Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. május (75. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám értesítője

2 ) A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője HM1! niuFjuis 1. —178. wi?tu. el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a tvelvszi­­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írás­ban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak­ azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi április hó 3. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11490 Árverés. Pk. L 00942/1940. szám. Dr. Miklós László ügyvéd álta­l képviselt Steiner György javára 300 + 300 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti I—–III. ker. kir. járásbíróság 15408/9. 1940. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt és 1132 P becsértékű­ ingóságokra az árverést elrendelem és annak Budapesten, II. ker., Bajvivó­ u. 4. sz., IV. em. 2. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 15. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a lefoglalt bútorok, lakásberendezés, rádió, festmények, ■fegyverek, ruhák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendele­tek értelmében, esetleg becsé­den alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1941. évi április hó 7. napján. Baranyai Pál, kir. kir. végrehajtó.­­­O­F 11492 Árverés. Pk. X. 600549/1941 szám. K­r. Kotzian Imre ügyvéd által képviselt Teodorovits Tódor javára 5000 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1940. évi 1. P. 4144144. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi január h­ó 10. napján lefoglalt és 10.672 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásait, üzletében Budapesten, IV. ker., Kecskeméti­ utca 15. szám, V. emelet 3. ajtószám alatt és a ház előtt leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 8. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, ami­kor a bírói­lag lefoglalt bútorok, Royal Írógép, óra, perzsa szőnyegek, festmények, Philips-rádió, váza, ülő­garnitúra, könyvek, Hudsan gyárim, személyautó A. O. 389. számú és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult *— el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a h­elyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi április hó 2. napján. Biró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11491 Árverés. Pk. X. 605211/1941. szám. Dr. Berki Zoltán ügyvéd által képviselt dr. Fischer Ernőné javára 1.100 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1910. évi 7762. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi március hó 22-én lefoglalt és 6.699 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. kerület, Szent István­ körút 11. szám, IV. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 5. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmények s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becséren alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban író nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánipénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi április hó 7. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 11478 Árverés. Pk. III. 604527/1941. szám. Dr. Radó Zoltán ügyvéd által képviselt Ernst Fülöp javára 90 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­­bíróság 1941. évi 415716. szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1941. évi március hó 11-én lefoglalt és 2.650 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, József­ körút 25. sz., I. emelet 1. ajtószám alatt és folytatva VIII. kerület, Sándor­ utca 6. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi május hó 5. napjának délutáni 5 óráját tűzött ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, szőnyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltás jár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1911. évi április hó H­. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. hír. végrehajtó. O­F 11477 * 1 2 * 4 * 1 I. I. Árverés. 309/1938. vh. szám. Dr. Vermes Béla ügyvéd által képviselt Phylaxia Szérumtermelő rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 570.24 pengő köve­telése és járulékai erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Nyáregháza határában a Csév-pusztán 1941. évi május hó 7. napján délelőtt 11 órakor, a vi­mori királyi járás­bíróság 5697/1932. számú végzésével elrendelt végre­hajtás során lefoglalt és 50.006 pengő becsértékű­ búto­rok, gazdasági élő és holt felszerelés, lőfegyverek és egyéb ingóságok bíróilag elárvereztetnek. Monor, 1941. évi április hó 19. napján. Dr. Szélessy Ödön, kir. kir. végrehajtó.