Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. április (75. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1941 április 1. — 74. szám. Azon ingóságokra, amelyeknek­ kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­­pest 1941. évi február hó 28. napján. Tarpai József, kir. l­ir. végrehajtó. • O­F 11133 Átverés. Pk. V. 006736/1940. szám. Dr. Ifj. Héder titl­os ügyvéd által képviselt Kripinger János .javára J0O + 70 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1936. évi 006.736. számú végzésével elrendelt kielégitésű végrehajtás során 1940. évi november hó 1I. napján lefoglal és 4074 pengő 20 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent nevezett végrehajtató által megkerestetvén­ — meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében Budapest, V. kerület, Nádor­ utca 24. szám, V. emeleten leendő megtartására határidőül 1941. évi április hó 4. napjának délutáni fél­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­mad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is,­­ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban s­e nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi március hó 1. napján, Gunlne­r Béla, kir. bizv. végrehajtó. 0 F 11142 Ingatlan árverések. Árverés. 1976/1940. tk. szám. Krén Erzsébet, úgyis, mint kisk. Krén Teréz t. és t. gyámja, kurtakeszi-i lakos végrehajtatónak, ifj. Hegedűs József gazdálkodó, ku­rta­­keszi-i lakos végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 192 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kurtakeszi községben fekvő s a kurtakeszi-i 118. számú telekkönyvi betétben A. I. 7., 22—29., II. 3., 4., 7—16., 22—20., III. 14—10. sorszám, 846., 844/5., mié., 847/4., 848/5., 1110/8., 1­114/8., 1112/6., 1189/4., 844­/1., 846/1., 848/1., 1110/1., 1111/1., 1112/1., 1189/3., 1392., 1393., 1394., 1395., 2035/5., 2036/5., 2037/5., 2039/2., 2039/4., 2036/3., 2086/3., 2037/3. helyrajzi szám­ alatt felvett ingatlanokból a végrehajtást szenvedő nevén, B. S. b. sorszám alatt álló 1/2-ed részére 1655 pengő 74 fillér kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1941. évi április hó 22. napján, délután 14 órakor Kurtakeszi községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár­­kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Ógyalla, 1940. évi december hó 31. napján. Az ógyallai királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N* 20477 Árverés. 219/1941. tk. szám. Dobay Magda végrehaj­tójénak, ifj. Antal János végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4825 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Füzesabony községben fekvő s I. a füzesabonyi 1196. számú telekkönyvi betétben A, I. 3., 4. sorszám, 2747/2., 4684/1. hrsz. alatt foglalt rét a Dénár dűlőben, szántó a Birinyi kút dűlőben, in­gatlanra 3433 pengő kikiáltási árban, III. az ottani 2473. szám­i telekkönyvi betétben A. II. 2­6. sorszám, 3018., 4263., 4987., 8010. hrsz. alatt fel­vett szántó a Dénár, Gulakut, Nyárfás és Mogyorós dű­­lőkbeni ingatlanokból pedig a B. 46. szerint végrehaj­tást szenvedő nevén álló illetőségre 363 pengő kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1941. évi április hó 18. napján délután 4 órakor Füzesabony községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását, a végrehajtatok közül Antal Jánosné kéri az I. alattit a kikiáltási ár kétharmadánál, a II. alattit a kikiáltási ár­ kétharmadánál, ha dr. Fischer Lajos kéri az I. alattit a kikiáltási ár kétharmadánál, a II. alattit 8417 pengőnél, ha Dobay Magda kéri az I. alattit a kikiáltási ár kétharmadánál, a II. alattit 1­ 508 pengőnél, ha dr. Berkes Dezső kéri az I. alattit 9.417 pengőnél, a II. alattit 11.326 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (6.610/1934. M. E. számú rendelet 21. §-a.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Eger, 15441. évi január hó 8. napján. Az egri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11140 Árverés. 5708/1940. tk. szám. Belvárosi Takarékpénz­tár r. t. végrehajtatónak, Szegedy Kálmán és neje szül. Kovács Mária végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 401­00 pengő tőkekövetelés és járulékai beha­j­tása végett a Tiszafüred községben fekvő s a tisza­füredi 186. számú tkvi betétben A. 1. 