Budapesti Közlöny, 1941. május (75. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám

Budapest, 1941. II. szám. Csütörtök, május 1. •• BUDAFESTIH­OZSONY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. fi Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó­ ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint 4 ar. P 80 f,' Negyedévenk­'-* 14 _ 40 „ Számonkint — 20 _ Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ ,, „ további 8 old.­kint — 16 „­­ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Pukánszkij Béla egyetemi nyilvános rendkívüli tanári és tan­ügyi főtanácsosi címmel felruházott budapesti magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti tanárt a debreceni magyar királyi Tisza István tudományegyetem bölcsészettudományi karán a német nyelvi és irodalmi tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1941. évi április hó­­26. napján. Horthy s. k. dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Klein Károly Kurt kolozsvári volt román tudományegyetemi nyil­vános rendes tanárt a kolozsvári magyar királyi Ferenc József tu­d­o­m­­á­n­y­egye­tem böl­csészettudományi karán a „német nyelv és irodalom különös tekintettel a szász nyelv és irodalomra“ elnevezésű tanszék­re egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezem. Kelt. Budapesten, 1941. évi április hó 26. napján. Horthy s. k. dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. vitéz Rajty Tiva­dar felsőkereskedelmi iskolai rendes tanár, királyi magyar Pázmány Péter tudomány­­egyetemi megbízott előadót a kolozsvári ma­gyar királyi Ferenc József tudományegyetem közgazdaságtudományi karán az üzemgazda­ságtani tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 26. napján. Horthy s. k. • dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi­­ miniszter előterjesztésére Czike Gábor tanügyi, főtanácsos, ipari középiskolai igazgatói címmel­­ felruházott székesfehérvári magyar királyi­­ állami gróf Széchenyi István gépipari közép­iskolai igazgatót tanügyi főtanácsos, állami ipari középiskolai igazgatóvá az V. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 26. napján. Horthy s. k. dr. Hómon Bálint s. k. A magyar­ királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Bay Béla vivó­­bajnoknak a nemzeti és nemzetközi versenye­ken elért kiváló eredményei elismeréséül az Ezüst Toldi Miklós Érdemérmet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 26. napján. Horthy s. k. dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Barsi László magyar királyi postafőtiszt, a Budapesti Torna Egylet tagjának, többszörös magyar bajnoknak a magyar sportolás terén elért kimagasló ered­ményei elismeréséül a Bronz Toldi Miklós Érdemérmet adományozom. Kell Budapesten, 1941. évi­ április hó 26. napján, Horthy s. k. s dr. Hómon Bálint s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Rónaföldi Gyula miskolci és Vízi Lajos tiszaszentimrei lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudo­másul venni méltóztatott. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke : A magyar királyi minisztériuminak 3.210/1941. M. E. számú rendelete A 6.810/1938. M. E. számú rendelettel hatályba léptetett Vasúti Üzletszabályzat hatályának kiterjesztése a magyar katonai közigazgatás alatt álló délvidéki területekre. A m. kir. belügyminiszternek 177.400/1941. B. M. számú rendelete. A visszafoglalt délvidéki területre utazás szabályozása a katonai igazgatás ideje alatt. A m. kir. belügyminiszter 206.583­/1941. B. M. számú rendelete a betegségi önkéntes biztosításra felvételnél irányadó korhatár és egészségi állapot tárgyában ki­­­­bocsátott 1.188/19129. evi. N. M. M. számú rendelet kiegészítéséről. A m. kir. belügyminiszter 296.833/1941. B. M. számú rendelete a bányanyagbérbiztosítási járulék kulcsának és összegének megállapítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszternek 297.000/1941. B. M. számú rendelete a betegségi, illetőleg az öregségi, rokkantsági, üzvegységi és árvasági biztosítási kötelezettség szem­pontjából irányadó javadalmazási határ átmeneti felemelése tárgyában. A m­. kir. belügyminiszter 297.010/1941. B. M. számú rendelete az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági kötelező biztosításban alkalmazandó napibérosztá­­lyoknak és átlagos napibéreknek, valamint az e biztosításért fizetendő járulékok kulcsának és mértékének megállapításáról szóló 6.200/eln. 1928. N. M. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. A m. kir. igazságügyminiszternek 29.800/1941. I. M. számú rendelete a társadalombiztosítási bíráskodásról szóló 1932 : IV törvénycikknek a Magyar Szent Koroná­hoz visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen való végrehajtása végett szükséges rendelkezések tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 221.677/1941. IV. 5 szám­i rendelete a m. kir. postára vonatkozó jogszabályok hatályának a felszabadított délvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 467/1941. P. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrész és az ország egyéb területe között az értékpapirforgalom szabaddá tétele tárgyában. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 55.000/1941. V. számú rendelete a népiskolai Tanterv­ életbeléptetése tárgyában A m. kir. közellátási miniszternek, valamint a m. kir. iparügyi miniszternek 200.806/1941.­­ M. számú rendelete a talpbőrkereskedők talpbőrellátása tárgyában. A m­. kir. közellátási miniszter 200.900/1941. K. M. számú rendelete a lakások és más helyiségek fűtése céljából történő tüzelőanyagbeszerzés korlátozása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 103.400,1911. A. K. számú rendelete az égetett agyag tégla és.tetőcserép, valamint mészhomoktégla és cementtetőcserép gyárt­mányok eladási árához felszámítható felárak megállapítása tárgyában. Egyes szám ára 32 fillér ad 1941. k­b 1/19. szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy az Országos Föld­birtokrendező Bíróság 1941. évi február hó 24. napján tartott teljes ülésében az 1928 évi XLIII. t.-c. 5. §-a és az Ügyrend 5. §-a értel­mében titkos szavazással a Hatásköri Bíróság tagjává 1941. évi május hó 1. napjától számí­tott 3 év tartamára dr. Gabona Lajos országos földbirtokrendező bírósági tanácselnököt, két helyettesévé K. Madaras Gábor és dr Kemény István országos földbirtokrendező bírósági állandó bírókat ; a m. kir. Legfelsőbb Honvéd­törvényszék pedig 1941. évi április hó 25. nap­ján tartott teljes ülésében ugyancsak az 1928. évi XLIII. t.-c. 5. §-a és az Ügyrend 5. §-a értelmében titkos szavazással a fenti időre a Hatásköri Bíróság tagjává dr. Levente Nándor ezredes-hadbírót, két helyettesévé dr. Sillay Aladár és dr. Barzó Livius ezredes-hadbírókat választotta meg. Egyúttal közhírré teszem, hogy a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke 1941. évi május hó 1. napjától kezdődő hatásköri bírósági elnöki tisztéből kifolyólag az Ügyrend 28. §-a

Next