Budapesti Közlöny, 1941. június (75. évfolyam, 124-145. szám)

1941-06-01 / 124. szám

Budapest, 1841 124. szám Vasárnap, Junius 1 BUDAPESTI • • •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f. minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. A­t magánhir­etetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos mím sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I kér., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség : Budapest, V. Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári Számla száma: 157.806. Ezek a díjak fizetendők ne­mcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokon is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Énesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nm haladó ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, s bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P281. » negyedévenkint 3 , 84 „ Magánosoknak havonkint 3 , 20 . * negyedévenkint 9 , 60 „ Egyes_szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. .Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 89 f. 14 . 40 .­­ 20 . A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke . A m. kir. minisztérium 3.910/1941. M. E. számú rendelet® a m. kir. földmivelésügyi minisztérium erdélyi kirendeltségének felállítása tárgyában. A m. kir. minisztérium 4.010 1941. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszatért keleti- és erdélyi országrészen lévő vállalatokhoz kirendelt felügyelők működésének megszüntetése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 4.070/1941. M. E. számú rendelete a halászatra vonatkozó jogszabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi területekre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. belügyminiszternek 185.500/1941. V. B. M. számú rendelete. A visszafoglalt délvidéki területre utazás szabályozása a katonai igazgatás ideje alatt. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 3.321/1941. F. M. számú rendelete a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a halászati jogra vonatkozó jogszabályok hatályának kiterjesztéséről szóló 4.070/1941. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 34.000/1941. Ip. M. számú rendelete a hulladékpapiros felhasználásának és forgalmának korlátozásáról szóló 28.000/1940. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 34.400/1941. Ip. M. számú rendelete a textilhulladékok forgalmának és felhasználásának korlátozása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 34.500/1941. Ip. M. számú rendelete a sertésbőr lefejtésének újabb szabályozása tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszternek 34.600/1941. Ip. M. számú rendelete a belföldi tölgy- és fenyőkéreg forgalmának korlátozása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 215.957/1941. IV. 8. sz. rendelete a Távbeszélő Díjszabás uj kiadása tárgyában. A m. kir. közellátási miniszter 17.900/1941. K. M. számú rendelete gyümölcsfeldolgozás céljára cukor kiutalása tárgyában A m. kir. pénzügyminiszter 1.220/1941. P. M. X. a. számú rendelete az ipari cukor után fizetendő fogyasztási adó és kincstári árrészesedés, valamint az ipari cukor árának újabb szabályozása tárgyában. Az „Or­szágos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a rt. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminisztérium veze­tésével megbízott magyar királyi miniszter­­elnök előterjesztésére dr. vitéz Marossolymosi Marosy Ferenc rendkívüli követ és meghatal­mazott minisztert a zágrábi magyar királyi kö­vetség vezetésével és Horvátországban való képviselettel követi minőségben megbízom. Kelt Budapesten, 1941. évi május hó 17. napján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Waitner Emil egészségügyi tanácsos, kórházi igazgatófőorvosnak, dr. Riffer Géza nyugalmazott városi tiszti főorvosnak, dr. Elisch­er Ernő Országos Társadalombiztosító Intézet­i kórházi igazgatófőorvosnak, dr. Reme­­nár Elek közkórházi igazgatófőorvosnak, dr. Simon Béla egyetemi magántanár, a gróf Appo­­nyi Albert Polikl­im­ika osztályvezető főorvosá­nak és dr. Soós Aladár egyetemi címzetes rend­kívüli tanár, az egyetemi diaetetikai intézet ve­zetőjének a közegészségügyi szolgálat terén ki­fejtett értékes