Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. január (75. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-01 / 1. szám értesítője

Ll All» Budapest, 1941. I. szánt. Szerda, január 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ‘‘-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napért történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 709764/1940. szám. Dr. Kozma Sándor budapesti (V., Podmaniczky­ u. 29.) ügyvéd által kép­viselt Rózsa Dávid és Pál javára hátr. 154 P 12 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 101821. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940 évi június hó 28-án lefoglalt és 2.340 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fent nnevezett végrehajtató által meg­­kerestetvém, megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő üzletében Budapesten, XIII. ker., Bodor­utca 7—9. házsz. alatti földszinti üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1941. évi január hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festékőrlő gépeket, írógépet és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi december hó 6. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 14647 Árverés: 599/1940 vght. szám. Dr. Kuthy Géza galántai ügyvéd által képviselt Hajdú István felsőszeli­i lakos javára egy tall­ósi lakos ellen 230 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a galántai kir járásbíróság 1940. évi Pk. 4756. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1910. évi november hó 21-én le­­foglalt és 6.900 pengőre becsült ingóságokra a galántai kir. járásbíróság Pk. 4756/1940. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. íj-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Tallós községben leendő megtartására határidőül 1941. évi január hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt traktor, ekegamitura, kultivátor, csépl­őszekrény, szalmahányó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de leg­alább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Galánta, 1940. évi decem­ber hó 10-én, Krajcsovich Jenő, kir. kir. végrehajtó. O 9590 Árverés. Pk. 1622—1623/1940. szám. Dr. Glaser Miklós rétsági ügyvéd által képviselt Schmidl Mór végrehajtató javára 3.000 pengő tőke, ennek 1940. évi szeptember hó 20. napjától járó 6% kamata és 487 pengő 23 fillér költség erejéig a rétsági kir. járásbíróság 1611—1612/3. 1940. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során lefoglalt és 31.650 pengő becsértékű­ gabonát és traktort Alsó- és Felsőpetény községekben 1941. évi január hó 18. napján, délután 3 órakor biróilag el­árverezem. Rétiság, 1940. évi december hó 18. napján. Pintér Ignác, kir. kir. végrehajtó. O 9581 Árverés. 413/1940. vh. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság 108616., 415006/1940. számú végzései foly­tán Rácz Annia és Társa javára 1015 pengő tőke és jár. erejéig lefoglalt és 5.870 P-re becsült ingóikat éspedig : 20 q árpa, 15 q zab, 100 q lencse és 60 q búza Em­őd községben, Máv. állomásnál, végrehajtást szenvedő ter­ményraktárában 1941. évi január hó 3. napján, délután 14 órakor megtartandó bírói árverésen eladom. Mező­­csát, 1940. évi november hó 23. napján. Moldoványi László, kir. kir. végrehajtó. O­F 14058 Árverés. 427/1932. vght. szám. M. kir. Kincstár Jogügyi Igazgatósága által képviselt m. kir. Kincstár javára költség 237 pengő 08 fillér tőlke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 425332. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 23-án lefoglalt és 5.890 pengőre becsült ingóságokra az ócsai királyi járásbíróság Pk. 5379/1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján m­egnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más tagla­mlók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, Tatárszentgyörgy községhez tartozó Sarlósáron leendő megtartására határidőül 1941. évi január hó 23. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, cséplő­­szekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kék­harmadrészéért — készpénz­­fizetés mellett, el fogom adni, még ak­kor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánit. Ócsa, 1940. évi december hó 18. napján Józsa Ferenc, kir. bír. végre­hajtó. O *22200 Árverés: 924/1931. vght. szám. Dr. Iványi László budapesti (Árpád­ u. 8.) ügyvéd által képviselt Hungária Műtrágya, Kénsav és Vegyipari r­­t. cég javára költség 106 pengő 33 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­­fizetés történt, annak beszámításával a budapesti közp. kir. járásbíróság 1930. évi 457951. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 évi junius hó 25 én lefoglalt és 7.189 pengőre becsült ingóságokra az ócsai kir. járásbíróság Pk. 3702/1931. számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján meg­nevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban n­incs, végrehajtást szenvedőnek az Örkényi szőlőkben levő birtokán leendő megtartására határidőül 1941 évi január hó 20. napjának délutáni 13 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, hordók, prés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek — de legalább a becsár két harmadrészéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a h­yszmen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1940. évi december hó 18. napján. Józsa Ferenc, kir. bír. végrehajtó O­F 14649 Árverés. Pk. X. 719595/1940. szám Dr. Erdélyi Gyula (Székesfehérvár, Szentkorona u. 5.) ügyvéd által kén­yt­­en Székesfehérvári Fakeres­kedelmi r. t. javára 884 , 57 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 719395. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi november hó 7-én lefoglalt és 1.025 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, IX. ker., Mester­ utca 34. házszám, II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1941. évi január hó 7. napjának dél­utáni úti óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlő kredencet, tálalót, vitrint, szőnyegeket, festményeket, rádiót, könyvszekrényt és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részeinél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, ak­i a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1940. évi december hó 5. napján. Adorján Béla, kir. bír. végrehajtó. O F 14648 ■■ ■■ r rr BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Egyes szám­ára 12­0 fillér*. Ingatlan árverések. Árverés: 7461/1940. tkvi szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben végrehajtatónak dr. Mezőssy Béla végre­hajtást szenvedő ellen 10.000 pengő tőke és jani­ékai erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a Szabolcsi Központi Takarékpénztár R. T. nyíregy­házi bej. cég utóajánlata következtében az 1008 : XLI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 10.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő, Nagykálló községben fekvő és a nagykállói 242. sz. tkvi betétben A. II. 1—13. sorszám s 3602/2., 3604., 3606., 3607., 3608 , 3609., 3610., 3611., 3612., 3613., 3614., 3615., 3605/14. hrsz. alatt foglalt, dr. Mezőssy Béla nevén álló szántó és rét ingatlanra 49 600 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségben (Nagy­ u. 1. szám, I. em. 9. ajtó) megtartására . 1941. évi január hó 28 napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőképen állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az­ árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóaján­latnál nagyobb ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvett­­nek kell tekinteni. 4. Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vétel­áron felül köteles fizetni. (1908: XLI. t.-c. 27. §.) Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­­könyvi hatóságnál (Nagy-u. 1. szám, I. emelet 9. ajtó és Nagykálló község elöljáróságnál) tekinthetők meg. (1881 : LX. t.-c. 147. §. g) pont.) A telekkönyvi hatóság az árverési hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Nagykálló község elöl­járóságának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű­ körözés végett Kiskálló, Napkor, Biri, Érpatak községek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egyszeri köz­zététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1881 : LX. t.-c. 152. §. 1908 : XLI. l.-c. 23. §.) Az ár­verésni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kik­üldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói leté’be he­lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiki­ldés­n­ek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi­­I­ X. t.-c. 147., 150., 170. §-ai, 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §) Nagykálló, 1910. évi december hó 5. napján. A nagykállói kir. járásbróteg, mint telekkönyvi hatóság. N 9553 Árverés. 13975/1940. szám. Országos Központi Hitel­szövetkezet végrehajtatának John József és neje Szi­­meth Katalin végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1784 . tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki k­r. járásbíróság területén lévő, Soly­már községben fekvő s az 1. 2429. sz. betétben A. 1. 1—18. sorszám, 21—24. sor­szám, 396., 397., 398., 1662., 1718., 2253/1., 2254/1, 2255, 2448., 2449., 2616., 2768/1/a., 2769., 2855., 2883., 2884., 3182., 3415., 4337., 4338/1., 4371., 4809. hrsz. a. foglalt és B. 1.2. sorszám a­ végrehajtást szen­vedők nevén álló szőlők, kertek, ház, szántók, rétek egészére a B. 3. sorsz. a. Budapestvidéki Kőszénbánya r. t. javára bekebelezett kőszénjog fenntartásával 7558 pengő kikiáltási árban.

Next