Budapesti Közlöny, 1940. december (74. évfolyam, 274-296. szám)

1940-12-29 / 295. szám

o­ gos büntetőintézeteknél és kir. bírósági fog­házaknál) betöltésre kerülő s a II. osztályú al­tisztek csoportjába tartozó 101 őri állásra pályá­zatot hirdetek. Ezekből 1 állásra csak betegápolói tanfolya­mot végzett műtős ápoló, 2 állásra csak elme­­betegápolói tanfolyamot végzett és az elmebete­gek ápolásában gyakorlatot szerzett egyén, 1 állásra csak parkolókovács, 1 állásra csak Diesel-motor és dinamókezelői vizsgával rendel­kező gépészkovács, 1 állásra csak benzin- és nyersolajmotorkezelésben jártas motorszerelő vagy gépész, 1 állásra csak stabilgőzgép- és dinamókezelői vizsgával rendelkező gépész, 1 állásra csak kazánfűtő, 1 állásra csak géplaka­tos, 1 állásra csak vízvezeték szerelő, 1 állásra csak földműves iskolát végzett, 1 állásra csak szőlő- és gyümölcskertész, 1 állásra csak hentes és mészáros, 3 állásra csak bognár, 1 állásra csak cipész, 1 állásra csak ács, 3 állásra csak asztalos, 3 állásra csak kosárfonó, 1 állásra csak kenderáztató, 1 állásra csak kenderkikészítőgép­­kezelő, 1 állásra csak takács, 1 állásra csak nyomdász, végül 1 állásra csak pincemester nevezhető ki. A hirdetett állásokkal az állami rendszerű II. osztályú altisztek csoportjába tartozó őr­­személyzet részére mindenkor megállapított illetmények járnak. Az 1938 : IV. t.-c. 6. §. (4) bekezdése értelmé­ben a pályázatra bocsátott őri állások egy­­harmada a honvédség, vámőrség, folyamőrség és csendőrség legénységi állományában teljesí­tett szolgálat alapján az 1931 : III. t.-c. szerint igazolványt nyert jelentkezők. — egyharmada a Vitézi Rend tagjai és az 1914—18. évi világ­háborúban teljesített arcvonalbeli szolgálat alap­ján igazoltan a Károly csapatkereszttel ellátott tűzharcos jelentkezők,­­ egyharmada pedig katonai szolgálatot teljesített egyéb jelentkezők sorából lesz betöltve, amennyiben fent nevezettek a pályázat kikötéseinek egyébként is mindenben megfelelnek. A pályázati kérvényeket a pályázók eredeti születési anyakönyvi kivonatával (keresztlevelé­vel), a magyar állampolgárságot igazoló ok­mánnyal vagy illetőségi bizonyítvánnyal, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabály­­szerű bejelentését igazoló okmánnyal (opció), az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított újkeletű erkölcsi bizonyítvánnyal, az 1931 : III. t.-c. alapján kiállított eredeti vagy hitelesített „igazolvány“-nyal, a Vitézi Rend tagjainak a Vitézi Rend Főszéktartósága által kiállított iga­zolvánnyal, a tűzharcosoknak a Károly csapat­­kereszt tulajdonát hitelesen igazoló bizonyít­vánnyal, egyéb pályázóknak a teljesített katonai szolgálatot hitelesen igazoló bizonyítvánnyal,­­ a fegyveres őri szolgálatra teljes alkalmasságot igazoló újkeletű hatósági orvosi bizonyítvánnyal és az iskolai, valamint külön kikötött ipari, gazdasági vagy egyéb szakképesítést igazoló okiratokkal felszerelve, a közhivatalokban levőknek hivatali főnökük útján, a m. kir. igaz­ságügyminiszterhez címezve, a m. kir. igaz­ságügyminisztérium központi iktatóhivatalába (Budapest, V., Markó­ u. I0.) kell benyújtani. Az 1895. évi október hó 1. napja után szüle­tett pályázónak be kell mutatnia saját születési anyakönyvi kivonatán­ kívül még mindkét szülője születési anyakönyvi kivonatát (kereszt­­levelét) is eredetben, amelyek szerint mind ő maga, mind pedig mindkét szülője valamely keresztény hitfelekezet tagjaként születtek. Ezenfelül minden folyamodónak írásban a következő kijelentést kell tennie : „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelen­tem, hogy az 1939 : IV. törvénycikk 1. §-a értel­mében zsidónak nem tekinthető személy vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. törvénycikk 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatározott korlátozások alá eső személyek közé sem. (7.720/1939. M. E. számú rendelet 3. §-a.)