munkásságuk elismeréséül a ma­gyar királyi egészségügyi főtanácsosi címet, dr. Hollóssy Andor Debrecen szabad királyi városi orvosnak, dr. Garamvölgyi Károly dobozi köz­ségi orvosnak/ dr. Magassy Gábor Országos Társadalombiztosító Intézet­i kórházigazgató­­főorvosnak, dr. Kerbolt László nyugalmazott sárosdi körorvosnak, dr. Zemplényi Imre bányafőorvosnak, dr. Jezsovics Kálmán, az Er­zsébet szanatóriumi röntgen laboratóriuma fő­orvosának és dr. Karafiáth Imre szanatóriumi osztályvezető főorvosnak a közegészségügyi szolgálat terén ki­fejtett eredményes munkássá­guk elismeréséül a magyar királyi egészségügyi tanácsosi címet adományozom. Kell Budapesten, 1941. évi május hó 24. napján. Horthy s. k. dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen a vadászat szabályozása tárgyá­ban kibocsátott 3­910/1941. M. E számú rende­let 5 §-ának (1) bekezdésében nyert felhatal­mazás alap­ján a vármegyei vadászati felügyelői tisztség ellátásával a következőket bízta meg : Beszterce-Naszód vármegye területére Fejér­vári­ Károly sajószentandrási. Bihar vármegyé­nek a román megszállás alól felszabadult terü­letére és Nagyvárad t­j. város területére báró Gerliczy István nagyváradi. Csík vármegye te­rületére dr. Kolumbán József Csíkszeredái Háromszék vármegye területére Szent-Iványi Gábor szentiványlaborfalvai, Kolozs vármegye és Kolozsvár thj. sz. kir. város területére Vikol Kálmán kolozsvári, Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely thj. sz. kir. város területére Kováts Jenő m kir. főerdőtanácsos, erdőigaz­gató marosvásárhelyi, Mára­maros vármegyének a román megszállás alól felszabadult területére Katapán Ottó m. kir. erdőtanácsos, erdőigaz­­gató lahói. Szatmár és Ugocsa vármegyéknek a román megszállás alól felszabadult területére és Szatmárnémeti b­i sz. kir. város területére Gárdonyi Nagy László főerdőmérnök nagy­bányai, Szilágy vármegye területére gróf Bél'P Dénes zsibei. Szobr­ok-Dobok a várm°'»’Te * őrü­letére gróf Wass Albert vasas'^'mi-"'"’ M-dk Udvarhely vármegye területére báró ré-,ré­ v» Ferenc var^vasi lakosokat. TI1 5. F. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI­­.-c. 3. évában kapott felhatalmazásra kiadott 7­800/1940. M E számú rendelet 14­8-a alap­ján dr. Decsi István kolozsvári­­tokost Kolozs-­­ vár sz. kir. városhoz I oszt. aljegyzővé ideigle­nes hatállyal kinevezte. (145.438/1941. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján dr Csajka László kassai lakost és dr. Fülöp Andor derecskei lakost Kassa sz. kir. városhoz gyakornokká ideiglenes hatállyal kinevezte. (144.646/1941. B. M szám.) A m. kir vallás- és közoktatásügyi miniszter Macskásy Attila, Oláh Imre, Reindl Frigyes, Bálint Emil, Puichárd János, dr. Kemény Jó­zsef, Sireágy Oktávián besztercei, Lazányi Endre, Muhi Sándor, Fejér György, Husz Ödön, Erödi Ede Béla, Purmann Dezső, Deák Gyula dési, Mónija Ferenc, dr. Tarján Kristóf, Baktay Albert, Karácsony Zakariás gyergyó­­szentmiklósi, dr Kántor Lajos, dr. Vescan Teofil, Török Zoltán, György Dénes, Szopos Sándor, Török Sándor, Nagy József, Nagy Jenő, Balog Antal, Vámszer Géza, Szőts Lajos, Coza Aurél és Pálffy Endre kolozsvári állami gimnáziumi, dr Gajdos József, Závodszky Gusztáv és Papp Gyula máramarosszigeti, dr Császár Károly, dr Rajka Géza, Máthé-Szabó Magda, Linus Kornélia, Ku­czkóné Luka Ilona, Gyarmatiiy Piroska, Törökné Kalmár Judit kolozsvári, dr. Ferenczi Sándor, Jurkáné Dávid Auguszta máramarosszigeti, Fóris Jenő és Verébi Antal nagybányai, Barth István, Maurer S. Mihály, Tamás Ignác, Móser Olga, Wallner Ede, Papp Viktor, Osszián Gusztáv, Jaklovszky Dénes na'»’'Károlyi, Komija Sándor, Petrnea György, Faragó Alfréd, Nagy Sándor nagy­szalontai, Papp Aurél egri, Tarnói Károly, Petezer Károly, Merschl János, Kegyes István, Donka Oktávián, Derzsy Zoltán, Ander Antal, Diószeghy László és Kovács László nagyváradi, Pinta Gerő, Nagy Anna, özv. Peiserné Nagy Gabriella, dr Nagyné Tarisznyás Mária, Ad­hberger Mária nagyváradi, Nagy Gyula, Jedrim­omski Lajos, Jágits Pál, Sorobotea Aurák S­rer­lekin János, Campian Sándor n-ts-’6­P, Pabos Béla, dr. Pick György, Csilcser Ernő és Párr József szamosújvári, dr. Lőrintz Egyes szám­ára 48 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék