A Budapesti Közlönyben az 1940. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1940. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

Budapesti Közlönyben az 1940. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója.­­ M. kir. miniszterelnökség részéről. 90/1940. A biztosítási alapra vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában. 4. szám. 100,1940. A belföldön kitermelt faanyagok (műfa, tűzifa, faszén és tölgykéreg) kötelező bejelentése tárgyában kiadott 7.150/1038. M. E. számú rendelet egyes ren­delkezéseinek módosításáról és kiegészí­téséről. 6. szám. 370/1940. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 11. szám. Helyesbítés. 12. szám. 69/1940. A Nemzeti önállósítási Alapból nyújtható köl­csönök eloszlására vonatkozó rendelkezések módo­sítása tárgyában. 13. szám. 380/1940. Részvénytársaságok és szövetkezetek üzlet­­i eredményének felhasználása tárgyában. 14. szám. 530/1940. A külföldi pénzintézetek belföldi fiókjainak önkéntes felszámolása tárgyában. 16. szám. Helyes­bítés 17. szám. 540/1940. A külföldi pénzintézetek belföldi fiókjainak kényszerfelszámolása tárgyában. 16. szám. 490/1940. A Magyar Szent Koronához visszatért kárpát­aljai területeken az u. n. részes­ állatok kötelező be­jelentése tárgyában. 17. szám. 550/1940. A lakások és egyéb helyiségek bérletére vonat­kozó egyes kérdések szabályozása tárgyában. 17. szám. 560/1910. A Magyar Szent Koronához visszatért kárpát­aljai területeken volt magyar, illetőleg volt cseh­szlovák közszolgálati nyugdíjasok, özvegyek és ár­vák igazolásáról, valamint ellátásra való igényének bejelentéséről szóló 11.000/1939. M. E. számú ren­deletben meghatározott határidő meghosszabbítása tárgyában. 19. szám, 520/1940. A Kárpátalja közigazgatásának ideiglenes ren­dezéséről szóló 6.200/1939. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 21. szám. 620/1940. A szabadalmi, a védjegy- és a mintaoltalmi ügyekben egyes határidők meghosszabbítása tárgyá­ban. 21. szám. 450/1910. A Magyar Szent Koronához vissztért kárpát­aljai területeken a mezőgazdasági érdekképviseleti testületek megalakítása tárgyában. 22. szám, 630/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki és a kárpátaljai területeken a védettség ké­relmezésére megszabott határidő meghosszabbítása és a gazdatartozások fizetésére vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítése és módosítása tárgyában. 22. szám. 760/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt terü­leteken lévő állami elemi népiskolák fenntartási terheinek rendezése tárgyában. 25. szám. Helyesbí­tés 28. szám. 900/1940. A M. kir. Budapesti Nemzeti és Szabadkikötő szervezéséről kibocsátott 3.590/1937. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 31. szám, 1.030/1940. A visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai terü­leteken iparjogosítványok megszűnése következté­ben iparűzés céljára nem használt helyiségek hasz­nosítása tárgyában. 32. szám, 1.060/1940. A sajtóellenőrzés tárgyában kibocsátott 10.800/1939. M. E. számú rendeletnek Kárpátalja, Ungvár törvényhatósági joggal felruházott város és Munkács megyei város területére vonatkozó hatá­lyon kívül helyezése és a sajtóellenőrzés tárgyában kibocsátott és hatályon kívül helyezett 8.140 1939. M. É. számú rendeletnek Kárpátalja, Ungvár tör­vényhatósági joggal felruházott város és Munkács megyei város területére vonatkozó újbóli hatályba­léptetése tárgyában. 33. szám, 1.080/1940. A nők önkéntes honvédelmi munkájának szervezése tárgyában. 34. szám. 1.990/1940. A kárpátaljai ügyvédek ügyvédi működésére vonatkozó rendelkezéseknek módosítása tárgyában. 34. szám. 1.100/1940. A mezőgazdasági és ipari célra szükséges rorgálic forgalmának szabályozása tárgyában. 35. szám. 1.110/19 A­. A társadalombiztosító intézetek egyes önkor­mányzati szerveibe megválasztott tagok és póttagok megbízatásának meghosszabbítása tárgyában. 38. szám. 1.200/19-10. Lakás vagy egyéb bérelt helyiség kiürítésére vonatkozó végrehajtási szabályok kiegészítése és módosítása. 38. szám. 1.210/1910. A kecskeméti kir. törvényszék jövedéki bün­tető bírósági illetékességének kiterjesztése tárgyá­ban. 41. szám. 1.310/1940. A váltón, kereskedelmi utalványon és köz­raktárjegyen alapuló követelés érvényesítésére irá­­nyuló egyes cselekmények idejének a rendkívüli közlekedési nehézségek miatt való elhalasztásáról. 42. szám. 610/1940. A m. kir. rendőrség szervezeti változásairól szóll­ó 500/1931. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 43. szám. 1.430/1940. A rotációs és ives nyomópapíron előállított sajtótermékek terjedelmének megállapítása és az ezzel kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tár­gyában kibocsátott 8.950/1939. M. E. számú rende­let kiegészítéséről. 45. szám, 1.220/1940. A közmegbizatás alapján járó díjak egy ré­szének ügyvédi jóléti célokra fordítása tárgyában. 45. szám. 1.440/1940. A vallásügyi jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeken hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezé­sek tárgyában. 46. szám. 1.150/1940. A visszacsatolt felvidéki területen működő cégek magyarnyelvű cégszövegének a kereskedelmi cégjegyzékbe bejegyzése tárgyában 47. szám, I­­.460/1940. A visszacsatolt kárpátaljai területen működő cégek magyar- vagy ruténnyelvű cégszövegének a kereskedelmi cégjegyzékbe bejegyzése tárgyában. 47. szám. 1.500/1910. A m. kir. posta honvédelmi célokra való igénybevételének szabályozása tárgyában. 54. szám. 1.690/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken a 11.770/1939. M. E. számú rendelet értelmében a csehszlovák tör­vények alapján nyugdíjban részesülő felsőbb szol­gálatban álló magánalkalmazottak nyugdíjának segély címén kiegészítése tárgyában. 57. szám, 1.800/1940. A visszacsatolt területeken a védettség kérel­mezésére megállapított határidő újabb meghosszab­bítása és a cseh-szlovák jogszabályok alapján indí­tott mezőgazdasági egyességi eljárások megszünte­tése tárgyában. 57. szám. 1.880/1940. A gyári vagy kereskedelmi védjegyek nem­zetközi belajstromozására vonatkozó megállapodás végrehajtási szabályzatának módosítása tárgyában. 60. szám. 1.930/1940. Az 1940. évi mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyá­ban. 60. szám. 1.970/1940. Ung vármegyének, valamint Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyéknek az 1938 : XXXIV. törvénycikk értelmében a Magyar Szent Koronához visszacsatolt részein, végül Ungvár thj. városban az ipari (keres­kedés) gyakorlására vonatkozó újabb rendelkezések tárgyában. 61. szám, 2­000/1940. A kereskedelmi törvénynek és egyéb hitel­­jogi jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területre kiterjesztése tárgyá­ban 5.600/1939. M. E. szám alatt kibocsátott ren­delet rendelkezéseinek egyes biztosítási szerződések tekintetében szükséges értelmezéséről. 63. szám, 2.120/1940. A cukorrépatermeléssel és cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 10.820/1939. M. E. számú rendelet kiegészítése tár­gyában. 67. szám. 2.260/1940. Bank és pénz­vált­óüzletet folytató külföldi kereskedelmi társaságoknak a Magyar­ Szent Koro­nához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai terüle­teken működése tárgyában. 69. szám. 2.270/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken működő bank- és pénzváltó­üzletet folytató cégek, vállalatok és intézmények (pénzintézetek, hitelszövetkezetek) Ipar jogosítványai tárgyában. 69. szám. 2.240/1940. A Pozsonyban, 1940. évi március hó 13-án kelt magyar-szlovák határforgalmi egyezmény ideig­­lenes életbeléptetése tárgyában. 71. szám. Helyes­bites. 159. szám. 2.350/1940. Egyes magyar útvonalaknak a szlovák géperejű járóművek forgalma számára való meg­nyitása tárgyában Pozsonyban, 1940. évi március hó 13-án kelt megállapodás életbelépéséről. 71. szám. 2.290/1940. A kendermagkészletek bejelentése és zár alá vétele tárgyában. 71. szám.­ 2.320/1940. A lakások bérletének felmondására vonat­kozó korlátozó rendelkezésekről. 71. szám. 2.310/1940. A biztosító magánvállalatok életbiztosítási díj tartalékának fedezetéül szolgáló értékpapírok értékelése tárgyában. 72 szám. 2.339/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtott földbirtokrende­­zéssel kapcsolatos egyes végrehajtási kérdések sza­bályozása tárgyában. 72 szám 2.340/1940. A Mérnöki Tanács megbízatásának meg­hosszabbítása tárgyában. 73. szám. 2.530/1940 A hites könyvizsgálói képesítő vizsgán bocsátásnak a Magyar Szent Koronához vissza­csatolt felvidéki és kárpátijai területekre vonat­kozó szabályozása tárgyában. 78. szám. 2.540/1940. A honvédelemről szóló törvényben meg­határozott határsáv megállapítása tárgyában ki­bocsátott 10.640/1939. M. E. számú rendelet módo­sítása és kiegészítése tárgyában. 78. szám. 2.660/1940. A rendkívüli fegyvergyakorlat idejére el­rendelt kötelező munkasegítségről szóló 7.390/1938. M. E. számú rendelet hatályának kiterjesztése tár­gyában 82. szám. 2.700 1910. A nj­ókamara szervezetére vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában. 83. szám. 2.710/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek tekintetében az ügyvédek név­jegyzékébe felvételre vonatkozó jogszabályok alól kivétel engedése tárgyában. 83. szám. 2.720/1940. A vegyi anyagok zár alá vételével kapcsola­tos rendelkezések módosítása és kiegészítése tár­gyában. 83. szám. 2.520/1940. A cukor és zsir forgalmának és fogyasztásá­nak szabályozása tárgyában. 83. szám. 2.880/1940. A francia pezsgő szerződéses vámjának mérséklésére vonatkozó 1939. évi 4.940/M/ E. számú rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában. 90. szám. 2.730/1940. A Bogotában, 1939. május 6. napján jegy­zékváltás útján létesült magyar-columbiai kereske­delmi szerződés tárgyában. 92. szám. 2.890/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki termeteken alakított törvényhatóságok területi beosztásának módosítása. 92. szám. 2.980/1940. A hatósági jóváhagyástól függő egyes jog­ügyletek tekintetében az illetékkiszabással kapcso­latos bejelentési kötelezettség szabályozásáról. 94. szám. 2.990/1940. A közszállítási szerződésen alapuló követelé­sek engedményezése tárgyában. 95. szám. 3.000/1940. Az áruellátás biztosítása tárgyában. 85. szám. 3.020/1940. A lakások bérletének felmondását korlátozó rendelkezések hatályának az átmeneti kislakások tekintetében való felfüggesztése tárgyában. 95. szám. 3.050/1910. A visszacsatolt felvidéki területeken fekvő ingatlanok elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozó egyes jogügyleteken alapuló telekkönyvi bejegyzés megtámadási határidejének meghosszab­bítása tárgyában. 98. szám, 3.040/1940. A mérnöki rendtartásról szóló 1923 : XVI. törvénycikknek a Magyar Szent Koronához vissza­tért kárpátaljai területeken hatálybalépésével kap­csolatos rendelkezések tárgyában. 100. szám. 3.090/1940. Kunkerekegyháza puszta törvénykezési át­csatolása tárgyában. 101. szám. 3.180/1940. A magyar tengeri kereskedelmi hajókkal való rendelkezés korlátozása tárgyában. 101. szám. 3.220/1940. Az állami elemi népiskolai igazgató-tanulók igazgatói pótlékának megállapítása tárgyában. 103. szám. 3.300/1940. Az általános forgalmi adó (adóváltság), az értékpapírforgalmi adó és a fényűzési forgalmi adó kulcsainak felemeléséről. 103. szám. 3.250/1940. A villamosáram felhasználásával fényforrá­sul szolgáló berendezések és eszközök, továbbá az elektroncsövek megadóztatása tárgyában kiadott 1933. évi 1.370/M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 103. szám. 3.310/1940. A dohányjövedékre vonatkozó egyes jog­szabályok módosítása és kiegészítése tárgyában. 103. szám, 3.260/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területekről a községi köz­­igazgatási tanfolyamra felvételre jelentkezői, jegy­zői irodai gyakorlati idejének elengedése ügyében kiadott 8.890/1939. M. E. számú rendelet módosí­tásáról. 105. szám, 3.333/1940. A munkaviszony egyes kérdéseinek szabá­lyozásáról szóló 1937 : XXI. törvénycikknek az időszaki lapok és hirlaptudósító újságok állandó munkaviszonyban álló munkatársaira vonatkozó végrehajtása tárgyában. 106. szám. 3.310/1910. A­lapvállalati alkalmazottak munkaviszo­nyára vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában. 106. szám. 3.350/1940. Az 1939 : IV. törvénycikk földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabá­lyok kiegészítése tárgyában. 106. szám. 3.380/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt kárpátaljai terü­leten ipart (kereskedést) űzők jogo­sítványainak felülvizsgálata tárgyában. 107. szám. 3.400/1940. A géperejű bérkocsi vállalatok viteldijának megállapítása tárgyában. 109. szám. 3.530/1940. Az ingatlanokra vonatkozó jogszabályok hatályának a visszacsatolt felvidéki területekre ki­­terjesztéséről szóló 3.730/1939. M. E. számú ren­delet kiegészítése tárgyában. 111. szám. 3.570/1940. A Magyar Szent Koronához visszatért kár­pátaljai területen az ipar (kereskedés) gyakorlásá­nak, valamint az ipartestületi szervezet kiépítésé­nek átmeneti szabályozásáról. 112. szám. 3610/1940. A zsidók csoportos kivándorlásának engedé­lyezése tárgyában. 114. szám. 3­650/1940. Az 1939. évi szeptember hó 2. napjával igénybevett kivételes hatalom újabb meghosszabbí­tásának közhírrététele tárgyában. 115. szám, 3.670/1940. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken folytatott mű­ködésük alapján bejegyzett ügyvédek országos ügy­védi gyám- és nyugdíjintézeti tagsága tárgyában. 116. szám. 3.680/1940. Az idegenforgalmi ügyek szabályozásáról szóló 11.001/1955. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 116. szám. - ——-----_

Next