Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. november (74. évfolyam, 250-273. szám)

1940-11-01 / 250. szám értesítője

Budapest, 1940. _____________250. szám. Vasárnap, november 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVAT­A­LOS É­RTESÍTŐ»-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi­k fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről­­ feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 710341/1940. szám. Dr. Révy Albin ügyvéd által képviselt Szolnoki Czukorgyár rt. javára 375 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1938. évi P. XX. 302344. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi május hó 22. napján, lefoglalt és 3805 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 708906/1910. sz. Varga Samu javára 2300 pengő és járu­lékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár-út 63. házszám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1940. évi november hó 6. napjának délutáni 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, szőnyegek, függöny, képek, csillár, köny­vek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi október hó 12. napján. Dr. Szent­­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O 8269 Árverés. Pk. 567/1940. szám. Weisz Oszkár végrehaj­tató (k) javára (képv. dr. Weisz Emil ügyvéd) 5000 pengő tőke, ennek 1939. december 22-től járó 6 százalék ka­matai és 811 pengő 57 fillér eddigi, továbbá 7 pengő árverés kitűzési és a még felmerülő költségek erejéig a balassagyarmati kir. törvényszék 13/1940. számú vég­zésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 7050 pengő becsértékű alábbi ingóságok : lovak, tehenek, rozs Debercsény községben 5. szám alatt 1940. évi no­vember hó 5. napján délután 20 órakor biróilag elárve­­reztetnek. Balassagyarmat, 1940. évi október hó 10. nap­ján. Lukács Miksa, kir. kir. végrehajtó. O 8268 Árverés. 581/1940. vght. szám. Pk. 2320/1940. szám. Dr. Debreczeny Sándor túrkevei ügyvéd által képviselt Vad Kálmán és társai javára 205 - 10­0 tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a mezőtúri kir. járásbiróság 1940. évi 296. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi augusztus hó 17. napján felülfog­lalt és 1991­­-re becsült ingóságokra a mezőtúri királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő haszon­­bérletén, Mezőtúr határában, a Kétgát-közi tanyában leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 6. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt gazda­eszközök, kocsi, széna, üszők, linók, bika, terményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mezőtúr, 1940. évi október hó 12. napján. Nyerges Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 13934 Árverés. Pk. V. 717495/1940. szám. Dr. Faragó Dezső ügyvéd által képviselt Klein József javára 27 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1940. évi 212038. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi szeptember hó 26. napján lefoglalt és 15.732 P 20 f becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Erzsébet­ körút 17. szám, földszinti üzletben és folyt. VII., Dob­ utca 62. szám alatti garageban leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 6. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzleti berendezéseket, autót és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadrészénél ala­csonyabb áron csak azon esetben ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 P-n felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi október hó 16. napján. Hedry Bertalan, kir. kir. végre­hajtó.­­ O­F 13938 Árverés. Pk. I. 53416/1940. szám. Dr. Báthor István ügyvéd által képviselt Áruk vételének és eladásának köz­­vetítésére alakult kft. javára 175 - 85 t tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járás­biróság 1940. évi 53416. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi április hó 3. napján lefoglalt és 1758 . becs­­értékű ingóságokra az I—III. ker. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XI. ker., Irinyi János­ utca 4. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 9. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kézimunka anyagok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1940. évi október hó 6. napján. Dr. Dobrovits Alajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 13937 Árverés. Pk. V. 728537/1938. szám. Dr. Fenyves Béla ügyvéd által képviselt Salzmann-féle Magyar Textilipar Rt. javára 271 P 20 t tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1938. évi 217573. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi december hó 1. napján lefoglalt és 1900 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Szinyei Merse­ utca 17. szám, I. emelet 4. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 5. napjának délutáni 15 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi október hó 5. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 18936 Árverés. Pk. X. 714254/1940. szám. Dr. Lakatos Gyula ügyvéd által képviselt Kábelgyár Rt. javára 89 P 18 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1940. évi 309365. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1940. évi július hó 28. napján lefoglalt és 1230 pengő becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végreha­ást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ út 39. szám, IV. emeleten, Párisi áruházban leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 18. napjának délutáni­­ óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, különféle árukat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi október hó 17. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13935 Árverés. Pk. V. 712797/1940. szám. Dr. Jakó András ügyvéd­ által képviselt Szabó Árpád javára 400 P, 200 és 4­10 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1940. évi 418888. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi január hó 28. nap­ján lefoglalt és 8648 P becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VIII. ker., Kölcsey­ utca 2. szám alatt­ leendő megtartására határidőül 1940. évi november hó 4. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi szeptember hó 27. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13949 Árverés. Pk. X. 621890/1937. szám. Dr. Villányi Pál ügyvéd által képviselt Girányi Bertalan javára 1352 P 92 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 45775. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1937. évi szeptember hó 3. napján lefoglalt és 6660 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Lipót­ körút 11. szám, IV. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1940. évi novem­ber hó 12. napjának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fali tükör, vázák, csillár, festmény, szőnyeg, ezüst tálcák és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­mad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1940. évi október hó 19. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13950 Egyes száru ára SO fillér*.

Next