Budapesti Közlöny, 1941. február (75. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

Budapest, 1941 26. szám Szombat, február 1 Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért l6 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a fő­.c­pban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingón­ée Ingatlanárverés! hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: ISZ.8QS« Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint 14 „ 40 * Számonkint­­ 20 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke . A m. kir. minisztériumnak 780/1941. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az erdei termékeik és haszon­­vételek értékesítésére vonatkozó szerződések bemutatási határidejének meghosszabbításáról. A m. kir. belügyminiszter 108.944/1941. V. számú körrendelete a Hamburg-Südamerikan'sche Da­m­­seh­iffahrts-Gesellschaft hamburgi, a Hamburg-Amerika-Linie hamburgi és a Norddeutscher Lloyd bremeni hajóstársaságok engedélyeinek módosítása tárgyában.­­ A m. kir. iporügyi miniszternek 4.400/1941. Ip. M. számú rendelete az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban alkalmazottak legkisebb munkabérére vonatkozó rendelkezéseknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek alkalmazása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy dr. Szepessy Aladár miniszteri tanácsos, szegedi pénzügy­­igazgatónak nyugalomba helyezése alkalmából három és fél évtizeden át teljesített érdemes és buzgó szolgálatáért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1941. évi január hó 11. napján. Horthy s. k. Dr. Reményi-Schned­er Lajos s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a földbirtokrendezési szolgálati személyzet lét­számába — budapesti állomáshellyel — dr. Kovács Imre, dr. Szilágyi Béla számgyakornok, dr. Rostoványi József, dr. Takács József, dr. Aba Lehel számgyakornok, dr. Szombath­y Sándor, dr. Vajta István, dr. Izsák László, dr. Horváth Antal, dr. Szalkay László, dr. Juhász József budapesti, dr Niedermann Jó­zsef segédjegyző, kassaújfalui, dr. Tegzes László posta­forgalmi dijnok, budapesti, dr. Szabó Béla h. adóügyi jegyző, bugyi és dr. vitéz Tótth László budapesti lakosokat m. kir. telepitésügyi gyakornokokká kinevezte. (1941. évi január hó 28.-án. — 432,1941. évi. V. A. 1. F. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a Magánalkal­mazottak Biztosító Intézetének önkormányza­tába, az 1.110/1940. M. E. számú rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján, a vidéki választókerületi biz­tosításra kötelezettek csoport­jába Kalmár Már­ton magántisztviselő, szegedi lakost az ön­­kormányzat működésének az 1941. évi már­cius hó 31.-éig meghosszabbított idejére rendes közgyűlési taggá kinevezte. (293.529/1941. XI. szám.) A magyar királyi honvédelmi miniszter a külső parancsnokságok és hatóságok létszámá­ban Vajda Gergely, Kavalecz András, Benko­­vics István, Kassai Kálmán és Polhammer János II. osztályú altiszteket I. osztályú al­tisztekké, Németh Ernő, Városi Antal, továbbá Csuhaj Ferenc hadirokkant és Horváth János tűzharcos, kisegítő szolgákat, valamint Ilatkai Imre és Takács György igényjogosultsági iga­zolvánnyal ellátott napibéres szolgákat ideig­lenes minőségű II. osztályú altisztekké ne­vezte ki.­­A m. kir. igazságügyminiszter dr. Hussy Sándor zalaegerszegi kir. törvényszéki elnököt saját kérelmére a szombathelyi kir. törvény­szék elnöki állására helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Kurovszky László rimaszombati kir. ügyészségi elnököt sa­ját kérelmére a kassai kir. ügyészség elnöki állására helyezte át. A m. kir. igazságügy miniszter dr. Bazsó Gábor devecseri kir. járásbirósági elnököt saját kérelmére a veszprémi kir. járásbíróság elnöki állására helyezte át. A m. kir. Erzsébet tudományegyetem rektora dr. Szentmáry Kálmán főiskolai képesítésű gyakornokot egyetemi segédfogalmazóvá a X. fizetési osztályba kinevezte. A kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyólag tudomásul vette. (33.924/1941. IV. 1. szám. — 1941. évi január hó 25.-én.) A m. kir. belügyminiszter az 1941. évi január hó 24. napján kelt 641/1941. évi. számú ren­deletével dr. Némák Károly a m. kir. központi statisztikai hivatal létszámába tartozó főisko­lai képesítésű gyakornokot a belügyi tárcához főiskolai képesítésű gyakornokká kinevezte. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a földbirtokrendezés, szolgálati személyzet lét­számába — budapesti állomáshellyel — gróf Csáky Alfons budapesti lakost magyar királyi telepitésügyi gyakornokká kinevezte. (1941. évi január hór 28.-án. — 7.557/1940. évi. V. A. 1. F. M. szám.) A m­. kir. minisztériumnak 780/1941. M. E. számú rend­elete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az erdei termékek és haszonvételek értékesítésére vonatkozó szerző­dések bemutatási határidejének meghosszabbításáról. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940: XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : Egyes szám­ára IS fig Sér. 1­ §­A 9.410/1940. M. E. számú rendelet (Buda­pesti Közlöny 1941. évi január hó l.-i 1. szá­mában) 1. §-ában meghatározott szerződése­ket az 1941. évi február hó 28. napjáig kell felülvizsgálás céljából bemutatni, illetőleg be­jelenteni.2­ §­A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1941. évi január hó 31.-én. gróf Teleki Pál s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. belügyminiszter 158.944/1941. V. számú körrendelete a Hamburg-Südamerikanische Parfsehim­­fahrts-Gesellschaft hamburgi, a Hamburg- Amerika-Linie hamburgi és a Norddeutscher Lloyd bremeni hajóstársaságok engedélyeinek­­ módosítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé­nek, valamennyi közigazgatási kirendeltség vezetőjének, a m. kir. rendőrség budapesti és vidéki főkapitányának, a m. kir. rendőrség valamennyi kapitányságának és kirendeltségé­nek, a m. kir. rendőrség határvidéki kapitány­ságának és kirendeltségeinek, valamennyi m. kir. révkapitányságnak és kirendeltségnek. Tudomásul vettem, hogy a Hamburg- Südamerikanische­ Dampschiffahrts-Gesellschaft hamburgi hajóstársaság az 1941. évi január hó 6.-án kelt bejelentése értelmében — a részére Magyarországból kivándorlók szállítására 222.711/1934. B. M. sz. alatt adott és 1942. évi december hó 31.-ig érvényes engedélyében fog­lalt jogait, — továbbá a Hamburg-Amerika- Linie hamburgi hajóstársaság az 1911. évi január hó 2.-án kelt bejelentése értelmében — a részére Magyarországból kivándorlók szállítására az 56.133/1922. B. M. sz. alatt adott és legutóbb 142.507/1932. B. M. sz. alatt 1942. évi december hó 31.-ig meghosszabbított engedélyében foglalt jogait — és végül a Norddeutscher Lloyd bremeni hajóstársaság az 1941. évi január hó 2.-án kelt bejelentése értel­mében — a részére Magyarországból kiván­dorlók szállítására a 99.887/1922. B. M. sz. alatt adott és legutóbb 142.508/1932. B. M. sz. alatt 1942. évi december hó 31.-ig meg­hosszabbított engedélyében foglalt jogait­­ nem gyakorolja. A fenti hajóstársaságok e jogokat 1942. december 31.-ig terjedő időn belül ismét csak

Next