Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. október (74. évfolyam, 222-249. szám)

1940-10-01 / 222. szám értesítője

Budapest, 1940. 222 Kedd, október 1 ■ ül ■ BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATA­LOS ÉRTE­SÍ­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. •­ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. .. mi ■iiwiiiBiiu mi­mmmmamm­m­m­mammOmmm el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest 1940. évi szeptember hó 4 napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13626 Ingatlan árverések. Árverés. 5886/1940. tk. szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtóinak, özv. Hajdú Ár­­pádné sz. Fetisch Kornélia végrehajtási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3.000 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Tapolca községben fekvő s a tapolcai 3420. szám­i telekjegyzőkönyvben A. + 6. sor­­száma 1867. Ikrsz. (Ház, Kossuth Lajos­ utca 9. szám alatti udvarral 246 C.-ös) ingatlanra 20.940 pengő ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi október hó 29. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Vásártér­utca 2. szám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a végrehajtató javára 20.444 pengő 10 fillérnél alacsonyabb áron nem ad­ható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Tapolca, 1940. évi július hó 22. napján. A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7546 Árverés. 3947/1940. tk. szám. A Szlovák Általános Hitelbank Rt. képv. dr. Kis Márton ügyvéd, Mun­kácson végrehajtatának, ifj. Fried Adolf és neje szül. Weinberger Fáni munkácsi lakos végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1143 pengő tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a Munkács m. városban fekvő s T. a munkácsi 618. számú telekkönyvi betétben 677. helyrajzi szám alatt 1ház 103. sz. alatt a Zrínyi Ilona­­utcában­ felvett és B. 1. sorszám alatt egészben ifj. Fried Adolf nevén álló ingatlanra 10.584 pengő kikiál­tási árban. II. a munkácsi 1338. számú telekkönyvi betétben 675. és 676. Urszána alatt felvett (szántó a Zrínyi Ilona-utcá­­ban­ és ház 101. szám alatt a Zrinyi Ilona-utcában) és B. 1. és B. 2. sorszámok alatt egészben ifj. Fried Adolf és neje szül. Weinberger Fáni nevén álló ingatlanra 2489 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi október hó 15. napján délelőtt 9 órakor a tkvi hatóság helyiségében Munkácson, Kánya Kálmán utca 8. szám, 26. ajtószám) fogják megtar­tani. Az árverésre kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni s­em lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Munkács, 1940. évi június hó 28. napján. A mun­kácsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 'N 7551 kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az ár­verési kérvényért ezúttal megállapított 60 pengő költ­ség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Sárközy János 5.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 1946. számú telekkönyvi betétében 26150. srszám alatt felvett XIII. ker., Lomb­ utca 34. szám alatt fekvő ház és ud­varból álló 420 négyszögöl terjedelmű fentnevezett vég­rehajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 50.000 pengő kikiáltási árban, továbbá az ugyanott 1947. sz. telekkönyvi betétében 26151. érszám alatt felvett XIII. ker., Lomb­ utca 36. szám alatt fekvő gyári épületből álló 396 négyszögöl terjedelmű ingatlanból fentnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 18.000 pengő kikiáltási árban. Az előbb említett ingatlanra B. 6. sorszám alatt Buda­pest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulaj­donjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosí­tására C. 27. sorszám alatt 200 pengő ere­jéig ugyan­annak javára bekebelezett jelzálogjog, valamint a C. 1. sorszám alatt ugyanannak évenkénti 208 K vízdíjbizto­­sítéki tőke és járulékai erejéig bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül, továbbá az utóbb említett ingatlanra B. 9. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 27. sorsám alatt 200 pengő erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjog, va­lamint a C. 1. sorszám alatt ugyanannak évenkénti 208 K­éízdíjbiztosítéki tőke és járulékai erejéig bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1940. évi október hó 25. napján, délután 3 órakor a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V .kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtósz.) fogják meg­tartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §. ; 1908. évi XLI. t.-c. 24. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az által ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1940. évi julius hó 10. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13611 Árverés. 5759/1940. tk. szám. A Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtajának, özv. Bogó Györgyité végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 3282 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az adonyi kir. járásbíróság terü­letén levő, Per­­kála községben fekvő s a perkálai 104. számú telek­könyvi betétben A. + 1. sorszám, 5017. srszám alatt felvett a Forrásmajor kívüli dűlőben fekvő 4 hold 363 négyszögöl területű szántóra 4439 pengő kikiáltási ár­­ban elrendelte. Az árverést 1940. évi november hó 30. napján, délelőtt 11 órakor Perkáta községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igé­rdet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Adony, 1940. évi augusztus hó 6. napján. Az adonyi királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13612 Árverés. 9909/1940. tk. szám. Járási Gazdasági Bank r. t. végrehajtatának, Tóth Vincéné Fésűs Margit végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4132 pengő 73 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Told községben fekvő s Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 270/1940. vb. szám. Dr. Szőke Sándor és dr. Gábor József fehérgyarmati ügyvédek által képviselt Grósz József fakereskedő végrehaj­tat­ónak, 5308 pengő 20 fillér tőke és járulékai kielégítésére 1940. évi novem­ber hó 13. napján, délután 2 órakor Szamostatárfalva községben, adósok lakásán az esetleg teljesített fizeté­sek betudása mellett a fehérgyarmati kir. járásbíróság­nak 3965/2. 1939. számú kielégítési végrehajtást elren­delő végzése következtében az 1940. évi szeptember hó 6. napján foganatosított végrehajtás alkalmával lefog­lalt, illetve felülfoglalt és 4960 pengőre becsült búza, zab, árpa, vidacs, velőgép, ökör, üszők stb., nyilvános birói árverésen készpénzfizetés ellenében a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsúr kétharmadáért is el lesz adva. Ezen árverés Papp József és dr. Vámos Antal fehér­­gyarmati ügyvéd részére, valamint mindazok javára is meg lesz tartva, kiknek foglalásuk ezen ügyiratokból ki nem tű­nik, de egyébként kielégítési jogot nyertek. Fehérgyarmat, 1940. évi szeptember hó 26-án. Páblé Antal, kir. kir. végrehajtó. O 7547 Árverés. Pk. X. 714.254/1940. szám. Dr. Lakatos Gyula ügyvéd által képviselt Kábelgyár r­­t. javára 89 , 18 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 309365. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1940. évi július hó 23. napján lefoglal­t és 1230 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, va­lamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatba nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Buda­pest, VI. kerület, Andrássy­ út 39. szám. alatt IV. emeleten (Párisi Áruházi leendő megtartására határ­időül 1940. évi október hó 3. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­Árverés. 2099/1940. Ik. szám. Stadler Izidor végrehaj­­thajtatónak. Deutsch Adolf és felesége, Mayer Róza és Deutsch Samu végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 782 pengő tőke, kamat és költség és járu­lékai behajtása végett a Rábafüzes községben fekvő s a rábafü­zesi 1029. szám­i telek jegyzőkönyvben A. + 2., 528. sorszám, 439/a, 438/1., 438/2., 438/3., 438/4. brsz. 169. házszám, az ugyanottani 1024. szám­i telek­ jegyző­könyvben A. I. 3. sorszám, 1766. hrsz. ingatlanokra 17042 pengő együttes kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi október hó 26. napján, délelőtt 10 órakor Szentgotthárdon, a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 14. szám, földszint 17. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajta­tok közül dr. Pászthory István kéri, 17.500 pengő, ha Eisenstein Jenő kéri 18.000 pengő, ha dr. Jáger József kéri 21.000 pengő, ha Latzer Hugó kéri 3.000 pengő, ha Stadler Izidor k­éri 20.000 pengő, ha dr. König Sándor kéri, 23.000 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szentgotthárd, 1910. évi junius hó 29. napján. A szentgotthárdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 13627 Árverés. 27255 1940. tkvi szám. (VI. 1580/36.) Schmidt és Császár Gőzmalom bej. cég végrehajtatónak, Walser I Ferenc bej. cég végrehajtást szenvedő ellen indított vég­­­­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató iszlamií­á.i*a 20 filler".

Next