Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. március (75. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám értesítője

Budapest, 1941, 50. szám Szombat, március 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTI A „BUDAPESTI KÖZLÖNY*‘-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ‘‘-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ u­tca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetőválla­latnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat­­beérkeztét követő barr­'rd'b napon történik Hivatalos hirdetmények. Ingé árverések. Árverés. Pk. X. 705958/1940 szám. Dr. Gál József ügyvéd által képviselt Hegedűs és Társa javára 170 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 204377. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi március hó 28. napján lefoglalt és 1.098 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú, igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Katona József­ utca 39. szám, II. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi március hó 7. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, szobrot s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi február hó 6. napján. Kirchner Béla, kir. bír. végrehajtó. O­F 10737 Árverés. Pk. V. 714570/1940. szám. Dr. Luy György budapesti ügyvéd által képviselt Belits Mihály és neje javára 290 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 206588., számú végzésével e­re­dett kielégítési végrehajtás során 1940. évi július hó 29 napján lefoglalt és 1.500 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, XIII. kerület, Jász­ utca 116. szám, földszint jobb első ajtószám alatt, leendő meg­tartására határidőül 1941. évi március hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, zongorát, rádiót s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —■ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941 évi február hó 3 napján. Talán Árpád, kir. bír. végrehajtó. O­F 10722 Árverés. Pk. V. 717829/1940. szám. Dr. Szendy Imre ügyvéd által képviselt Csiky György javára 4.662 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi 40663. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi október hó 5-én lefoglalt és 14.245 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma i­s fennáll és ellenük halasztó hatályú igényekereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VI., Benczur­ utca 31. sz. földszinten leendő megtartására határidőül 1941. évi március hó 5. napjának d. u. 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára, egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi február hó 1. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. bír. végrehajtó. O­F 10723 Árverés. Pk. V. 720461/1940. szám. Dr. Vértessy Fe­renc ügyvéd által képviselt Révay Testvérek Irodalmi Mint Rt javára 45 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1996. évi 21308. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi november hó 22. napján lefoglalt és 1.935 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, V. kerület, Csáky­ utca 36. házszám, pinceműhelyben leendő megtartására határidőül 1941. évi március hó 5. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében , el fogom adni. Budapest, 1941. évi január hó 31. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. OF 10736 Árverés. 65/1941. Fk. sz. Dr. Morvay Béla bp. ügyvéd által képviselt Márkus Béla javára 131 , 32 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig az újpesti királyi járásbíróság 1910. évi P. 4844. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1940. évi szeptember hó 16. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra az újpesti királyi járásbíróság Pk. 12725/1940. számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását­­ elrendelem, de csak arra az estire, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Pestújhelyen, Andrássy-ut 61—63. sz. a. leendő megtartására határidőül 1941. évi március hó 5. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt teheneket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett ,— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Újpest, 1941. évi február hó 4. napján. Erdélyi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. 0 F 10719 Árverés. Pk. IX. 611998/1935. szám. Dr. Kronstein István ügyvéd által képviselt dr. Farkas Samu javára 285 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1934. évi 423.971. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1985. évi április hó 25. napján lefoglalt és 1368 pengő 50 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán — üzletében Budapest, IV. ker., Fehérhajó­ utca 8— 10. házszám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1911. évi március hó 5 napjának délutáni 2 óráját, tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, keféket, seprűket, ecseteket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem je­lenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi február hó 6. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10721 Árverés: 2116/1941. vght. sz. Dr. Freund Imre buda­pesti ügyvéd által képviselt Gabona és Termény For­galmi kft. javára nyirlugosi lakos ellen 500­0 tőlee és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak be­számításával, a budapesti kir. járásbíróság 1910. évi 710.627. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi június hó 7. napján lefoglalt és 6.720 pengőre becsült ingó­ságokra a nyírbátori kir. járásbíróság Pk. 2192/1940. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében . Nyirlugoson, a Cserhágó tanyán leendő megtartására határidőül 1944. évi március hó 4. napjának délelőtti fél 11 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, sertések, lovak, szekerek, ökrök, tehenek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kéthar­mad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nyírbátor, 1941. évi február hó 9. napján. Felek Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 10725 Árverés: 2072/1941. vh. szám. Dr. Miskolczyné ,dr. Feldmann Jolán ügyvéd által képviselt özv. Miskolczy Sándorné végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 780 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a kaposvári királyi járásbíróság 2426/1637/2. számú vég­zésével elrendelt közbenjárással foganatosított kielégí­tési végrehajtás folytán az 193­7. évi augusztus hó 24. napján lefoglalt és 9670 pengő 10 fillérre becsült ingó­ságokat közöttük üvegesbolti árukat, üzleti berende­zést, Werth­eim kasszát, bútorokat Kaposvárott, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Korona-utca 12. szám alatt, majd folytatva Zárda-utca 12. szám alatt a hátralékos követelés erejéig 1941. évi, március hó 4. napjának, déli 12 órájára­ ezennel kitűzött bírói árve­résen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrende­lése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Kaposvár, 1941. évi február hó 8. napján. Wéber Károlyi kir. b­v. vég­rehajtó. O 1575 Árverés. 61/1941. vght. szám. Dr. Debreczeni Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Telefongyár rt. buda­pesti cég javára 1.461.74 P tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával a szentesi kir. járásbíróság 1941. évi Pk. 4346. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi január hó 15. napján lefoglalt és 5820 pengőre becsült ingóságokra a szentesi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett : dr. Debreczeni Sándor ügyvéd által képviselt Telefongyár rt. javára 2008 pengő és járulékai,­ továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében : Szentesen, Sarkad! Nagy Antal­ utca 18/A szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi március hó 13. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, bútorfélék, székek, mozi­­berendezések, vetítőgép és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít, Szentes, 1941. évi február hó 3. napján. Pardy Gábor, ker. kir. végrehajtó. O 1559 Árverés. Pk. I. 61367/1940. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi­­ járásbíróság 8904/1938. számú végzésével dr. Scherger Pál ügyvéd által képviselt Magyar Wolframlámpagyár Kremenczky János rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 120 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, JEgyes szám­ár*a 250 fillér. T

Next