Budapesti Közlöny, 1941. március (75. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

2______________________________________ nököt és Vági Márton miniszteri főmérnököt, tagjaivá : vitéz Bárczy Gábor felsőházi tag, a Budapesti Kereskedelmi­­és Iparkamara al­­elnöke, a Magyar Konfekcióművek r­­t. igaz­gatóját, Fonyó József az Országos Ruházati Intézet rt. igazgatóját, Földváry Imre keres­kedőt,­ Girardi Tibor m. kir. kormányfőtaná­csos, a Hangya Ipar r. t. igazgatóját, Leiden­frost István kereskedőt, Mahunka Ferenc ke­reskedőt, dr. Makay Miklós a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara titkárát, Nagykovácsi­ Milenkó m. kir. kereskedelmi főtanácsos, keres­kedőt, Német Gyula a Budapesti Férfiszabók és Ruhakészítők Ipartestü­letének elnökét, vitéz Rohonczy Viktor kereskedőt, Tóth István a Corvin Áruház r. t. főtisztviselőjét és Unter­­reiner Győző a Goldberger Sám. F. és Fiai r. t. igazgatóját kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2.§-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a papirosgyártóipari anyag­­gazdálkodás szakbizottságának elnökévé : Fer­dinande­ Gejza miniszteri főmérnököt, az elnök helyetteseivé ; dr. Annau Károly m. kir. pénz­ügyi s. titkárt, dr. vitéz Kesserü István minisz­teri titkárt és Sárváry Béla miniszteri főmér­nököt, tagjaivá : Durand Félix ny. miniszteri titkár, m. kir. kormányfőtanácsos, az Első Magyar Papíripar rt. és a Diósgyőri Papírgyár rt. igazgatóját, dr. Herz Henrik m. kir. kor­mányfőtanácsos, az Első Magyar Papíripar rt. vezérigazgatója, a Magyar Gyáriparosok Orsz. Szövetsége Papirosipari szakosztályának alelnö­két, Jaczkó Artur a Magyar Papirosipari Nyersanyagbeszerző Kft. igazgatóját, dr. Je­szenszky Gyula budapesti kereskedelmi és iparkamarai fogalmazót, dr. Koffler Károly a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé­nek igazgatója, a Magyar Papirosipari Nyers­anyagbeszerző Kft. igazgatóját, Marton László a Hungária Papírlemez- és Papírgyár rt. igaz­gatóját, Makő Elemér a Hazai papírgyár rt. ügyvezető igazgatóját, Novák Ervin a Neményi Testvérek Papírgyár rt. ügyvezető igazgatóját, Lányi Oszkár a Szentendrei Papírgyár rt. alelnök-vezérigazgatóját, Szente-Varga István az Első Magyar Cartonlemezgyár rt. ügyvezető igazgatóját,­ Vancsó Béla ny. miniszteri mű­szaki tanácsos, a Hazai Papírgyár rt. igazga­tója,­ a Magyar Papirosipari Nyersanyag­beszerző Kft. igazgatóját, Vass Gyula az Atlasz Papírgyár rt. vezérigazgatóját és Warga Dániel az ifj. Warga Dániel örökösei Első Erdélyi Papírlemezgyár társtulajdonosát kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a papirosfeldolgozóipari anyaggazdálkodás szakbizottságának elnökévé : Ferdinandy Gejza miniszteri főmérnököt, az elnök helyetteseivé : dr. Annau Károly m. kir. pénzügyi f. titkárt, dr. vitéz Fesseri István miniszteri titkárt és Sárváry Béla miniszteri főmérnököt, tagjaivá ; Balog Imre kereskedelmi tanácsos, a Hartmann Vilmos-féle papíripari és papírforgalmi rt. igazgatóját, Bálint István a Dávid Károly és Fia Dobozáru és Faanyag­lemezgyár rt. igazgatóját, Ecker Kálmán papiroskereskedő, a Baross Szövetség papiros­­szako­sztályának elnökét, báró Gerliczy István az Iris papirárugyár tulajdonosát, Hollósy János könyvnyomtatómester, a Budapesti Sok­szorosítók Ipartestülete elöljáróságának tagját, Jel­en Gusztáv az Athenaeum Irodalmi és Nyom­dai rt. vezérigazgatója, a Magyarországi Grafi­kai és Rokoniparosok Főnökegyesületének alelnökét, dr. Jeszenszky Gyula kereskedelmi és iparkamarai fogalmazót, Kertész Árpád m. kir. kormányfőtanácsos, a Légrády Testvé­rek rt. igazgatóját, Müller György könyvkötő és dobozkészítőmester, a Budapesti Könyvkötő Stb. Ipartestület dobozszak­osztályának elnö­két, Nagy István az Első Magyar Betűöntődé Z rt. igazgatóját, Róbert Emil m. kir. kormány­­főtanácsos, a Papírművek rt. igazgatóságának A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1931­. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással az ásványolajipari anyag­gazdálkodás szakbizottságának elnökévé : dr. ■­ Móry Béla m. kir. műszaki tanácsos, a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet tüzelő­­szerkisérleti állomásának vezetőjét, az elnök helyetteseivé : Királdi Pál okl. vegyészmérnök, m. kir. vámszaki főtisztet, dr. Korponay Ede miniszteri titkárt, Nánássy Géza tüzérműszaki aligazgatót és dr. Szilágyi Mihály miniszteri titkárt, tagjaivá : dr. Ernuszt Lajos a Shell Kőolaj rt. igazgatóját, Farkas Kálmán a Vacuum Oil Company rt. igazgatóját, dr. Ferenczy József műegyetemi m. tanár, m. kir. kereskedelmi főtanácsos, a Lardoline Olaj-, Zsiradék- és Vegyigyár rt. igazgatóját, Földes Albert a Magyar Ásványolajfinomítógyárak Országos Egyesületének igazgatóját, dr. Hauer Ernő a Magyar Amerikai Olajipari rt. igaz­gatóját, dr. far­czádi Kovácsy Dénes a Magyar Petroleumipar rt. igazgatóját, dr. Nyúl Gyula műegyetemi m. tanár, az Ásványolaj Nyilván­tartási Iroda vezetőjét, Ordody János ny. miniszteri tanácsost, dr. Párniczky Mihály kereskedelmi és iparkamarai fogalmazót, Rimanóczy Kálmán az Erdélyi Gyáriparosok Szövetségének elnökét, dr. Thamm István mű­egyetemi magántanár, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási rt. igazgatóját, Zalay György m. kir. kormány-főtanácsos, a Péti Nitrogén vezérigazgatóját, dr. Zilahi-Kiss Jenő ny. szfov. alpolgármester, a Magyar Olajkereskedők Országos Egyesületének elnöke, a Marosvásár­helyi Ásványolajfinomító Gyár hatósági kikül­döttjét és dr. Wettstein Miklós a Faritó Egye­sült Magyar Ásványolajgyárak rt. vezérigaz­gatóját kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­­­­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig­­ szóló megbízatással a gyógyszeripari anyag­­gazdálkodás szakbizottságának elnökévé , dr. Kovács Gy. István ny. I. o. főtörzsorvost, az­­ elnök helyetteseivé : dr. vitéz Antalffy Sándor miniszteri tanácsos, a földmivelésügyi minisz­térium gyógynövény osztálya vezetőjét, dr. Mer­­kovits István miniszteri műszaki tanácsost, dr. Szilágyi Mihály nvnö­keri titkárt, dr. Tóth Sándor tüzérműszaki főtisztviselőt és dr. Budapesti Közlöny__________ 1941 március 1. — 50. száza. elnökét, Szigethi József könyvkötőmester, a Budapesti Könyvkötők stb. Ipartestülete könyv­kötőszakosztályának társelnökét és Tranger József m­. kir. kereskedelmi főtanácsos, a Rig­­ler József Ede papírneműgyár rt. vezérigaz-­­­gatója, a Magyar Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesületének alelnökét kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a gumiipari anyaggazdál­kodás szakbizottságának elnökévé ; Egry Ist­ván ny. miniszteri tanácsost, az elnök helyette­seivé ; Csiba Lajos miniszteri műszaki tanác t­csőst, Karsay Elemér okt. vegyészmérnök, m. kir. vámszaki főtisztet, Máthé Jenő minisz­teri műszaki tanácsost, dr. Perlényi Lajos m. kir. vámszaki felügyelőt és Somoskeőy Zol­tán hm. tk. őrnagyot, tagjaivá: Chatel Ottó a Felten és Guilleaume Kábel-, Sodrony- és Sodronykötélgyár rt. igazgatóját, Gorove Antal a Cordatic Magyar Gumiabroncs rt. ügyvezető igazgatóját, Kopenetz Károly a Szabó és Kope­­netz rt. tulajdonosát, Markhot Jenő ny. minisz­teri osztályfőnököt, dr. Puky Ferenc a Buda­pesti Kereskedelmi és Iparkamara fogalmazó­ját, dr. Sólyom Barna Zoltán műegyetemi n­.. tanár, a Guttaperdia és Gumigyár rt. igazgató­ját, Speidl Bódog ny. miniszteri tanácsos, a Magyar Ruggyantaárugyár rt. központi igaz­gatóját és vitéz Tóth János a Magyarországi Gumijavítók Országos Egyesületének elnökét kinevezte. eberswaldi Siegler János egyetemi m. tanár, miniszteri osztálytanácsost, tagjaivá : lovag Bolberitz Károly a dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. igazgatóját, Butyka Ferenc gyógyárunagykereskedőt, dr. Földi Zoltán egye­temi m. tanár, a Ghinoin Gyógyszer és Vegyé­szeti gyárak ügyvezető igazgatóját, vitéz K­ováts Aladár gyógyszertártulajdonost, Lehőcz József gyógyáru nagykereskedő, a Baross Szövetség elnökét, Majtényi Béla,m. kir. kormányfőtaná­csos, a Budapesti Droguista Egyesület tb. elnö­két, Reichard Emil a Thallmayer és Seitz rt. igazgatóját, Schulek­ Elemér egyetemi m. tanár, az Országos Közegészségügyi Intézet osztály­­vezetőjét, dr. Simon Sándor egyetemi m. tanár, a Rex Gyógyszervegyészeti gyár és Gyógyáru kereskedelmi rt. igazgatóját, Stolmár Géza a Török Labor Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti Gyár rt. vezérigazgatóját, dr. Sükt­ István a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara fogalmazóját, Szabó Ödön a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár rt. igazgatóját, dr. Szalay Sándor az Országos Egészségügyi Anyagraktár Rico Magyar Kötszervegyészeti rt. osztályvezetőjét és németprónai Wolff Lajos gyógyszertártulajdonos, a Budapesti Gyógy­szerész Testület elnökét kinevezte. A v. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.070/1930. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejártá­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással a vegyészeti ipari anyag­­gazdálkodás szakbizottságának elnökévé , Han­­■kiss Szilárd miniszteri osztálytanácsost, az elnök helyetteseivé : Berzsenyi Viktor minisz­teri műszaki tanácsost, Nánássy Géza tüzér­­műszaki aligazgatót, Fáibry József miniszteri, főmérnököt és dr. Szilágyi Mihály miniszteri titkárt, tagjaivá: dr. lovag Bolberitz Károly a dr. Wander Gyógyszer és Tápszergyár r­­t. igazgatóját, Csupay László a Chinoin Gyógy­szervegyészeti gyár rt. cégvezetőjét, Dabasi Halász Iván az Egeresi Gipszgyár rt. igazgató­ját, dr. Erdély Sándor a Salgótarjáni Kőszén­bánya rt. igazgatóját, bihari Faragó Aladár a Hungária Műtrágya-, Kénsav- és Vegyipari rt. igazgatóját, Halmy Gyula m. kir. kormány­főtanácsos, a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének ügyvezető igazgatóját,, Istók Sándor a Metallochemia rt. ügyvezető igazgatóját, Jak­oby László a „Phönix“ kénsav - gyár rt. hatósági vezetőjét, dr. Makray Imre a Magyar Általános Kőszénbánya rt. igazgató­ját, Mezericzky László a Szolyvai Falepárló rt. igazgatóját, dr. Párniczky Mihály a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fogalmazóját, Szabó Ödön­t, Richter Gedeon Gyógyszer és Vegyészeti Gyár rt. igazgatóját, Zalai György m. kir. kormányfőtanácsos, a Péti Nitrogén Műtrágyagyár Rt. vezérigazgatóját és vitéz Zsilinszky Gábor m. kir. kormányfőtanácsos, a Bauxitipar rt. vezérigazgatóját kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter az ipari anyag­gazdálkodás bizottságainak felállításáról szóló 10.670/1939. M. E. számú rendelet 2. §-a alap­ján az előző bizottság megbízatásának lejárta­tól kezdődő hatállyal, 1941. évi június hó 30.-ig szóló megbízatással az olaj- és zsiradékipari anyaggazdálkodás szakbizottságának elnökévé : Hankiss Szilárd miniszteri osztálytanácsost, al­elnök helyetteseivé : Decsy János miniszteri főmérnököt, dr. Gömöry Sándor miniszteri főmérnököt, dr. Görgey István ny. miniszteri tanácsos, a Magyar Vegyészeti Gyárosok Orszá­gos Egyesületének elnökét, dr. Szilágyi Mihály miniszteri titkárt és dr. Tassonyi Ernő minisz­teri osztálytanácsost, tagjaivá : Bacsók János a Hutter és Lever rt. igazgatóját, dr. Balthazár Béla az Országos Iparegyesület titkárát, Bolgár Miklós a Hutter és Lever rt. igazgatóját, Breck­­ner Vilmos szappangyárost, Kotsis Géza okf. vegyészmérnököt, Köhler Ernő vegyészmérnök, az Albus Szappangyár rt. cégvezetőjét, Kreutzer Ágoston a Futura Magyar Szövetkezeti Köz­pontok Áruforgalmi rt. igazgatóját, dr. vitéz Lázár János ny. miniszteri tanácsos, a dr. vitéz Lázár és dr. Ofner cég igazgatóját, dr. Noscha Kálmán a Titán Vegyipari Művek rt. igazgató­ját, Palik Egon­­a Kőbányai Polgári Serfőző és

Next