Budapesti Közlöny, 1941. március (75. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

Budapest, 1941. 50. szám. Szombat, március 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhir­etéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.8651 Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.128 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 & 14 „ 40 * - 20 s Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap m­ai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: Hivatalos Értesítő. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 212.100/1941. F. M. számú rendelete a szőlőgazdasági célra szolgáló rézgálicutalványoknak szétosztása, valamint a mezőgazdasági célra forgalombahozott rézgálic elszámolása tárgyában kiadott 13.200/1940. F. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 17.400/1941. K. K. M. számú rendelete az egyenáramú villamos fogyasztásmérők hitelesítésére megállapított egyes feltételek módosítása tárgyában. HIVATALOS KÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója —­ mint­ a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Dara György mohácsszigeti lakosnak — saját kérelmére — a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudo­másul venni mellőztatott. A m. kir. kereskedelem­- és közlekedésügyi miniszter dr. Laky Dezső m. kir. közellátási mi­nisztert a korlátolt felelősségű társaságról és a csendes társaságról szóló 1930 : V. törvénycikk végrehajtása tárgyában kiadott 45.000/1931. I. III. számú rendelet 4. §-ában foglaltak alap­ján megalakított Hites Könyvvizsgálókat képe­sítő Bizottságban viselt tagsági tisztsége alól miniszterré történt kinevezése folytán felmen­tette és a bizottság tagjává a közgazdaságtan és a közgazdasági politika tárgycsoportja dr. Heller Farkas műegyetemi ny. rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a kartelbizottság elnökét a m­. kir. igazságügy­miniszterrel egyetértve kinevezte. (14.490/1941, I. b. szám.) A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a bőripari anyaggazdálko­dás szakbizottságának elnökévé : Vass Zoltán miniszteri műszaki tanácsost, az elnök helyette­sévé , Csiba Lajos miniszteri műszaki tanácsost, Lesenczey István m. kir. vámszaki felügyelőt, Nagy Béla m. kir. vámszaki főtisztet és dr. vitéz Révy Viktor miniszteri titkárt, tagjaivá : Baldauf László a Budapesti Cipészek és Csizmadiák Ipartestületének elnökét, vitéz Füzesséry István a Nyersbőr és Terménykeres­kedők Országos Egyesületének társelnökét, vitéz Gát­yus Gyula a Pétermann és Gláser Cipőgyár igazgatóját, Goreczky Ferenc a Buda­pesti Könyvkötők, Szíjgyártók stb. Ipartestü­letének alelnökét, Heffler János az Első Pécsi Bőrgyár r­­t. igazgatóját, Illés József a Magyar Bőrkereskedők Országos Szövetségének társ­elnökét, Kertai Ferenc m. kir. kereskedelmi hiv. aligazgatót, Kondor Gedeon a Szatmár­németi Timártestület elnökét, Kovács Ferenc a Debreceni Timártársulat elnökét, Lengyel János a Mauthner Testvérek és Társai rt. bőr­gyár igazgatóját, dr. Misángyi Vilmos mű­egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Bőriparosok Országos Szövetségének elnökét, Resch Ferenc bőrgyárost, dr. Vétek János a Pécsi Kereske­delmi és Iparkamara főtitkárát és Zudor János bőrgyárost kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939 M. E. szám­ú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a gyapjúipari anyaggazdál­kodás szakbizottságának elnökévé : Bárány Béla m. kir. kormányfőtanácsos, MÁV igaz­gató-helyettest, az elnök helyetteseivé : dr. Fabinyi Rudolf miniszteri f.­titkárt, dr. Gévay- Wolff Nándor miniszteri titkárt, Göblyös Mi­hály miniszteri főmérnököt. Szemmán­ László m. kir. textilipariskolai igazgatót és Varsányi Gyula miniszteri műszaki tanácsost, tagjaivá : Boróczy Endre a Soproni és Újpesti Posztó- és Szőnyeggyár r­­t. cégvezetőjét, dr. Dischka Győző m. kir. kereskedelmi főtanácsos, a Ma­gyar Posztógyár rt. vezérigazgatóját, vitéz Füzesséry István a Pannónia Báránybőrneme­­sítő és Kereskedelmi rt. igazgatóját, Kertész Nándor a Richards Richard Győri Finom­posztógyár rt. igazgatóját, Kokron Károly gyá­rost, vitéz Kőszegi Rezső az Első Magyar Nemezposztó és Fezgyár rt. igazgatóját, dr. Makay Miklós a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkárát, Ol­ning Vilmos a Hangya Ipar rt. igazgatóját, Péterffy Albert poszte­­gyárost, Rudolf László a Nemzeti Egyesült Textilművek rt. igazgatóját, dr. Schiller Ottó a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületé­nek főtitkárát, Tobisch Ferenc a Hazai Fésűs­­fonó és Szövőgyár rt. igazgató, főmérnökét és Träger Herbert a Putsch Sándor Gyan­­nára-, Szőnyeg- és Takarógyár rt. cégvezetőjét ki­nevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a pamut-, selyem- és mű­selyemipari anyaggazdálkodás szakbizottságá­nak elnökévé , Varsányi Gyula miniszteri mű­szaki tanácsost, az elnök helyetteseivé : dr. Gévay-Wolff Nándor miniszteri titkárt, Göb­lyös Mihály miniszteri főmérnököt és Szem­­mák­y László m. kir. textilipariskolai igazgatót, tagjaivá: Balázs Pál a Fellm­ayer István és Fiai Kékfestő és Kartonnyomógyár rt. vezér­­igazgatóját, dr. Buday-Goldberger Antal a Goldberger Sám. F. és Fiai rt. igazgatóját, Feszler Károly a Budapesti Nőiszabó, Leány­ruha- és Füzőkészítő Ipartestület elnökét, Haggenmacher Ottó a Dreher Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde rt. Textilművei vezérigazgatóját, Hajtajer Gyula gyárost, John­ Rudolf a Hajdúböszörményi Kötszövőgyár rt. ügyvezető igazgatóját, dr. Makay Miklós a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titká­rát, dr. Maly Ferenc ny. miniszteri tanácsost, Módos József ny. miniszteri osztálytanácsos, a Magyar Pamutipar rt. vezérigazgatóját, dr. Márkus Andor az Albertfalvai Textilipar rt. igazgatóját, Ober­schall Viktor a Kammer Test­vérek Textilipari r­­t. vezérigazgatóját, Reh József a Textilművek r­ t. műszaki igazgatóját, dr. Szalaid Zoltán a Pamut Textilművek rt. igazgatóját és gróf Teleki János a Kispesti Textilgyár rt vezérigazgatóját kinevezte. A m­. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a len-, kender- és jutaipari anyaggazdálkodás szakbizottságának elnökévé : Szemmáry László m. kir. textilipariskolai igaz­gatót, az elnök helyetteseivé : dr. Gévay-Wolff Nándor miniszteri titkárt és Göblyös Mihály miniszteri főmérnököt, tagjaivá : Csák­váry János a Fiedler János lenipari rt. igazgatóját, Ducker Ödön ny. miniszteri műszaki tanácsos, gyárost, Hardy Sándor ny. miniszteri tanácsos, a Linum-Taussig Sámuel és Fiai Lenfonó és Szövőipar rt. igazgatóját, Imre István a „Georgia“ kendergyár rt. főtisztviselőjét, Kneppó Sándor ny. miniszteri osztályfőnök, a Kender-, Juta- és Textilipari rt. igazgatóját, dr. Makay Miklós a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkárát, Mössmer József a Buda­kalászi Textilművek Kiinger Henrik rt. vezér­igazgatóját, Eichweisz Ferenc a Textilgyárosok Országos Egyesületének titkárát, Szakáts Mik­lós a Voluntas Lenkikészítő ü­zem igazgatóját, dr. Tonelli Sándor a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát, Tömörkény László a Szegedi Kenderfonógyár rt. igazgatóját és dr. Zombory Gyula a Magyar Kender-, Lén- és Jutaipar rt. igazgatóját kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a ruházati ipari anyag­­gazdálkodás szakbizottságának elnökévé : dr. Maly Ferenc ny. miniszteri tanácsost, az elnök helyetteseivé : dr. Gévay-Wolff Nándor minisz­teri titkárt, Göblyös Mihály miniszteri főmér­­ élyes szám­ára 32 fillér.

Next