Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1940. november (74. évfolyam, 250-273. szám)

1940-11-20 / 264. szám értesítője

WO novemb­er 20. — 20/?. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 10.660 pengő 67 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Sopronban fekvő s a soproni 6687. számú telekkönyvi betétben A. II. 1—2. sorszám, 176. és 177. hrsz. alatt foglalt beltelki kertre (98 négyszögöl) és házra, udvarra gazdasági épülettel a Templom­ utcában 16. szám alatt (181 négy­szögöl) 52.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi december hó 16. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Törvény­ház 24. ajtószám) fogják megtartani. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908.:XLI. t.-c. 26. §.) Az ingatlant, ha az árverés megtartását a Fink Rudolf kéri 37.800 pengő, ha Rühm Karolina kéri 45.000 pengő, ha dr. Kelényi Dezső kéri 46.000 pengő, ha dr. Lacimé Vilmos kéri 46.120 pengő, ha Holzer Zsigmondné kéri 46.000 pengő és ha dr. Pálovich Istvánná kéri 62.000 pengő vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Sopron, 1940. évi november hó 11. napján. A sop­roni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14147 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 38187/1940. szám. Vándor Leóné budapesti (IV. ker., Városház­ utca 16. sz. alatti) női szabó csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a budapesti királyi törvényszék a 3890/1932. M. E. sz. rendelet 8. §-a értelmében, 1940. évi november hó 29. napján délelőtt 10 órára tárgyalást tűzött ki. V. kerület, Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 5. szám alá. Buda­pest, 1940. évi november hó 18. napján. Országos Hitel- Védő Egylet, F 14166 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 45173/25. 1938. sz. Erdős és Kőnigstein (Vilmos császár-ut 22. szám) bej. morinbergis-, díszmű- és papírárukereskedés közkereseti társaság és tagjai : Erdős Sándor (Bank-u. 4. sz.) és Kőnigstein Sándor (Hajós­ u. 26.) lakosok csődönkívüli kényszeregyességi ügyében a királyi törvényszék köz­hírré teszi, hogy a 860/1984. M. E. számú rendelet 10. §-a alapján az eljárást befejezetté nyilvánította, az el­rendelt biztosítási intézkedéseket megszüntette és a vagyonfelügyelet tiszte alól felmentette. Budapest, 1940. évi november hó 13. napján. A budapesti kir. törvény­szék. ' *21981 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1710/31. 1939. sz. Popovits István keszthelyi cukrászmester kényszeregyes­ségi ügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-a értelmében az esetleges értékesítési jog igazolására, vagy az eljárás be­­befejezzé nyilvánítása tárgyában hozandó határozat végett, hivatalos helyiségébe (Törvényház, I. emelet 38. szám), 1940. évi december hó 17. napjának délelőtti 9 óráját tűzte ki, amikorra és ahova az érdekelt hitele­zőket a fenti rendeletben hivatkozott jogaiknak gyakor­lása végett a törvényes következmények terhe alatt meg­idézi. Nagykanizsa, 1940. évi november hó 9. napján. IA nagykanizsai kir. törvényszék. • *21983 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 12879/24. 1939. sz. Deák Sándor vérségi kereskedő csődönkivüli kényszer­egyességi ügyében a kir. törvényszék a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-a alapján az eljárást befejezetté nyilvánítja. Budapest, 1940. évi november hó 8. napján. Pestvidéki kir. törvényszék. *21982 Csődönkivüli kényszeregyesség. P. 11658/5. 1940. sz. A bajai királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Horváth Péter (cseszd) bátmonostori lakos a P 11658/1940/4. sz. jogerős ítélettel, tékozlás okából az 1877 : XX. t.­cikk 28. §-ána­k c) pontja alapján gondnokság alá helyezte­tett. Baja, 1940. évi november hó 5. napján. A bajai kiír. törvényszék. *21984 Gondnokságok. Gondnokság. P. 11939/1940/3. A bajai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Papp János bátmonostori lakos, 22 éves, r. kat. vallású, a P. 11939/1940/2. számú jog­erős ítélettel elmebetegség okából az 1877 : XX. t.-cikk 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte­tett. Baja, 1940. évi október hó 30. napján. A bajai kir. törvényszék. *21985^ Gondnokság. P. 1292/11. 1940. szám. A szolnoki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Gázló Pál szolnoki lakost az 1940. évi október hó 19. napján jogerőre emelkedett P. 1292/1940/8. számú ítélettel az 1877 : XX. t.­cikk 28. §-ána­k a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Szolnok, 1940. évi november hó 6. napján. A szolnoki kiír. törvényszék. *21986 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. 21865/1940.­ szám. Nyéki János Hegedűs szekszárdi lakos 2 darab üszőről kiállított marhalevele semmis. Szekszárd, 1940. évi november hó 11. napján. Szekszárd megyei város polgármestere. 8598 Okiratmegsemmisítés. RA. 347/1. sz. RA. rendszámú személyautó tulajdonosa bejelentette, hogy a győri kapitányság által 1939. május 30-án kiállított forgalmi engedély elveszett. Érvénytelenitem, helyette másodlatot adtam ki. Győr, 1940. október hó 30. napján. M. kir. rendőrség győri kapitánysága. 8290 Okiratmegsemmisités. 17756/1. 1940. szám. Lantos István miskolci lakos nevére budapesti főkapitánysága által 1939. évi május hó 6. napján 17756/1939. szám alatt kiállított gépjárművezetői igazolványa elveszett. Érvénytelenitem, helyette másodlatot állítottam ki. Miskolc, 1946. évi november hó 8. napján. M. kir. rendőrség miskolci kapitánysága. 8319 Okiratmegsemmisítés. 161952. szám. Szabó András 1920. évi január hó 13-án Békéscsabán szül., ízt., állás­­nélküli érettségizett nevére a győri kapitányság által 1930. július 15-én 161952. sz. alatt személygépkocsi ve­zetésére jogosító igazolvány elveszett. Érvénytelenitem. Helyette másodlatot adok ki. Győr, 1940. évi novem­ber 6. napján. M. kir. rendőrség győri kapitánysága.­­ 8406 Okiratmegsemmisités. 5706/1940. szám. Gömöri Ká­roly sajólászlófalvai lakos D. 19/1940. szám alatt ki­állított nyersbőr és prémkereskedői igazolványa és az Á. 5/1940. számú mészáros és hentes iparigazolványa, mely a sajószentpéteri járás főszolgabirája által adatott ki, elvesztette, megsemmisítem. Sajószentpéter, 1940. évi november hó 14. napján. A sajószentpéteri járás főszolgabirája. 8532 Okiratmegsemmisítés. 4295/1940. szám. Horváth Sán­­dorné szül. Bajzáth Mária kiskörei lakos egy darab 1927. évi zsemlye szinü, bal farán „K“ jel tehenére vo­natkozó marhalevél elveszett. A tehenet 6—7 éve vette ismeretlen egyéntől, s arra sem emlékszik, hogy hol. Megsemmisítem. Heves, 1940. évi november hó 12. napján. A hevesi járás főszolgabirája. 8599 Okiratmegsemmisités. 67.861/1940. szám. Klein Kál­mán budapesti lakosnak VIII. ker., Kender­ utcában istállózott 1924. évi spej herési, csillagos lováról szóló marhalevele elveszett A marhalevél kiállítási helye és jegyzőkönyvi száma Rákospalota, 1935. évi december hó 18. napján 1345. ikvsz. és 423.982. thsz. Ezt az el­veszett marhalevelet megsemmisitettnek nyilvánítom. Budapest, 1940. évi november hó 12. napján. Budapest székesfőváros VIIl. kerületének elöljárója. F 14108 Okiratmegsemmisítés. 2039/1940. sz. A csornai kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett követ­kező okiratok : 2 drb. egyenként 3.000 pengőről kiállí­tott nem rendeletre szóló biancó váltó amelyeket, mint elfogadó dr. Schönberger Gyula csornai lakos és Csornai Téglagyár Kokas Ferenc és társai, dr. Schönberger Gyula csornai bejegyzett cég írtak alá ; megsemmisítése iránt az eljárást özv. dr. Berczeller Miksáné magánzó, soproni lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosait, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Csorna, 1940. évi október hó 26. napján. A csornai kir. járásbíróság. 8530 Okiratmegsemmisités. 786/1940. kig. szám. Ördögh Antal szegedi lakos 1938-beli vöröstarka üszőjének marhalevelét elvesztette, megsemmisítem. Szeged-Alsó­­központ, 1940. évi november hó 12. napján. I. f. közig. hatóság. 8573 Okiratmegsemmisités. 5996/1940. szám. Kiss János bökönyi lakos 1 darab 1924. évi sárga kanca lovának (homloka holds.), b. h. 1. kesely, marhalevele ■ elveszett. Körözését elrendelem. Nagykálló, 1940. évi október hó 26. napján. A nagykállói járás főszolgabirája. 8582 24. napja, szüleinek neve : néhai Valkovics András és néhai Tatár Veronika,’ gyermekeinek neve : Valkovics Sándor, Mária férj. Vakulya Peterné, Erzsébet, Piroska, Péter, József és István, az eltűnt foglalkozása föld­műves, utolsó lakhelye (tartózkodási helye) Pálmonos­­tora, Pálmonostora községben 2 hold 107 négyszögöl ingatlan vagyon. Bevonulásának időpontja 1915. évi junius hónap, az a csapattest, amelynél utoljára teljesí­tett szolgálatot 305. népfelkelő honvédezred 3. zászlóalj, 9. század, 2. szakasz, katonai rendfokozata : közvitéz, utolsó tábori postaszáma : 126. A kir. járásbíróság felhív mindenkit abban az eset­ben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről vagy­ a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüg­gesztésétől számított 60 nap alatt jelentse, be, a bíróság­nak. Figyelmeztet a bíróság mindenkit, hogy ha ez előbbi bekezdésben megjelölt időpontig jelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Kiskunfélegyháza, 1940. évi november hó 8. napján. A kiskunfélegyházai kir. járásbíróság. F 14119 Holtnaknyilvánitás. P. 415/20. 1940. szám. A miskolci királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Farie Antal volt miskolci lakost az 1940. évi október hó 18. napján jog­erőre emelkedett Ítéletével a Pp. 733. §-ának 1. bek. alapján b­oltnak nyilvánította és a halál napjául 1908. évi december hó 31. napját állapította meg, továbbá Fab­ó Ferenc volt miskolci lakost a Pp. 733. §-ának 1. bek. alapján h­oltnaknyilvánitotta és a halál napjául 1924. évi december hó 31. napját állapította meg. Miskolc, 1940. évi november hó 12. napján. A miskolci bír. törvényszék. F 14118 Holtnaknyilvánitás. Pk. 3139/1940. szám. A kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy Bodó Gyula nyirádi lakos részéről a 28.000/1919. és 30.000/1922. I. M. sz. rendeletek alapján előterjesztett kérelme folytán, Bodó Flórián nyirádi volt lakos hallhatányilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Csányi József tapolcai ügyvédet kirendeli. Az eltűnt neve : Bodó Flórián, született Nyitódon, 1880. évi április hó 20. napján. Földmives foglalkozású volt és utoljára Nyitód községben lakott, ahol és Badacsonytomajon ingatlan vagyon maradt utánna. Atyja neve : Bodó Flórián és anyja neve Bertha Katalin, házastársának neve : Göcsej Rozália nyirádi lakos. Az eltűnt bevonulásának időpontja : 1915. év, ismeret­len hó és napja. Az a csapattest ahová bevonult és ahol utoljára teljesített szolgálatot ugyancsak ismeretlen. Katonai rendfokozata és a tábori postaszáma ismeretlen. Nevezett állítólag 1916-tól, 1919. évben Albániában valamelyik hadikórházban elhalt. Egyéb rendelkezésre álló adat nincsen. A királyi járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent­ jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetmény­nek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt e bíróságnál jelentse be, mert ha a most meg­jelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tényke alapján fog a holtnak­nyilvánítás kérdésében határozni. Tapolca, 1940. évi október hó 29. napján. A tapolcai királyi járásbíróság. 8607 Idézés. Idézés: P. 2036/4. 1937. szám. A pécsi kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy a Délmagyaror­szági Ker. Bank felperesnek, Tóth János és társai alperesek ellen 3.410 aranypengő váltótőke és járulékai iránt indu­tott perében a per felvételére határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1941. évi január hó 27. napján délelőtt 9 órakor, hivatalos helyiségében (Munkácsy Mihály­ utca 2. szám, földszint 13. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszers­mind pedig Tóth Julianna és Tóth Margit alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügy­gondnokul dr. Gosztonyi Miklós pécsi ügyvédet (lakik: Pécsett) nevezte ki. A bíróság felhívja ezen alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Pécs, 1940. évi október hó 17. napján. A pécsi kir. törvényszék. 8671 Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás Pk. 12998/1940. szám. A kiskun­­félegyházai kir. járásbíróság Valkovics Istvánná szül. Szarvas Márta részéről a 28.000/1919. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag hábo­rúban eltűnt Valkovics István pálmonostori volt lakos holtnak nyilvánitása iránt az eljárást megindítja. Az eltűnt neve : Valkovics István, születési helye : Pálmonostora, születési ideje : 1875. évi december hó­ nfl­AGÁN HIRDETÉSEK. fialpataky Imre, aki Eperjesen 1911. május 29-én született, a kassai csehszlovák állami magyar nyelvű reálgimnáziumtól 1929. évi junius hó 10-én kiállított 2. számú érettségi bizonyítványát állítólag elvesztette. Helyette a kassai premontrei gimnázium másodlatot állít ki. Eredeti érvénytelen: 3980 Hirdetmény. A Termény és Állat Export-Import k. f. t. győri bef. cégnek végső elszámolását a követ­kezőkben teszem közzé : Mérlegszámla. Vagyon: Adósok P 15.80, nyereség-vesz­­teségszámla : veszteség 1936. évben P 4.171.22, veszteség 1937. évben P 12.403.73, veszteség 1938. évben P 664.90, veszteség 1939. évben P 223.54, veszteség 1940. évben P 323.08. Ösz­­szesen P 17.802.27. Teher: Törzstőke P 10.000.0, hitelezők P 7.802.27, összesen P 17.802.27. * Nyereség-veszteség számla. Tartozik: Veszteség 1936. évben pengő 4.171.22, veszteség 1937. évben P 12.403.73, veszteség 1938. évben P 664.90, veszteség 1939. évben P 223.54, veszteség 1940. évben P 323.08, összesen P 17.802.27. Követel : Mérlegszámlától P 17.802.27. Győr, 1940. október 31. 3978 Dr. Vas Ferenc felszámoló.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék