Budapesti Közlöny, 1941. január (75. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Budapest, 1941 Szerda, Január 1 . HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhird­etéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések * után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó.­­ Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453­­ Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157^805» Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint tar­t281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint S „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint —* 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f, 14 „ 40 „ -20. Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium, által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. " A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztériumnak 9.410/1940. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrésze, az erdei termékek és haszon­vételek értékesítésére vonatkozó szerződések rendezése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 9.540 1940. M. E. számú rendelete az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet ügykörének a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területre részleges kiterjesztése tárgyában. A m­. kir. belügyminiszter 167.860/1940. B. M. számú rendelete. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940 : XXIII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetése. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szabó László királyi várkapitányi cím­mel és jelleggel felruházott műszaki tanácsost királyi várkapitánnyá a VI. fizetési osztályba, továbbá Miklósváry Károly királyi mérnököt a királyi várkapitánysághoz főmérnökké a VIII. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1940. évi december hó 30. napján. Horthy s. k. Gróf Teleki Fái s. k. A magyar királyi földművelésügyi miniszter előterjesztésére Rajman Kálmán uradalmi fő­intéző, marcali lakosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1940. évi december hó 18. napján. Horthy s. k. vitéz gróf Teleki Mihály s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Schandl László miniszteri osztálytanácsost az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács Ta­nulmányi Bizottságának tagjává az 1941. évi október hó 31.-éig tartó időre kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1936 : X. t.-cv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján dr. vitéz nád­udvari Kiss Lajost, az országos tűzrendészeti felügyelői tennivalók ideiglenes ellátásával megbízott székesfővárosi t­ű­zott­ó f­ő­pa­rancsn­okot országos tűzrendészeti felügyelővé kinevezte. (364.182/1940. V. szám.) A m. kir. belügyminiszter Vass Elemér m. kir. mérnököt az állami rendszerű Vill. fizetési osztályba sorozott m. kir. főmérnökké át­minősítette. (226.357/1940. XV. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján Mohácsy Jenő állatorvos, nagyváradi lakost Nagyvárad thj. városhoz állatorvossá ideiglenes hatállyal kinevezte. (41.881/1940. IV. szám.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Szudey Géza móri állami polgári taiu­­leányiskolai megbízott igazgatót igazgatói al­kalmazásában megerősítette. (77.396/1940. V. 4. szám.) _____ A m. kir. pénzügyminiszter Spernovics Gyula m­. kir. sóhivatali ellenőrt a miskolci m. kir. sóhivatalnál, jelen minőségben a IX. fizetési osztályba sóhivatali ellenőrré, Simon Gusztáv m. kir. sóhivatali mázsatisztet a sop­roni m. kir. sóhivatalnál, a X. fizetési osz­tályba sóhivatali ellenőrré kinevezte. (151.461. 1940. Xlll. b. szám. — 1940. december 30.) --------­A m. kir. pénzügyminiszter­­ arádi József pénzügyőri fővigyázót a nagykanizsai m. kir. sóhivatalhoz, Galgó­czy Aladár, Dömölky Zsig­­mond és Oltai Zoltán pénzügy­őri fővigyázókat, valamint Hetey Hermann Ernő pénzügyőri I. osztályú vigyázót az aknaszlatinai m. kir. só­­szállitóhivatalhoz és Fodor Oszkár munkácsi lakost a tokaji m. kir. sóhivatalhoz a XI. fize­tési osztályba ideiglenes minőségű mázsalisz­tekké kinevezte. 1176.100/1940. XIII. b. szám. — 1940. december 30.) A m. kir. pénzügyminiszter Turbán Sándor budapesti sóhivatali II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté, Vasziszta Ferenc akna­szlatinai sószállitóhivatali kisegítő szolgát ideiglenes minőségű II osztályú altisztté ki­nevezte. (151.188/1940. XIII. b. szám. — 1940. december 30.) A m. kir. minisztériumnak 9.410/1940. M. E. számú retyislete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az erdei termékek és haszonvételek értékesítésére vonatkozó szer­ződések rendezése tárgyában. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : I. §. (1) Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : IV. törvénycikk hatálya alá tar­tozó erdők közül a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen lévő erdők termékeinek (fa, cserkéreg, stb.) vagy haszonvételének (bányászás, fűkaszálás, stb.) értékesítése tárgyában az 1940. évi augusztus hó 30. napja előtt kötött akár írásbeli, akár szóbeli szerződéseket (körleveleket) — kivéve, ha azokat mindkét szerződő fél már teljesítette, — a szerződő felek a jelen rendelet hatályba­lépésétől számított harminc nap alatt kötelesek felülvizsgálás céljából a földművelésügyi mi­niszternek bemutatni, illetőleg a szóbeli szer­ződéseket — lényeges tartalmuk előadásával — bejelenteni. A bemutatási, illetőleg bejelentési kötelezettség elmulasztása esetében a szerződés a bemutatásra megállapított határidő letelte napján hatályát veszti, de csak annyiban, amennyiben még mind a két fél részéről telje­sítve nincsen. (2) Az előző bekezdésben meghatározott szerződésekkel egy tekintet alá esnek az olyan szerződések is, amelyek közös erdőbeli illető­ség alapján járó természetbeni járandóság el­idegenítésére vagy más módon való értékesíté­sére vonatkoznak. (3) Az (1) vagy a (2) bekezdés alá eső szer­ződéssel együtt az arra vonatkozó módosító vagy kiegészítő szerződéseket is be kell mutatni, még­pedig akkor is, ha azok az 1940. évi augusztus hó 30. napja után köttettek. 2. §■ A szerződések bemutatására, illetőleg beje­lentésére szolgáló nyomtatvány szövegét a föld­mivelésügyi miniszter állapítja meg és az erdő­­igazgatóságok útján díjmentesen bocsátja az érdekeltek rendelkezésére. A kitöltött és aláírt nyomtatványt a kitermelés (haszonvétel) helye szerint illetékes erdőigazgatóságnál kell be­nyújtani és írásbeli szerződés esetében csatolni kell hozzá a bemutatási kötelezettség alá eső szerződés eredeti példányát vagy hitelesített másolatát. 3. §. (1) A földmivelésügyi miniszter az 1. §. ér­telmében bemutatott, illetőleg bejelentett szer­ződéseket az okszerű erdőgazdálkodás érdeké­ben — a szerződő felek érdekeinek méltányos figyelembevételével — megfelelően módosít­hatja s indokolt esetben a szerződést hatály­talaníthatja is. § (2) Módosítás esetében a módosítás miatt a szerződő felek a szerződéstől el nem állhatnak. Ha a földmivelésügyi miniszter az egész szer­ződést hatálytalanítja, a szerződő felek által a hatálytalanított szerződés értelmében fizetett előlegek és egyéb szolgáltatások visszatérítése- A lap mai számához csatolva van az 1940. évben közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. Egyes szám ára 43 tallér.

Next