­­ 0 1­11479 Árverés. Pk. I. 58160/1940. szám. Dr. Somogyi János ügyvéd által képviselt dr. Angyal Lászlóné javára 13.390 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti királyi törvényszék 1934. évi 30274. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajást szenvedőtől 1940. évi augusztus hó 7-én lefoglalt és 7.330 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltat­ók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Buday László­­utca 8/a. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1941. május 2. napjának d. e. 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, a jkv 1—4., 6., 9., 13—20., 36—40, 43—49. tétel alatti könyvek, szőnyeg s egyéb, ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1941. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 60195/1940. szám. Dr. Somogyi János ügyvéd által képviselt dr. Angyal Lászlóné javára 10.200 pengő és já­rulékai. Budapest, 1941. évi április hó 9. napján. Lestár István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11185 Ingatlan árverések. Árverés. 066/1941. 10. szám. A Magyaróvári Bank és Takarékpénztár r. t. magyaróvári bejegyzett cég végre­­hajtatának Mollner János mosonszeriijánosi végrehaj­tást szenvedő ellen indított végreh­ajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881 :LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 1.840 pengő 80 fillér tőkeköve­telés, ennek 19218. évi november hó 2. napjától járó 6% kamata, 475 pengő 40 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 62 pengő költség behajtása végett a Moson­szent­ján­os községben fekvő s a mosonszentjánosi 61. számú telekkönyvi betétben A. I. jb—2., III. 34.—37., 39—46., 48. és A. + 5. sorszám. 358. és 360. helyrajzi szám alatt felvett ház és udvar a bellelekben, 948., 2105., 3224., 3308., 3856., 3911., 4­184., 4183., 4461., 4975., 5222., 3787/2. és 3810/3. helyrajzi szám alatt fel­vett erdő- és mezőgazdasági ingatlanokra, továbbá az­­1. számú tretet A­ lapján bevezetett közös legelőből járó 2/344 részilletőségre ; az ugyanott 803. számú telekkönyvi betétben A. + 1—4. és A.­­ 1—3. sorszám, 636., 437., 4081., 4981., 635., 638. és 5123. helyrajzi szám alatt felvett erdő- és mezőgazdasági ingatlanokra, az ugyanott 1316. számú telekkönyvi betétben A. 4­­1—2. sorszám, 474. és 473. helyrajzi szám alatti házra és kertre a beltelekben 13.028 pengő 65 fillér kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Városkapu-tér 1. ház­­szám, 5. ajtószám) megtartására 1941. évi május hó 23. napjának délelőtti 10 óráját tű­zi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján meg­állapítja. Az­ árverési feltételek a hivatalos énjük alatt a telek­könyvi hatóságnál (Városkapu-tér 1. szám, 4. ajtó) és Mosonszentjános község elöljáróságánál tekinthetők meg. 1881 : LX. t.-c. 147. §. g) pont.) Az árverési feltételek a következők : 1.­­ Az árverés alá eső ingatlanokat a 8.020 pengő 72 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 20. §.) Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtasok közül a Magyaróvári Bank és Takarékpénztár r. t. kéri,­­8.950 pengő vételárnál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. szám­i rendelet 21. §-a.) A 61. számú és 803. számú betétijén foglalt ingat­lanokat csak a C. 21., 22. és a C. 8. és 12. alatt Wacht­­ler István és neje született Eder Borbála javára kebe­lezett kikölményi és élethossziglani haszonélvezeti jogok fenntartásával leh­et eladni. 2. Az árverelni szándékozók köt­eletek­é­ni na­p pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzb­en vagy az 1911 : 1. i.­e. 127. §-ában megh­atározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bállal pénznek előleges hirói letétbe helyezésé­ről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 1 1881 :1.X. t.-c. 147., 150., 170. 8-ai ; 1908 : XLI. ,t.-c. 21. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabbb Ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Mosonmagyaróvár, 1941. évi február hó 6. napján. A mosonmagyaróvári királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11481 Árverés. 1184/1941. tk. szám. Boschán Károly és Artúr végrehajtatának Poór Ferenc és neje Fekete Julianna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 290 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Székes­­fehérvár községben fekvő s a székesfehérvári 4880. számú telekkönyvi betétben A -1- 1. sorsz., 1811. érsz. alatt felvett két lakház, gazdasági épület, udvar, Poór Ferenc és neje Fekete Julianna nevén álló ingatlanfa 7.000 pengő kikiáltási árban (ha illetőlég árvereltetik, úgy mindkét illetőség 3.500 P), továbbá a székesfehérvári 9336. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorsz., 4361. hrsz. alatt felvett 567 négyszögöl szántó Poór Ferenc és neje Fekete Julianna nevén álló ingatlanra 221 pengő kikiáltási árban (illetőségnél 111 pengő) ; végül a székesfehérvári 5583. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sorsz., 4408., 4409. érsz. alatt felvett 569 négyszögöl szőlő, 58 négyszögöl legelő Poór Ferenc és neje Fekete Julianna nevén álló ingatlanra 1.539 , 50 fillér kikiáltási árban (fele illetőségre 770 pengő) elrendelte. Az árverést 1941. évi május hó 24. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Törvény­ház, földszint 40. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Székesfehérvár, 1941. évi február hó 5. napján. A székesfehérvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11480 Árverés: 23542/1910. tkvi szám. Az Országos Földhitel­­intézet budapesti (V., Bálvány­ u. 7. sz.) bej. cég végre­hajtatának Herczeg Jánosáé szül. Tamási Teréz végre­hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság fi 351,96 tőke és járulékai be­hajtása végett a végrehajtási árverést elrendeli a dám­­szentmiklósi 162. számú telekkönyvi betétben felvett ingatlanra és az árverésnek Dánszentmiklós községben a községházán való megtartására 1941. évi május hó 26. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki­­. Ezen az árverésen árverés alá bocsáttatik a Dán­­szentmiklós község határában fekvő és az ugyanottani 162. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 69/2/e. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan 7.500 arany pengő kikiáltási árban. 2. Az ingatlan az Országos Földhitelintézet végre­hajtató kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabbb áron el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Monor: 1940 évi december hó 31. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3659 Árverés. 4694/41. tkvi szám. Szlovenská banka r.-t. munkácsi fiókja végrehajtatának Grünberger Z­sigmond, Léderman Dávid, munkácsi és Lédermann Vilmosné őr­­hegyaljai lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb­ árverést 1.828 pengő 57 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Munkács és Podhering községekben fekvő s I. csoport , a podheringi 538. számú telekkönyvi betét­ben A. 4­1. sorszám és 257/1. helyrajzi szám alatt fel­vett (ház 183. szám alatt és udvar a Bélietekben), és B. 2. és 7. alatt háromnegyedrészben Mi­hb­ád Tahi nevén álló ingatlanra 1.000 pengő kikiáltási árban ; II. csoport : a podheringi 538. számú telekkönyvi be­tétben A. 4­2. sorszám és 257/2. helyrajzi szám alatt felvett (ház a Beltelekben) és B 2. és 7. alatt három­­negyedrészben Mahlrad Tuba nevén álló ingatlanra 1.250 pengő kikiáltási árban ; III. csoport : a munkácsi 1173. szám­i telekkönyvi be­tétben A. I. 5. sorszám és 2039/1. helyrajzi szám­­alatt felvett (ház 49. szám alatt és udvar a Kossuth Lajos­­utcában) és B. 12. alatt egészben Lédermán Dávid Leic nevén álló ingatlanra 5.410 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1941. évi május hó 20. napján délután 13 órakor, Munkácson, a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben (Kánya Kálnán­ utca 8. szám, 1. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Munkács, 1941. évi március hó 29-én. A munkácsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3658 Árverés. 80/1941. tk. szám. Csillag Cipőáru­ház Csillag Izsó és Társa végrehajtatónak, vitéz Nagy István végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 158 pengő 7­ fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Kömön községben fekvő s a kamuul 268. szám­i telekkönyvi betétb­en A. + 6. sorszám, 542/46. helyrajzi szám alatt felvett ingatlannak vitéz Nagy István nevén álló felerészére 8.122,50 pengő kikiáltási árban elrendelte Az árverést 1941. évi május hó 19. napján délelőtt 10 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szily János­ u. 7. szám, földszint 15. sz.) fogják meg­­­­tartani. Az árverésre kerülő ingatlan 14.300 pengőnél alacso­­­­nyabb áron nem adható el.

Next