Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. május (75. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1941 98. szám. Csütörtök, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVAT­A­LO­S ÉR­TE­SÍ­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 60+750/19+1. szám. Dr. Mekker György ügyvéd által képviselt Épületfa- és Bányafakereskedelmi r.B­­. javára hátr. 2.100 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 309008. számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi március hó 14.-én lefoglalt, 1.849 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, IV. kerület, Kecskeméti­ utca 15. ház­szám, V. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, csillárt, rádiót, szőnyegeket, szobrokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is •—• de a kikiáltási ár két­­harmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, h­a ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult­­— el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írás­ban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1941. évi április hó 3. nap­ján. Hedry Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 11480 Árverés. Pk. VII. 707156/1940. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. javára hátralékos 823 pengő 75 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1940. évi 416009. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi április hó 10.-én lefoglalt, 1.500 pengő becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, XIII. kerület, Révész­ utca 2—+. házszám, földszinti telepen leendő megtalálási óra határidőül 1971. évi május h­ó IIi. nap­jának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt Oppel Kadét személyautót s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg b­ecsáron alul is —­ de a kikiáltási ár két­­h­armadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, ám csak ellenkező kívánsá­gát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyek­nek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 19+1. évi április hó 21. nap­ján. Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. (­F 1148!) Árverés. Pk. VII. 721277/1940. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. javára 1.268 pengő és fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi +21053. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1940. évi december hó 9.-én lefoglalt, 5.110 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitű­zése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestet­­vén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény kereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. ker., Andrássy­ ut 28. házszám, L emelet, folytatva a h­áz előtt leendő megtartására határidőül 1941. évi május 11ó 20. napjá­nak délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, személyautót, szőnyeget, pénz­szekrényt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétham­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi április hó 25. napján, Albrecht Árpád, királyi bírósági végrehajtó. K­F 11+88 Árverés. Pk. V. 613061/1939. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi U­. 1. javára 1.28+ pengő +5 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1939. évi +20109. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1939. évi június hó 15.-én lefoglalt, 1.800 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által m­egkerestelvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára, is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedőnél, Budapesten, XIII. kerület, Révész­ utca 2—1. házszám alatt, a Nemzetközi Gépkereskedelmi r­­t. használt autótelepén leendő megtartására határidőül 1991. évi május hó 13. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt At.2 014. rend­számú Opel Olympia személyautót s egyéb ingóságokat a legtőbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétham­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban­ be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási­­ ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 19+1. évi április hó 18. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 11487 Árverés. 052/19+1., Pk. 3794/19+1. szám. Dr. Sarudy István ügyvéd által képviselt Gabonavásárló Rt. javára 525­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a bat­­tonyai kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1941. évi március hó 31. napján lefoglalt (felü­lfoglalt) 1700 P-re becsült ingóságokra a battonyai kir. járás­­bíróság Pk. 3704/1991. számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Dombegyházán leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 0. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt tengeri, búza, teherautó, kerékpár, cirokmag, hasábfa és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Battonya, 19+1. évi április hó 19. napján. Varga Gyula, kir. kir. végrehajtó. C­F 11475 Árverés. Pk. 2009/19+1. szám. Dr. Gábori Bertalan budapesti (V., Honvéd­ utca 18.) ügyvéd által képviselt Winter Hermann Rt. budapesti cég javára 3095 P 18 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a rah­ói kir. járásbíróság 1941. évi 2001­. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1901. évi április hó 1. napján lefoglalt és 7360 P-re becsült ingóságokra a rabói kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Tiszaborkáton, a Kévéséi völgyben és a vasútállomáson leendő megtartá­sára határidőül 1991. évi május hó 26. napjának dél­előtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 7110­­rméter bükk hasábtűzifa és 800 folyóméter racst­sz­­tató és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 0010/1931. M. E. számú rende­let értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kalló, 1931. évi április hó 25. napján. Füle Gábor, kir. kir. végre­hajtó. O­F 11472 Árverés. Pk. V. 604558/1941., Pk. 160506/1941. szám. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Büchler és Rausnitz javára 22.1 al. A tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1041. évi 1920. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1991. évi március hó 12.-én lefoglalt és 2100 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkérés két­vén, megnevezett és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielé­gítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IX. ker., Mester­ utca 11. házszám­, félemelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1991. évi május hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag­­lefoglalt bútorokat, Pappenberger zon­gora, festmények, Philips-rádió, könyvek, csillár, lak­berendezési és dísztárgyak és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is —­ de a kikiáltási ár két­harmadrészénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, h­a ahhoz végrehaj­tást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem­ jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek Trifelalfaji ára 100­1 pengőn felül van, csak azok­­árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, +9+1. évi április hó 3. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11+7+ Árverés: 143/19+0. vh., Pk. 1380/1940. szám. Első Ma­gyar Általános Biztosító Társ. végrehajtató javára 1788 pengő 80 fillér követelése és jár. erejéig 1941. évi május hó 8. napján délelőtt 10 órakor Pusztatényőn, végre­hajtást szenvedettek gazdaságában,­a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 4+5625. szám­i végzésével el­rendelt végrehajtás során lefoglalt és 13.520 P becs­értékű sertések a hátralékos 759 P 27 t tőke és járulékai erejéig biróilag elárvereztetne­k. Törökszentmiklós, 1941. évi március hó 27. napján. Várady Ernő, kir. kir. végre­hajtó. O­F 1149+ Árverés. 3211/19+1. v. szám. A nyíregyházi kir. tör­vényszéknek 984/33. 1937. számú végzése folytán özv. Kakuk Andrásné pestújhelyi lakos javára 2050 pengő tőke és járulékaira 1938. évi november hó 28. napján foganatosított végrehajtás alkalmával le- (és felül) fog­lalt és 9356 P-re becsült ingóságokat, u. m­. : szobai bútorok, festmények, szőnyegek, zongora, lovak, serté­sek, gazdasági­ felszerelés stb. a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 231+0/1938. számú végzése következté­ben Búj községben 1931. évi május hó 9. napján délelőtt 9 órakor nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyír­egyháza, 19+1. évi április hó 15. napján. Labay Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 11493 Árverés. Pk. V. 718126/19+0. szám. Dr. Mészáros Tibor ügyvéd által képviselt özv. Boschán Lipótné javára 134 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 19+0. évi 31+835. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 19+0. évi október hó 10. napján lefoglalt és 1095 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, •Újpesti­ rakpart 8. szám, V. emelet 31. ajtószám alatt, leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 2. napjának délutáni 1 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, csillárokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult .­ ­EfeyeS ezului ára 30 fillér*

Next