“ A pályázat határideje attól a naptól számított négy hét, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. .4 katonai szolgálatot nem teljesített pályázók folyamodványai, nemkülönben a pályázati ha­táridő elteltével elkésetten benyújtott folyamod­ványok nem vétetnek figyelembe. Nem vétetnek figyelembe továbbá a — bár a­­ pályázati határidőn belül, de­­ nem közvet­­­­lenül a m. kir. igazságügymi­nisztériumhoz be­nyújtott folyamodványok sem. A pályázati határidő letelte után az alkalmas­nak látszó pályázók névre szóló rendelettel a budapesti kir. országos gyűjtőfogházban tar­tandó sorozásra fognak behivatni s ezeknek úti­költségre, valamint ezenfelül egy napi ellátásuk fejében 3­5-re lesz igényük. A sorozáson alkalmasnak talált pályázók közül a pályázati hirdetményben meghatározott számú folyamodó székhely megjelölése nélkül a II. osztályú altisztek csoportjába ideiglenes­­ minőségű letartóztató intézeti őrré lesz ki­nevezve s ezek jelentkezésük és az eskü letétele után nyomban a budapesti kir. országos gyüjtő­­fogházi őri ujonciskolába lesznek vezényelve,­­ ahol három hónapos tanfolyamon alapos elmé­leti és gyakorlati kiképzésben fognak részesülni.­­ Az őri újonciskola tanfolyamát vizsga fejezi­­ be. Annak a letartóztató intézeti őrnek, aki a­­ vizsgát sikerrel leteszi, végleges szolgálati be­osztása iránt fogok intézkedni, annak pedig, aki a vizsgát nem teszi le sikerrel, kinevezését az 1927. évi 3.000. M. E. számú rendelet 10. pont­jának (2) bekezdése alapján haladéktalanul vissza fogom vonni s állásából el fogom bocsá­tani. A letartóztató intézeti őrré kinevezettek élel­mezését a tanfolyam tartama alatt a budapesti kir. országos gyüjtőfogházban részükre felállí­tott konyha­­látja el s meg lesz engedve nekik, hogy a gyüjtőfogházi fürdőt használhas­sák és fehérneműjüket az ottani mosodában tisztittathassák. E szolgáltatások önköltségi árát fizetésükből le fogják vonni. Budapest, 1940 évi december hó 20.-án. A miniszter rendeletéből : Túry György s. k. 3—3 miniszteri tanácsos. Budapesti Közlöny 1940 december 29. — 295. szám. 20.110/1940. alp. szám. Pályázati hirdetmény. Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegyék törvényhatóságánál, Erdélybe történt kinevezés folytán a 7.800/1940. M. E. számú rendelet 18. §-a értelmében megüresedett, a vármegyei nor­­málstátusba tartozó egy díjas, valamint az ennek betöltése során esetleg megüresedő egy ideiglenes minőségű díjtalan vármegyei köz­­igazgatási gyakornoki állásra, a 21.730/1939. B. M. számú rendelet alapján és a Főispán ur őméltóságának hozzájárulásával, az 1929. évi XXX. t.-c. 68. §. 3. pontja és a V. U. Sz. 2. pontja értelmében ezennel pályázatot hirdetek. Minősítési kellékek : az 1929 : XXX. t.-c. 65. §-ában előírt képesítés. A díjas vármegyei közigazgatási gyakornok illetményeit a fenti t.-c. 69. §. 11-ik bekezdése határozza meg. A díjtalan közigazgatási gyakornoki alkal­maztatás ideiglenes jellegű, a fizetés, előlépés, szolgálati idő beszámítás, vagy más jogigény támasztására jogosultságot nem ad és az erre az állásra alkalmazott bármikor és azonnali hatállyal az alkalmaztatásból elbocsátható. • Felhívom azokat, akik a fenti állásokra pá­lyázni óhajtanak, hogy az alábbi bekezdésben felsorolt, eredeti, vagy közhitelű másolati ok­mányokkal felszerelt pályázati kérvényüket Pálniczky Lipót Főispán Ur őméltóságához Győr, címezve a F. Ü. Sz. 1. §-a értelmében hozzám 1991. évi január hó 23.