Budapesti Közlöny, 1940. december (74. évfolyam, 274-296. szám)

1940-12-01 / 274. szám

a HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1940. évi november hó 28.-án 109 230. szám alatt kelt elhatározásával Jandly-Döbrentei Sándor ny. főszolgabírónak a Vágjobbparti és Alsóhudvág­­völgyi Egyesült Ármentesitő- és Belvizlevezető Társulat ügyei igazgatására a 152.780/VI. A. F. M. számú intézkedéssel miniszteri biztosul történt kirendelése tartamát az 1940. évi novem­ber hó 26.-tól számított további 2 (kettő) évvel, vagyis 1942. évi november hó 26.-ig meg­hosszabbította.­­ A m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. állatorvosi tiszti személyzet létsz­ámába Csiz­­mazia Ferenc volt cseh-szlovák állami állat­orvost a IX. fizetési osztály 1. fokozatába. Polónyi Béla volt cseh-szlovák állami állat­orvosfogalmazót a X. fizetési osztály 1. fokoza­tába sorolt m. kir. állatorvossá kinevezte. (236.650/1940. IT. 1. F. M. szám. — 1940. no­vember 25.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján Komárom vármegye törvényhatóságához dr. Molnár Jenő vármegyei közigazgatási gya­kornok, dunaszerdahelyi lakost, vármegyei al­jegyzővé nevezte ki. (23.480/1940. IT­. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában foglalt felhat­almazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a, illető­leg a 2.300/1939. M. E. számú rendelet 4. §-a alapján Munkács megyei városhoz dr. Hargitai József rákospalotai lakost II. o. fogalmazóvá a XI. fizetési osztályba ideiglenes hatállyal ki­nevezte. (42.409/1940. B. M. szám.) A m. kir. minisztérium 8.540/1940. M. E. számú rendelete a m­. kir. külkereskedelmi hivatal szervezeté­nek és működésének módosításáról. A m. kir. minisztérium az 1931 : XXVI. t.-c. 1. és 2. §-ában kapott és legutóbb az 1940 : XVII. törvénycikkel meghosszabbított felhatal­mazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• A 2.000/1933. M. E. számú rendelettel szer­vezett m. kir. külkereskedelmi hivatal műkö­dését „m. kir. kereskedelmi hivatal“ néven folytatja. 2­ §­ A m. kir. kereskedelmi hivatal azokon a tennivalókon felül, amelyek a m. kir. kül­kereskedelmi hivatal ügykörébe tartoznak, el­látja a kereskedelem körébe tartozó mind­azokat a feladatokat, amelyeknek elvégzésé­vel a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter megbízza. Ugyancsak a m. kir. kereskedelmi hivatal látja el az árellenőrzés országos kormány­­biztosának megbízásából azokat a tennivaló­kat is, amelyek az árellenőrzés országos kor­mánybiztosa mellé rendelt hivatal ügykörébe tartoznak. 3­ §■ A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a m. kir. kereskedelmi hivatal ügy­körébe tartozó helyi természetű tennivalók ellátására a szükséghez képest kirendeltsége­ket szervezhet. A m. kir. kereskedelmi hivatalt és kirendelt­ségeit­ működésükben minden hatóság és hiva­tal támogatni köteles. 4. §. A m. kir. kereskedelmi hivatal alkalmazottait az ügykörükbe utalt tennivalókban a büntető jogszabályok szempontjából — a titoktartás kötelessége szempontjából is — közhivatal­nokoknak kell tekinteni. 5. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1940. évi november hó 29.-én. Gróf Teleki Fái­s.. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 8.630/1940. M. E. számú rendelete a társadalombiztosításnak a visszacsatolt keleti és erdélyi területen való átmeneti ellátása tárgyában. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli : Budapest, 1940. 274. szám. Vasárnap, december 1 HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetőtök dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f. 14 . 46­­ - 20 . Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ * negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­­ A m. kir. minisztérium 8.540/1940. M. E. számú rendelete a m. kir. külkereskedelmi hivatal szervezetének és működésének módosításáról. A m. kir. minisztérium 8.630/1940. M. E. számú rendelete a társadalombiztosításnak a visszacsatolt keleti és erdélyi területen való átmeneti ellátása tárgyában. A m. kir. minisztérium 8.640/1940. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az anyaggazdálkodásra vonatkozó rendeleteknek hatálybaléptetése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 8.650/1940. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen lakó személyek tekinteteiben a sajtókamara tagjai közé felvétel idejének szabályozása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 888/1940. B. M. számú rendelete. Az 1940 : VI. törvénycikk a gümőkór és a nemibetegségek elleni védekezésről szóló rendelkezéseinek végrehajtása. A m. kir. belügyminiszter a­ 888/1940. B. M. számú rendelete. Egyes kórházaknak és egyéb gyógyintézeteknek, illetőleg osztályoknak gümőkóros betegek felül­vizsgálatára feljogosítása. A m. kir. belügyminiszter 1.001/1940. B. M. számú rendelete. Az 1940 : VI. törvénycikk a bábagyakorlattal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása. A m. kir. belügyminiszter 1.010/1940. B. M. számú rendelete. Az 1940 : VI. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetése. A m. kir. belügyminiszter 1.021/1940. B. M. számú rendelete. A 43.000/1929. N. M. M. számú rendelettel kiadott bábautasitás módosítása. A m. kir. honvédelmi miniszter 85.200/eln. Igv. — 1940. számú rendelete a szükségóvóhelyek létesítésére kiadott utasítás tárgyában. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 199.685/1940. F. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területen a vadászati tilalmi idő szabályozása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 54.560/1940. XIII. Ip. M. számú rendelete a közhasználatú villamosművekben alkalmazottak legkisebb munkabérének megállapí­tása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 66.072/1940.XV. Ip. M. számú rendelete az Egercsehi Kőszénbánya és Port­lan­di cement gyár Részvénytársaság budapesti bel. cég eger­­csehi szénbányájában foglalkoztatott bányamunkás­ok legkisebb munkabérének megállapítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 119.100/1940. K. IC. M. számi­ rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területen a petroleumnagykereskedői körzetek megállapítása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 400/1940. P. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrész területén működő pénzügyi ható­ságok, hivatalok, stb. területi beosztása és az ügyvitel szabályozása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 28.067/1940. A. K. számú rendelete az étkezési célokra használt nyers napraforgóolaj kicsinybeni fogyasztói árának megállapítása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 28.700/1940. Á. K. számú rendelete a hazai termésű napraforgómagból előállított napraforgóolaj árának megállapí­tása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 28.750/1940. A. K. számú rendelete a hazai termésű tökmagból előállított tökmagolaj árának megállapitása tár­gyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 30.000/1940. A. K. számú rendelete a belföldön előállított szinszappan legmagasabb gyári, viszonteladói és fogyasztói á­rának megállapitása tárgyában.________________________________________________ Egyes szám ára 1 pengő 60 fillér. l !

Next