Budapesti Közlöny, 1941. május (75. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám

2 értelmében 1941. évi május hó 1. napjától számított 3 év tartamára a Hatásköri Bíróság helyiségéül a m. kir. Közigazgatási Bíróság székházát (Budapest, II. Fő­ utca 1. szám) jelölte ki. Budapest, 1941. évi április hó 26.-án. dr. Töreky Géza s. k. a m. kir. Kúria és a Hatásköri Bíróság elnöke. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Szilágyi László máramarosszigeti ügyvédet Máramaros­­szigetre, dr. Papolczy László szinérváraljai ügyvédet Szinérváraljára és dr. Biró József dési ügyvédet Hidaknásra kir. közjegyzőkké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter az 1941. évi április hó 26. napján kelt­­*236/1941. évi. számú ren­deletével a m. kir. belügyminisztériumba próbaszolgálatra berendelt dr. Kircsy György tb. főszolgabírót, dr. vitéz Ghyczy Mátyás vár­megyei árvaszéki ülnököt, dr. Sütő Nagy Zol­tán közigazgatási kirendeltségi árvaszéki ülnö­köt, dr. Zombory György szolgabirót, dr. Kenéz László szolgabirót és dr. Matusovits Árpád vármegyei aljegyzőt miniszteri segédtitkárokká a Vill. fizetési osztályba kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a tisztviselő-orvosok létszámába dr. Nemes­­sányi László állami kórházi igazgató-főorvos, munkácsi lakost Kassára, dr. Szendery István intézeti megbízott kerületi pénztári főorvos, ungvári lakost Ungvárra, dr. Kovács Endre intézeti körzeti kezelőorvos, debreceni lakost Komáromiba, dr. Nagyistók Imre intézeti kör­zeti kezelőorvos, kispesti lakost Husztra és dr. Guba János intézeti megbízott kerületi pénztári főorvos, lévai lakost Lévára a VII. fizetési osztályba orvos-titkárokká ; dr. Veres Sándor intézeti körzeti kezelő­orvos, kispesti lakost Munkácsra a VIII. fize­tési osztályba orvos-segédtit­kárrá ; dr. Kappa Elek László intézeti orvos-segéd­­fogalmazót Rimaszombatra és dr. Zala Sándor intézeti körzeti kezelőorvos, gyöngyösi lakost Rozsnyóra a IX. fizetési osztályba orvos­fogalmazókká ; dr. Cseh Pál székesfővárosi kórházi alorvos, budapesti lakost Munkácsra és dr. Kecse Tibor intézeti körzeti kezelőorvos, szombathelyi lakost Husztra a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű orvos-segédfogalmazókká kinevezte. (296.629/1941. XI. szám.) A m. kir. belügyminiszter a Magánalkal­mazottak Biztosító Intézeténél a gyógyszerész-tisztviselők létszámába Sinka Ilona, dr. Károly Jánosné Miklós Stefánia Ida, Zih Gizella, Radics Gáborné Keresztúri­ Hajnal, Kóbor Frigyesné Pap Ágnes, Móry Veronika, Paór Rezső és Heincz Miklósné balás­sai Orosz Ilona intézeti kisegítő munka­erőket a középiskolai érettségihez kötött állású állami gyakornokok részére megállapított illet­ményekkel ideiglenes minőségű gyógyszerész­gyakornokokká ; a középfokú biztosítási és statisztikai tiszt­viselők egyesített létszámába Saly Ferenc inté­zeti dijnokot a középiskolai érettségihez kötött állású állami gyakornokok részére megállapí­tott illetményekkel ideiglenes minőségű intézeti biztosítási gyakornokká kinevezte. (296.566/ 1941. XI. szám.) . A m. kir. belügyminiszter dr. Sárváry Imre nagyrábéi községi orvost a biharkeresztesi köz­egészségügyi körbe körorvossá kinevezte. (325.355/1941. XIV. R. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Bihari Béla kiskundorozsmai orvost Kiskundorozsma köz­séghez községi orvossá kinevezte. (325.358/ 1941. XIV. R. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Gyöngyössy Imre értényi körorvost Mezőőrs községhez községi orvossá kinevezte. (325.373/1941. XIV. B. M. szám.] A m. kir. belügyminiszter dr. Bodnár József szatmárcsekei körorvost Fehérgyarmat község­hez községi orvossá kinevezte. (­325.389/1941. XIV. B. M. szám.) ______ A m. kir. belügyminiszter dr. Zsongor Ferenc gorondi orvost a gorondi közegészségügyi körbe ideiglenes hatállyal körorvossá kinevezte. (325.413/1941. XIV. B. M. szám.) A m. kir. minisztérium a Magyar Szent Koronához visszatért keleti és erdélyi ország­részen működő vállalatokhoz felügyelők ki­rendeléséről és azoknak ügyköréről szóló 6.310/1940. M. E. számú rendelet 1. §-a alap­ján Horváth Árpád nagyváradi lakost a Nagy­váradi Egyesült Bank r. t., a Kishitelbank és Takarékpénztár r. t. és az Industria Bank r. t. f. a. nagyváradi pénzintézetekhez, továbbá a Viktoria Bank r. t. aradi pénzintézet nagy­váradi fiókjához, valamint a Szalárdvidéki Takarékpénztár r. t. szalárdi pénzintézethez — dr. Patzkó Elemér és dr. Petry Gyula nagy­váradi lakosok, eddigi felügyelők egyidejű fel­mentése mellett — a rendeletben meghatározott jogkörrel felügyelőül kirendelte. A m. kir. minisztérium egyben dr. Ka­­menszky Viktor szinérváraljai lakost az „Economia“ Népbank szinérváraljai pénzinté­zetnél, dr. Nagy Jakab dési lakost az Auróra Bank r. t. naszódi pénzintézetnél, dr. Patzkó Elemér nagyváradi lakost a Nagyváradi Egye­sült Bank r. t. nagyváradi pénzintézetnél, dr. Petry Gyula nagyváradi lakost a Kishitelbank és Takarékpénztár r. t. és az Industria Bank r. t. f. a. nagyváradi pénzintézetnél, a Viktória Bank r. t. aradi pénzintézet nagyváradi fiók­jánál és a Szalárdvidéki Takarékpénztár r. t. szalárdi pénzintézetnél, Szentiványi Gábor sepsiszentiváni lakost a Háromszéki Takarék­­pénztár r. t. sepsiszentgyörgyi pénzintézetnél, Schiffert Béla nagyváradi lakost a Népszövet­ségi Hitelintézet r. t. nagyváradi pénzintézet­nél, dr. Szöllősy Tibor máramarosszigeti lakost a Közgazdasági Bank r. t. és a „Maramara­­sana“ Bank r. t. máramarosszigeti pénzintéze­teknél, dr. Egyed Miklós dési lakost a Gazda­sági, Ipari és Kereskedelmi Bank r. t. és a „Tiblesana“ Hitel és Takarékpénztári Intézet r. t. dési pénzintézeteknél, Sándor Béla kolozs­vári lakost az Erdélyi Leszámítoló és Pénz­váltó Bank r. t. kolozsvári pénzintézetnél, dr. Demetrovics Elek nagyváradi lakost az Agrár Takarékpénztár r. t. nagyváradi pénzintézet­nél és ennek nagyszalontai fiókjánál, gróf Teleki Ernő kolozsvári lakost a Szatmár-­ vármegyei Takarékpénztár r. t. szatmárnémeti pénzintézetnél és ennek nagybányai és mára­marosszigeti fiókjainál, Vikol Kálmán kolozs­vári lakost a Gazdák Takarékpénztára r. t. kolozsvári pénzintézetnél, dr. Bogdán István marosvásárhelyi lakost a Marosvásárhelyi Álta­lános Kereskedelmi Bank r. t. marosvásárhelyi pénzintézetnél, Mezei Ferenc tasnádi lakost a Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank r. t. tasnádi pénzintézetnél és végül dr. Jelen Gyula kolozsvári lakost az Erdélyi Bank kolozsvári pénzintézetnél és ennek marosvásárhelyi, nagy­váradi és szatmárnémeti fiókjainál viselt fel­ügyelői tisztsége alól felmentette. A 2.317/1940. P. M. sz. és az ezt kiegészítő rendeletek egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. (93.887/1941. IV. P. M. szám.) (2) A magyar katonai közigazgatás alatt álló délvidéki területekről a volt Jugoszlávia egyéb területeire, valamint az utóbb említett terüle­tekről a magyar katonai közigazgatás alatt álló délvidéki területekre irányuló, továbbá a magyar katonai közigazgatás alatt álló délvi­déki területek egymás közt lebonyolódó forgal­mában a volt jugoszláv vasúti üzletszabályzatot kell alkalmazni abban az esetben, ha a fuvaro­zási szerződést az 1941. évi április hó 11. napja előtt kötötték. (3) Magyarországról a magyar katonai köz­­igazgatás alatt álló délvidéki területekre, illetve ez utóbbi területekről Magyarországra történő fuvarozásoknál a vasúti személy- és poggyász­­fuvarozás, illetve vasúti árufuvarozás tárgyá­ban kötött, az 1938 : XXVI., illetve az 1938. évi XXVII. törvénycikkekkel becikkelyezett Nem­zetközi Egyezményeket kell alkalmazni abban az esetben, ha a fuvarozási szerződést az 1941. évi április hó 11. napja előtt kötötték. 2­ §• Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapesten, 1941. évi április hó 28.-án. Bárdossy László s. k. m. kir. min­iszterelnök. Budapesti Közlöny­díl május 1. — 98. szám. A magyar királyi minisztériumnak 3.210/1041. M. E. számú renelete. A 6.810/1938. M. E. számú rendelettel hatályba léptetett Vasúti üzletszabályzat hatályának kiterjesztése a magyar katonai közigazgatás alatt álló délvidéki területekre. A m­. kir. minisztérium a következőket rendeli : 1. §• (1) A 6.810/1938. M. E. számú rendelettel ha­tályba léptetett Vasúti üzletszabályzat hatálya a magyar katonai közigazgatás alatt álló dél­vidéki területekre kiterjed és pedig helyenként attól a naptól kezdve, amikor a magyar vasút az illető helyen a forgalmat felveszi. A m. kir. belügyminiszternek 177.400/1941. B. M. számú rendelete. A visszafoglalt délvidéki területre utazás szabályozása a katonai igazgatás ideje alatt. Általános rendelkezések: 1. §• (1) Magyarország jelenlegi területéről a ka­tonai igazgatás alatt álló délvidéki területre pol­gári egyénnek általában csak Utazási Igazol­vánnyal (alábbiakban : Igazolvány) szabad utaznia. (1. sz. minta.) (2) Az (1) bekezdésben említett igazolvány megszerzése alól mentesek : " a) a m. kir. kormány tagjai ; b) az Államfő környezetének ama tagjai, akik a kabinetiroda, illetőleg a katonai iroda főnökének írásbeli felhatalmazását felmutatják; c) az a közszolgálati alkalmazott, aki az ille­tékes miniszter kiküldési (Nyílt) rendeletével utazik és személyazonosságának igazolására al­kalmas fényképes igazolvánnyal is rendel­kezik ; d) a magyar közlekedési vállalatok közegei. Az igazolvány kiadásának kérése. 2­ §■ (1) Az igazolvány kiadását folyamodónak a lakóhelye szerint illetékes elsőfokú rendőrható­ságnál (alábbiakban rendőrhatóság, 4. §. (1) bek.) írásban, vagy személyesen kell kérnie. A kérvényhez a folyamodó 6x9 cm nagyságú, fel­ragasztásra alkalmas arcképét is mellékelni kell. A rendőrhatóság (4. §. (1) bek.) csak olyan arcképet fogadhat el, amelynek hátlapján az arcképet ábrázoló egyén családi és utóneve, születési helye és ideje, vallása, foglalkozása és lakása is fel van tüntetve. Ezeket az adatokat oda a m. kir. rendőrség működése területén a lakóhely szerint illetékes m. kir. rendőrőr­szoba parancsnoka, egyéb helyen pedig a köz­ségi vezető (kör-) jegyző vezeti rá s azok való­diságát aláírásával és hivatalos pecséttel iga­zolja. ■ /2) Aki személyazonosságának igazolására al­kalmas fényképes igazolvánnyal (pl. igazoló­jegy, kedvezményes vasúti jegy váltására jogo­sító , érvényes igazolvány, stb.) rendelkezik, annak fényképét nem kell mellékelni, illetőleg benyújtani. (3) A kérvénynek tartalmaznia kell a folya­modó családi és utónevét, születési helyét és évét, vallását, foglalkozását, lakóhelyét (kerü­let, utca, házszám, emelet, ajtó is), valamint név szerint fel kell sorolni az esetleg vele utazó 12 éven aluli gyermeke(i) utónevét és korát. (4) Ha a folyamodó személyesen kéri az iga­zolvány kiállítását, kérését a (3) bekezdésben felsorolt adatokat tartalmazó jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Next