-án déli 12 óráig nyújtsák b­e. A pályázati kérvényhez csatolni kell : 1. a jogosító képesítést igazoló oklevelet (jogi- vagy államtudori, vagy a közgazdaság­i tudományi karon a közigazgatási osztály elvége­e­zése után szerzett közgazdaságtudományi tudori­i oklevelet), 2. egyetemi indexet, 3. középiskolai érettségi bizonyítványt, 4. születési anyakönyvi kivonatot, 5. illetőségi bizonyítványt, ti. katonai szolgálati iratokat (emléklap stb.), 7. újkeletű hatósági orvosi bizonyítványt, 8. újkelteti erkölcsi bizonyítványt, 9. működési bizonyítványokat, 10. tanúsítványt, hogy a pályázó nem esik a zsidótörvénynek idevonatkozó korlátozásai alá, 11. rövid életleírást (curriculum vitae-t), végül mindazon egyéb körülmények iga­zoló iratait, amelyek a kérvényben felemlíttet­­nek. Mindezen okmányokat a már közszolgá­latban állók és a kebelbeli pályázók is kötelesek, csatolni. Azok a pályázók, akik már valamely tör­vényhatóság szolgálatában állanak, ennek első tisztviselője útján, — más közhivatali állásban levők hivatali főnökük útján, — egyéb pá­lyázók pedig állandó lakóhelyük törvényható­ságának első tisztviselője utján kötelesek pályá­zatukat hozzám juttatni. A fenti állásokat a Főispán ur kinevezés ut­ján tölti be. Győr, 1940. évi december hó 23.-án. Dr. Telbisz Miklós s. k. *22174 2—2 alispán. 2.884/1940. szám. Pályázati hirdetmény. A veszprémi m. kir. állami gyermekmenhely­­nél megüresedett segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalmazása az állami rendszerű X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetés, egy bútorozott szobából álló lakás, valamint fűtés, világítás és az önköltségi ár 50%-ának megtérítése ellenében I. osztályú intézeti élelmezés. Az állást elnyerni óhajtók a m. kir. belügy­miniszter úrhoz címzett, szabályszerűen fel­­bélyegzett kérvényeiket 1941. évi január hó 15.-ének déli 12 órájáig — a közhivatalban levők hivatali főnökük útján — a veszprémi m. kir. állami gyermekmenhely igazgató­­főorvosának nyújtsák be. A pályázati kérvényhez a Népegészségügy ,,Számmagyarázat“-ában 1—12. szám alatt megjelölt okmányok csatolandók. Közszolgálatban álló pályázók a felsorolt követelmények közül azokat, amelyek a törzs­könyvi lapon (minősítési táblázaton) fel van­nak tüntetve, az említett törzskönyvi lappal (minősítési táblázattal) igazolhatják. A segédorvosnak az intézetben kell laknia. A természetbeni lakást csak saját személyére veheti igénybe s magángyakorlatot nem foly­tathat. Veszprém, 1940. évi december hó 17.-én. vitéz dr. Szenttornyay Sámuel s. k. *22136­3—2 igazgató-főorvos. 1.449/1940. ikt. szám. Pályázati hirdetmény. A Csongrád vármegye Közkórházánál meg­üresedett egy segédorvosi és egy alorvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fize­tés, egy bútorozott szobából álló lakás, fűtés, világítás, valamint az önköltségi ár 50%-ának megtérítése ellenében I. osztályú intézeti élel­mezés. Az állást elnyerni óhajtók szabályszerűen fel­­bélyegzett kérvényeiket ezen pályázati hirdet­ménynek a Budapesti Közlöny című hivatalos lapban történt harmadizbeni közzétételétől szá­mított 15 napon belül — közhivatalban lévők , hivatali főnökük útján — Csongrád vármegye főispánjához címezve hozzám nyújtsák be. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. A 7.720/1939. M. E. számú rendelet 1. és 3. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a leszármazást igazoló iratokat (annak igazolá­sára, hogy valaki az 1939 : IV. t.-c. alkalma­zása szempontjából nem tekinthető zsidónak, rendszerint elegendő, ha kimutatja, hogy 1895. évi október hó 1. napja előtt keresztény hit-­­ felekezet tagjaként született, vagy ha 1895. évi­­ október hó 1. napja után született, mind ö

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék