Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. január (75. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-01 / 1. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1941 január 1. — 1. szám, II. u. o. u. a. betétben A + 1. sorszám, 1316. hrsz. a. foglalt és 15. 1., 2. sorsz. a. végrehajtást szenvedők ne­vén álló 858 négyszögöl területű szántó egészére 281 P kikiáltási árban. •III. u. o. u. a. betétben A. + 2. sorszám alatt foglalt és B. 1., 2. sorszám alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 6/912 ed rész közös legelőilletőség egészére 60 P kikiáltá­si árban, IV. u. o. u. a. betétben A. II. 1/ 2. sorszám, 2766., 2767/1/a. orszám alatt foglalt és B. 1., 2. sorszám alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 287 és 163 négyszögöl terü­etű rétek egészére 212 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1941. évi január hó 31. napján délelőtt 10 órakor Solymár község elöljáróságánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan I., II. a. ingatlant egyenként Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület csati, és végrehajtató érdekében a kikiáltási ár felénél, Stampf József csati, érdekében 5432 P és Gromon Antal csati, érdekében 5492 P, III. és IV. a. ingatlanokat egyenként végrehajtató érdekében 200 P, Stampf József csati, érdekében 2502 P. Gromon Antal érdekében 2562 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5.610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a.) Az érvérenni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX., t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikü­l­döttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1940. évi október hó 15. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14657 Árverés. 6776/1940. tk. szám. Magyar Borértékesitő r. t. végrehajtatának, Sáfár János által képviselt kisk. Daumann Erzsébet, Katalin, Magda és Éva ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­ts­­ó kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 446., 147. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árve­rést 50 pengő 22 fillér tőkekövetelés és­ ennek 1926. évi november hó 9. napjától járó 5 százalék kamata, 18 - 40 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért, ezúttal megállapított 10 pengő költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Schwarcz Ármin 36 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a fehérgyarmati kir. járásbiróság területén levő Jánk községben fekvő s La­lánki 85. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—6.­­ sorszám, 101., 102., 466., 568., 1039., 1256. érsz. alatt foglalt ingatlanokból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 4—7. sorszám alatti 4/8 részre 945 pengő, 2. ugyanezen betétben A. II. 1—2. sorszám, 814., 914. hrsz. alatt foglalt ingatlanok B. 4—7. sorszám alatti 4/8 részére 167 pengő 50 fillér, 3. 277. számú telekkönyvi betétben A. I. 1. sorszám, 1044/1., 1044/2., 1249/1., 1249/2., 1250/1., 1250/2., 1251/1., 1251/2. hrsz. alatt foglalt ingatlanokból a B. 20—23. sorszám szerint -végrehajtást szenvedők nevén álló 28/224 részre 108 pengő 50 fillér kikiáltási árban. Az árverés a 314/1910. tkvi számú végzéssel Sáfár Ferenc és neje Puskás Eszter javára bekebelezett ha­szonélvezeti jogot nem érinti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Jánk község­házánál megtartására . 1941. évi január hó 13. napjá­nak délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a, valamint a 24.000/ 10CD. I. M. sz. rendelet 14. §-a alapján a következőkben állapitja meg : 1. Az árverés alá kerülő ingatlanokat az árverést kérő és a csatlakozott végrehajtató kérelmére megtar­tott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26.­­-a . 5.610/1931. M. E. számú rendelet 21., 23. §.). 2. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában, illetve az 1911. évi I. t.-cikk 127 §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezé­­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147. §., 150. §., 170. §., 1908: XLI. t.-c. 21. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverele a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget nem köteles letenni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (Kossuth Lajos-tér 11. szám, föld­­szint 4. ajtósz.) és Jánk község elöljáróságánál tekint­hetők meg (1881. évi LX. t.-c. 147. §. g) pont). A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a jánki 85., 277. szám­i telekkönyvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e h­rdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett ránk, mig egy-egy példányát szabályszerű körözés végett Majlis, Darnó, Kisnamény, Császló, Gacsály, Csegerd, Szamosujlak, Szamossályi, Hermánszeg községek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Szatmár és Bereg cimü helyi lapban egyszeri közzé­tétel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1881. évi LX. t.-cikk 152. §. ; 1908. évi XLI. t.-cikk 23. §.) Fehérgyarmat, 1910. évi szeptember hó 19. napján. A fehérgyarmati kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N 9573 Árverés. 12697/1940. tkvi szám. Pesti Hazai Első Ta­karékpénztár végrehajtatának Balogh Ignác végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végre­hajtási árverést 159 / 40 s költség mint tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Darvas községben fekvő s a darvasi 548. számú betétben A. I. 3. sorszám, 2132/4. hrsz. alatt felvett 9 hold 1124 négyszögöl területű Csiffi dűlőben fekvő szántóra 6549 (Hatezerötszáznegyven­­kilenc) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Darvas község­házánál megtartására , 1941. évi január hó 30. (Har­minc) napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Berettyóújfalu, 1940. évi július hó 30. napján. A berettyóújfalui kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 14651 Árverés. 12204/1940. tkvi szám. Debreceni Első Taka­rékpénztár végrehajtatának K. Turzó János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 214 P 30 s eddig megállapított költség mint tőke és járulékai behajtása végett a Szentpéterszeg községben fekvő s a szentpéter­­szegi 1032. számú kétésben I. A. I. 1—5., 7—10. sorszám, 21., 22., 735/2., 1556/1., 1557/1., 3049/1., 3050/1., 3051/1., 1951/5. srszám alatt felvett 534 négyszögöl, 548 négyszögöl, 1 hold 873 négyszögöl, 1 hold 1049 négyszögöl, 520 négyszögöl, 1 hold 598 négyszögöl, 614 négyszögöl, 29 négyszögöl, 1086 négyszögöl területű Beltelekben 93. 6. i. sz. házra, kertre, Tejfeles kistel­ekház, Dombsziget és Imrelapos dű­lőben fekvő szántókra és rétre 5347 (ötezerhárom­száz­­negyvenhét) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban, II. A. II. 1—2. sorszám, 2461., 2465/1. hrsz. alatt fel­vett 509 + 37 négyszögöl területű a Kenderföld dűlő­ben fekvő szántóra, szőlőre és gazdasági épületre 315 (háromszáztizenöt) • aranypengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverés az ingatlanokra C. 3. sorszám alatt az 559'191*2. tkvi sz. c.'■'gzéssé! K. Turzó Sándor ínes Kiss Máriával) javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jogot nem érinti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szentpéterszeg községházánál megtartására 1941. évi január hó 29. nap­jának délelőtti 10 óráját tűzi ki. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §.) Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtató Debreceni Első Takarékpénztár kéri 400 pengő vételár elérésével alacsonyabb áron el­adni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Berettyóújfalu, 1910. évi július hó 27. napján. A berettyóújfalui kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. NF 14652 Árverés: 10051/1940. tkvi szám. Debreceni Első Taka­rékpénztár végrehajtatának Krucsó Károly úgyis mint kiskorú Krucsó Dániel törvényes képviselője végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a te­lekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 316 / 63 s eddig megállapított költség mint tőke és járulékai be­hajtása végett a Komádi községben fekvő s a komádi-i 329. sz. tkvi betétben I. A. V. 1—13. sorszám, 2939/5., 2935/1., 2938/5., 2939/7., 2936/8., 2241/5., 2934/2., 2939/6., 2935/2., 2938/6., 2989/8., 2938/9., 2941/6. hrsz. alatt foglalt a Szilvás dű­lőben levő 755, 148, 228, 507, 342, 316, 115, 646, 158, 343, 313, 464, 432 négyszögöl területű rét, erdő és szántó ingatlanra 1381 (egyezerháromszáznyolcvanegy) arany­pengő kikiáltási árban, II. A. VI. 1—9. sorszám, 2934/3., 29­36., 2937., 2938/4., 2939/3., 2939/4., 2940., 2941/3., 2942. srszám alatt foglalt a Szilvás dűlőben levő 174 négyszögöl, 1 hold 565 négy­szögöl, 322 négyszögöl, 3 hold 116 négyszögöl, 205 négy­szögöl, 4 hold 1071 négyszögöl, 2 hold 440 négyszögöl, 6 hold 1136 négyszögöl, 383 négyszögöl területű rét, lakház, udvar, szántó és az ingatlanra 8.349 (nyolcezer­­háromszáznegyvenkilenc) aranypengő kikiáltási árban, III. A. VII. 1—2. sorszám, 1340., 1341. svszám alatt foglalt a belterekben levő 281 négyszögöl területű 205. 6­­. sz. a.­lakház és udvar, valamint 156 négyszögöl te­rületű kert ingatlanra 1262 (egyezerkettőszázhatvan­­kettő) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban, IV. A. -1- 1. sorszám, 2382 érszám alatt foglalt a Méhkert dű­lőben levő 433 négyszögöl területű­ kertre 162 (egyszázhatvankettő) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth u. .31. szám, 21. ajtó) megtartására 1941. évi január hó 17. (tizenhét) napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a III. alattiakat a kikiáltási ár fe­lénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Berettyóújfalu, 1910. évi junius hó 13. napján. A berettyóújfalui kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 14653 Árverés. 6438/1940. tkvi szám. „Lord“ Fehérnemüipar, Deutsch Lajos budapesti bel. cég és csatlakozott társai végrehajtatóiknak, Rapcsák Péter végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 32 P stb. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Hódmezővásárhely község­ben fekvő s a hódmezővásárhelyi bell. 6567. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, Horthy Miklós-út 26. számú 78 négyszögöl területű ház ingatlan 1/2-ed illetőségére 6.500 pengő ; a hódmezővásárhelyi belt. 6588. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 9092. helyrajzi szám alatt foglalt 131 négyszögöl területű, Horthy Miklós­ út 24. számú ház ingatlan 1/2-ed illetőségére 62 pengő 50 fillér kikiáltási árban, elrendelte. * Az árverést 1941. évi január hó 16. napján délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság helyiségéből (Földszint, 7. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. ,Az ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehaj­­tatók közül: a Hódmezővásárhely város gyámpénztára kéri 10.322 pengő 94 fillér, ha Bánhidy István kéri 21.431 pengő 34 fillér, ha Brecher Albert kéri 21.987 pengő 06 fillér, ha Bérkiviteli rt. kéri 25.587 pengő 33 fillér, ha Wolf Andor kéri 26.447 pengő 33 fillér, ha Hutter Ferenciné kéri 26.527 pengő 33 fillér, ha Schrank Béla kéri 30.059 pengő 52 fillér, ha Lord Fehérneműgyár kéri 39.159 pengő vételárnál magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészi­­alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a ten­. Hódmezővásárhely, 1940. évi junius hó 15. napján. A hódmezővásárhelyi királyi járásbiróság, mint telek­­könyvi hatóság. N 9621 Árverés. 23844/1940. tkvi szám. Szeged-Csongrádi Takarékpénztár r.-t. végrehajtatának, dr. Bárkányi Zol­tán végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 5.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Szegeden fekvő s I. a Szeged kivit. 18750. szám­a betétben A. + 1. sor­szám, 63725/1. helyrajzi száma 5 hold 519 négyszögöles szántó a Kisteleki pántlika dű­­őben végrehajtást szen­vedő nevén álló 1/2 illetőségre 2.843 pengő kikiáltási árban ; II. ugyanezen betétben A. I. 1—7. sorszám, 63725/2/b. helyrajzi szám­a 1 holdas szántó ugyanott, 63726/2-a. helyrajzi sz 3 holdas szántó ugyanott, 63725/3. hrsz. 1 holdas szántó ugyanott, 63725/4. hrszámu 1 holdas szántó ugyanott, 63725/5. hrszámu 1 holdas szántó ugyanott, 63726/6. hrszámu 1 holdas szántó ugyanott, 63725/7. hrszámu 3 hold 123 négyszögöles szántó ugya­­ott a végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 illetőségére 5.752 pengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1941. évi január hó 23. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Széchenyi­­tér 4. szám, földszint 10. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső I. alatti illetőséget a végrehajtató kérelmére 5.500 pengőnél, özv. Asztalos Albertiné kérelmére 72.545 pengőnél, Bányai Miklósné kérelmére 76.445 pengőnél, Varasitz Istvánné kérelmére 91.845 pengőnél, dr Fráter Zoltán kérelmére 93.545 pengőnél, Magyar Mezőgazdasági Vegyi Ipari Rt. kérelmére 98.100 pengőnél, Varasitz Istvánné kérelmére 93.600 pengőnél, Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt. kérelmére 99.000 pengőnél, vitéz Nemes Árpádné kérelmére 100.600 pengőnél, özv. Vedres Andorné kérelmére 102.000 pengőnél, Haraszthy Géza kérelmére 107.600 pengőnél, Szeged város kérelmére 127.000 pengőnél, az árverés alá eső II. alatti illetőséget a végrehajtató kérelmére 6.000 pengőnél, özv. Asztalos Albertiné kérelmére 73.000 pengőnél, Bányai Miklósné kérelmére 81.580 pengőnél, Varasitz Istvánné kérelmére 92.700 pengőnél, dr. Fráter Zoltán kérelmére 94.600 pengőnél, Magyar Mezőgazdasági Vegyi Ipari Zrt. kérelmére 99.000 pengőnél, Varasitz Istvánné kérelmére 99.600 pengőnél, Hermes Magyar Általános Váltóü­zlet Rt. kérelmére 101.000 pengőnél, vitéz Nemes Árpádné kérelmére 101.200 pengőnél, özv. Vedres Andorné kérelmére 103.200 pengőnél, Haraszthy Géza kérelmére 108 700 pengőnél, Szeged város kérelmére 126.000 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet

Next