Budapesti Közlöny, 1941. április (75. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám

Budapest, 1941, 74* szánt. ICecSd, S* BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos­ Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-454 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-484 Ki­adóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz., A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.804. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny, Hatóságoknak havonkint jar.P28 ®. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 n 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig —■ 18 „ „ » » további 8 old.­kint —■ 16 * Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügyi minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint , 4 ar. P 80 0,1 Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint —■ 20 _ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m­. kir. minisabérkum 1941. évi 2.480/1M. k­. számú rendelete a vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedéseikk­ő­l A m­. kir. belügyminiszter 113.296/1941. számú rendelete. Tata nagyközségre a városrendezési törvény hatályának kiterjesztése. A m. kir. belügyminiszter 251.301/1041. B. M. VII. a. számú körrendelete. A sportszervezetek (sportszövetségek, sportegyesületek st­b.) adatszolgáltatási kötelezett­­­ége a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter és az Országos Testnevelési Tanács részére. A m. kir. közellátási miniszternek 12.400/1941. K. M. számú rendelete a jerkebárányok levágásának tilalmazása tárgyában. A m. kir. közellátási miniszter 13.100/1041. K. M. számú rendelete a zsir forgalmának és fogyasztásának szabályozásáról szóló rendeletek egyes rendelkezéseinet módosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. . A m. kir. igazságügyminiszter dr. Fábián­­László baróti ügyvédet Barótra, dr. Bálint Já­nos szentendrei ügyvédet Bánffyhunyadra, dr. Rosenthal János Gusztáv volt közjegyző, besz­tercei lakost és dr. Apáthy Árpád budapesti Ikir. közjegyzőhelyettest Besztercére, dr. Rácz József bethleni ügyvédet Bethlenbe, dr. S. Nagy Jenő csíkszent­mártoni ügyvédet Csíkszentmár­­­t­ontca, dr. Erőse Péter Csíkszeredai ügyvédet . Csíkszeredára, dr. Schilling Lajos volt kir. köz­jegyző, dési lakost és dr. Veress Jenő buda­pesti ügyvédet Désre, dr. Radetzky Károly erdődi ügyvédet Erdődre, dr. Kottán Vilmos szeghalmi ügyvédet Élesdre, dr. Nyáry József hajdúböszörményi kir. közjegyzőhelyettest Ér­­mihályfalvára, dr. Veterán György kisvárdai kir. közjegyzőhelyettest Felsővisóra, dr. Benke­­Antal gyergyószentmiklósi ügyvédet és dr. Csiky László ügyvéd, budapesti lakost Gyergyó­­szentmiklósra, dr. Ferencsik Sándor karcagi kir. közjegyzőhelyettest Halmiba, dr. Lukács Vilmos kézdivásárhelyi ügyvédet Kézdivásár- Ihelyre, dr. Barabás Béla volt kir. közjegyző, kolozsvári lakost, továbbá dr. Ferencz József, dr. Deák Gyula és dr. Schilling Dezső kolozs­vári ügyvédeket Kolozsvárra, dr. Imreh Samu kézdivásárhelyi ügyvédet Kovásznára, dr. Ríméry Károly krasznai ügyvédet Kra­szilára, dr. Decsan Gyula volt közjegyző, Csíkszeredái lakost Magyarláposra, dr. Rednik Gábor nagy­váradi ügyvédet Margittára, dr. Kovácsy Albert és dr. Csíki László volt kir. közjegyző, maros­­vásárhelyi lakosokat, továbbá dr. Tolnai­ Lajos budapesti ügyvédet Marosvásárhelyre, dr.­Ling­­vág Lajos máramarosszigeti ügyvédet Mára­­marosszigetre, dr. Ajtai Nagy Gábor nagy­bányai ügyvédet Nagybányára, dr. Rácz Lajos nagyilondai ügyvédet Nagyilondára, dr. Tóth Zoltán és dr. Nagy Gábor nagykárolyi ügyvé­deket Nagykárolyba, id. dr. Rápolti Nagy Jenő mátészalkai ügyvédet Nagysomkútra, dr. Kenéz Lajos nagykőrösi kir. közjegyzőhelyettest Nagy­szalontára, dr. Kotzó Jenő, dr.­­ Kaczián Kál­mán, dr. Petry Gyula és dr. vitéz Keszthelyi Zoltán nagyváradi ügyvédeket Nagyváradra, Bozac Emil volt közjegyző, besztercei lakost Naszódra, dr. Márton István nyárádszereda­i ügyvédet Nyárádszeredára, dr. Lukácsff­y Elek székelyudvarhelyi ügyvédet Oklándra, dr. Sbarcea Simon volt közjegyző, besztercei lakost Óradnára, dr. Ferencz Lajos sepsiszentgyörgyi ügyvédet Sepsiszentgyörgyre, dr. Pongrátz Ernő szamosújvári ügyvédet Szamosúj­várra, dr. Pallay M. Béla és dr. Csengi­ry István volt kir. közjegyző, szatmárnémeti lakosokat, továbbá dr. Pogachias János volt közjegyző, szatmár­németi lakost Szatmárnémetibe, dr. Szabó Béla és dr. Ferenczy István szászrégeni ügyvédeket Szászrégenbe, dr. Su­dy Tibor szatmárnémeti ügyvédet Székelyhidra, dr. Gyárfás Pál székely­keresztúri ügyvédet Székel­ykeresztúrra, dr. Nagy Lajos székely­udvarhelyi ügyvédet Szé­kelyudvarhelyre, dr. Újhelyi Sándor szilágy­­­csehi ügyvédet Szilágy­hidr Ajtai K. Pál szilágysomlyói ügyvédet Szilágysomlyóra, dr. Kósa Béla tasnádi ügyvédet Tasnádra, dr. Hor­váth Sámuel újpesti kir. közjegyzőhelyettest Tekére, dr. Bikfalvy István zilahi ügyvédet Zilahra és dr. Schimics Béla ipolysági kir. köz­jegyzőhelyettest Zsifvóra kir. közjegyzőkké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter az 1940: XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján Szilágy vármegye törvényhatóságához dr. Hajas Dezső vármegyei aljegyző, zilahi lakost árvaszék­i ülnökké nevezte ki. (113.485/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter Pickel Emilia pápai nyugalmazott állami óvónőnek nyuga­­lombavonulása alkalmából a kisdedóvás terén négy évtizeden át kifejtett buzgó és eredmé­nyes működéséért elismerését fejezte ki. A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem rektora a műegyetemi Szervezeti Szabályzat 61. §-ának 20. pontjában foglalt rendelkezések alapján Bodnár Árpád László tűzharcos, műegyetemi dijnokot mű­egyetemi kezelővé nevezte ki s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1941. évi március hó 20.-án kelt 36.296/1941. IV. szám­i rendeletével e kinevezést jóváhagyólag tudomá­sul vette és a nevezettet e minőségében meg­erősítette. A m. kir. belügyminiszter Légrádi István Tevel községben 1888. évben született, róm. kath. vallásu, teveli lakos kérésére a 36.914/ 1934. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Mátyás nevű kiskorú gyermekére is kiterjedően, ko­rábbi családi nevére „Lerch“- re változtatta vissza. (13.113/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter Légrádi István Milwaukee községben 1916. évben született, róm­. kath. vallásu, teveli lakos kérésére a 36.914/1934. B. M. szám­i névváltoztatási hatá­rozat alapján viselt jelenlegi családi nevét korábbi családi­­nevére „Lerch“-re változtatta vissza. (ad. 13.113/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter Légrádi Ferenc Milwaukee községben 1914. évben született, róm. kath. vallásu, teveli lakos kérésére a 36.914/1934 . 3. M. számú névdHozt sz-á­rozat alapján viselt jelenlegi családi nevét korábbi családi nevére „Lerch“-re változtatta vissza, (ad. I. 13.113/1941. B. M. szám.) Egyes szám­ára 16 fifilér. A m. kir. belügyminiszter Falusi Miklós Villány községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, virágosi lakos kérésér­e a 22.575/ 1934. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, János és Mária nevű kiskorú­ gyermekeire is kiterjedően, korábbi családi nevére „Faupl“-T­ változtatta vissza. (13.023/1941. B. M. szám.) .1 m. kir. belügyminiszter Gergelyfalvi József Lippó községben 1912. évben született, róm­. kath. vallásu, lippói lakos kérésére a 3.125/ 1935. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Mária Terézia nevű kiskorú gyermekére is kiter­jedően, korábbi családi nevére „Gettó“-ra vál­toztatta vissza. (13.041/1941. B. M. szám.) A m­. kir. belügyminiszter Márvány­ Jakab Virágos községben 1900. évben született, róm. kath. vallásu, virágosi lakos kérésére a 22.574/ 1934. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Jakab és Anna nevű kiskorú gyermekeire is kiterjedően, korábbi családi nevére „Mim“-re változtatta vissza. (13.128/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter Miszlai György Tevel községben 1891. évben született, róm. kath. vallásu, teveli lakos kérésére a 36.915/ 1934. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Margit és Mária nevű kiskorú gyermekeire is kiterjedően,­ korábbi családi nevére „Miszler“-re változtatta vissza. (13.132/1941. B. M. szám.)

Next