Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. április (75. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám értesítője

Budapest, 1941. 74. szám. Kedd, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A­„B­U­DAPESTI K­ÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTES­ÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további­ 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről ■feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l ,a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 602805/1941. szám. .Dr. Spinner Sán­dor budapesti (XI. ker., Margit-körút 16. sz.) ügyvéd által képviselt ifj. Teichmann Ernő javára 1000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1941. évi 415807. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1941. évi február hó 14-én, lefoglalt és 1261 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentk­evezett végrehajtató által megkereste Ivén, a megnevezett és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak Buda­pest, VII. ker., Erzsébet­ körut 9/11. házszám, IV. emelet, és folytatólag VIII., József-körut 35. szám, III. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi április hó 2. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, filmteker­cset, írógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végreha­jtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 5. napján. Dr. Bárány Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11128 Árverés. Pk. VII. 720836/1940. szám. Dr. Fazekas Imre ügyvéd által képviselt Brachfeld Szigfrid és Fia javára hátr. 433.04 P tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1910. évi 211334. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során •1940. évi november hó 29. napján lefoglalt és 1200 P becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, V. kerület, Zrínyi­ utca 10. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1941. évi április hó 8. napjá­nak délutáni háromnegyed 2 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeg, fest­mény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg­ becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, h­a ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 11. napján.­Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. OF 11135 Árverés. Pk. VII. 720837/1940. szám. Dr. Fazekas Imre ügyvéd által képviselt Brachfeld Szigfrid és Fia javára hátr. 598 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 214335. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi november hó 29. napján lefoglalt és 1240 P becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, V. kerület, Zrínyi­ utca 10. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1941. évi április h­ó 8. napjá­nak délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzá­járult ■— el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem­ jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 11. napján. Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 11136 Árverés. Xh. 40/1941. szem­. l­r. Niamessny Mihály ügyvéd által képviselt Hazai fésű­sfonó és Szövőgyár rt. végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen 1103 P 56 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti­­központi királyi járásbíróság 421041/1940. számú vég­zésével elrendelt hivatalból foganatosított kielégítési végrehajtás során 1940. évi október hó 15. napján le­foglalt és 1900 pengőre becsült­ ingóságokat, közöttük 2 ló, 2 tehén, Tiszaszentim­re községhez tartozó Puszta­­kettősön, végrehajtást szenvedő tanyáján 1941. évi április hó 5. napjára, délelőtti 11 órára, ezennel kitű­zött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­tés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhu. 20. §-a értelmében, azoknak a végrehajtasoknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. — Ezek a következők : M. Kir. Kincstár 4­80.25. Fonciére Ált. Bizt. Intézet 406.84. Abádszalók, 1941. évi március hó 17. napján. Lenkei F. Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11127 Árverés. Pk. 15279/1941. szám. Dr. Niamessay Mihály (VI., Andrássy­ út 4. szám) ügyvéd által képviselt Fém­­áru, Fegyver és Gépgyár rt. javára 43 - 80 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig pestszenterzsébeti királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi január hó 11-én lefoglalt és 3150 pengőre becsült ingóságokra a pestszenterzsébeti királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltat­ók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Pestszenterzsébet, November 2. utca 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi április hó 16. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pest­­szenterzsébet, 1941. évi március hó 12. napján. Ludwig Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11126 Árverés. Pk. 602 X54/1940. szám. Dr. Soós József (VII., Damjanich­ utca 10.) ügyvéd által képviselt Rt. Köz­­tisztv. Fogy. Term. és Ért. Szöv. javára 409 P 50­­ tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 109.405. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1941. évi február hó 14. napján lefoglalt és 1175 P becsértékű ingóságokra az árverés kitű­zése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­­— üzletében Budapest, VI. kerület, Podmaniczky­ utca 95. szám, földszint 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi április 1vi 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzleti IM-rendezés, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabbb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be n­em­­ jelenti. Azon ingóságokra,­­ amelyeknek kikiáltási ára 100­1 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 2. napján. Gin­tier Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11141 Árverés. Pk. V. 603048/1941. szám. Dr. Suták István ügyvéd javára 294 pengő 92 fillér tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 116930. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi február hó 18. napján lefog­lalt és 12.580 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató állát megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény-kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapest,­­VIIl. kerület, Lujza­ utca 6. szám, udvaron leendő megtartá­sára határidőül 1941. évi április hó 8. napjának dél­utáni sint áráját­­tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt kocsit, lovat, szódásüvegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kéthímnadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben,­­ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a­­xt jelentő a helyszínen nem jelenne meg, h­ac­sak ellenkező­­kívánságát írásban be nem je­lenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 11-én. Dr. Janits Károly, kir. 1 kir. végrehajtó. O­F 11139 - Árverés. Pk. X. 611998 1915. sz Dr. Kroilstein István ügyvéd által képviselt dr. Farkas Samu javára 885 P tőke és járulékai ere­jég a budapesti központi királyi járásbíróság 1934. évi 423.971.­­számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1­936. évi április hó 25. napján lefoglalt és 1368.50­0 becsértékű ingóságokra az­ árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett Pk. 723.928/1934. sz., dr. Kovács Károly ügyvéd által képviselt Nemes Fém­ipar javára 393 P 46­­ és járulékai és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési jogu­k ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­­­­­eh­ajtást szenvedő lakásán, — üzletében Budapest, IV., Kammermayer Károly­ utca 1. szám, közp. Városháza üzletben leendő megtartására határidőül 1941. évi ápri­lis hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, keféket, seprűket, ecse­teket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz­­végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március h­ó 8. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11134 Árverés. Pk. VII. 600161 1911. szám. Dr. Kornfeld Tibor ügyvéd által képviselt Szemző Lajos javára 600 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 109.015. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi január hét 4-én lefoglalt és 1320 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzőm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapest, V. kerület, Tálra­ utca 14. szám, 111. cm. 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi április h­ó 2. napjának délelőtti 9 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegek, festmények, csillárok, lakberendezési és dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a­ helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem je­lenti, ára 20 milliárd

Next