Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. február (75. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1841. 2.. Szám* Szombat, február 1. BUDAPESTI A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárvezési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegiliftek és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad­• « * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetésnik­­annak megbízást nem adott. . * K "Hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 56120/1940. szám. Ifj. dr. Vermes Béla ügyvéd által képviselt Winter Testvérek javára 104 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi kir. ■ járásbíróság 1940. évi CLCI. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt 1270 pengő becsértékü ingóságokra a kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. szakasza alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XI. kerület, Budafoki­ út 3892. évszám alatt földszinten leendő megtartására 1941. évi február hó 3. napjának délelőtti t­ílz órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt rádió, rend. bér., kocsi s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értemében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 54433/1940. szám, Dr. ifj. Vermes Béla u. á. k. Endős István javára 75 P 80 f­ős jár., Pk. 55673/1940. szám, dr. Ernst Imre u. á. k. Mannheim­­né javára 500 pengő és jár., Pk. 56473/1940. szám, dr. Tímár Dezső u. á. k. özv. Lampel Adolfné javára 376 P és jár. Buda­pest, 1940. évi december hó 24-én. Dr. Zsótér Bertalan, kir. bir. végrehajtó. O­F 10345 Árverés, Vk. 25/1940., Pk. 224/1940. szám. Dr. Kaufer Imre ügyvéd, pécsi lakos által képvisel Jusztusz Lipót Fia pécsi cég, végrehajtatának 1150 / 89 t tőke és jár. iránt folyamatba tett ügyében a V. T. 102. és a vh. nov. 20. §-ai értelmében közhírré teszem, hogy a pécsi kir. járásbíróságnak 3147/10—11/1939 szám a'atti végzése folytán, 1839. évi december hó 14. napján foganatosí­­tott kielégitési végrehajtásról készült 561—562/1939. vh. számú jegyzőkönyvben 1—2. sorszámok alatt hivatko­­zott­ak. 1154/1933. szám alatti iratoknál e’fekvő 220/ 1933 vh. számú ikvben 9—18., 21—24., 28—36., 38—52., 56— 65., 68—72., 74—82., 86—90., 103., 105—108., 112., 119. sorszám alatt, továbbá a Pk. 1590/1938. szám alatti 300—301/1958. vh. számú jkvben 26., 53—55., 66., 67., 73., 83—85., 91—102., 104., 109., 111. t. a. felsorolt, valamint az­­562/1939. vh. számú jkvben 3—25. sor­számok alatt összeírt, összesen 24.591 P becsértékben foglalás alá vett lakásberendezési tárgyak, gazdasági gé­pek, '' szerszámok, lovak, szarvasmarhák, sertések és különféle ezüst és fémből készült dísztárgyak a hely­színen . Görösgálon a végrehajtást szenvedett lakásán 1941. évi február hó 2­2. (huszonkettedik) napján 9 óra­kor kezdődő és folytatólag Nemeske­ pusztán megtar­tandó bírói árverésen, a fentnevezett 1. Jusztusz Lipót Fia cégnek 1150 P 89 f tőke, ennek 1930. évi május hó 17-től járó bő kamatai, továbbá 83 P 40 f tőke, ennek 1939. november hó 10-től számí­tandó kamatai, 43,7 P 20 f már megállapított és a még felmerülendő költségkövetelése, — mégis a netán már lefizetett összegek beszámításával, — legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul, ennek kétharmadáért is eladatnak. Az esetleges elsőbbségi igények nálam jelentendők be, legkésőbb azonban az árverés megkezdéséig. Szigetvár, 1941. évi január hó 29-én. Masicza Ferenc, kir. bír. végrehajtó. O­F 10348 Árverés. Vght. 44/1941., Pk. 3374/1940. szám. Dr. Glück Miklós végrehajtató javára végrehajtást szenvedett elleti 1500 pengő tőke, ennek 1940. évi április hó 1-től járó 5% kamatai 141.18 A bíróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a bp. közp. kir. járásbíróság 417643/1940. számú végzéssel elrendelt és 1940. október 9-én foganatosított kielégí­tési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 2060 pen­gőre becsült ingóságokat, közöttük bútorokat a vht. 102. §-a alapján Hatvan községbe, végrehajtást szenve­dettnél (Kossuth-tér) 1941. évi február hó 8. napján délelőtt 10 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet igé­rnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad össze­géért el fogom adni. Hatvan, 1941. évi január hó 16. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végreha­jtó. O­F 10319 Árverés. Vh. 487/1940., Pk. 3243/1940. szám. Dr. Pfeif­fer Zoltán (Budapest, V., Báthory­ utca 8.) ügyvéd által képviselt özvegy Sas Edéné budapesti lakos Végrehaj­tató javára, földbirtokos, végrehajtást szenvedő ellen 5000 P tőkekövetelés és járulékai­­erejéig, a budapesti kir. törvényszék 36-13§/19-tft(’^Zamu“ vegzeség,és­ elrendelt közbenjárással, hivatalból, foganatosítandó kielégítési végrehajtás folytán az 1940. évi november hó 7. napján lefoglalt,’ felülfoglalt és 4200 pengőre becsült ingóságo­kat, közöttük bútor, lovak, motorkerékpár stb., Böhöny községbe, végrehajtást szenvedő lakásán, 1941. évi feb­ruár hó 8. napjának délelőtti és 10 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, azonban a becsár kétharmadrészénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. Marcali, 1941. évi januárom 15-én. A marcali kir. jbir. végrehajtó. O­F 10350 Árverés. Pk. X. 721404/1940. szám. Dr­ .Mirovszky László ügyvéd által képviselt Mak­ár­­Róza javára 800 pengő tőke, és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1910. évi 422171. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1946. évi decem­ber hó 10-én lefoglalt 1110 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapes­ten, IX. kerület, Tompa­ utca 9. házszám alatti borkimé­résben leendő megtartására határidőül 1941. évi február hó 11. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt butdrokat, vendéglői berendezés, bo­rok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, m­­ég akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1941. évi január hó 11-én. Szabó Sándor, kir. bir. végrehajtó. O­F 10357 Árverés. 453—454/1940., Pk. 13033—13034/1940. szám. Dr. Schwarc Jenő és Isa ügyvéd által képviselt Szakíts Zoltán végrehajtató javára végrehajtást szenvedő teflen 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a szegedi kir. járásbíróság 4792. és 4793/1840. számú végzésével elrendelt közbenjárással foganatosítandó kielégítési vég­rehajtás folytán az 1940. évi május hó 31. napján lefog­lalt, felü­lfoglalt és 7245 P 80 f-re becsült ingóságokat, közöttük bort, hordókat, présházfelszerelést és papír­­neműt a hátr. 652.51 P tölé s jár, erejéig végrehajtást szenvedő üzletében és présházában, megkezdve Pécsett, Krály­ utca 29. szám alatt és folytatva Kiskozár hegyi dű­lőben 1941. évi február hó 4. napjának délelőtti 10 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet .Ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár két­­harmadrészénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 71. §-a az irányadó. Pécs, 1941. évi január hó 8. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O 738 Ingatlan árverések. Árverés. 15/1941. tk. szám. Országos Földhitelintézet végrehajtatának Bogya Lászlóné Dékány Irén, Dékány­ János, Dékány Ignác, kisk. Dékány Aranka és Dékány Lajos végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést £ 214„08„08 tőke és jár., valamint £ 164„07„66 tőke és jár. erejéig a Dévaványa községben fekvő és az ugyan­­ottani 5292. számú tkvi­detétben A. I. 1—7. sorszám és 7633/5., 7093//9., 7634/5., 7695/5., 7695/10., 7696/5., 7696/6.s­orszám alatt foglalt ingatlanokra 16413 ar. a kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1941. évi február h­ó 21. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kálvin-tér 1., fszt 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Kisújszállás, 1841. évi január hó 8. napján. A kisújszál­lási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 762 Árverés. 7226/1940. tk. szám. Belvárosi Takarékpénz­tár r. t. végrehajtatának Szabó Joachim végrehajtási, szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 2553 , 70 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kömlü községben fekvő és I. a kömlői 1144. számú tkvi betétben A. I. 8—12. sorszám, 2708/3., 2709/3., 2787/3., 1160/3. és 2801/3. hrsz. alatt foglalt Szabó Joachim nevén álló szántóra 3392 P, II. a kömlői 477. számú tkvi betétben A. I. 8. sorsz., 2003/2. hrszám alatt foglalt szántóból Szabó Joachim nevén álló illetőségre 325 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverés alá bocsátott I. és II. alatti ingatlanok az 1639/1926. és 571/1832. számú végzésekkel özv. Szabó I­czik­né Dúl Teréz javára bekebelezett özvegyi jog fenntartásával kerülnek árverés alá. Úgy azonban, hogy amennyiben az ingatlanok árverési vételára a 4400 P-t el nem éri, az árverés hatálytalanná válik és az ingat­lanok a kitűzött határnapon a szolgalmi jog fenntar­tása nélkül újabban elárvereztetnek. Az árverést 1841. évi február hó 18. napján délelőtt 10 órakor Kömlő községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő I. alatti ingatlanokat a kikiál­tási ár kétharmadánál, a II. alattiakat 1100­0 vétel­árnál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Heves, 1910. évi november hó 12. napján. A hevesi­­kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 743 Árverés. 12557/1940. tkvi szám. Kun Jenő végrehaj­­tásának özv. Rottmann Bernátné sz. Dani­­el Gertrude végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1400 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbíróság területén levő, Rákospalota városban fekvő s a rákospalotai 3106. számú tkvi betét­ben A. + 1. sorszám, 1699. srszám alatt foglalt s özv. Rottmann Bernátné szül. Danigel Gertrude nevén­ álló ingatlanra elrendelte 1500 pengő kikiáltási árban.­­Az árverést 1941. évi március hó 6. napján délelőtt 11 órakor az újpesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mussolini­ utca 21. sz., 5. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül. Kun Jenő végrehajtata kéri, 1433 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. te. 43. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek el­őleges bírói letétbe helyezésérő­ kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 :LX. te. 147 150, 170. g-ok. 1908: XL. te. 21. §). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékár­ kiegészíteni (1908: XL. tc. 25. §). Újpest,­ 1940. évi no­vember hó 12. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, mvnt telekkönyvi hatóság. isf­n 10358 Árverés. 1104/1941. tkvi szám. (VII. 210­ 927.) A buda­pesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság közhírré teszi, miszerint dr. Fülöp Miklós végre­­hajtatónak Morvát Ákos végrehajtást szenvedő elem­ 1802 P 55 f tők­e és jár. iránti végrehajtási ügyében a 44318/1940. szám alatt kibocsátott árverési hirdet­ issegess­zi*a 1210 fülét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék