Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. június (75. évfolyam, 124-145. szám)

1941-06-01 / 124. szám értesítője

Budapest, 1941 124.­­ szám Vasárnap, Junius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Ezen árverés a t.-c. 70. §-a alapján : Dr. Heves István ügyv. által képv. Szűcs Pál javára 2000 pengő, dr. Vida Gyula ügyv. által képv. M. Vasművek stb. javára 1200 pengő 12 fillér, dr. Halász Győző ügyv. által képv. dr. Groszmann I­m­­re javára 90 pengő erejéig, mint felü­lfog­­. láttátok javára is elrendelem. Vác, 1941. évi május hó 5. napján. Muth János h. Reitter, kis­ bir. végrehajtó. O­F 11860 Árverés. 101/1941. vght. sz. Dr. Rákosi Boros István javára 245 pengő 12 fillér tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a szombathelyi kir. járásbíróság 1926. évi 1497. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi április hó 7-én lefoglalt és felülfoglalt és 8501 pengő 62 fillérre becsült ingóságokra a sárvári kir. járásbíróság Pk. 734. 1941. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett : Dr. Réh Imre ügyvéd által képviselt dr. Abistacsek Kornélné javára 819 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, Gércén az „Amália" malomban leendő megtartá­sára határidőül 1941. évi junius hó fél­­napjának dél­utáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt malomberendezés, búza, árpa, rozs, tengeri, korpa, zsákok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfize­tés mellett, el fogom adni. Sárvár, 1941. évi május h­ó 21. napján. Radványi Rudolf, kir. bír. végrehajtó. O 4668 Árverés. Pk. 3215/1839. szám. Országos Falusi Kis­­lakásépítő Szövetkezet végrehajtató javára (képv. : dr. Bodnár István Budapest, V., Nádor­ utca 28. sz. ügyvéd) 296 pengő 83 fillér követelése és járulékai erejéig 1941. évi június. hó 9. napján, délelőtt fél 11 órakor Rákos­csaba községben, Lajos­ utca 45. szám alatt, a budapesti központi kir. járásbíróság 426.667/1938. számú végzésé­vel elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 1366 pengő becsértékű­ ingóságokat , bútorokat, rádiót, írógépet, könyveket biróilag elárverezem. Gödöllő, 1911. évi május hó 17. napján. Iklódy András, kir. tár. végre­hajtó.­­ O­F 11870 Árverés. Pk. I. 53601/1941. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék ,33469/1941. számi­ végzésével 'ár. Itanásy Péter budapesti ügyvéd által képviselt özv. Zsubeth Nándorné végrehajtó, részére végrehajtást szenvedő ellen 10.000 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.618 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Krisztina­ körút 28.. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi június hó 7. napjának délutáni 3 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, képeket, tükröt, függönyt, csillárt, szőnyegeket, vázát, íróasztalt, fotel­­ágyat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1911. évi május hó 8. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O 4702 A„BU­DAPES­TI K­Ö­Z­L­Ö NY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben , közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül­ a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. ★ 9 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 564/1941. vght. szám. 1­r. Debreceni Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Telefongyár rt. javára 1.461 pengő 74 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­fizetés történt, annak beszámításával, a szentesi királyi járásbíróság 1941. évi Pk. 4346. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1941. évi január hó 15. napján le­foglalt (felülfoglalt) és 5.820 pengőre becsült ingósá­gokra a szentesi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Szentesen, Sarkadi Nagy Antal­ isten 18/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi június hó 7. napjának délelőtti fél 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­raié, bútorfélék, moziberendezések, vetítőgép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Szentes, 1941. évi május hó 7. napján. Pardy Gábor, kir. kir. végrehajtó. O 4605 Árverés. Pk. I. 50008/1941. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti 1—III. ker. kir. járásbíróság 15325/ 1940. számú végzésével dr. Szeszler E­ndre ügyvéd által képviselt Kovács Gyula végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 123 pengő 79 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­ikor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.548 pengő 90 fillérre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem annak kielégítésére jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XII. ker., Hieronymi-köz 2. szám I. emeleten és folytatva II., Érmelléki­ u. 11. számú ház alagsorában leendő meg­tartására határidőül 1941. évi június hó­­3. (harmadik) napjának délelőtti 10­­ (tíz) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931.. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1941. évi május hó 10. napján. Dr. vitéz Ilidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11­77 Árverés. Pk. X. 605299/1941. szám. Dr. m. Tóth Zoltán budapesti ügyvéd által képviselt Szász Tibor javára 290 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 212512. számu­ végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1940. évi október bó 22. napján lefoglalt és 1.007 pengő becsértékű­ ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak­­végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Galamb­ utca 5. szám II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi június hó 4. napjának délutáni 6. óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, könyvek, pián­in é­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő tél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felü­l van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi május hó 6. napján. Dr. Schrank Géza, kir. kir. végrehajtó. O I 11870 Árverés. 446/1910. vght. szám. A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság Pk. 2582/1940. szám­i végzése folytán Nemzetközi Gépkereskedelmi rt. javára h­átr. 1.943 P 35 t tőke és járulékai erejéig foganatosított végreha­jtás alkalmával lefoglalt 5.500 pengőre becsült ingóságokat éspedig 500 kereszt rozsot, ökröket, lovakat, kocsit, végrehajtást szenvedő a kinek Csörgő községben lévő lakásán 1941. évi június hó 20. napján délután 3 óra­kor megtartandó bírói árverésen el fogom adni. Sátor­aljaújhely, 1941. évi május hó 21. napján. Fényes Ár­pád, kir. kir. végrehajtó. O­L* 11871 Árverés. Pk. VII. 704806/1940. szám. Dr. Sátor György ügyvéd által képviselt Zwack .1. és Társa javára 150 P tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járás­bíróság 1940. évi 103.656. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi március hó­­8-án lefoglalt és 1.335 pengő becsértékű­ ingóságokra az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Wesselényi­ utca 2. sz., III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1911. évi junius hó 13. napjának, délutáni fél 3 óráját­­tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, képeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ah­hoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi május hó 19. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 11872 Árverés. 119/1911. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. l.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a váci kir. járásbíróságnak Pk. 1966/1941. szám­i végzése alapján dr. Kerner Imre ügyvéd által képviselt Kontinental Vas Kere­sk.* Társaság végrehaj­­tátának 1941. évi április h­ó 15. napján­­foganatosított, kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és ki nem igényelt és 12.620 pengőre becsült fűtési kazán, 30 drb bordás cső, 100 g­ónéntvény, kassza, írésS­'■,I. fúrógép és fűtőtest és egyéb ingóságokat 70 P 59 fillér löké, ennek 1940 évi december hó 31. napjától járó C+% kamat és 16 P 42 fillér eddig már megállapított költség erejéig végrehajtató ügyvéd levélbeli bejelentése folytán Vácon, Bodenlész-telepen 1911. évi június hó 7. napján, délelőtt 10 órakor végrehajtást szenvedett lakásán, üzletében nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén a becsár kétharmadáért is el fogom adni. Árverés: 110/1941. vght. szám. Dr. Farkas Adorján nagyváradi ügyvéd által képviselt Első erdélyi általános biztosító r.-t. kolozsvári cég javára nagyváradi cég ellen 896 pengő 46 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a­ nagy­váradi kir. járásbíróság 1939. évi 7677. számu­ végzésé­vel elrendelt biztosítási végrehajtás folytán végrehajtást, szenvedőtől 1940. évi július hó 19-én felülfoglalt és 7.411 pengőre becsült ingóságokra a nagyváradi királyi járásbíróság Pk. 22973/1941. számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII. 1.­ci­kk 20. szakasza alapján a következő megnevezett , dr. Farkas Adorján ügyvéd által képviselt fenti végrehajtató javára 890­ pengő 46 f és járulékai, dr. Lömmel Antal ügyvéd által képviselt Stein­gulfabrik Colditz V­ft. javára 3.890 ■ RM, és járulékai, dr. Gellért Miksa ügyvéd által kép­viselt Vitrca Romcina javára 1.666.66 RM és járulékai, dr. Mocan Miklós ügyvéd által képviselt St­eingutfabrik javára 1.953 BM és járulékai, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az Egyes száb­i ársa i10 il­léi*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék