gyula végrehaj­tatának — Klein Jakab, özvegy . Szeifert Antalné szül. Klein Rozália, Klein Pál, özvegy Anselmó Ják­osné szül. Klein Mária, Mireider Józsefné szül. Klein Anna, Kiss Antalné szül. Ixner Gizella, kk. Preiszler Gizella, Kata­lin és Anna, Hund József, Hund Borbála férjezett Frey Józsefné, kisk. Hund Tibor és Irén, Papp Anna, Papp Erzsébet, Papp Kálmán, Hund Erzsébet férjezett Winter Ferencné, Hund Teréz férjezett Petrusenka Péterné, Letovics István, Mehrl József, Meinl Mihály, Lelovics Anna férjezett Kokács Antalné és kiskorú Csontos Gyula I—XXIII. r. végrehajtási szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 765 av. A tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Buda­­tétény községben fekvő s a bu­datétényi 102. sz. tkvi betétben A. I. u, 7—10. sorszám, 202,200 , 201/1., 203/1., 201/1. srszám alatt összesen 1219 n.-ös területű szántók (az adó- és értékbizonyítvány szerint kertek) árok, pusztahely, szántó (az adó- és értékbizonyítvány szerint kert) lakházzal, ingatlanok 3944 P (azaz Háromezer­­kilencszáznegyvennégy pengő) kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1940. évi szeptember hó 26. napján dél­előtt 10 órakor Budatétény községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül Ernszt Gyula végre­hajtató kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha pedig a B. 56. al. XXII. r. végrehajtást szenvedő Kokics Antalné szülését­­Lelovics Anna illetőségére, vagyis az ingatlanok 90/1728-ad részére dr. Privitzky Endre csat­lakoztatott végrehajtata kéri, 6750 pengő vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet (5610/1931 M. E. sz. rendelet 21. §-a és az 1908 : XLI. tc. 26. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Budafok, 1940. évi augusztus hó 5-én. A budafoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság N­F 13332 Árverés. 27163/1940. tkvi szám. Magyar Országos Köz­ponti Takarékpénztár végrehajtótának . Mills András és Milis Lajos végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb árverést 5000 P és 22826 P tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott . A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1­940 szeptember 1. — 197. szám.

Next