1—6. sorszám, 1605­., 1610/1/a, 1610/1-c, 1610/2., 1611. hrsz. alatt fel­vett 1 hold 418 öles szántó, szőlő, kert és 1137. fali számú házra 1.126 pengő kikiáltási áron, az A. III. 7­—8. sorszám, 8243. és 8247/2. hrsz. 2 hold 753 öles szántó és nádas ingatlanokra az Urasági dűlő­ben 1.650 pengő kikiáltási áron, az A. IV. 1—3. sorszám, 8550., 8551., 8662. hrszáma 1 hold 1081 öl szántó és rét ingatlanra a Tagföld dűlő­ben 422 pengő 50 fillér kikiáltási árvon, 1 2. a tiszafüredi 187. szám­i tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 7863., 7864/2. és 7865. hrsz., összesen 4 hold 404 öles rét és erdő ingatlanra az Urasági dűlőben 1.160 pengő 50 fillér kikiáltási áron, az A. II. 1., 2. sorszám, 7866., 7867. hr.sz. 1 hoki 28 öles erdő és rét az Urasági dülőbeli ingatlanokra 274 pengő kikiáltási áron, 3. a tiszafüredi 188. számú tkvi betétben A. I. 1—2. .sorszám, 103. és 104. hrsz. alatt felvett 913 öles 78. lali­­számú bettellett ház és kert ingatlanokra 2138 pengő kikiáltási áron, a A. HL 1—6. sorszám, 8310., 8311., 8315., 8843. és 8314. hrsz. 4 hoki 310 öles Ur­aságrét dű­lőbedi szántó és rét ingatlanokra 2­236 pengő kikiáltási áron, az A. IV. 1—5. sorszám, 8315., 8316., 8317., 8318. és 8319. hr.sz. 12 hold 74 öles Uraságrét dülőbeli, szántó és rét ingatlanokra 6.343 pengő 50 fillér­­kikiáltási áron, az A. V. 108. sorszám, 8326/1., 8326/2., 8327., 8328/1., 8328/2., 8329., 8330. és 8331/1. hrsz. U­raságrét dülőbeli, összesen 16 hold 1451 öles szántó, szántó, rét és mocsár ingatlanokra 7.772 pengő 50 fillér kikiáltási áron, az A. VI. 1—2. sorszám, 8394. és 8996/1. érszámu U­raságrét dülőbeli 1156 öles rét és Tiszafolyó ingat­lanokra 283 pengő 50 fillér kikiáltási áron, 4. a tiszafüredi 180. szám­u tkvi betétben A. I. 1—19. sorszám, 8898., 8899., 8900/L, 8900/2., 8900/3., 8901., 8914., 8915., 8916., 8917., 8918., 8919., 8920., 8921., 8922., 8923., 8924., 8925. és 8926. hrsz., összesen 73 hold 201 öles Lipcsey rész dűlőioeni szántó, ház, legelő, rét, nádas és mocsár ingatlanokra 16.657 pengő kikiáltási áron az özv. Szekerka Miklós­né javára bekebelezett haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül, elrendelte. Az árverést 1941. évi április hó 16. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság­­helyiségében (Fő­ utca, földszint 5. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok közül, ha elárverezni a Belvárosi Takarékpénztár r­­t. kéri, úgy a bel lelkes ház a kikiáltási ár felénél, a mezőgazdasági ingatlanok pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Tiszafüred, 1940. évi december hó 12. napján. A tiszafüredi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság^____________ N 2828 Árverés. 123/1941. tk. szám. Agrárexport kft. buda­pesti cég és Gyöngyösi Bank r. t. gyöngyösi het. cég végrehajtatónak, Borhy Adél férj. Mail­dics Ivárolyné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi tí­lóság a végrehajtási árverést az Agrárexport 3.393 pengő 79 fillér tőkekövetelése és jár.­behajtása végett a gyöngyösi kir. járásbíróság területén lévő, Gyöngyös városban fekvő és a gyöngyösi 3641. sz. telekkönyvi betétben A. 1. 1., 2. sorszám, 3039. hrsz. alatt foglalt 678 négyszögöl területű erdő a Zöldfa­­utcában és 104­1. litszám­ alatt foglalt 314 négyszögöl 1807/b. 6. 1. szám alatti lakóház udvarral a Zöldfa­­utcában végrehajtást szenvedő nevén álló egész ingat­lanra 15.651 pengő kikiáltási árban elrendelte. De azzal a feltétellel, hogy az árverés által az árverés alá kerülő ingatlannak a K­. 2. sorsz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló // részére G. 1. sorszám alatt Depsi Emma Borhy László özvegye javára­ bekebelezett özvegyi ha­szonélvezeti jog nem érintetik. Az árverést 1941. évi április hó 22. (huszonkettő) napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében fogják megtartani. Az árverés a ki­eső ingatlant az özv. Schreiber Salamonná és a Gyöngyösi Takarékpénztár Egyesület csat­lakozás­ának kimondott végrehajtatok kérelmére a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az­ árverés megtartását a végrehajtatok közül az Agrárexport Kft. budapesti cég kéri, 39.173 , 39 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az új vezetni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. sj-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék képes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni. Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Gyöngyös, 1941. évi január hó 5. napján. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 11082 Árverés. 6894/1941. tkvi szám. (XIV. 694/1940.) (Utó­­ajánlati árverés.) Néh­ai Szántó József hagyatékának végrehajtási árverés hatályával biró elárverezés­ ügyé­ben a telekkönyvi hatóság Szájbély Ferenc rákospalotai (Horthy Miklós­ ut 76.) lakos utóajánlata következtében az 1908. évi XLI. t.-c. 27. §-a értelmében elrendeli a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 16350. számú telekkönyvi betétében 39734. hrsz. aku­t felvett XIV­. kerület, Kalocsay-lil­a 11. szám alatt fekvő faíz, kert és udvarból álló 309.50/100 IZi-es terjedelmű ingat­lanból id. Szántó József végrehajtási szenvedő tulaj­donában lévő felerészilletőségre 300­ pengő kikiáltási árban, az ingatlan B. 3­ -5. sorszám aku­t Budapest szé­­kesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozások sérelme nélkül. Az árverést 1941. évi április hó 16. napján, délután 3 órakor a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtósze) fogják meg­tartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 1-27. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 160., 170. g. , 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár Ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. (1.). Budapest, 1941. évi február hó 24. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint­ telekkönyvi hatóság. N 20498 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 281/2. 15­41. sz. Az ipolysági kir. törvény­szék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a „Volta“ műszaki vállalat, lévai bel. cég, valamint ennek egyedüli tulajdonosa , Csorba Jenő okt. gépészmérnök, lévai lakos ellen bárhol található ingó vagyonára, a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1­881. évi XVII. t.-cikk 244. §-a alapján a csődöt a m­ai napon megindította. Csődbiztosul dr. Balás Imre kir. törvényszéki birót, rendes szabadságideje vagy egyéb akadályoztatása tar­tamára dr. Süteő Imre kir. törvényszéki jegyzőt, tömeg­­gondnokul dr. Korpás László lévai ügyvédet, helyet­teséül dr. Ladányi Ödön Ipolysági ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1941. évi május hó 20. napját; a felszámolási tárgyalásra 1941. évi június hó 17. napjának délelőtti 10 óráját; a csőd­választmány megválasztására pedig 1941. évi június hó 20. napjának délelőtti 10 óráját tűzte ki a­ csődbiztos hivatalos helyiségébe (Vármegyeház, föld­szint 16. ajtó). leül­­vja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen, mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztályo­zás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok" terhével a’ csődtömeg ellen a fen­te­­l­ítélt határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—125­. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamat­ban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelezőket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggond­­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket el­különítési, vissza­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy am­eny­nyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését gátolni nem fogják. Végül a csődtiitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői­ minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg.­ Ipolyság, 1941. évi március hó 17. napján. Az ipolysági kir. törvényszék, mint csődbíróság, 3^—3 '2804 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2666/25. 1940. sz. M­isner Miklós balatonm­á­riafürdői lakos kényszeregyes­­ségi ügyében a kaposvári királyi törvényszék az O. H. E. előtt létrejött egyességet jóváhagyta s e végzésének e részét jogerőssé nyilvánította. Hányad : 55 százalék. 10 havi részletben, kezes : Misner Miklósné .szid. Heim Irén balatonmáriafürdői lakos. Az O. H. E. dija 276 pengő s a jogi megbízotté 35 P. Kaposvár, 1941. évi március hó 19. napján. A­­kaposvári kir. törvényszék. , *2047» Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 11022/12. 1940. sz. A pestvidéki királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Juhász Kálmán újpesti fűszerkereskedő, adós kérelmére, indított csődönkívüli kényszeregyesség­ ügyben az adós és ennek hitelezői között az O. 11. E. előtt létesült egyességet jóváhagyta. Az ügyességi jóváhagyást jogerős-/1 nek nyilvánítja, az O. N­. E. dijat 221 pengőben, vagyon­­felügyelőjét 176 pengő 30 fillérben, jogi megbizottót pedig 35 pengőben állapítja meg. Budapest, 1941. évi március hó 11. napján. A pestvidéki királyi törvény­szék. *20476 Felhívások. Felhívás: 2494/1941. pm. sz. Felhívom Tóth László vá­rosi kiadót, hogy szolgálattételre ezen hirdetmény harmad­szori közzétételétől számított 15 nap alatt jelentkezzék, mert ellen esetben végelbánás alá kerül, mintha állásá­ról önként mondott volna le. Esztergom, 1941. évi feb­ruár hó 24-én. Esztergom szab. kir. megyei város pol­gármestere. 3—2 1944 Felhívás: 919/1. 1941. sz. A pécsi kir. törvényszék dr. Büki Ernő pécsi ügyvéd által képviselt Papp András pécsi (Hársfa­ utca 17. szám) lakos folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. S­ábak b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Papin Andrásáé szül. Gráner Mária volt budapesti lakost, hogy férjével , Papp András pécsi lakossal az 1921. évi január hó 18. napján a zalaegerszegi állami anyakönyv­­vezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos lapban történt másod­­­szori beikatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó kere­sete következtében a bíróság a házasság felbontása­ felől fog határozni. "

Next